LOG ANALİZ SİSTEMİ
İDARİ ŞARTNAMESİ
TÜRK TELEKOM SATINALMA DİREKTÖRLÜĞÜ
Sözleşme No: ……………..
1. Alımın Konusu
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Türk Telekom) ihtiyacı olan ve Sözleşme eki dokümanda temin
şartları ile miktar, tip, özellik ve sair detayları belirtilen, Log Analiz Sistemi`nin temin edilmesi işinin
......................................... Firması (Yüklenici) tarafından sağlanmasıdır.
2. İhale Usül ve Yöntemi
İhale . “İlanlı Alım” usulü. ve yeterlilik yöntemi uygulanarak gerçekleştirilecektir.
3. Türk Telekom İletişim Bilgileri
a) Birim Adı
: TRANSMİSYON VE ANA OMURGA SATINALMA MD
b) Adresi
: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satınalma Direktörlüğü Turgut Özal Bulvarı
06103 Aydınlıkevler ANKARA
c) Telefon
: 0312 555 75 23
d) Faks
: 0312 313 75 39
e) e- posta
: [email protected]
f) İlgili personel
: Tuğba KARAGÖZ KANAT
g) Türk Telekom Tedarikçi Portal Linki:http://tedarikciportal.turktelekom.com.tr
4. Teklifin Verilme Tarihi, Saati ve Verileceği Yer
Tekliflerin en geç 17.09.2014 günü saat 09:30’a kadar Türk Telekom Tedarikçi Portaline girilerek
verilmesi; veya 3. b maddesinde belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir.
Son teklif verme tarih ve saatine kadar portale girilmeyen ya da belirtilen adrese ulaşmayan teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır. Zamanında teslim edilmeyen teklifler, diğer teklifler henüz
açılmamış ise değerlendirmeye alınabilecektir.
Tekliflerin açılmasından önce verilen teklif geri alınabilir. Ancak teklif zarfını geri alan istekli yeniden
teklif veremez. Tekliflerin açılmasından sonra her ne suretle olursa olsun teklif geri alınamaz ve
değiştirilemez. Bildirilen açılış saatinden önce portalden verilen teklifler revize edilebilir.
5. İhale Dokümanı
5.1. İhale Dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname
b) Teknik Şartname
c) Sözleşme Taslağı
5.2. İhale Dokümanı Türk Telekom İletişim Bilgileri maddesinde belirtilen adreste görülebilir ve
temin edilebilir ya da SRM portal üzerinden gönderilen ihale çağrı belgesi ek alanından
görüntülenebilir.
5.3. İhale Dokümanı, istekliye tutanakla teslim edilir veya teyidi alınmak üzere SRM üzerinden de
ilgili firmaya gönderilebilir.
5.4. Yapılacak Zeyilnameler ve isteklilerin yazılı talebi üzerine yapılan yazılı açıklamalar, İhale
Dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.
5.5. İhale Dokümanı, İhale sonucunda akdedilecek Sözleşmenin ayrılmaz ve bağlayıcı parçasıdır.
6. İhaleye Katılma Şartları
6.1. Türk Telekom’un İsteklilerle olan ilişkilerinde, sadece İhale Dokümanı ve genel hukuk
hükümleri uygulanır. Türk Telekom’un iç mevzuatı isteklilere ve üçüncü kişilere karşı Türk
Türk Telekom Log Analiz Sistemi İdari Şartnamesi
1/8
Telekom’u hiçbir şekilde bağlamaz ve istekliler ya da üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak,
menfaat ya da yetki doğurmaz.
6.2. İlan ya da teklif isteme Türk Telekom’ca yapılan icaba davet, teklif verme Türk Telekom‘a
karşı yapılan icap niteliğindedir.
6.3. İstekli İhale Dokümanını almakla, İhale Dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul
ve kuralları kabul etmiş sayılır. İhaleye teklif vermekle İhale Dokümanını oluşturan
belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
6.4. Bu İhaleye İhale Dokümanındaki şartları taşıyan yurtiçi/yurtdışı firmalar katılabilir.
6.5. Bu İhaleye gerçek kişiler tarafından teklif verilemez. Gerçek kişiler iş ortaklığı ya da
konsorsiyum üyesi olarak da teklif veremezler.
6.6. İş Ortaklığı bu alıma teklif verebilir. Bu durumda;
6.6.1. Birden fazla kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle İhaleye teklif verebilir.
6.6.2. İş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesini
teklifleriyle beraber sunacaklardır.
6.6.3. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, Sözleşme
imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık Sözleşmesini vermesi istenecektir.
6.6.4. İş ortaklığı beyannamesinde ve Sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan kişilerin
taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları
belirtilecektir.
6.6.5. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse
oranları, ortaklık beyannamesinde ve ortaklık Sözleşmesinde gösterilir.
6.7. Konsorsiyumlar bu alıma teklif veremezler.
7. Teklifle Birlikte Verilmesi Gereken Belgeler ve Belgelerin Sunuluş Şekli
a)İsteklinin adres, telefon, faks ve elektronik posta adresinden oluşan iletişim bilgileri,
b) İsteklinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından teklifin verildiği
yıl içinde alınmış kayıt belgesi,
c) Teklifi imzalayan kişinin, teklifi imzalamaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli
vekâletname veya Firma Yönetim Kurulu kararı veya Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli
sureti,
d) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Geçici Teminat,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde “b” ve “c” de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı
verilmesi zorunludur.
h) Yetkili satıcı olarak teklif verenler için yetkili satıcı belgesi
i) Teknik Şartnamede istenilen diğer belgeler verilecektir.
İstenen belgelerin asıllarının verilmesi esastır. Ancak istekliler, bu belgelerin aslı yerine İhaleden
önce Türk Telekom tarafından “aslı görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı
kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini veya noter tasdikli suretlerini verebilirler.
Yurt dışından temin edilecek resmi belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş
olması ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca
onaylanmış olması gereklidir. Bu belgelerde “Apostille” kaşesi olması halinde bahse konu onaylar
aranmayacaktır.
Türk Telekom Log Analiz Sistemi İdari Şartnamesi
2/8
İdari ve Teknik şartnamede istenilen belgeler iki nüsha olarak sunulacaktır.
8. Teklif Fiyatı ve Teklif Fiyatına Dahil Olan Giderler
8.1. Teklif fiyatının verileceği para cinsi: USD ya da TL
8.2. Teklifin geçerlilik süresi: 3(üç) ay
8.3. Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. Teklifin geçerlilik süresi içinde fiyatlar sabit olup, fiyat
değişikliği yapılamaz. Teklifin geçerlilik süresi içerisinde İhalenin sonuçlanmaması halinde
teklif sahiplerinden teklifin geçerlilik süresini uzatmaları istenebilir. Bu durumda istekli
geçerlilik süresini uzatıp uzatmamakta serbesttir.
8.4. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
8.5. İhale ve Sözleşme sürecinde ortaya çıkacak vergi, resim, harç, fon, noter tasdik harcı,
sigorta, nakliye, gümrük, v.s. her türlü harcama ve ödemeler Yüklenici tarafından
karşılanacaktır. KDV Türk Telekom’ca ödenecektir.
9. Kısmi ve Alternatif Teklif
9.1. Kısmi teklif verilmeyecektir.
9.2. Alternatif teklif verilmeyecektir.
10. Teminat
10.1.
Geçici Teminat
a) Teklif mektubu ile birlikte KDV hariç toplam teklif bedelinin en az %3’ü oranında Geçici
Teminat verilecektir.
b) Geçici Teminatın mektup olarak verilmesi halinde, süresi en az 4 (dört) ay olacaktır.
Bu süreden daha az süreli olan Geçici Teminat mektubu verilmesi halinde teklif dikkate
alınmayabilecektir. Geçici Teminat mektubunun süresi içerisinde İhalenin
sonuçlanmaması halinde teklif sahiplerinden Teminat mektubunun geçerlilik süresini
uzatmaları istenebilir. Bu durumda istekli Geçici Teminat mektubunun süresini uzatıp
uzatmamakta serbesttir. Türk Telekom’un yazılı talebine rağmen teklif geçerlilik
süresinin ya da Geçici Teminat mektubunun süresinin herhangi birinin uzatılmaması
halinde istekli teklif geçerlilik süresinin uzatılmasını kabul etmemiş sayılacaktır.
c) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam Geçici Teminat miktarı, verilmesi gereken
en az Teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile ortaklar hisseleri oranında Geçici
Teminat verebilecekleri gibi ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı
tarafından Geçici Teminat verilebilir. Ancak Geçici Teminatın gelir kaydedilmesi gereken
durumlarda, iş ortaklığını oluşturan ortaklar tekliften müştereken ve müteselsilen
sorumlu olduklarından tüm Geçici Teminatlar gelir kaydedilir.
d) İhale üzerinde kalan firmanın Geçici Teminatı, gerekli Kati Teminat alınıp Sözleşme
imzalandıktan sonra, diğer firmaların Geçici Teminatı ise alım kararının Türk Telekom’ca
onaylanmasını müteakip iade edilir.
10.2.
Kati Teminat
İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce KDV hariç Sözleşme
bedelinin en az %6’sı oranında Kati Teminat alınır. Kati Teminatın mektup olarak
verilmesi halinde, süresiz olması gerekir.
Türk Telekom Log Analiz Sistemi İdari Şartnamesi
3/8
İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde toplam Kati Teminat miktarı,
verilmesi gereken en az Teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile ortaklar
hisseleri oranında Kati Teminat verebilecekleri gibi ortaklık oranına bakılmaksızın
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından Kati Teminat verilebilir. Ancak Kati Teminatın
gelir kaydedilmesi gereken durumlarda, iş ortaklığını oluşturan ortaklar taahhüdün
yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından tüm Kati
Teminatlar gelir kaydedilir.
10.3.
Kati Teminat, Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin noksansız olarak yerine getirildiği
anlaşıldıktan ve Kesin Kabulün onaylanmasından sonra en geç 60 gün içerisinde iade
edilir.
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Teminat olarak kabul edilebilecek değerler; tedavüldeki Türk Parası, konvertibl yabancı
ülke parası, devlet tahvilleri, hazine bonoları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulunca Teminat mektubu düzenleme yetkisi verilen banka ve finans kurumlarınca
düzenlenmiş Teminat mektuplarıdır.
Verilen Teminatlar, Teminat olarak kabul edilen diğer değerler ile değiştirilebilir.
Dış alımlarda Teminat, mektup olarak verilecekse; firmanın bulunduğu ülkedeki bir
bankanın kontr-garantisine istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca
Teminat mektubu düzenleme yetkisi verilen Türkiye’deki banka veya finans
kurumlarının birisi tarafından düzenlenecektir.
11. İhaleye Katılamayacak Olanlar
Şirkette görevleri devam ettiği sürece, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, İcra Komitesi Üyeleri ile
Türk Telekom’un diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri
değerlendirmeye alınmaz. Bu tür bir teklif sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise
İhale iptal edilir ve Geçici veya Kati Teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu
takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.
12. İhalenin Türk Telekom Tarafından Ertelenmesi veya İptali
Türk Telekom, İhale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden
daha sonraki bir tarihe ertelemekte, İhaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından
önceki herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.
Bu durumda isteklilerin itiraz hakkı ya da faiz ya da Teminat mektubu Komisyonu dahil olmak ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere hangi ad altında olursa olsun Türk Telekom’dan herhangi bir masraf,
kayıp veya zarar talebi olmayacaktır.
13. İhale Süresince Yasaklı Fiil veya Davranışlar
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar ve menfaat sağlama, anlaşma suretiyle veya başka
yollarla İhaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
Türk Telekom Log Analiz Sistemi İdari Şartnamesi
4/8
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak
veya teşvik etmek, rekabeti veya İhale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten
birden fazla teklif vermek.
e) Bu Şartnamenin “İhaleye Katılamayacak Olanlar” maddesine göre İhaleye katılamayacağı
belirtildiği halde İhaleye katılmak.
f) Tekliflerinin Türk Telekom portali üzerinden verecek olan firmalar; sistemde girdikleri her
bilginin hukuki bağlayıcılığı olacağını bilmelidirler
g) Kendine şifre ve kullanıcı adı gönderilen kişiler, Türk Telekom tarafında muhatap olarak kabul
edilirler.
Muhatap olarak sistemde kayıtlı telefon numaraları, faks, e-posta adresi olan kullanıcılar
teklif vermeye yetkili/teklif sahibi olarak kabul edilirler.
Tüm iletişim sistemde kayıtlı bu bilgiler üzerinden sağlanır. Kullanıcı kimliği ve Şifresi sadece
bu mail adresine gönderilir. Gizlilik önlemlerinden, uygunsuz kullanımdan ilgili kullanıcı
dışında kimse sorumlu tutulamaz. Kullanıcı kimliği ve şifresi hiçbir koşul altında başka bir eposta adresine gönderilemez ya da telefonla iletilemez. Tüm iletişim sadece bu e-posta
üzerinden yapılır.
Söz konusu fiil ve davranışlarda bulunduğu anlaşılan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmaz ve
Geçici Teminatı gelir kaydedilir. Söz konusu fiil ve davranışlarda bulunduğu İhale üzerinde kaldıktan
sonra anlaşılan isteklinin Geçici veya Kati Teminatı gelir kaydedilir ve İhale veya akdedilmişse
Sözleşme iptal edilir. Ayrıca yukarıdaki fiil ve davranışlarda bulunan istekli, bu fiil ve davranışlarıyla
Türk Telekom’u herhangi bir zarara uğratmış ise Türk Telekom’un söz konusu zararının tazminini
talep etme hakkı her zaman mahfuzdur.
Bu madde ve “İhaleye Katılamayacak Olanlar” maddesi uyarınca gelir kaydedilen Teminat Türk
Telekom’un zararından mahsup edilmez.
14. Tekliflerin Hazırlanması, Açılması ve Değerlendirilmesi
14.1.
Tekliflerin hazırlanması
Teklifler portal üzerinden girilecektir; B zarfında istenen dokümanlar sisteme ek yapılabiliyorsa ek
olarak gönderilecek; yapılamıyorsa elden teslim edilebilecektir.
Geçici Teminat, mektup olarak verildi ise aslının elden veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir.
Tekliflerin Türk Telekom Tedarikçi portali üzerinden girilmediği durumlarda aşağıdaki usuller geçerli
olacaktır;
Teklifler aşağıda belirtildiği üzere “A” ve “B” zarfı olarak hazırlanacaktır.
A Zarfında;
Fiyata ilişkin teklif mektubu bulunacaktır. Fiyat teklif mektubu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde
açık ve net olarak düzenlenecektir.
Türk Telekom Log Analiz Sistemi İdari Şartnamesi
5/8
Fiyat teklif mektubu idari ve teknik şartname hükümlerine uygun, 1 asıl 1 kopya ve her sayfası imzalı
ve kaşeli olarak hazırlanacaktır. Zarf yapıştırıldıktan sonra, üzerine teklifi veren isteklinin ismi ve açık
adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan kısmı istekli yetkilileri tarafından imzalanacaktır.
İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, pilot ortak tarafından imzalanması
yeterlidir. Ancak ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verilen kişi/kişiler tarafından
imzalanması halinde de teklif kabul edilir.
B Zarfında;
a) Bu şartnamenin 7.maddesinde istenilen belgeler
b) Usulüne uygun olarak hazırlanmış “A” zarfı,
c) Geçici Teminat,
d) İdari ve Teknik Şartnamede istenilen diğer belge ve doküman,
Bulunacaktır.
B zarfının üzerine teklifin hangi işe ait olduğu, teklifi veren isteklinin ismi ile açık adresi yazılacak ve
zarfın yapıştırılan kısmı istekli yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Teklifin hangi işe ait olduğunun
yazılmaması, eksik veya yanlış yazılmasından dolayı teklifin İhale Komisyonuna ulaşmaması veya
tereddüde düşülmesi nedeniyle zamanında açılmamasından Türk Telekom sorumlu değildir.
14.2.
İhale Dokümanında Açıklama Yapılması:
14.2.1. Şartname ve ekleri bu işle ilgili tekliflerin hazırlanması için yeterli olmakla beraber,
Türk Telekom’dan şartname almış olmak kaydıyla istekliler şartnamelerde gerekli
gördükleri hususların açıklanmasını veya ihtiyaç duyacakları ek bilgi ve Dokümanları
Türk Telekom'dan isteyebilirler. Şartname almamış olan isteklilerin bu istekleri
kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
Bu gibi açıklama isteklerinin dikkate alınabilmesi için isteklerin, tekliflerin açılma tarihinden en geç üç
(3) iş günü öncesine kadar Türk Telekom'a yazılı olarak yapılması gereklidir. Bu tarihten sonra Türk
Telekom’a bildirilen yazılı soru ve açıklama taleplerine cevap verip vermemekte Türk Telekom
serbesttir. İhale konusu işle ilgili sözlü mutabakatlar geçersiz olup yazılı bildirim ve mutabakata göre
işlem yapılacaktır.
14.2.2. İlan yapıldıktan veya teklif istenildikten sonra İhale Dokümanında yer alan hususlarla
ilgili olarak firmalardan gelecek soru ve açıklama taleplerine verilecek cevaplar gerekli
görülür ise tüm isteklilere gönderilir. İhale Dokümanı ile ilgili değişiklik Zeyilname
şeklinde yapılacaktır. Yapılan Zeyilname, ilanda yer alan hususlarda bir değişiklik
içeriyorsa Zeyilname de ilan edilecektir.
14.2.3. İhale Dokümanında yapılması gereken değişikliklerin kapsamına göre Türk
Telekom’ca İhale Tarihi ertelenebilir.
14.3.
Tekliflerin Açılması;
Tekliflerin portal üzerinden girildiği durumlarda; tüm teklifler aynı anda ihale çağrısında belirtilen
açılış tarihi ve saatinde İhale Komisyonunca görüntülenebilecektir.
Türk Telekom Log Analiz Sistemi İdari Şartnamesi
6/8
Tüm parasal teklifler portal üzerinden verilecektir, portal üzerinden teklif veremeyen tedarikçilerin
teklifleri satınalma uzmanları tarafından sisteme girilebilecektir.
Komisyonca, bu şartnamede belirtilen teklif verme saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla tespit edilir.
Teklif zarfları, hazır bulunan istekliler önünde tekliflerin alınış sırasına göre “A” ve “B” zarfları birlikte
açılır, teklif bedelleri ile Teminat miktarları okunur ya da SRM sistemine girilen tüm teklifler ihale
katılımcılarına e-posta yoluyla iletilebilir.
14.4.
Tekliflerin Değerlendirilmesi;
14.4.1. Tekliflerin açılmasını müteakip teklifi oluşturan belgelerde esası etkilemeyen şekle ait
noksanlıklardan, İhale Komisyonunca uygun görülenler tamamlattırılır.
Teminat bedelinin yeterli olmadığı tespit edilen teklif geçersiz sayılarak, istekliye iade edilir. Teminat
mektubu üzerinde parasal tutar hariç şekil noksanlıkları ve hatalarının giderilmesi sağlanabilir.
Belgeleri uygun bulunarak değerlendirmeye alınan teklifler İhale Dokümanında belirtilen şartlara
göre değerlendirilerek en uygun teklif belirlenir.
14.4.2. Tekliflerin incelenmesi sırasında aydınlatılması, açıklanması veya detaylandırılması
gereken noktalar bulunduğu takdirde veya tekliflerin eş baza getirilmesi için veya
uygun teklifin tespit edilmesini teminen teklif fiyatını değiştirmemek kaydıyla bunların
belgeleriyle birlikte açıklanması teklif sahiplerinden istenebilir.
14.4.3. Fiyat teklifinde, hesap yanlışlığı ve/veya rakam ya da yazı ile yazılan tutarlar arasında
farklılık bulunduğu takdirde, İhale Komisyonunca birim fiyatlar esas alınarak teklif
toplamı resen tespit edilir. Tespit edilen bu toplam teklif fiyatının 3(üç) gün içerisinde
teyit edilmesi istekliye yazılı olarak bildirilir. Belirtilen süre içerisinde bu hususu yazılı
olarak teyit etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
14.4.4. Teklifler aşağıda ve Teknik Şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen kriterlere göre
değerlendirilecektir.
1. Teklifin şartnamelere uygunluğu ve şartnamede istenilen belgeler,
2. İsteklinin teklifinde verdiği fiyatlar,
3. Türk Telekom’a maliyeti,
4. Şartname maddelerinin kabul edilip, edilmediği
14.4.5. İhale Komisyonunca İhale uhdesinde kalan firma ile fiyat ve diğer şartlarla ilgili olarak
her türlü görüşmeler yapıldıktan sonra alım sonuçlandırılır.
14.4.6. İhale uhdesinde kalan firmanın verdiği son teklif, Komisyonca uygun bulunmaz ise
aşağıdaki işlem yapılabilecektir.
İhale uhdesinde gözüken firmanın verdiği son teklif, piyasa rayici ve önceki alım fiyatları
ile kıyaslanarak yapılan değerlendirmede ihale komisyonunca uygun bulunmaz ise bu
firma ile birlikte ihalede fiyat sırasına göre belirlenecek sayıda firma, fiyat görüşmesine
davet edilebilir. ihale komisyonu, ihaleye katılan diğer firmalar ile fiyat hususunda
görüşebilir veya tekliflerinin revize edilmesini talep edebilir.
Türk Telekom Log Analiz Sistemi İdari Şartnamesi
7/8
14.4.7. İhale Dokümanına tamamıyla uygun teklifte bulunan çıkmadığı takdirde Türk
Telekom işin icabına göre teklifler arasında yeterli gördüğünü seçmek ve İhaleyi o teklif
sahibine vermek hakkına sahiptir.
15. Sözleşmeye Davet ve Sözleşme Yapılması
Türk Telekom’ca alım kararı onaylandıktan sonra, varsa Zeyilnameler ve teyitler dikkate alınarak
Sözleşmeye son şekli verilir. Son şekli verilen Sözleşme, 5 (beş) gün içinde imzalanmak üzere firmaya
yazılı bildirimde bulunulur.
Verilen süre içerisinde teklifinden vazgeçen, siparişi teyit etmeyen, Kati Teminatı vermeyen veya
Sözleşme yapmayan firmanın, varsa Geçici veya Kati Teminatı nakde çevrilerek gelir kaydolunur. Bu
durumda istenirse uygun bulunan sıradaki diğer firmadan alım yapılabilir.
16. Sözleşmenin Noter Tasdiki
Sözleşme notere tasdik ettirilmeyecektir.
Sözleşmenin notere tasdik ettirilmesi halinde buna ilişkin masraflar firmaya aittir.
17. Anlaşmazlıkların Çözümü
Anlaşmazlık halinde Ankara il mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Türk Telekom Log Analiz Sistemi İdari Şartnamesi
8/8
Download

LOG ANALİZ SİSTEMİ İDARİ ŞARTNAMESİ