2014 YILI
ÇEVRE ÖDÜLLERİ
KILAVUZU
ÇEVRE ÖDÜLLERİ, 2014
GENEL BİLGİ
Geçmişten günümüze tüm dünyada, gelişen teknoloji ile birlikte sanayi sektörü de giderek
artmaktadır. Bu hızlı artış beraberinde çevre sorunlarını gündeme getirmiştir. Günümüzde
çevreyi ilgilendiren önemli sanayi kuruluşları; Enerji, Gıda, Demir-Çelik, Orman ürünleri,
Kimya, Makine ve yedek parça, Madencilik, Turizm olarak sıralanabilir.
Gerek kullanılan hammaddeler gerekse proses gereği çevresel etkileri değerlendirilmesi
gereken ve çevre yönetim stratejisi belirlemesi ve uygulaması gereken sektörlerin başında
döküm sektörü gelmektedir.
Rekabet edebilmek ancak kendimizi geliştirmekle mümkün olacaktır. Yarını düşünmeden
yapılan her olumsuz çevre etkisi, yaşamın maliyetini bir kat daha arttırmakta ve
sürdürülebilir kalkınma ve refah hedeflerine ulaşmayı tehdit etmektedir.
Günümüz sanayileri doğanın korunması ve kullanılabilirliğin sürekli olması için “çevre
stratejileri” geliştirmektedirler. Çünkü biliyorlar ki, artık kaynaklara sahip olmak tek başına
yeterli değildir. Günümüzde rekabet gücünü yaratan asıl önemli etken, kaynakları verimli
biçimde kullanabilmek, üretirken israf etmemektir.
Ayrıca; Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerde çevre ve insan sağlığının korunması konusunda
karşılaşılan taleplerin artıyor olması çevresel bir işletme yaklaşımını zorunlu hale
getirmektedir.
Müşteriler, yalnızca kısa vadeli ve kar amacına dayalı ürün politikalarını kabul etmemekte;
şirketlerden çevresel, toplumsal ve etik değerlerini de dikkate alan işletme vizyonları
beklemektedir. Kurumsal itibarı yüksek şirketlerin müşteriler üzerinde bağlılık etkisi
bulunmaktadır. Çalışanların işletmeyi çalışmak için uygun bir yer olarak görmesi ve diğer
tüm sosyal paydaşlar ile olan olumlu ilişkileri şirketin mali performansına doğrudan etki
eden unsurlar haline gelmiştir.
TÜDÖKSAD, bu kapsamda üyelerinin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla Çevre
ödülleri Organizasyonu yapma kararı almıştır. Bu organizasyon ülkemizde döküm
sektörünün kalıcılığını sağlayarak; çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak,
çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik etmek, değişen çevre kavramlarına uyumu
cesaretlendirmek, ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları
olan kuruluşların desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla başlatılmıştır ve devamlılığı
sağlanacaktır.
Organizasyon kapsamında; Büyük Ölçekli Döküm İşletmeleri ve KOBİ Döküm İşletmeleri
olmak üzere iki kategoride ödül verilecektir:
Organizasyona başvuran firmalar, “Çevre Yönetim Süreçleri”ne ilişkin verileri derleme ve
gözden geçirme imkanı bulacaklardır. Başvuran kuruluşlar için ciddi bir değerlendirme
olurken, olumsuz sonuçlansa dahi kuruluşlar; çevresel faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve
zayıf oldukları noktaların tarafsız bir gözle değerlendirilmesi ile iyileştirme ve geliştirme
imkanına sahip olacaklardır.
Tüdöksad Çevre Ödülü 2014 – Klavuz Rev.2-10.01.14
2
ÇEVRE ÖDÜLLERİ, 2014
MADDE 1. AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1.1. AMAÇ
Türkiye’de döküm sektörünün uluslararası standartlar ve mevzuatlara göre sürdürülebilir
büyümesinin teminini sağlamak, TÜDÖKSAD üyesi dökümhaneler arasında çevre yönetimi
ve uygulamalarını desteklemek ve farklılıklarını ödüllendirmektir.
MADDE 1.2. KAPSAM
TÜDÖKSAD üyesi döküm sanayi tesisleri olup, Çevre Komitesi tarafından değerlendirme
yapılacaktır
MADDE 2. ÇEVRE ÖDÜLÜ SÜREÇ ZAMAN ÇİZELGESİ
2014 Yılı Çevre Ödülü Süreç Zaman Çizelgesi
Adımlar
Çevre Komitesi
Toplantısı
Standartların
belirlenmesi
Karar ve
bilgilendirme
Duyuru - Süreç
Başlangıcı
Başvuru dosyalarının
yayınlanması
Başvuru tarihi
(son)
Değerlendirme süreci
- Ön eleme
- Saha değerlendirmesi
Sonuçlandırılması
Ocak
Şubat
Mart
Nis
May
Haz
Tem
Ağus
Eylül
3
30.01.14
15.02.14
ARA BİLGİLENDİRME
Ödül Törenİ
30.04.14
11.09.14
Sürecin tamamını ifade etmektedir.
MADDE 3. BAŞVURU SÜRECİ
Organizasyona, Büyük İşletmeler; KOBİ tanımı dışında faaliyet gösteren daha büyük
döküm işletmelerin Büyük İşletmeler kategorisinde başvuru yapmaları gerekmektedir. 5174
Sayılı Odalar ve Borsalar Kanununa göre sanayici vasfına haiz; KOBİ’ler; 250’den daha az
sayıda çalışanı olan döküm işletmelerin KOBİ kategorisinde başvuru yapmaları
gerekmektedir.
Tüdöksad Çevre Ödülü 2014 – Klavuz Rev.2-10.01.14
ÇEVRE ÖDÜLLERİ, 2014
MADDE 3.1. BAŞVURU DOSYALARI
Başvurmak isteyen kuruluşlar, EK1 ‘de verilen Başvuru Dosyası İçerik Listesi’ne göre
başvuru dosyası (En fazla 50 sayfaya kadar) hazırlayacaktır.
Başvuru dosyası formda kullanılan numaralandırma sistemine uygun olacaktır. Başvuru
dosyasının başında “içindekiler” ve kapak sayfası bulunacak, dosyalar nüshalar dahil
olmak üzere plastik klasörlerde hazırlanıp, konu başlıkları seperatörler ile ayrılmış şekilde
sunulacaktır. Başvuru dosyası A4 kağıda, 12 punto ile yazılacaktır. Başvuru formunda
istenilen analiz raporları orijinal şekliyle ve tesisin performansını göstermesi açısından son
üç yıla ait verileri kapsayacak şekilde düzenlenecektir. Katılımcıların tanıtım katalogları
rapora eklenmeyecektir. Başvuru formunda verilen bilgi ve belgelerin her türlü sorumluluğu
başvuran kuruluşa aittir.
Hazırlanacak dosyalardaki kapak sayfaları, içindekiler sayfası, seperatörler, analiz
raporları sayfa sınırlaması dışında tutulacaktır. Başvuru dosyası bir asıl ve pdf olarak
CD’ye kaydedilmiş dijital kopya olarak TÜDÖKSAD’a teslim edilecektir.
Başvuru dosyaları ve organizasyon ile ilgili her türlü bilgi TÜDÖKSAD ya da internet
sayfasından temin edilebilir.
MADDE 3.2. BAŞVURU KRİTERLERİ
Ödüle başvuruda bulunanların aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapması beklenir;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tesiste seçilen üretim prosesi ile kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddeleri
veya elde edilen ürünün çevre kirliliğini önleme açısından katkı sağlaması,
Üretim teknolojisinin benzer teknolojilere kıyasla çevreyi koruyucu olması ve çevre dostu
girdi olması,
Üretim sonucu oluşan atıkların en az düzeyde olması, atık oluşumu halinde geri kazanma
yöntemleri uygulanarak tekrar üretime geri dönüşü sağlanması, geri dönüşü olmayan atıklar
için uygun bertaraf yöntemleri ile çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafının temin
edilmiş olması,
Tesis içinde uygulanan prosesin dışında; üretim akışının belli bölümlerinin (mamul, yarı
mamul kısımlarının yapıldığı), tedarikçilerdeki üretim atık/döngüsünün de tanımlanması,
İşletmenin kendi üretim alanı için tanımlanan kriterlerin tedarikçiler için de geçerli olması,
Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek mümkün mertebe
kendi işletmelerine tatbik etmesi,
Doğal kaynak tasarrufu özellikle enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapması ve etkin
kaynak kullanımına ilişkin teknolojik gelişmeleri takip ederek imkanlar çerçevesinde kendi
işletmelerine tatbik etmesi ve kaynak yönetimi konusunda personelini bilinçlendirmesi,
Doğal kaynak kullanımı ve çevreci bilincin yaygınlaştırılması konusunda sosyal sorumluluk
projeleri de gerçekleştirebilmesi.
Başvuruda bulunanlarda son üç yıl içerisinde Çevre Ödülü’nü kazanmamış olma şartı
aranır.
Dolayısıyla Çevre Ödülünü alan katılımcı, ödül aldığı yılı takip eden 3 yıl içinde bu ödül için
başvuruda bulunamaz. Ancak Teşvik Ödülü alan katılımcı sonraki yıllarda Çevre Ödülü’ne
başvuruda bulunabilir.
Tüdöksad Çevre Ödülü 2014 – Klavuz Rev.2-10.01.14
4
ÇEVRE ÖDÜLLERİ, 2014
MADDE 4. ÖDÜL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1. DEĞERLENDİRME KOMİTESİ VE DEĞERLENDİRME EKİPLERİ
Değerlendirme Komitesi; TÜDÖKSAD Çevre Komitesidir. Değerlendirme Ekipleri
TÜDÖKSAD Çevre Komitesi tarafından belirlenir. Değerlendirme ekipleri; finale kalan her
dosya için bir ekip olmak üzere, çevre yönetimi konusunda deneyimli bir başkan ve iki
üyeden oluşur. Değerlendirme ekipleri oluşturulurken tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri
referans alınır. Komitenin ana işlevi; Çevre Ödül Organizasyonu sürecini belirlemek,
sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak, süreç ile ilgili her türlü faaliyetin plan programını
hazırlamak, saha incelemesi yapacak değerlendirme ekiplerini tespit etmek ve ekiplerin
yerinde yapacağı çalışmalarla ilgili yardımcı olmak, son değerlendirmeyi yapmak, ÇEVRE
ÖDÜLÜ seçilmesini gerçekleştirmek ve bu organizasyona başvuruyu teşvik edici yönde
çalışmalar geliştirmektir.
4.2. DEĞERLENDİRME SÜRECİ
4.2.1.Ön eleme: Başvuru dosyaları, içerik ve teknik yeterlilik bakımından Değerlendirme
Komitesi tarafından incelenir. İnceleme sonuçları değerlendirilerek final değerlendirmesine
kalan dosyalar belirlenir EK2’de verilen Ön Eleme Sonuç Tutanağı kayıt altına alınır. Ön
eleme aşamasında ilave bilgi ve belge istenebilir. Ön eleme sonucu finale kalamayan
katılımcılara EK3’de verilen Değerlendirme Raporu Formatına göre hazırlanan bir
değerlendirme raporu verilir.
4.2.2. Değerlendirme Ekipleri ve Saha Ziyaretleri: Finale kalan firmalar, Değerlendirme
Ekipleri tarafından; TÜDÖKSAD tarafından yapılan organizasyonla saha ziyareti yapılarak
incelenir. Saha incelemeleri sırasında ilave bilgi ve belge istenebilir. Saha incelemesi
yapılarak, EK4’de verilen Saha İnceleme ve Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır.
4.2.3. Final Değerlendirmesi: Değerlendirme Ekipleri tarafından kayıt altına alınan saha
inceleme ve değerlendirme sonuçları, Değerlendirme Komisyonu tarafından toplanılarak
başvuru kategorilerine göre ödüle hak kazanan kuruluşlar belirlenir. Saha ziyaretine kalan
ancak Çevre Ödülünü kazanamayan katılımcılara EK3’de verilen Değerlendirme Raporu
Formatına uygun değerlendirme raporu verilir.
MADDE 5. ÖDÜLLERİN DAĞILIMI
Sürdürülebilir kalkınma süreci içerisinde sanayi-çevre işbirliğini temin etmek amacı ile
çevre yönetim sistemi uygulayan veya mevcut sistemlerini geliştirme çabası içinde olan
TÜDÖKSAD üyesi Döküm işletmeleri Çevre Ödülü’ne başvurabilir.
Çevre Ödülü, katılanlar arasından genel değerlendirme kriterlerine en uygun bulunanlara
verilir. Komitenin kararı doğrultusunda ikinci ve üçüncü olarak seçilen katılımcılara ise
Teşvik Ödülü verilir.
Tüdöksad Çevre Ödülü 2014 – Klavuz Rev.2-10.01.14
5
ÇEVRE ÖDÜLLERİ, 2014
MADDE 6. DİĞER HÜKÜMLER
Organizasyona başvuracaklar gerekli dokümanları TÜDÖKSAD’ dan veya internet
sitesinden temin eder. Ödül başvurularının değerlendirilmesi aşamalarında, yerinde
yapılacak incelemeler için her türlü organizasyon giderleri ve başvuru ücreti her yıl
TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarifeler doğrultusunda firma
tarafından karşılanır.
Değerlendirme Komitesi tarafından ödüle layık görülen katılımcıların ödüllerinin verilmesi
ile ilgili her türlü sekreterya vb. işlemler TÜDÖKSAD tarafından yerine getirilir ve
TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunulur. Ödülün veriliş tarihi, veriliş şekli ve
ödülün ne şekilde kimler tarafından dağıtılacağı TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
Değerlendirme Komitesi için toplantı huzur hakları ile gerekli görüldüğü hallerde
görevlendirilecek saha değerlendirme ekibine ve diğer uzmanlara ödenecek ücretler
TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 7. GİZLİLİK KURALLARI
Başvuran kuruluşların, başvuru dosyalarındaki bilgiler, değerlendirme sonuçları, saha
denetim bulguları kişilere açıklanmaz.
MADDE 8. UYGULAMA VE YÜRÜTME
İşbu kılavuz gereklerini uygulamak, yürütmek TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu yetkisindedir.
MADDE 9. EKLER
EK1: Çevre Ödülü Başvuru Dosyası İçerik Formatı
EK2: Ön Eleme Sonuç Tutanağı Formatı
EK3: Değerlendirme Raporu Formatı
EK4: Saha İnceleme ve Değerlendirme Formu
Tüdöksad Çevre Ödülü 2014 – Klavuz Rev.2-10.01.14
6
ÇEVRE ÖDÜLLERİ, 2014
EK1: ÇEVRE ÖDÜLÜ BAŞVURU DOSYASI İÇERİK FORMATI
1. TESİS HAKKINDA BİLGİ
1.1.
Proses sınıflandırması için proses akış şemaları
1.2.
Çalışan Sayısı ve nitelikleri hakkında bilgi
1.3.
Şirket Politikası
1.4.
Şirketin Çevre Hedefleri
2. ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ
2.1.
Personel Sayısı
2.2.
Personel Nitelikleri
2.3.
*Kalite Sertifikaları ve sistem uygulamaları hakkında bilgi (ISO 14001, ISO 9001,
OHSAS 18001, ISO 50001, TS 16949, 5S, 6 SİGMA v.s.)
*Sertifikalarınız fotokopisini dosyaya ekleyiniz.
3. ÇEVRE İZİNLERİ
3.1.
Çevre izin kapsamı (Emisyon, Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı, Gürültü Kontrolü, Derin
Deniz Deşarjı, Atıksu Deşarjı)
3.2.
Çevre İzin-GFB Belgesi
3.3.
ÇED Kararı
3.4.
Tehlikeli Kimyasal Sorumluluk Sigortası
3.5.
Diğer
4. ÇEVRE YÖNETİMİ
4.1.
*Atık Yönetimi (Evsel, Proses, Tehlikeli, Tehlikesiz, Özel Atıkların depolanması,
raporlanması, beyan edilmesi ) hakkında bilgi
4.2.
**Atıksu Yönetimi hakkında bilgi
4.3.
Emisyon Yönetimi hakkında bilgi
4.4.
Sera gazı emisyon yönetimi çalışmaları hakkında bilgi
4.5.
Karbon ayak izi hesaplarınız hakkında bilgi
4.6.
Çevre mevzuatı ve ilgili tüm mevzuatlara uygunluk belgeleri, Mevzuat değerlendirme ve
takip çalışmaları hakkında bilgi
4.7.
Kimyasal Yönetimi çalışmaları hakkında bilgi (Depolama, Güvenlik formları, Yasaklı
kısıtlı kimyasalların yönetimi)
4.8.
İç kontrol mekanizmaları hakkında bilgi (Denetim türleri, Denetçi nitelikleri)
4.9.
İyileştirme faaliyetleri uygulamaları ve etkinliği hakkında bilgi
*Atık Yönetimi sözleşmelerinizin fotokopisini yada izin belgelerinizi dosyaya ekleyiniz.
**Atıksu deşarj izninizin fotokopisini dosyaya ekleyiniz.
5. ÇEVRE YÖNETİMİ İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
5.1.
Kurum İçi ve dışı Çevre eğitimi çalışmaları hakkında bilgi
5.2.
Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi
5.3.
Sürekli İyileştirme projeleri hakkında bilgi
6. TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI
6.1.
Kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddelerin daha verimli kullanılması ile
ilgili çalışmalar hakkında bilgi
6.2.
Kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddelerin veya elde edilen ürünün çevre
kirliliğine etkisini önleme açısından yapılan faaliyetler hakkında bilgi
6.3.
Doğal Kaynakların, enerjinin tasarruflu kullanılması ile ilgili yapılan faaliyetler ve
sonuçları hakkında bilgi
6.4.
Fabrika tertip düzeni ve görsel faaliyetler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi
Her başlık ile ilgili en az 1 en çok 2 sayfa açıklama, geçerli sertifika/izin/belge fotokopileri
ve fotoğraflar eklenecektir.
Tüdöksad Çevre Ödülü 2014 – Klavuz Rev.2-10.01.14
7
ÇEVRE ÖDÜLLERİ, 2014
EK2: ÖN ELEME SONUÇ TUTANAĞI FORMATI
ÖN ELEME SONUÇ TUTANAĞI
TARİH:
FİRMA ADI:
ROPÖRTÖR:
SAYFA :
BAŞVURU KATEGORİSİ
ANA ÜRETİM KONUSU
BÜYÜK İŞLETME
KOBİ
İLGİLİ KİŞİ :
ADI SOYADI:
İLETİŞİM BİLGİLERİ
DEĞERLENDİRME SONUCU:
8
DEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ/ İMZA/TARİH
TÜDOKSAD YETKİLİ / İMZA / TARİH
Tüdöksad Çevre Ödülü 2014 – Klavuz Rev.2-10.01.14
ÇEVRE ÖDÜLLERİ, 2014
EK-3 DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI
DEĞERLENDİRME RAPORU
TARİH:
FİRMA ADI:
SAYFA :
BAŞVURU KATEGORİSİ
ANA ÜRETİM KONUSU
BÜYÜK İŞLETME
KOBİ
İLGİLİ KİŞİ
ADI SOYADI:
İLETİŞİM BİLGİLERİ
1-DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ :
2-TESPİT EDİLEN OLUMLU YÖNLER:
9
3- TEPİT EDİLEN İYİLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ YÖNLER:
4- SONUÇ
DEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ/ İMZA /TARİH
TÜDOKSAD YETKİLİSİ/ İMZA / TARİH
Tüdöksad Çevre Ödülü 2014 – Klavuz Rev.2-10.01.14
ÇEVRE ÖDÜLLERİ, 2014
EK4: SAHA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU FORMATI
SAHA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU*
SAYFA SAYISI:
TARİH:
ANA ÜRETİM KONUSU:
BAŞVURU KATOGORİSİ:
BÜYÜK İŞLETME
KOBİ
PUANLAMA **
1. TESİS HAKKINDA BİLGİ
1.1. Proses sınıflandırması ve proses akışı
1.1.1. Çevre yönetim sürecine uygunluğu
1.1.2. Atık minimizasyonu noktaları
1.1.3. Atık dolaşım süreci
1.2. Personel niteliğinin çevre yönetimine ve standartlara uygunluğu
1.2.1. Çevre eğitimlerinin periyodu, personel /çalışma saati başına
eğitim saati, eğitim etkinliği
1.3. Şirket Politikası çevre yönetim taahhüdünü kapsıyor mu?
1.4. Çevre Hedeflerinin şirket prosesine ve kapasitesine uygunluğu
1.4.1. Sayısal olarak ölçülebilirliği
1.4.2. Hedeflerin gözden geçirme periyodu
1.4.3. Hedef Uygulamaları
1.4.4. Etkinliği
1.4.5. Diğer
2. ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ
2.1. Personel sayısının yeterliliği
2.2. Niteliklerinin uygunluğu
2.3. *Kalite Sertifikaları ve sistem uygulamaları ( ISO 14001, ISO
9001, OHSAS 18001, ISO 50001, TS 16949, 5S, 6 SİGMA v.s.)
*Kalite sistemlerinin ve uygulamalarının sayısı ve birbiriyle etkileşimi,
uygulama etkinliği ve her birinin içeriği ile ilgili verileri ve bilgileri
içermelidir.
3. ÇEVRE İZİNLERİ
3.1.Çevre İzin Kapsamını (Emisyon, Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı,
Gürültü Kontrolü, Derin Deniz Deşarjı, Atıksu Deşarjı, Çevre İzin-GFB
Belgesi, ÇED Kararı, Tehlikeli Kimyasal Sorumluluk Sigortası, Diğer)
1
2
3
4
5
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Tüdöksad Çevre Ödülü 2014 – Klavuz Rev.2-10.01.14
ÇEVRE ÖDÜLLERİ, 2014
PUANLAMA **
4. ÇEVRE YÖNETİMİ
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
4.1. Atık Yönetimi (Evsel, Proses, Tehlikeli, Tehlikesiz, Özel Atıkların
depolanması, raporlanması, beyan edilmesi )kapsamı ve uygunluğu
4.2. Atıksu Yönetimi kapsamı ve uygunluğu
4.3. Emisyon Yönetimi kapsamı ve uygunluğu
4.4. Sera gazı emisyon yönetimi kapsamı ve uygunluğu
4.5. Karbon ayak izi hesapları kapsamı ve uygunluğu
4.6. Çevre mevzuatı ve ilgili tüm mevzuatlara uygunluk belgeleri,
Mevzuat değerlendirme ve takip çalışmaları kapsamı ve uygunluğu
4.7. Kimyasal Yönetimi çalışmaları kapsamı ve uygunluğu
(Depolama, Güvenlik formları, Yasaklı kısıtlı kimyasalların yönetimi)
4.8. İç kontrol mekanizmaları kapsamı ve uygunluğu (Denetim türleri,
Denetçi nitelikleri, Düzeltici -Önleyici Faaliyetlerin yeterliliği ve etkinliği)
4.9. İyileştirme faaliyetleri uygulamaları ve etkinliği
5. ÇEVRE YÖNETİMİ İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
5.1. Kurum İçi ve dışı Çevre eğitimi çalışmaları kapsamı ve etkinliği
5.2. Ar-Ge çalışmaları kapsamı
5.3. Sürekli İyileştirme projeleri kapsamı
6. ÇEVREYİ KORUYUCU FAALİYETLER
6.1. Kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddelerin daha
verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar kapsamı ve uygunluğu
6.2. Kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddelerin veya
elde edilen ürünün çevre kirliliğine etkisini önleme açısından yapılan
faaliyetler kapsamı ve etkinliği
6.3. Doğal Kaynakların, enerjinin tasarruflu kullanılması ile ilgili
yapılan faaliyetler ve sonuçlarının etkinliği.
6.4. Fabrika tertip düzeni ve görsel faaliyetler ile ilgili yapılan
çalışmalar hakkında bilgi veriniz
* Saha incelemesi yapan değerlendirme ekip üyeleri, her madde kapsamında puanlama için
açıklama raporu düzenlemek ve ekine kanıt olacak doküman koymak zorundadır. Bu kapsamda
tüm sorumluluk değerlendirme ekibine aittir.
** Puanlama yapılırken; 1 Görülmedi, 2 Yeterli Değil, 3 Orta, 4 İyi, 5 Çok İyi seçeneklerinden en
uygun olan seçilecektir.
Not: Değerlendirmenin; bir konuda birden fazla doküman üzerinden yapılacağı durumlarda (örn.
2.3. , 3.1. gibi) mevcut dokümanın sayısal oranı ve çevresel etkiler göz önüne alınarak
değerlendirme yapılır.
Tüdöksad Çevre Ödülü 2014 – Klavuz Rev.2-10.01.14
11
Download

Kılavuzu indirmek için bu linki tıklayın