FUAR KATILIM KOŞULLARI
MADDE 1: İş bu Fuar Katılım Koşulları’nda Katılım Formunu imzalayan kuruluşlar “KATILIMCI” ve fuarı düzenleyen POZİTİF FUARCILIK A.Ş. “DÜZENLEYİCİ” , diye anılacak, taraflar yazılı tüm katılma
koşullarını aynen kabul edeceklerdir. Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği ise DENTUR olarak anılacaktır.
MADDE 2: Fuar Katılım Formunu imzalayarak fuara katılmayı kabul eden KATILIMCI, bu imzadan sonra katılmaktan vazgeçse dahi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. KATILIMCI, fuar
katılım koşulları konusu sergi veya fuarın yeri, katılımcının fuar alanındaki yeri, düzenleme tarihleri, ünvanı vb. hususları kabul eder. Organizatör DÜZENLEYİCİ’in bu koşullarda yapacağı değişiklikler
KATILIMCI’nın haklı fesih sebebidir ve DÜZENLEYİCİ, katılımcıdan o ana kadar tahsil etmiş olduğu tüm bedelleri kararı bildirme tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamen geri ödemeyi taahhüt eder.
CNR tarafından fuarın yapılamayacağı bilgisinin fuar açılış tarihine 90 günden (3 ay) az süre kala bildirilmesi (bu sure 45 günden az olmayacaktır.) durumunda, DENTUR üyesi katılımcılardan sözleşme
karşılığı alınmış olan ödeme ve belgelerin, tamamen iadesi ile birlikte varsa DENTUR üyesi katılımcıların fuar ile ilgili yaptıkları ek masrafları tazmin etmek maksadı ile yapılan masrafların ödeme
belgelerinin ibraz edilmiş olması kaydı ile fuara katılım sözleşmesi tutarının %10’unu (yüzdeonunu) geçmeyecek oranda ve belge karşılığı tazminat ödemeyi, gayrıkabilirücu beyan, kabul ve taahhüt eder.
DÜZENLEYİCİ fuar katılım bedelini 1 hafta içinde iade ederek, fuardan 10 gün öncesine kadar KATILIMCI’yı fuar organizasyon komitesinin kararı ile fuardan çıkarabilir. KATILIMCI fuar katılım
bedelinden başka hiçbir talepte bulunmayacağını kabul eder.
MADDE 3: Birden fazla firma birleşerek tek bir stand ve tek alınlık altında Fuara katılamazlar. Üretici firma, başka bir firmanın logosunu reklam veya pazarlama amaçlı olarak standında kullanamaz.
Holding veya grup şirketleri, Fuarda sadece sözleşme yapan firma bazında temsil edilebilirler. Holdingin veya grubun logosu kullanılamaz. Stand alınlık yazısı, aynı holding veya aynı grup içinde olsalar
dahi Katılım Formu’nu imzalayan firmadan başkasına ait olamaz. Kullanılırsa ve kullanılmak istenirse müdahale edilerek kullanımın engelleneceğini kabul eder. KATILIMCI, sözleşme yaptığı standa,
DENTUR ve DÜZENLEYİCİ in onayını almadan, başka bir firma ile sponsorluk anlaşması kesinlikle yapamaz. Aksi durumun tespitinde DÜZENLEYİCİ sponsor firma uygulamalarını kaldırmak hakkına
sahiptir.
MADDE 4: İşbu fuar katılım koşulları gereğince katılım formunu imzalayan firma, fuar katılım koşullarında belirtilen taksitlerden herhangi birini ödemediği ve yazılı ihtara rağmen ödememekte ısrar ettiği
takdirde kalan bütün taksitler ve borç muaccel hale gelir. Ödemelerde gecikme olması halinde aylık %3 oranında gecikme faizi uygulanacaktır. Ayrıca KATILIMCI fuar katılım bedeli kadar cezai şart
ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
MADDE 5: DÜZENLEYİCİ, söz konusu fuar veya serginin açılmasını sağlamakla yükümlüdür. Fuar her gün davetiye ve/veya duyurularda belirtilen saatler arasında açık kalacaktır. Fuara ziyaretçi girişi
ücretlidir. Bildirilen yerleşme tarihinde fuar yerinde olmayan, hazırlıklarını açılış günü saat 08:00’e kadar tamamlayamayan; kirliliğe sebep olan tüm çalışmalarını fuar başlangıcından 1 gün önce saat
24:00’e kadar bitiremeyen, standını tamamlayamayan KATILIMCILAR fuar katılım ücretini ödeme yükümlülüğü devam etmekle birlikte 10.000-Euro cezai şart ödemeyi kabul ederler. (Farklı eksikliklerin
olması halinde her eksiklik için 10.000-Euro cezai şart ayrı ayrı hesaplanacaktır) Ayrıca DÜZENLEYİCİ, bu KATILIMCIları tüm ödeme ve ceza sorumlulukları devam etmekle birlikte Fuar Koordinasyon
Komitesinin kararı ile fuara almayabilir. Bu durumda KATILIMCI hiçbir hak talebinde bulunamaz.
MADDE 6: KATILIMCI, sergileyeceği mal ve hizmetleri kendisine ayrılan alan içinde sergiler. Kiralanan alan içinde KATILIMCI’dan başkası sergileme yapamaz. Yapıldığının tespiti halinde KATILIMCI fuar
katılım bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul eder. Stand çevresi ve iç güvenliği, sorumluluğu, hırsızlık vs. tüm riskleri, sonuçları, tazminatlar KATILIMCI’ya aittir. KATILIMCI, kendisine verilen standları
hasara uğratmadan kullanır. Duvar panoları ve alüminyum malzemelere çivi çakmak, delik açmak, selobant dışında yapıştırıcı kullanmak ve boyamak, yazılı izin olmadan reklam ve tanıtım amaçlı
faaliyetlerde bulunmak kesinlikle yasaktır. KATILIMCI, Katılımcı Kılavuzunda (Exhibitor Guidelines) yer alan tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcı Kılavuzu sözleşmenin imzasıyla birlikte
teslim edilmiştir. Ayrıca www.cnravrasyaboatshow.com adresinde mevcuttur. Katılımcı almadığını ve bilmediğini iddia edemez. Katılımcı Kılavuzunda sözleşmenin 8. maddesinde sayılan ve Standart Fuar
Servisleri A.Ş. tarafından verilen hizmetlere ilişkin formlar mevcut olup Fuar Koordinasyon Komitesinin belirleyeceği tarihe kadar imzalanıp DÜZENLEYİCİ’ye ulaştırılmalıdır. KATILIMCI, söz konusu
hasarları, Katılımcı Kılavuzunda yer alan koşullara uyulmamasından doğacak hasarları ve fuar yerine verilecek her türlü hasarı nakden tazmin edecektir. KATILIMCI, DÜZENLEYİCİ tarafından belirlenen
hasar tazminatını ödemeden, sergilenen mallarını sergi alanı dışına çıkartamayacak, malların kaldığı süredeki stand kira bedelini de ayrıca ödeyecektir. DÜZENLEYİCİ malları yeddi emin olarak mahalli
bir yere depolar ve bu konudaki bütün masraflar KATILIMCI’ya aittir.
MADDE 7: Fuar kira ücreti bir metrekare birim alınarak hesaplanır. Bu ücrete; Fuarın tanıtımı ve duyurulması, danışma bürosu, fuarın genel güvenliğinin sağlanması (stand içi ve çevresi ile sergilenen
ürünlerin güvenliği katılımcıya aittir), genel temizlik hizmetleri (stand içi temizlik katılımcıya aittir) ve fuarla ilgili katalog bastırılması ve dağıtımı ve DENTUR ile DÜZENLEYİCİ arasındaki sözleşme ile
DENTUR üyelerine sağlanan haklar dahildir.
MADDE 8: Katılımcı Kılavuzunda yer alan ve başlıcaları aşağıda belirtilen hizmetler, fuar katılım formundaki fuar katılım bedeline dahil değildir. KATILIMCI, talep etmesi durumunda, Katılımcı
Kılavuzunda yer alan hizmetleri Standart Fuar Servisleri A.Ş.’den bedeli mukabili alabilir. KATILIMCI, yararlanmak istediği ve Katılımcı Kılavuzunda yer alan hizmetleri fuar alanına kurulum için girilmeden
önce sipariş etmek, talep edilen hizmetlerin bedelini peşinen ve nakden ödemekle yükümlüdür. Aksi halde hizmetlerin liste fiyatları KATILIMCI’ya %50 zamlı olarak uygulanır. Katılımcı Kılavuzunda yer
alan başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir:
aTelefon, fax iletişimi, elektrik, hava, su kullanımları,
bDiğer tüm ekstra malzeme ve servislerden yararlanmak,
cMalzeme listesinden talep edilecek ilave stand malzemelerinden kiralamak.
MADDE 9: Standların iç dekorasyonu, tüm malzeme ve harcamaları KATILIMCI’ya aittir. Eğer KATILIMCI özel stand yapacaksa, stand projesini fuar başlangıç tarihinden 1 ay öncesine kadar Fuar
Koordinasyon Komitesi ve DÜZENLEYİCİ’ye onaylattıracaktır. Onaylattırılmayan ya da onaylanmayan stand projeleri yaptırılmayacaktır. Projeye aykırı stand yapılması halinde stand yapımı durdurulacak,
stand elektriği kesilecek, hatta stand kapatılabilecektir. KATILIMCI bu konuda DÜZENLEYİCİ’nin alacağı her türlü önlemi ve müdahaleyi kabul etmekle birlikte bununla ilgili itiraz ve tazminat talebi
olmayacağını kabul eder. KATILIMCI’nın her türlü maddi sorumluluğu devam eder. Ayrıca standart stand yüksekliği 2.5m, özel standlar için ise 5m’dir. Bu ölçülerin üzerinde standa izin verilmeyecek olup
yukarıda sayılı önlemler aynen geçerlidir. Belirtilen ölçülere uyulmadan stand yapılması halinde KATILIMCI fuar katılım bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Sözleşme
ile belirlenmiş alan ölçüleri dışında çalışma yapan KATILIMCI ceza olarak aşılan m 2 başına 5.000-Euro ödeyecektir. Özel dekorasyon ile fuara katılacak Katılımcılar, projelerini inşa/dekore edecek
olan firmaların da iletişim bilgilerini bildireceklerdir. Standın bu ölçülere riayet edilmeden yapılması DÜZENLEYİCİ’nin onay veya kabulü olduğu anlamına gelmez. Cezai şart sorumluluğu aynen devam
eder. Bu kurallara uymayan ve itiraz eden KATILIMCI gelecek yıllardaki fuarlara alınmayabilecektir. KATILIMCI bunu şimdiden kabul eder. Ancak KATILIMCI talep ederse DÜZENLEYİCİ bu konuda
dekoratör firma tavsiye edebilir. KATILIMCI dört tarafı açık orta stand kiraladıysa stand etrafını kapatamaz. KATILIMCI, fuar süresince kendi standında teknik ticari bilgi verecek nitelikte bir eleman
bulunduracaktır.
MADDE 10: KATILIMCI firmaların, özel stand dekorasyonu tercih etmeleri halinde; hizmeti verecek ilgili dekorasyon firmasının, akreditasyon için CNR Holding Teknik Denetleme Bölümü’ne yazılı olarak
başvurması gerekmektedir. CNR Holding akreditasyon için müracat eden firmalardan, KATILIMCI’nın stand maliyetine etki edecek bir ücret talep etmeyecektir. 1774 sayılı kanun hükmü gereğince; fuar
alanında stand kuran şirket ya da şahısların bu alanda çalıştırdıkları kişilere ait SGK işe giriş bildirgeleri, kimlik bildirim ve belgelerini (Şirketin Adı /Çalışanın Adı, Soyadı, T.C. No, Yabancılar için çalışma
izin belgesi) stand kurulumu başlamadan önce, DÜZENLEYİCİ’ye yazılı olarak bildirmeleri ve teslim etmeleri zorunludur. Bu bilgilerin ve belgelerin verilmemesi durumunda, sorumluluk KATILIMCI firmaya
ait olacaktır. Özel stand yapımcısı, stand kurulumunda çalışan kendi personelini, Katılımcı firma da kendi personelini 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştıracaklardır. Ayrıca Katılımcı ve Özel
stand yapımcısı işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte 7/7583 sayılı İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü ve mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik
önlemlerini almakla yükümlüdür.
MADDE 11: Standlar, fuardan bir gün önce saat 19:00’da ve fuar süresince her gün kapanış saatinde DÜZENLEYİCİ’ye terk edilecek ve her sabah açılış saatinden 1 saat önce teslim alınacaktır.
KATILIMCI’nın fuarda sergileyeceği ürünlerin üzerinde, fuarın açık olduğu süre boyunca meydana gelebilecek her türlü hasar ve ziyan katılımcıya aittir.
MADDE 12: DÜZENLEYİCİ, anlaşmalı olduğu temizlik firması tarafından fuar alanının stantlar arası koridorların, ıslak hacimlerin, zemin halısı DÜZENLEYİCİ tarafından serilmiş standların ve standart
standların temizliğini organize eder. Fuar sırasında; stant içi temizlik hizmeti, KATILIMCI’nın talebi halinde; bedeli mukabilinde DÜZENLEYİCİ tarafından sağlanabileceği gibi, KATILIMCI bu hizmeti
kendiside organize edebilir.
MADDE 13: DÜZENLEYİCİ, verilen zaman içinde fuar alanını boşaltmamış KATILIMCI’ya ilişkin malzeme ve malları herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın fuar alanı dışına çıkartabilecektir. Bu nedenle
yapılacak tüm harcamalar ile doğacak her türlü hasar ve kaybın sorumluluğu KATILIMCI’ya aittir. KATILIMCI bu zararı gayrikabilirücu tazmin etmekle yükümlüdür. Fuar bitmeden veya gün içinde açılış ve
kapanış saatlerinden önce KATILIMCI’nın standını toplaması, fuarı terk etmesi, standını kapatması halinde KATILIMCI 10.000-Euro cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 14: Aktiviteler süresince DÜZENLEYİCİ, fotoğraf ve video çekim hizmetleri için tek yetkili bir ajans bulunduracaktır. Bunun dışında fotoğrafçı veya ajansın çekim yapmasına izin verilmeyecektir.
Özel etkinlik, aktivite, defile, kokteyl, açılış vs. tüm konularda fuar başlangıç tarihinden en az 1 ay öncesinde DÜZENLEYİCİ’nin yazılı onayı alınmalıdır. Yazılı onay alınmadan belirtilen etkinliklerin
yapılamasına izin verilmeyecektir. Verilmesi halinde ise ses seviyesi 70 desibeli geçmeyecektir. Harici müzik yayınına ve anonslara izin verilmeyecektir. DÜZENLEYİCİ’nin alacağı her türlü önlemi
KATILIMCI peşinen kabul eder.
MADDE 15: KATILIMCI, fuar alanında, yüksek sesli müzik yayını yapamaz, dans, folklor, fasıl gibi gösterilerde bulunamaz. KATILIMCI, düzenlemeyi düşündüğü etkinlikleri DÜZENLEYİCİ’ye yazılı olarak
bildirmek ve onay almak zorundadır. Eğer bu şartlar ihlal edilirse, DÜZENLEYİCİ müdahale edip, acil düzeltme ve durdurma hakkına sahiptir. Görsel, işitsel ve mobil reklam araçlarına, halka açık
gösterilere, komşu katılımcılara rahatsızlık vermediği ve salonlardaki genel anons ve duyuru sistemini duyulmaz hale getirmediği sürece, fuar öncesinde DÜZENLEYİCİ’ye yazılı bilgi verilmek ve yazılı
onayını almak şartıyla izin verilebilir. DÜZENLEYİCİ’den yazılı olarak izin alındığı takdirde, ses sınırı, ses kaynağından en çok 1 m. uzaklıkta 70 dbA olmak üzere etkinlik yapılabilir. DÜZENLEYİCİ, müzik
yayını ve gösteri şekline uymayan, kuralları ihlal eden katılımcının enerjisini kesmeye, hiçbir geri ödeme yapmadan stantlarını kapatmaya yetkilidir. Kurallara uymayan katılımcı 15.000 €+KDV ceza
bedelini DÜZENLEYİCİ’ye ödemekle yükümlüdür.
MADDE 16: Fuar alanında KATILIMCI, fuar süresince herhangi bir sebeple özel güvenlik personeli çalıştıramaz, alanda güvenlik personeli bulundurma yetkisi yalnızca DÜZENLEYİCİ’E aittir.
MADDE 17: DÜZENLEYİCİ’in anlaşmalı olduğu Pegasus Güvenlik A.Ş. şirketi, yurt içinde fuar düzenlenmesine dair usul. ve esaslara dayanan 5174 sayılı kanun gereğince, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği tebliğinde yer alan güvenlik koşulları ile ilgili maddelere riayet ederek hizmet veren Fuar alanının tek yetkili güvenlik şirketidir; kendisinin güvenlik konularında vereceği kararlar esastır
MADDE 18: Fuar alanının ve salonlarının genel güvenliğinden, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda, fuar saatleri sırasında DÜZENLEYİCİ’in anlaşmalı olduğu Pegasus Güvenlik A.Ş. şirketi sorumludur.
Bunun dışında DÜZENLEYİCİ ek bir sorumluluk yüklenemez. KATILIMCI’ların özel eşyalarının güvenlik sorumluluğu, kendileri tarafından sağlanacaktır. DÜZENLEYİCİ’in anlaşmalı olduğu Pegasus
Güvenlik A.Ş., teşhirleri ve stant donanımlarını gözetmek sorumluluğunu üstlenmez. Pegasus Güvenlik A.Ş., herhangi bir kayıp ve zarar için mesuliyet kabul etmez. Fuar süresince Tüm Fuar alanı,
DÜZENLEYİCİ tarafından kayıtlı kamera sistemi ile kontrol altında tutulacak, olası bir adli durumda, kamera kayıtları adli makamlar tarafından incel enmek üzere saklanacaktır. Pegasus Güvenlik A.Ş.’nin
genel güvenlik için mesuliyeti, mala zarar ve kişisel yaralanmaları kapsamaz. Arzu eden KATILIMCI’lar, DÜZENLEYİCİ’in anlaşmalı olduğu Pegasus Güvenlik A.Ş.’den kendi standları bazında ücreti
mukabili güvenlik hizmeti alabilirler.
MADDE 19: Katılımcı, DÜZENLEYİCİ nin yetkilendireceği Catering firmaları ile hizmet kalite ve fiyat konusunda anlaşamadığı takdirde bu hizmeti kendisi organize edecektir..
MADDE 20: Fuarın yükleme ve boşaltma işlemlerini yalnızca DÜZENLEYİCİ tarafından belirlenen taşımacılık şirketi yapabilir.
MADDE 21: KATILIMCI, bu fuar katılım koşulları ile sakladığı hakları kısmen de olsa hiçbir şekilde başka kişi yada kuruluşlara kiralayamaz ve devredemez.
MADDE 22: KATILIMCI, çalıştıracağı personel ve sergileyeceği mal ve hizmetler konusunda yasalara karşı yalnız kendisi sorumludur.
MADDE 23: Fuar esnasında, diğer iştirakçi firmalarla, görevliler ve organizasyonla ilgili tüm sorunlar öncelikle DÜZENLEYİCİ yetkililerine iletilecektir. Fuar esnasında, katılım ile ilgili tüm hususlarda
DÜZENLEYİCİ görevlileri tam yetkili olup, KATILIMCILAR, DÜZENLEYİCİ görevlilerinin bu yetkilerini peşinen kabul ederler.
MADDE 24: Fuarın ticari başarısı ve Fuarda ticari bağlantılar sağlanması hususunda DÜZENLEYİCİ’nin hiçbir taahhüt ve sorumluluğu yoktur. KATILIMCI ticari bağlantı, kar kaybı, satış vs. hiçbir talepte
bulanamaz. KATILIMCI fuar süresince ürün satışı yapmayacaktır. Bunun tespiti halinde 3.000-Euro cezai şart ödemeyi kabul eder. Ayrıca stand alanı dışında malzeme dağıtmak, reklam yapmak,
boş alanları izin almadan kullanmak yasaktır. Otoparklara giriş serbest ve ücretsizdir. Gerçekleşebilecek hiçbir riskten DÜZENLEYİCİ’nin sorumluluğu yoktur.
MADDE 25: Taraflar Fuar Katılım Koşullarında yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul ederler.
MADDE 26: Bu fuar katılım koşullarında yer almayan teknik ve organizasyon detayları ile ilgili olarak KATILIMCI KILAVUZU , İdari ve hukuki detaylar için DENTUR’un DÜZENLEYİCİ ile yaptığı sözleşme
geçerlidir.
MADDE 27: Her türlü uyuşmazlık durumunda Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 28: Yirmisekiz maddeden oluşan bu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş, imza sirkülerindeki yetkili kişiler tarafından imza altına alınmıştır.
TARİH:
Katılımcı İmzası
Firma Kaşesi
Download

fuar katılım koşulları