02.10.2014
SİRKÜLER (2014’43)
Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile
Bazı Alacakların yeniden yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09.2014 tarihli ve 29116 sayılı
(mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 81 maddesiyle 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Madde 60 eklenmiş olup, bu maddeye
göre yayımlanan 25.09.2014 tarihli 2014-26 sayılı genelgedeki açıklamalara göre;
Yapılandırma Kapsamına Giren Alacaklar:
Nisan 2014 ve önceki dönemlere ait olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş
olan;
1- 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4/a, 4/b ve 4/c bentleri
kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigorta primi,
emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destekleme
primi alacakları,
2- Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış olan
isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası alacakları,
3- Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,
4- Özel nitelikli inşaat ile ihale işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta
prim alacakları,
5- Genel sağlık sigortasından kaynaklanan, genel sağlık sigortası prim alacakları,
6- 5510 sayılı kanununa göre 30.04.2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para
cezası alacakları ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz
alacakları,
Sosyal Güvenlik Kurumunun bu alacakları yeniden yapılandırma kapsamına girmektedirler.
Başvuru süresi, yeri ve şekli:
Geçici madde 80 inin üçüncü fıkrasında,
Bu madde hükmünden yaralanmak isteyen borçluların;
Yukarıda tadat edilen 5’nci fıkra haricinde kalan borçlar için, bu maddenin yayımlandığı ayı takip
eden üçüncü ayın sonuna kadar yazılı olarak kuruma başvurarak yeniden yapılandırma istemeleri
gerekmektedir. Dolayısıyla bu borçluların, sigorta prim ve idari para cezaları ile ferilerini yeniden
yapılandırmadan yararlanabilmeleri için, en geç 31.12.2014 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna
müracaat etmeleri gerekmektedir.
Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9 34430 Beyoğlu - İSTANBUL – TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat) Fax: +90 (212) 293 20 79
E-mail: [email protected]
Genel sağlık sigortasından dolayı kaynaklanan prim borçları için kanunun yürürlüğe girdiği tarihi
takip eden yedinci ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek tahakkuk etmiş
olan prim borçlarını yeniden yapılandırmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu borçluların sigorta
primleri ile ferilerini yeniden yapılandırmadan yararlanabilmeleri için, en geç 31.05.2015 tarihinde
kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna Müracaat etmeleri gerekmektedir.
Prim borçlarının yapılandırılmasında,
1- 5510 sayılı kanunun 4/a maddesi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta
primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi,
özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için
tebliğin ekinde örneği yer alan EK:1 başvuru formunu doldurularak, e–sigorta kanalıyla
(elektronik ortamda) veya elden ya da posta yoluyla işyerlerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik
il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- 5510 sayılı kanunun 4/b maddesi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim
borçları ile kanunları gereği durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları
için tebliğin ekinde örneği yer alan EK: 2 formunu doldurularak elden veya posta yoluyla,
Prim borçlarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine
müracaat etmeleri gerekmektedir.
3- Sosyal Güvenlik Destek primi borcu bulunanların yapılacak başvuru için tebliğin ekinde
örneği yer alan EK:7 formunu doldurarak dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il
müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine elden veya posta yoluyla müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Yapılandırılan Borcun Ödeme Süreleri:
Kapsama giren alacakların yeniden yapılandırılmasında, sigorta primi, genel sağlık sigortası
primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı
alacaklarının hesaplanmasında, bu borçların ödeme sürelerinin bittiği tarihten bu maddenin
yayımlandığı 11.09.2014 tarihine kadar geçen süre için, hesaplanan gecikme cezası, gecikme
zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilerek, söz konusu anapara olan bu borçlara
Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak borç tutarı maddede belirtilen taksit sürelerinde ödenmesi halinde taksit süreleri
için belirlenen katsayılarla çarpılarak nihai borç tutarı bulunacak olup, bu borçlu tarafından
talep edilecek taksit süresinde bölünerek iki ayda bir ödenecek taksit tutarları belirlenecektir.
Borçluların yeniden yapılandırma kapsamında hesaplanan prim ve diğer borçlarını defaten
ödemeleri halinde hesaplanarak ödenecek borca her hangi bir katsayı ile artırım yapılması söz
konusu değildir.
Yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemlerde aşağıda belirttiğimiz taksit sürelerinde ödeme
yapabilecekleri gibi, borçlu olanları bu madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarını
defaten ödemeleri mümkün olup, bu durum borçluların tercihine bırakılmıştır.
Taksit sürelerine göre yapılandırılacak borçlara uygulanacak katsayılar;
Altı eşit taksitte ödeme için
Dokuz eşit taksitte ödeme için
On iki eşit taksitte ödeme için
On sekiz eşit taksitte ödeme için
olarak uygulanacaktır.
(1,05)
(1,07)
(1,10)
(1,15)
Söz konusu genelgeye aşağıda belirttiğimiz linkten ulaşılabilir.
http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/6b738c10-6663-468a-ba46d1bbe1b78c6f/genelge2014_26.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6b738c10-6663-468aba46-d1bbe1b78c6f
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
TÜRKERLER Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Download

02.10.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarının