-İLANTOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1- Adana Şube Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde bulunan ıskat edilmiş malzeme(1 adet trafo,
4 adet klima(iç ve dış ünite), 7 adet elevatör, Demir korkuluk, Red bacakları, 2 adet faks
cihazı, 5 adet yazıcı, 3 adet güç kaynağı, 2 adet televizyon), hurda polietilen, hurda
polipropilen çuval ve ahşap malzeme satışı yapılacaktır.
2- İhale Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi ile 10/03/2015 Salı günü saat 10:00 da yapılması
belirtilen tarihte satılamaması halinde 11/03/2015 Çarşamba günü saat 10:00’ da “Girne
Bulvarı Polis Okulu Karşısı 01330 ADANA” adresli Şube Müdürlüğü idari binasında bu iş
için oluşturulacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
3-Hurda malzemeler için geçici teminat 500.00-TL’dir.
4-- Bu iş için kesin teminat 2.000,00- TL olacaktır. Kesin teminatın banka mektubu şeklinde
verilmesi durumunda teminat mektubunun süresi sözleşme tarihinden itibaren 3 ay geçerli
olacak şekilde verilmelidir. Kesin teminat iş bitiminde iade edilecektir.
5- İhaleye girebilme şartları
5.1. İkametgah adres belgesi.
5.2. Teklifi imzalayanın geçerli kimliği.(kimlik aslının ihale komisyonuna ibraz edilmesi
kaydıyla fotokopisi veya noter tasdikli sureti.)
5.3. 2015 yılı içinde noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
Ayrıca , teklif verenin temsilci olması halinde yetki belgesi ve imza sirküleri,
5.4. Tüzel kişilerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl
alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,imza sirküleri.
5.5. Şartnamenin 8. maddesinde belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
5.6. Her sayfası teklif sahibince imzalanmış satış şartnamesi ile sözleşme taslağı.
5.7. satış şartnamesinde hazırlanış şekli belirtilen teklif mektubunun konularak
kapatıldığı iç zarf.
5.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
6- Kanunla, Bakanlar Kurulu kararı ile veya resmi gazetede yayınlanan yasaklama kararları
ile geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan daire ve
kuruluşlarla, kamu iktisadi teşebbüsleri, öğrenim kurumları ve bankaların ihalelerine
girmeleri yasaklanmış olanlar, TMO personeli ve ihale komisyonu üyeleri ile ihaleyi
onaylayacak kişilerin eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları doğrudan veya aracı
kullanarak ihaleye katılamazlar.
7-İş üzerinde kalan şahıs veya firma; söz konusu ıskat edilmiş ve hurda malzemeleri sözleşme
imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içinde İşyerlerinden teslim alacaktır.
8- Şartname satış bedeli KDV hariç 25,00 TL dir. İhaleye katılacak istekliler şartnameyi satın
almak zorundadır.
9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü opsiyonlu
olmalıdır
6- TMO 2886 sayılı İhale kanununa tabii olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen
yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
Download

İlan Metni