KARTUŞ ÜYE PROGRAMI KOŞULLARI
1. Kartuş, ücretsizdir. Ancak, MAVİ Giyim San. ve Tic. A.Ş. (“Mavi”) tarafından her zaman tek taraflı
olarak, belirlenecek bir tarihte, ücretsiz Kartuş kampanyası sona erdirilebilir ve Mavi tarafından Kartuş’tan
yararlanma ücreti belirlenebilir. Kartuş’tan yararlanmak için üyelik ücreti belirlenmesi durumunda, mevcut
Kartuş üyeleri, derhal durumdan haberdar edilecek olup; [10 (on) gün] içerisinde üyelik ücreti ödemeyen
üyelerin sözleşmeleri feshedilerek üyelikleri Mavi tarafından sona erdirileceği gibi; bu üyeler de işbu bedeli
ödemeksizin üyeliklerini sona erdirmekte serbesttirler. Bu şekilde üyeliklerini sona eren Üyelerin Kartuş
puanlarını 30 (otuz) gün içerisinde kullanma hakları saklıdır.
2. Üye, Kartuş Üye Programı'nda yürütülecek uygulamalar çerçevesinde; Mavi tarafından, genel ve özel
kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri
memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve Kartuş Başvuru Formu ve diğer yollarla verdiği kişisel
bilgilerinin bu amaçlarla kullanılmasına izin verir. Üye, Sözleşme’nin en alt bölümünde yer alan kişisel
bilgilerini dilediği zaman Mavi mağazalarında Kartuş uygulaması için ilgili talebini belirterek veya
www.mavi.com da üyelik veya alışveriş sırasında Kartuş kartını profiline ekleyerek güncelleme hak ve
yetkisine sahip bulunmaktadır. www.mavi.com sitesi üzerinden gerçekleştirilecek bilgi güncellemeleri
Kartuş uygulaması için paylaşılan bilgilere etki etmekte ve www.mavi.com sitesi üzerinden verilen üyelik
bilgileri Kartuş Üye Programı’ndaki üyelik bilgilerini güncellemektedir. Üye, diğer Mavi uygulamaları
çerçevesinde Mavi ile paylaştığı tüm kişisel bilgilerin Kartuş Üye Programı için de kullanabilmesine,
işlenebilmesine ve depolanabilmesine rıza göstermektedir. Üyenin veri paylaşım tercihlerinin düzenlenmesi
ve/veya bilgi eklenmesi/güncellenmesi konularında; ilgili talebini belirtilerek Mavi mağazalarına
başvurması, www.mavi.com sitesi üzerinden Kartuş kartını profiline ekleyerek bilgi güncellemesi yapması
veya işbu Sözleşme’de en altta yer alan Mavi’nin iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçmesi
gerekmektedir.
3.Üye’nin bilgileri Mavi’nin hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veritabanı vb. hizmetleri
firmaları ile), bu firmalar tarafından Mavi’nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler
dâhilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Üye’nin verileri işlenip, bilgiler, Üye kimliği
açıklanmaksızın, gruplar halinde 3. kişiler ile paylaşılabilir. Bununla birlikte, Mavi, işbu verileri, faaliyeti
dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz yahut üçüncü kişilere satmaz. İşbu hüküm, sözleşmenin
üçüncü kişilere devrine engel değildir.
4. Üye, 2nci ve 3üncü maddede belirtilen verilerin sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi halinde dahi
Mavi tarafından işlenmesine ve belirtilen 3. kişilerle belirtilen amaçlar için paylaşılmasına izin
vermektedir; ancak Üye’nin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere
erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır.
5. Mavi, Üyelerini önceden bildirmek kaydı ile, Kartuş Üye Programı’nı durdurabilir. Bu durumda
Üyelerin Kartuş puanlarını 30 (otuz) gün içerisinde kullanma hakları saklıdır. Kartuş Üye’lerine,
birbirinden farklı fayda programları sunulabilir. Geçerli koşullar programların iletişim kanallarından
öğrenilebilir. Kartuş Üye Programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan
duyuru, promosyon, puanlar vb.den, Üye’ye imkan sağlanamamasından dolayı Mavi sorumlu tutulamaz.
6. Kartuş puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, Kartuş Üye
Programı’ndan faydalanması için kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi
başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; kartın, Üye veya
başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suiistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her
türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılacağını ve diğer tedbirlerin
uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye, Kartuş kartının kaybolması, çalınması halinde, bu durumu
Mavi’ye Kartuş Üye Programı iletişim kanallarından derhal bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar
doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur.
7. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar
yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar, 1inci ve
4üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, Mavi tarafından silinir.
8. Kartuş Üye Programı, başta havalimanlarında bulunan Mavi mağazaları olmak üzere, Mavi tarafından
belirlenen mağazalarda geçerli değildir. Mavi, Kartuş Üye Programı’nın geçerli olduğu mağazaları
belirlemekte serbesttir.
9. Bazı veya Kartuş Üye Programı’na dahil tüm Mavi mağazalarında geçerli olan kampanyalar,
www.mavi.com ’da geçerli olmayabileceği gibi; www.mavi.com ’da geçerli olan kampanyalar bazı Mavi
mağazalarında veya Kartuş Üye Programı’na dahil hiçbir Mavi mağazasında geçerli olmayabilir. Mavi,
farklı Mavi mağazalarında ve/veya www.mavi.com ’da hangi kampanyaların geçerli olacağını belirlemekte
serbesttir.
10. Kartuş kampanyalarının şartları, her bir Mavi mağazasında farklılık gösterebilir. Mavi, farklı Mavi
mağazalarında ve/veya www.mavi.com ’da geçerli olacak kampanya şartlarını farklı şekillerde belirlemekte
serbesttir.
11. Kartuş, eski sezona ait ve ikinci kalite ürünlerde geçerli değildir. Alışverişlerde kazanılan puan oranı,
Mavi tarafından uygun görülmesi halinde her zaman değiştirilebilir. Kullanılmayan puanlar Mavi
tarafından belirlenecek aralıklarla silinir. Şu anda mevcut güncel Kartuş ile kazanılan puan oranı, kullanım
sınırları ve kullanılmayan puanların silinme aralıkları için www.mavikartus.com adresini ziyaret ediniz.
12. Kartuş Üye Programına 13 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. Kartuş Üye Programı, tüzel
kişilere yönelik bir program değildir.
13. Üye, Mavi’nin Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile Borçlar
Kanunu’nun 205inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
14. Taraflar, birbirlerine yazılı olarak veya e-posta ile 10 (on) gün önceden bildirmek kaydı ile işbu
Sözleşme’yi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren Üyelerin,
Kartuş puanlarını, üyelikleri sona ermeden kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde Kartuş puanları, 1inci
ve 4üncü madde hükmü saklı kalmak kaydı ile, Mavi tarafından üyelik sona erme tarihi itibarıyla silinir.
Üye, Mavi’ye bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda
değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya
gerçeğe aykırı hale gelmesi sebebiyle Mavi’nin maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını,
uyuşmazlık halinde Mavi Kartuş Üye Programı kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.
Üye Bilgileri aşağıdaki gibidir:








Adı: _________
Soyadı: _______
Cinsiyet:  Erkek  Kadın
Cep Telefonu: _________
E-Mail Adresi:_________
Doğum Tarihi:_________
İlçe:_________
Şehir:________
 Yukarıda yer alan E-MAIL bilgilerim üzerinden benimle Mavi tarafından yürütülen genel ve özel
kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri
memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bunları sunmak dahil olmak üzere Sözleşme’de
belirtilen amaçlarla iletişime geçilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla kullanılmasına izin veriyorum.
EVET / HAYIR
 Yukarıda yer alan CEP TELEFONU numaram üzerinden benimle Mavi tarafından yürütülen genel ve
özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri
memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak dahil olmak üzere işbu
Sözleşme’de belirtilen amaçlarla iletişime geçilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla kullanılmasına izin
veriyorum.
EVET / HAYIR
Üye, dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden yukarıda vermiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden kendisi
ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve
diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilir. Üye konuya ilişkin
vazgeçme bildirimini Mavi mağazaları, mavi.com veya Mavi Müşteri Hizmetleri (0850 288 62 84) iletişim
yolları üzerinden Mavi’ye ücretsiz olarak iletebilecektir. Bildirimin ulaşmasını takip eden 3 gün içinde
Üye’ye ticari amaçlı elektronik iletilerin gönderimi durdurulur
MAVİ Giyim San. ve Tic. A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi No:53 Kağıthane İstanbul
Tel: 0212 371 20 00
Faks: 0212 371 20 60
[email protected]
www.mavikartus.com
www.mavi.com
Download

kartuş üye programı koşulları