İL GENEL MECLİSİ 2015 YILI MART AYI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
Yer
: İl Genel Meclisi Toplantı Salonu
Tarih : 02 Mart 2015-Pazartesi
Saat : 14:00
1-) Açılış.
2-) Yoklama.
3-) Şubat ayı toplantılarına ait İl Genel Meclisi Karar ve Tutanaklarının okunarak Meclisin
bilgisine sunulması.
4-) Valilik Makamınca İl Genel Meclisimize havale edilmiş olan, İl Özel İdaresi Mali
Hizmetler Müdürlüğünün 24.02.2015 tarihli yazısında; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39
uncu maddesi ve Maliye Bakanlığınca çıkartılan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları
Hakkında Yönetmeliğe” uygun olarak hazırlanmış olan 2014 Mali Yılı İl Özel İdaresi Faaliyet
Raporunun görüşülmesi.
5-) İl Genel Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 45 sayılı Kararı ile İdari İşler Komisyonu ile Plan
ve Bütçe Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen; İlimiz Merkez Bayır
Mahalle, Kavaklık mevkiinde bulunan tapunun 799 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmazımız İl Emniyet
Müdürlüğüne tahsisli iken boşaltılmış olup, bina sivil toplum kuruluşları ve ticarete konu işlerde
kullanılmak üzere kişi ve kuruluşlar tarafından kiralanmak istendiğinden, bahse konu
taşınmazımızın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 maddesinin (f) bendi gereği 5 yıl süre ile
kiraya verilip verilmemesine ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
6 -) İl Genel Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 43 sayılı Kararı ile İdari İşler Komisyonunca detaylı
bir şekilde incelenmesi uygun görülen; DSİ 23. Bölge Müdürlüğü 234. Şube Müdürlüğü; 20 Şubat
2010 tarih ve 27499 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2010/5 “Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı”
başlıklı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda görev sahaları içerisinde yer alan derelerde çalışma
yapmayı planladıkları ve buna istinaden sınırları dahilinde yapılacak çalışmalarda iş makineleri,
malzeme ve ekipman ihtiyacının, İdaremiz imkanları doğrultusunda gerektiğinde İdaremiz araçlarının
ve adımıza kayıtlı taşocaklarından malzeme verilip verilmemesine ait hazırlanan komisyon
raporunun karara bağlanması.
7-) İl Genel Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 42 sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonunca
detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen; İdaremiz 2015 Mali Yılı Bütçesindeki; İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğünün 44.78.36.00-01.3.9.00.000-05-03.2.7.22 "Güvenlik ve Savunmaya Yönelik
Makine ve Teçhizat Alımı" harcama kalemindeki 70.000,00-TL, 44.78.36.00-01.3.9.00.000-0503.2.6.90 "Diğer Özel Malzeme Alımları" harcama kalemindeki 27.000,00-TL, 44.78.36.0001.3.9.00.000-05-03.8.1.01"Büro Bakım ve Onarım Giderleri" harcama kalemindeki 10.000,00TL’nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği; 44.78.36.0001.3.9.00.000-05-03.5.5.02 “Taşıt Kiralama Giderleri” harcama kalemine 17.000,00-TL,
44.78.36.00-01.3.9.00.000-05-06.1.4.01 “Taşıt Alımları” harcama kalemine 90.000,00-TL
aktarılması ve aktarılan ödenekle 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesinin 2. fıkrası gereğince T.
Cetvelinin 8. sıra no’sunda belirtilen taşıttan (Kamyonet, Arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6
kişilik) satın alınmasına ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
8-) İl Genel Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 46 sayılı Kararı ile İdari İşler Komisyonu ile Çevre
ve Sağlık Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen; Vakıfbank Karabük Şubesi
Müdürlüğü Mülkiyeti İl Özel İdaremize ait, Merkez Yeşil Mah. Turan Emeksiz Sokak 216 ada 3 parselde
kayıtlı İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisli ve Şehit Mehmet Esen Polis Karakolu olarak kullanılan
taşınmazımızın bahçesine 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f maddesi kapsamında Vakıfbank
ATM cihazı kurulup kurulmamasına ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
9-) İl Genel Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 47 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu
ile Plan ve Bütçe Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen; İlimiz Eskipazar
İlçesi Merkez Mahallesi sınırları dahilinde bulunan tapunun 195 ada, 27 parselde İdaremiz adına
kayıtlı Bahçeli Kargir Lojman vasfındaki taşınmaz boş ve atıl vaziyette kullanılmadığından, bahsi
geçen hizmet binalarının ve müştemilatının her türlü giderlerinin kullanan tarafından ödenmesi,
hizmet binalarında ve müştemilatlarında idaremizden izin alınmadan projelerinde fiziki tadilat
değişikliği yapılmaması ve ihtiyaç duyulduğunda da hiçbir hak talep edilmeden boşaltılması şartıyla,
Eskipazar Belediye Başkanlığı adına 25 yıllığına tahsis edilip edilmemesine ait komisyon raporunun
karara bağlanması.
Sayfa 1 / 2
10-) İl Genel Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 48 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen;
İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde bulunan tapuda; 147 Ada, 1 Parsel no'da kayıtlı
taşınmaz üzerine “Ticaret ve Konut" faaliyetine yönelik olarak Uygulama ve Nazım İmar Planı
yapılıp yapılmamasına ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
11-) İl Genel Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 49 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi
uygun görülen; İlimiz Safranbolu İlçesi, Bostanbükü Köyünde bulunan, Tapuda; 150 Ada, 17 Parsel
noda kayıtlı taşınmaz üzerine " Yurt Alanı " Faaliyetine yönelik olarak Uygulama ve Nazım İmar
Planı, İl Genel Meclisimizin 10.11.2014 tarih ve 235 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 27.01.2015 tarihli
dilekçe ile 150 Ada, 17 Parselde yapılan İmar Planına İlişkin Plan Notu Değişikliği yapılıp
yapılmamasına ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
12-) İl Genel Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 50 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonu, Tarım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi
uygun görülen; İlimiz Safranbolu İlçesi Sırçalı Köyünde bulunan tapuda; 187 Ada, 5 Parsel no'da
kayıtlı taşınmaz üzerine “Tavuk Çiftliği" faaliyetine yönelik olarak Uygulama ve Nazım İmar Planı
yapılıp yapılmamasına ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
13-) İl Genel Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 51 sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonunca
detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen; İdaremiz 2015 Mali Yılı Bütçesinin; Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğünün 44.78.35.00-10.9.9.01.001-05-06.01.01.90" Haşan Doğan Sevgi Evleri
Hizmet Binası ve Misafirhaneye Tefrişat Alımı" harcama kalemindeki 2.500,00-TL, 44.78.35.0010.9.9.01.007-05-06.01.01.90"Yücel Huzur Evi Tefrişat Alımı" harcama kalemindeki 2.500,00TL, 44.78.35.00-10.9.9.01.001-05-06.01.01.90" İl Müdürlük Binası Tefrişat Alımı" harcama
kalemindeki 1.000,00-TL olmak üzere toplam 6.000,00-TL'nin 3 aylık şoför ve yakıt hariç olmak
üzere Müdürlük araç kiralama hizmeti için kullanılmasını talep etmekte olup, Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği İdaremiz 2015 Mali Yılı Bütçesinin yukarıda
belirtilen harcama kalemlerinde bulunan toplam 6.000,00-TL ödeneğin 44.78.35.00-10.9.9.15.001 05-03.05.05.02 "Taşıt Kiralaması" harcama kalemine aktarılmasına ait hazırlanan komisyon
raporunun karara bağlanması.
14-) İl Genel Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 52 sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonunca
detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülen; Emniyet hizmetleri kapsamında, Karabük İl Emniyet
Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan, “Karabük İli Mobese Kamera Sistemleri Projesi”
çerçevesinde, toplam 108.000,00 TL. şartlı bağış, İdaremiz emanet hesaplarına alınmıştır. 5302 Sayılı
İl Özel İdaresi Kanununun 7’nci maddesinin T inci fıkrasının (d) bendi ve aynı Kanunun “İl Genel
Meclisi’nin Görev ve Yetkileri” başlıklı 10’uncu maddesinin l ’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca
emanet hesaplarımızda tutulan 108.000,00 TL.’lık şartlı bağışın kabulü ile 108.000,00 TL/nin, İl
Özel İdaresi Bütçesinin 600-04.04.01.04 (Şartlı Bağış ve Yardımlar) Koduna gelir, 44.78.37.0003.1.1.15.001-08-06.7 (Mobese Yardım-Şartlı Bağış) harcama kalemine gider kaydedilmesine ait
hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
15-) İl Genel Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 55 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun
görülen; İlimiz Ovacık İlçesi Dudaş Köyü Gövez Mahallesini Merkez ilçemize bağlı Ortaca Köyüne
bağlayan ve halen açık durumda olan, takriben 2 km.lik yolun iki köy arasındaki ulaşımın ciddi
ölçüde kısalacağı, Dudaş Köyü ve Mahallelerinin de İl Merkezine ulaşımı daha kolay ve ekonomik
olacağından bahsi geçen yolun bakım ve onarımının yapılabilmesi için Özel İdaremizin yol ağma
alınıp alınmamasına ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
16-) İl Genel Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 56 sayılı Kararı ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonunca detaylı bir şekilde incelenmesi uygun
görülen; İlimiz Eskipazar İlçesi Hanköy Üçevler Mahallesinden başlayan Karahasanlar Köyü, Aşağı
Saray, Yukarı Saray Mahallelerinden geçen Babalar Köyü Yayalar Mahallesine başlanan Eski
İstanbul yolu olarak da bilinen tahmini 2 km. yolun bakım ve onarımının yapılabilmesi için İl Özel
İdaremizin yol ağma alınıp alınmamasına ait hazırlanan komisyon raporunun karara bağlanması.
17-) Bir sonraki toplantının gün ve saatinin belirlenmesi.
f\
18-) Kapanış.
F^an^HDIMM
IrGenel Meclisi Başkanı
Sayfa 2 / 2
\
Download

2015 Mart Genel Meclis Gündemi