02.10.2014
SİRKÜLER (2014’42)
Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar
01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Kurumlar
Vergisi Mükelleflerinin Bilançolarında Görülmekle Birlikte İşletmelerinde Bulunmayan Kasa
Mevcutları ve Ortaklardan Alacakları 31.12.2014 Tarihine Kadar Beyan Edilerek Aktiften
Çıkartmaları,
11.09.2014 tarihli 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yenden
Yapılandırılmasına Dair Kanun ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
A- 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince tahsil edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamına gire kesinleşmiş vergi, vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamları, bir takım idari para cezaları ile Bazı Kanunlar uyarınca tahsil
edilen devlet payları hisseleri, emlak ve çevre temizlik vergileri, kültür varlıkların korunmasına katkı
payı ve su kullanımından kaynaklanan ve belediyeler tarafından tahsil edilen alacaklar bakımından,
burçlulara yeniden yapılandırma olanağı getirilmiştir.
Aynı Kanunun 74 üncü maddesinde, bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükelleflerinin 21.12.2013
tarihi itibariyle kasada veya ortaklardan alacaklar hesabında gözüken ve işletmeden çekilen bu
paralara ilişkin olarak %3 oranında vergi ödenmesi suretiyle af getirilmiştir.
Yukarıda belirttiğimiz iki maddenin uygulamasıyla ilgili olarak “Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun
Kapsamında Yeniden yapılandırılmasına dair Genel Tebliğ Seri No:1” yayımlanarak, bahse konu
hususlarla ilgili açıklamalar yapılmıştır.
Tebliğe göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın,
-
Maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması,
Kesinleşmiş alacak olması,
Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi
henüz geçmemiş alacak olması gerekmektedir.
Tebliğde yapılandırma kapsamında olana alacaklar şöyledir.
Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014’e kadar olan ve ödenmemiş vergi
alacakları girmektedir.
İhitirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin dava konusu yapılması
halinde, bu vergiler kesinleşmiş alacak olduğu kabul edilecek ve davadan vazgeçmeleri halinde madde
hükmüne göre yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir.
Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9 34430 Beyoğlu - İSTANBUL – TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat) Fax: +90 (212) 293 20 79
E-mail: [email protected]
İkmalen veya resen idarece tarh edilen vergilerde, Düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerine istinaden,
bu nevi alacakların dava konusu edilmesi halinde, dava konusu alacak için kanunun yayımlandığı
11.09.2014 tarihinden önce vazgeçilmiş olması veya bu tarih itibariyle dava kesinleşmiş olması
halinde ödeme tarihi geçmiş veya geçmemiş olan bu alacaklar yeniden yapılandırma kapsamına
girmektedir. Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle dava konusu olan ve yargılamaları devam eden
vergi ve cezalar yeniden yapılandırma kapsamına girmemektedir.
Uzlaşma hükümlerinde yararlanarak 11.09.2014 tarihinde önce uzlaşılan (tarhiyat öncesi uzlaşma
dahil) ancak ödeme süresi geçmemiş borcu olan mükellefler, uzlaşma sonucu kesinleşerek tahakkuk
eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri için yeniden yapılandırmadan
yararlanabilirler.
Vergi Usul Kanununun 376 ıncı maddesine göre vergi aslına bağlı vergi cezaları için 11.09.2014 tarihi
itibariyle indirim talebinde bulunan 11.09.2014 tarihi itibariyle dava açma süresi geçmiş dolayısıyla
kesinleştiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş bulunana alacaklar yeniden
yapılandırmadan yararlanabilirler.
İdari yaptırım kararlarına karşı süresi içinde dava açılmaması veya dava açılmış olması halinde
yargılamanın son bulmuş olması halinde yeniden yapılandırmadan yararlanılacaktır. 5326 sayılı
kabahatler kanununa göre tahsil edilen idari para cezalarında, dava konusu yapılmış olanların kanunun
yayımlandığı tarihten önce davadan feragat edenlere ilişkin mahkeme kararının tebliğ edilmiş olması
halinde yeniden yapılandırmadan yararlanabileceklerdir. 11.09.2014 tarihi itibariyle idari para
cezalarından dolayı davası devam edenler yeniden yapılandırmadan yararlanmaları mümkün değildir.
Oy kullanılmaması nedeniyle kesilen idari para cezaları hakkında dava yolu bulunmadığından bu
cezalar kesildiği tarih itibariyle kesinleştiğinden bu nevi idari para cezaları yeniden yapılandırma
kapsamındadırlar.
Ecrimisil; ihbarnemesi/düzeltme ihbarnamesinin tebliği üzerine süresi içinde dava açılmaması veya
dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulmuş olması halinde bu borçlar da
yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir.
Kapsama giren alacaklar:
213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamına giren vergiler, vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme
faizleri, gecike zamları gibi feri alacaklar,
30.04.2014 tarihinden bu tarih dahil önceki dönemler ait beyana dayanan vergiler, bunlara bağlı vergi
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları madde kapsamındadır. Beyan süresi 30.04.2014 ü aşan
diğer bir ifade ile beyan tarihleri Mayıs 2014 ayına sarkan ve ödenmemiş bulunan vergiler yeniden
yapılandırma kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla 30.04.32014 tarihine kadar beyan edilmiş
vadesinde ödenmemiş bulunan vergiler ve cezaları ile gecikme zam ve faizleri yeniden yapılandırma
kapsamına girmektedirler.
Harçlar genel olarak işlem anında beyanname alınmaksızın tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir.
30.04.2014 tarihi ve bu tarihten önce gerçekleştirilen gayrimenkul devir ve iktisap işlemleri nedeniyle
tarh edilip 11.09.2014 tarihine kadar kesinleşmiş bulunan harçlar yeniden yapılandırma kapsamına
girmektedir. Karar ve ilam harçları ile her yıl maktu ödenen yıllık harçlarda, kanunun yayımlandığı
tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş yada ödeme süresi geçmemiş bulunan harçlar yeniden
yapılandırma kapsamına girmektedirler.
Veraset ve intikal vergisi mükellefiyetlerinde, beyanname verme süresinin son günü 30.04.2014 tarihi
ve bu tarihten önce olanlar yeniden yapılandırma kapsamına girmektedirler.
Motorlu taşıtlar vergisi, 2014 yılına ilişkin olup, 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk edip ödenmeyen
vergiler yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir. Son ödeme vadesi 31.07.2014 olan motorlu
taşıtlar vergisinin 2 inci taksitleri yeniden yapılandırma kapsamına girmemektedir.
Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında, 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) yapılan tespitlere
göre kesilen ve kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihinde kesinleşmiş vergi aslına bağlı olmayan
kesinleşmiş olup, vadesi geçen veya ödeme süresi geçmemiş bulunan cezalar yeniden yapılandırma
kapsamına girmektedirler. Ba ve Bs formlarına ilişkin cezalarda, 30.04.2014 tarihine kadar verilen
beyanlar üzerinden kesinleşmiş bulunan cezalar yeniden yapılandırma kapsamına girmektedirler.
01.05.2014 tarihinden sonra verilen bildirim formları nedeniyle kesilen cezalar yeniden yapılandırma
kapsamına girmemektedirler.
Kapsama giren idari para cezalar :
1111 sayılı Askerlik Kanununa göre kesilen İdari Para Cezaları,
5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununa göre kesilen İdari
Para Cezaları,
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa göre kesilen İdari Para Cezaları,
2918 sayılı Karayolları Kanuna göre kesilen İdari Para Cezaları,
2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimi hakkında Kanununa
göre kesilen İdari Para cezaları,
3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halk Oyuna Sunulması Hakkında Kanununa göre kesilen İdari
Para Cezaları,
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen İdari Para Cezaları,
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre kesilen İdari Para Cezaları,
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanununa göre kesilen İdari
Para Cezaları,
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununa göre kesilen
İdari Para Cezaları,
6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa göre kesilen
İdari Para Cezaları,
Bu idari para cezalarının, idari yaptırım karar tutanağının düzenleme tarihi 30.04.3014 tarihinden (bu
tarih dahil) önce olan ve kanunun yayımlandığı tarih (11.09.2014) itibariyle kesinleşmiş olup, vadesi
geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olanlar yeniden yapılandırma kapsamına
girmektedirler.
Yukarıda belirtilen idari cezalarının haricinde kalan diğer idari para cezaları, 6552 sayılı kanun gereği
yeniden yapılandırma kapsamında değillerdir.
Belediyelerce Takip Edilen Yeniden Yapılandırma Kapsamındaki Alacaklar:
Vadesi 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde, 6552 sayılı kanunun yayımlandığı
tarih itibariyle (11.09.2014) kesinleşmiş olup, ödenmemiş bulunan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi,
ile Emlak Vergisine bağlı olarak hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı
ile su ihtiyacını belediyelerce tesisi edilmiş abonelerinden su kullanımından kaynaklanan alacakları ile
bunlara bağlı feri (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zam ve cezalar) alacaklardan vadesi 30.04.2014
olduğu halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kesinleşmiş olup, ödenmemiş bulunan borçlar
yeniden yapılandırma kapsamındadırlar. Keza İstanbul su ve kanalizasyon müdürlüğü kuruluş ve
görevleri hakkında kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin
abonelerinden olan atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi alacakların vadesi 30.04.2014 önce olduğu halde kesinleşmiş ve ödenmemiş bulunan abonelerin
borçları da yeniden yapılandırma kapsamındadırlar.
Belediye ve Su İdaresine olan borçların yeniden yapılandırılmasındaki süre; vergi taksitlendirme talep
ve ödeme süreleri içinde yapılması gerekmektedir.
Başvuru, Alacak Tutarının Tespiti ve Ödeme Süreleri:
6552 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırmaya tabii olan yukarıda belirttiğimiz borçların
yapılandırılması için kanunun yayım tarihini takip eden ikinci ayın sonunda tahsile yetkili kurumlara
başvurmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi 30 Kasım 2014 günün tatile rastlaması nedeniyle son
müracaat tarihi ilk iş günü olan 01.12.2104 günü mesai saati bitimine kadar ilgili tahsil idaresine yazılı
müracaat ederek, ilgili idareye borçlarını yeniden yapılandırmaları gerekmektedir. Maliye Bakanlığına
bağlı vergi dairelerine borcu olan borçları için madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin bağlı
bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla Gelir İdaresi
Başkanlığının internet sahifesinden elektronik ortamda başvurabilirler. Borçları birden fazla vergi
dairesine olan mükellefler, müracaatlarını her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.
Borç yapılandırmasıyla ilgili yeniden yapılandırma talep eden mükelleflerin ilgili kesinleşen
borçlarıyla alakalı davaların olması halinde, söz konusu davadan feragat ettiklerine dair yapılandırma
talep ettikleri vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları şarttır.
İlgili Tahsil Dairesince Alacakların Tespitinde; bu alacaklara ait faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve
gecikme zammı gibi feri alacakların yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yurtiçi Üretici Fiyat
Endeksindeki “Yİ-ÜFE” aylık değişim oranı uygulanarak alacak tutarı hesaplanacaktır. (Yİ–ÜFE
aylık değişim oranları tebliğin ekinde yer almaktadır.)
Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede öngörülen sürede (01.12.2014 tarihi
mesai saati bitimine kadar) ve şartlarda ilgili tahsil idaresine başvurmaları gerekmektedir. İlk taksitin
kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir. İlk taksit
ödeme tarihinden itibaren başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte
ödemeleri şarttır. Taksit ödeme gününün hafta tatiline rastlaması halinde taksit ödeme süresi, hafta
tatilini izleyen iş günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Borçlu mükellefler dilerlerse, borçlarını peşin olarak ödeyebilecekleri gibi, mükellefin ilgili tahsil
dairesine borcu olanları, yukarıda ikinci paragrafta belirttiğimiz şekilde tespit edilen borç tutarlarını;
Altı eşit taksitte ödeme istemeleri halinde tepit edilen borç tutarına (1,05),
Dokuz eşit taksitte ödeme istemeleri halinde tespit edilen borç tutarına (1,07)
On iki eşit taksitte ödeme istemeleri halinde tespit edilen borç tutarına (1,10)
On sekiz eşit taksitte ödeme istemeleri halinde tespit edilen borç tutarına (1,15)
Katsayısı ile çarpılarak ve bulunan tutar talep edilen taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık
dönemler halinde ödenecek taksit tutarları hesaplanacaktır.
On sekiz aylık süresi için borç yapılandıran mükelleflerin, borç tutarı 1.15 katsayısı ile çarpılmak
suretiyle bulunan tutar 18’e bölünerek ödenecek taksit tutarları bulunmaktadır. Yapılandırılmış
borcunu daha erken ödeyen mükellefler, ilgili tahsil dairesi tarafından erken taksit ödeme süresi içinde
bulundukları katsayı esas alınarak, yeniden borç tutarı hesaplanacak ve kalan borç tutarı bu doğrultuda
düzetilerek ödenecektir.
Mahsuben Ödeme;
Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların,
mükelleflerin vergi idaresinden olan alacaklarından mahsup etme imkanı getirilmiştir. Yeniden
yapılandırmadan borcu bulunan mükelleflerin, vergi idaresinden iade edilecek vergi alacaklarından
mahsup işleminin yapılabilmesi için mahsup için aranan belge ve şartların yerine getirilmiş olması
kaydıyla mahsup işlemi yapılamasına olanak getirilmiştir.
Kredi Kartı İle Ödeme Yapılması:
6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine istinaden mükelleflerin yeniden yapılandırılan borçlarını
kredi kartıyla ödeme imkanı getirilmiştir. (Vergi idaresinin anlaştığı bankalar vasıtasıyla kredi kartıyla
taksit ödemeleri yapılabilir.)
Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar:
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil vergi dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31.12.2007
tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmemiş bulunan ve 6183
sayılı kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle
50,00 TL tutarındaki asıl alacaklar ile aslı ödenmiş feri ödenmemiş alacaklardan 100,00 TL ısını
aşmayanların tahsilinden vazgeçilecektir.
Keza 120,00 TL’sının altındaki idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir. (Tütün Ürünlerinin
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesi ile Kabahatler Kanunun
39’ncu maddesine/yasaklı alanlarda sigara içenlere uygulanan idari para cezaları hariç tutulmuştur.)
Kanundan Faydalanma Koşulunun Kaybedilmesi :
Yeniden yapılandırılan borcun, taksit ödeme sürelerinde; 2014 yılında bir taksitin ödenmemesi veya
eksik ödenmesi, takip eden yıllardaki taksit ödeme süreleri içinde, bir takvim yılında iki veya daha az
taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti
izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Amme Alacaklarının tahsil Usulü
Hakkındaki kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla beraber ödenmesi halinde
bu kanun maddesindeki yeniden yapılandırma hakkında yararlanılacaktır. Yeniden yapılandırılan
borcun ödeme taksitleri içinde ödedikleri taksit tutarları kadar af kapsamından yararlanma hakları
getirilmiştir.
B- 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi
mükelleflerinin, 31.12.2013 tarihi itibariyle kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa
mevcudu ve ortaklardan alacakların tutarı üzerinden kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın
sonuna kadar (31.12.2014) belirlenen tutarlar üzerinden %3 oranındaki vergiyi beyanname verme
süreleri içinde beyan ederek ödemeleri halinde, bu tutarlar ile ödenen vergiler bilançodan düşülerek
gelir tablosuna aktarılarak kanunen kabul edilmeyen gider olarak yazılmasına imkan getirilmiştir.
Mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31.12.2013 tarihli bilançolarını
dikkate almaları gerekmektedir. Mükelleflerin süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin
ekinde yer alan bilançolar dikkate alınmayacaktır.
Ortaklar cari hesaplarının tespitinde, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısıyla
(ödünç ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklar ile ortaklara borçlu olduğu tutarlar
arasındaki net alacak tutarlarını varsa açık kasa mevcudu ile beraber beyana tabi tutarları tespit ederek
beyan etmeleri gerekmektedir. (ortaklar cari hesaplarının “131 + 231” – “331/431” hesaplarının esas
alınarak ortaklardan olan net alacağın hesaplanması gerekmektedir.)
Beyana esas alınacak tutarların hesabında, kasa hesabında fiili bulunmayan nakit mevcudunun
bulunması ile borçlu net ortaklar cari hesabının da bulunması halinde bu iki hesap kalemlerinin birlikte
beyan edileceğine ilişkin olması zorunluluğu getirilmiştir.
Tebliğde, kasada fiili bulunmayan tutarın hesabında beyan tarihinde azalma olması halinde, beyan
tarihindeki tutarın esas alınması gerektiği, keza borçlu net ortaklar cari hesabının beyan tarihinde
azalması halinde bu tutarın beyana esas alınması gerektiği, dolayısıyla 31.12.2013 tarihindeki
tutarların beyana esas olarak alınmayacağına ve muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağına ilişkin
örnekli açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu tebliğin metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/2014
0927.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140927.htm
(Resmi Gazete: 27.09.2014 tarih 29132 sayılı)
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla;
TÜRKERLER Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Download

02.10.2014 6552 Sayılı Kanunun