DENĐZLĐ
SAĞLIKTA BAŞARILI EKĐP ÖDÜLÜ (SBEÖ)
TALĐMATI
(2015)
1. AMAÇ
Sağlıkta Başarılı Ekip Ödülü’nün amacı; Denizli’de yerleşik tüm özel ve kamu tüm sağlık
kurum ve kuruluşlarının; Hizmet Kalite Standartları, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, sağlık
hizmetlerinde kalite geliştirme, laboratuar güvenliği, koruyucu sağlık hizmetleri gibi sağlığın
geliştirilmesi konularında iyileştirme amaçlı yaptıkları ekip çalışmalarını desteklemek,
cesaretlendirmek, özendirmek ve ödüllendirmektir. Sağlıkta Başarılı Ekip Ödülü; Hizmet Kalite
Standartları, ulusal kalite ve akreditasyon çalışmalarını destekler. Kurumsal kalite anlayışının
yaygınlaştırılması ve iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlar.
Bu talimatın amacı; Sağlıkta Başarılı Ekip Ödülü(SBEÖ) katılım koşullarını,
aşamalarını, kurallarını tanımlamaktır. Ödüle ilişkin çalışmalar bu talimat çerçevesinde
yürütülür.
Sağlıkta Başarılı Ekip Ödülü kapsamında yapılan çalışmaların, başarıların, kazanımların
kalıcılığını ve sürekliliğini desteklemek ve ödüllendirmek için Başarıda Süreklilik Ödülü
düzenlenir. Başarıda Süreklilik Ödülü; katılım koşulları, aşamaları, kuralları bu talimata bağlı
olarak Ek: 4 de sunulan Başarıda Süreklilik Ödülü Talimatında açıklanmıştır.
2. KAPSAM
Sağlıkta Başarılı Ekip Ödülüne Denizli’de yerleşik kamu ve özel tüm sağlık
kuruluşlarından istenilen sayıda ekip katılabilir.
Örneğin;
- Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler,
- Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri,
Halk Sağlığı Laboratuvarları, Verem Savaş Dispanserleri, KETEM vb kuruluşlar
- Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı kurumlar,
- Üniversite Hastanesi, Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri, Ağız Diş Sağlığı Merkezleri
gibi özel sağlık kurum ve kuruluşları
3. SORUMLULUK
Bu talimatı uygulamak ve güncel tutmak Ödül Yürütme Kurulu’nun görevidir.
3.1. Ödül Yürütme Kurulu, Değerlendirme Ekibi ve Ödül Jürisi
3.1.1. Ödül Yürütme Kurulu (ÖYK)
Ödül Yürütme Kurulu; ödül sürecinin objektif, geniş katılımlı, tarafsız, amaca uygun ve
başarılı olarak yürütülmesinden sorumludur.
Ödül Yürütme Kurulu, Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda ve her kurumdan en az bir kişi olacak şekilde
görevlendirilmiş personelden oluşur. Ödül Yürütme Kurulu üyelerinden bir kişi başkan olarak
görevlendirilir. Ödül Yürütme Kurulu oluşturulduktan sonra Valilik Onayı alınarak kurul
görevine başlar. Ödül Yürütme Kurulu başkan ve üyelerinde değişiklik olduğu takdirde Valilik
Onayı güncellenir. Ödül Yürütme Kurulu Sağlıkta Başarılı Ekip Ödülü ve Başarıda Süreklilik
Ödülü sürecinde SBEÖ Takviminin her yıl güncellenerek tüm sağlık kurumlarına ilan edilmesi,
ekip başvurularının alınması, değerlendiricilerin eğitimi, değerlendirme ekiplerinin
oluşturulması, koordinasyonun ve iletişimin sağlanması, tören hazırlıkları, sekretarya işleri gibi
sürecin tüm aşamalarında görevlidir. Ödül Yürütme Kurulu başkan ve üyeleri SBEÖ’ne
başvuran ekiplerde ekip üyesi olarak ve değerlendirme sürecinde değerlendirici olarak görev
alamaz.
Ödül Yürütme Kurulu üyeleri, başkan tarafından gerek görüldüğünde toplantıya çağrılır.
Toplantılarda karar alınabilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunması gerekir. Bunun
sağlanamadığı durumlarda mevcut üyeler bir önceki toplantı kararları doğrultusunda
faaliyetlerini sürdürürler ve öneri getirebilirler; ancak karar alamazlar. Toplantılar başkan
tarafından yönetilir. Başkan, toplantılara katılamayacağı durumlarda, toplantıların yönetimi için
bir üyeyi vekil tayin eder.
3.1.2. Değerlendirme Ekibi
SBEÖ Sürecine katılan ekiplerin başvuru dokümanları, Sağlıkta Başarılı Ekip Ödülü
sürecinde değerlendirici eğitimi almış ve Ödül Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan
değerlendirici taahhütünü kabul etmiş değerlendiriciler tarafından değerlendirilir. Ödül Yürütme
Kurulu SBEÖ Sürecinde görev almış deneyimli değerlendiriciler arasından başvuru dokümanı
sayısına göre baş değerlendirici görevlendirir. Değerlendiriciler gönüllülük çerçevesinde ve
herhangi bir ücret talep etmeksizin bu sürece katılırlar.
Ödül Yürütme Kurulu tarafından belirlenen Ödül değerlendirme ekipleri biri baş
değerlendirici olmak üzere değerlendirilecek ekibin yapısına ve büyüklüğüne göre 4–6 arasında
değişebilen sayıda değerlendiriciden oluşur. Bu değerlendiriciler arasından en az 3 kişi saha
ziyaretine katılmak zorundadır. Yarışmaya katılan ekip üyeleri, SBEÖ Sürecinde değerlendirici
olarak görev alabilirler ancak saha ziyaretlerine katılamazlar. Saha ziyaretinde görev alacak
değerlendiriciler, değerlendirilecek kurum ve kuruluştan seçilemez.
Ödül süreçlerinde değerlendirici olarak görev alacakların etik şartlara uygun davranması
ödülün saygınlığı, tarafsızlığı, güvenirliğini ve misyonu açısından önemlidir. Bu nedenle
değerlendiriciler;
• Gerek başvuru dokümantasyonunun incelenmesi ve gerekse kuruluşlara, ekiplere
yapılacak ziyaretlerde önyargısız, tarafsız ve duyulan güveni zedelemeyecek bir biçimde
davranmalıdır.
• Ekipler tarafından değerlendiricilerin erişimine sunulan bilgiler; üçüncü kişilere ve
kuruluşlara ve değerlendirmeye katılan ekibin dışındaki diğer değerlendiricilere yazılı
veya sözlü herhangi bir yolla aktarılamaz ve açıklanamaz.
• Ekipler hakkında değerlendiricilerin erişimine sunulan bilgiler, değerlendiriciler
tarafından hiçbir şekilde kendi çıkarları doğrultusunda kullanılamaz.
• Değerlendirme süreci içerisinde elde edilen hiçbir dokümanın ve kaydın kopyası
çıkarılamaz, bunlar hiçbir şekilde başkalarının erişimine açık tutulamaz.
• Değerlendirme süreci sonunda imza karşılığı teslim alınmış olan değerlendirme
dokümanı yine imza karşılığı ÖYK ya teslimi kontrollü olarak sağlanır.
• Değerlendiriciler bireysel ve ekip değerlendirme sonuçlarını açıklamamak ve ödül
sürecinin gizliliğine saygı göstermekle yükümlüdür.
3.1.3. Ödül Jürisi
Ödül Jürisi, Ödül Yürütme kurulu tarafından belirlenen biri Ödül Yürütme Kurulu
Sorumlusu olmak üzere Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği üyelerinden oluşur. Ödül Jürisi’nin temel görevi; yarışmaya başvuran
ekiplerin aldığı puanların, başarı ödülü verilmesi için yeterli olup olmadığına karar vermektir.
Bunun dışında jüri, başarı ödülü kazanan ekiplerden hangisinin Sağlıkta Başarılı Ekip Modeli
kriterlerini layıkıyla yerine getirdiğinin saptayarak Büyük Ödül verilmesine karar verebilir.
Ödül Jürisi’nin Başarı Ödülü veya Büyük Ödül verilip verilmemesine karar verme yetkisi
vardır. Bunun dışında puanlarla oynama veya yeniden değerlendirme yapmaya karar verme gibi
yetkileri yoktur.
3.2. Karar
Değerlendirmeler sonunda, “Başarı Ödülü” için toplamda 65 ve üzeri puan almış olması
koşulu aranır.
• Bu koşul gerçekleşmediği takdirde kararı jüri verir. Ancak toplam puanı 50 ve daha
az olan ekiplere Başarı Ödülü verilemez.
•
•
•
Büyük Ödül, başarı ödülü almaya hak kazanmış ekipler arasından Sağlıkta Başarılı
Ekip Modeli gereklerini en iyi sağlayan ekibe verilir. Jüri; büyük ödül ve/veya başarı
ödülü vermeyebilir.
Jüri ilgili kategoride büyük ödül ve başarı ödülü kazanan kuruluşları ve ekipleri
oybirliği ile belirler. Oybirliği sağlanıncaya kadar görüşmelere devam edilir.
Oylamaya tüm üyelerin katılması esastır. Çekimser oy kullanılamaz.
Jüri, gerekli görürse, büyük ödül veya başarı ödülünün yanı sıra, ödül süreçlerine
katılımı desteklemek amacıyla, Jüri Teşvik Ödülü de verilmesine karar verebilir.
4. UYGULAMA
4.1. Başvuru Şartları:
• Başvuruya temel olan ekip çalışması, Denizli’de yerleşik kurum ve kuruluşlarda,
yerinde incelenebilir olmalıdır.
• Sağlık alanında hizmet veren kamu veya özel kurum veya kuruluşlar ödül için
başvurabilir.
• Ödüle başvurabilmek için ekibin başvuru dokümanında açıkladığı çalışma konusu ile
ilgili son bir yıl içinde sonuca ulaşılmış olması gerekir.
• Ödül için aynı birim, şube, kurum ve kuruluştan birden fazla ekip katılabilir.
• Ekip, en az 3 (üç) kişiden oluşur.
• Bir ekip birden fazla proje ile ödüle aday olabilir.
• Bir kişi birden fazla ekipte ve projede yer alabilir.
• Ekibe çalışma konusu ile ilgili diğer birim ya da kurumlardan üyeler katılabilir.
• Ekip üyelerinin %50 den fazlası sağlık alanında hizmet veren kamu ve veya özel
kurum ve kuruluşlarda çalışan sağlık sınıfı personel arasından olmalıdır.
• Daha önce Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen SBEÖ ve Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Başarı ve Teşvik Ödülleri Sürecine
katılıp başarı ya da büyük ödül alan projeler yeniden SBEÖ ye başvuramaz. Ancak
daha önce başvurup ödül alamayan ya da Jüri Teşvik Ödülü alan projenin
sürdürülmesi koşulu ile yeniden ödüle başvurabilir.
• Daha önce başka ödüllere aday olmuş çalışmalar SBEÖ ye başvurabilir.
4.2.Başvuru Dökümanı
• Yazı tipi “Times New Roman” ve yazı boyutu 12 puntodur. Tablolarda 10 punto
kullanılabilir. Başvuru dokümanı kapak sayfası dahil 25 A4 sayfasını (sayfanın alt,
üst, sağ ve sol yanlarından 2,5 cm boşluk olacak şekilde ve tek tarafı yazılmış olarak)
geçmeyecektir. Kağıt boyutu A4 (genişlik: 21 cm. yükseklik: 29,7 cm.) olmalıdır.
Sayfa yapısı, üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm. sol: 2,5 cm; Sağ: 2,5 cm. cilt payı yeri; sol
olmalıdır. Sayfa numaralandırılması yapılmalı, sayfa sayısı eklerle birlikte en fazla 25
olmalıdır.
• Kapak sayfasına başvuran ekibin adı, kurum veya kuruluşun adı, ekip üyelerinin
adları, kurum veya kuruluşun adresi, başvuru tarihi ve ilişki kurulacak sorumlunun
adı bulunacaktır.
• Đçindekiler bölümü oluşturulmalıdır.
• Çalışma konusu Sağlıkta Başarılı Ekip Modeline uygun olarak anlatılmalıdır.
• Alıntı yapılan kaynaklar kaynakça bölümünde açıklanmalıdır.
• Başvuru dokümanı Ödül Yürütme Kurulu’na bir nüsha olarak sunulacak, ayrıca
değerlendiricilere iletilmek üzere elektronik ortamda gönderilecektir.
4.3.Başvuru Dokümanının Değerlendirilmesi ve Puanlandırılması
• Ödüle başvuran ekiplerin projelerini değerlendirmek için EK-1 Sağlıkta Başarılı
Ekip Modeli kullanılır.
• Ekiplerin başvuru dokümanları değerlendiriciler tarafından önce bireysel, sonra masa
başı uzlaşım toplantısında değerlendirilir.
Bireysel değerlendirme yapan değerlendiriciler, EK-2 Sağlıkta Başarılı Ekip
Modeli Değerlendirici Puan Kitabına, değerlendirme sonuçlarını ve puanlarını
elektronik ortamda yazarak, masa başı uzlaşım toplantısından en az üç gün öncesine
kadar baş değerlendiriciye e-posta yoluyla göndermelidir. Değerlendirici Puan
Kitabını ve puanlarını göndermeyen değerlendiriciler masa başı uzlaşım toplantısına
katılamazlar.
• Değerlendirici Puan Kitabını ve puanını gönderip toplantıya katılmayan
değerlendiricilerin değerlendirme sonuçları uzlaşım toplantısında değerlendirilir
ancak puanları değerlendirmeye alınmaz.
• Bireysel değerlendirme sonrasında Ödül Takvimine göre baş değerlendirici tarafından
belirlenen tarihte masa başı uzlaşım toplantısı gerçekleştirilir. Masa başı uzlaşım
toplantılarında kuvvetli yönler ve iyileştirmeye açık alanlarda uzlaşma sağlanması
amaçlanır. Bu nedenle her değerlendiricinin Değerlendirici Puan Kitabına her kriterin
her alt unsuruna ilişkin kuvvetli alan yada iyileştirmeye açık alanlara ilişkin görüş
bildirilmesi gerekmektedir. Masa başı uzlaşım toplantısında her değerlendirici aradaki
delta en fazla 20 olacak şekilde tekrar puanlamasını yaparak, ortak olarak hazırlanan
Değerlendirici Puan Kitabını ve puanlarını Ödül Yürütme Kurulu’na gönderir.
• 40 puan ve üzerinde alan ekipler saha ziyaretine kalmaya hak kazanırlar. Yapılan
çalışmalar ve elde edilen sonuçlar, çalışma ortamına yapılan saha ziyaretiyle yeniden
değerlendirilir. Saha ziyaretine gidecek değerlendirme ekibi, Ödül Yürütme Kurulu
tarafından saha ziyaretine kalan kuruluşların belirlenmesinin ardından belirlenir ve
saha ziyaretine gidilecek ekiplere bildirilir. Saha ziyareti yapacak değerlendirme
ekibinin bağımsız, her türlü etkileşimden uzak, verimli, objektif, tarafsız
çalışabilmesini temin için gerekli önlemler ile Valilik Olurları ÖYK tarafından alınır.
Saha ziyareti sonrasında, saha ziyaretine katılan değerlendiriciler ziyaret sonrasında
da bir değerlendirme ve uzlaşım toplantısı yaparlar. Saha ziyaretine kalan kriterler
tekrar değerlendirilerek geri bildirim raporu ve puanlar gözden geçirilir. SBEÖ
Sürecine katılan projenin değerlendirilmiş son hali ve puanları Değerlendirici Puan
Kitabında belirtilerek baş değerlendirici tarafından Ödül Yürütme Kurulu’na
elektronik ortamda gönderilir.
5. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TAKVĐMĐ:
Jüri tarafından 65 ve üzeri puanını geçen tüm ekiplere başarı ödülü verilir. Büyük ödül ise
başarı ödülü kazanan ekiplerden, model kriterlerini layıkıyla yerine getiren ekibe jürinin
takdirine bağlı olarak verilebileceği gibi yine jürinin takdirine bağlı olarak verilmeyebilir.
Ödül takvimi her yıl Ödül Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır ve yıl içinde gerekli
görülen durumlarda Ödül Yürütme Kurulu değişiklik yapar ve ilgililere duyurur.
•
6. ONAY VE YÜRÜRLÜK
Bu talimat Valilik Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
EKLER:
1 Sağlıkta Başarılı Ekip Modeli
2 Sağlıkta Başarılı Ekip Modeli Değerlendirici Puan Kitabı ve Puan Tabloları
3 Sağlıkta Başarılı Ekip Ödülü Değerlendirici Başvuru/Taahhütname
4 Başarıda Süreklilik Ödülü Talimatı
5 SBEÖ Başvuru Formu
6 Sağlıkta Başarılı Ekip Ödülü Ödül Takvimi
Download

sağlıkta başarılı ekip ödülü talimatı 2015