ĐDKAB BÖLÜMÜ 2014–2015 AKADEMĐK YILI GÜZ DÖNEMĐ ARASINAV TAKVĐMĐ
ĐDKAB 1. SINIF (ÖRGÜN VE ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM)
ĐD.1
DERSĐN ADI
ARASINAV TARĐHĐ
SAAT
YER
SORUMLU ÖĞRETĐM ELEMANI
1.
TEMEL DĐNĐ BĐLGĐLER 1
17.11.2014 Pazartesi
10.00
204
Y. D. Dr. Nurullah KAYIŞOĞLU
2.
TÜRKÇE 1: YAZILI ANLATIM
18.11.2014 Salı
09.00
Đlahiyat 1. Sınıflarla
Okt. Halim BĐLĐCĐ
3.
YABANCI DĐL 1 (ĐNGĐLĐZCE)
19.11.2014 Çarşamba
09.00
Đlahiyat 1. Sınıflarla
Okt. Behiye ÇELĐK
4.
ĐNKILÂP TARĐHĐ 1
19.11.2014 Çarşamba
10.00
Đlahiyat 1. Sınıflarla
Okt. Tekin ĐDEM
5.
HZ. MUHAMMED’ĐN HAYATI
24.11.2014 Pazartesi
09.00
Đlahiyat 1. Sınıf
Siyer–i Nebi
6.
PSĐKOLOJĐYE GĐRĐŞ
25. 11. 2014 Salı
10.00
204
Dr. M. Askeri KÜÇÜKKAYA
7.
KUR’AN OK. BĐL. VE BECERĐSĐ
26.11.2014 Çarşamba
09.00'dan
12.00'a
204
Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi ŞAHĐNALP
8.
ARAPÇA 1
27.11.2014 Perşembe
10.00
204
Okt. Casim ÇĐFTÇĐ
9.
EĞĐTĐM BĐLĐMĐNE GĐRĐŞ
28.11.2014 Cuma
10.00
204
Y. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Doç. Dr. Celil ABUZAR
Prof. Dr. Kasım ŞULUL
ĐDKAB 2. SINIF (ÖRGÜN VE ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM)
ĐD.2
DERSĐN ADI
ARASINAV
TARĐHĐ
SAAT
YER
SORUMLU ÖĞRETĐM
ELEMANI
GÖZETMEN
1.
FELSEFEYE GĐRĐŞ
17.11.2014
Pazartesi
13.00
2A: Z–1
2B: Z–2
Y.D.Dr. Sami ŞEKEROĞLU
Ar. G. Hatice Kübra ŞELLĐ
Ar. G. Rukkiye KARDAŞ
2.
DĐN PSĐKOLOJĐSĐ
18.11.2014
Salı
13.00
2A: Z–1
2B: Z–2
Dr. M. Askeri KÜÇÜKKAYA
Ar. G. Hatice Kübra ŞELLĐ
Ar. G. Rukkiye KARDAŞ
3.
SEÇMELĐ 1
(DĐNLERARASI DĐYALOG)
19.11.2014
Çarşamba
13.00
2A: Z–1
2B: Z–2
Y.D.Dr. Nurullah KAYIŞOĞLU
Ar. G. Hatice Kübra ŞELLĐ
Ar. G. Rukkiye KARDAŞ
4.
ÖĞRETĐM ĐLK. VE
YÖNTEMLERĐ
20.11.2014
Perşembe
10.00
2A: E–1
2B: E–2
Eğitim Fak.
Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL
Ar. G. Yahya ŞAHĐN
Ar. G. Mesut YILDIRIM
5.
SEÇMELĐ (GÜNCEL
DĐNĐ KONULAR)
21.11.2014
Cuma
14.00
2A: Z–1
2B: Z–2
Yrd. Doç. Dr. Musa GÜNAY
Ar. G. Hatice Kübra ŞELLĐ
Ar. G. Rukkiye KARDAŞ
6.
HZ. MUHAMMED’ĐN
HADĐSLERĐ VE ÖĞRETĐLERĐ
24.11.2014
Pazartesi
13.00
2A: Z–1
2B: Z–2
Yrd. Doç. Dr. Abdullah YILDIZ
Ar. G. Hatice Kübra ŞELLĐ
Ar. G. Rukkiye KARDAŞ
7.
KUR’AN OK. BĐLGĐ VE
BECERĐSĐ 2 (2–A ŞUBESĐ)
25.11.2014
Salı
09.00’dan
12.30’a
UYGULAMA
104
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR
Y.D.Dr. Nurullah KAYIŞOĞLU
_______________
7.
KUR’AN OK. BĐLGĐ VE
BECERĐSĐ 2 (2–B ŞUBESĐ)
25.11.2014
Salı
14.00’dan
18.00’a
UYGULAMA
104
Öğ.Gör. Ahmet KÜTÜKOĞLU
Müftü Ahmet ALTIOK
_______________
8.
BĐLGĐSAYAR 1
26.11.2014
Çarşamba
13.00
2A: Z–1
2B: Z–2
Öğr. Gör. Cemil DEMĐR
Ar. G. Hatice Kübra ŞELLĐ
Ar. G. Rukkiye KARDAŞ
9.
ARAPÇA 3
27.11.2014
Perşembe
13.00
2A: Z–1
2B: Z–2
Okt. Casim ÇĐFTÇĐ
Ar. G. Hatice Kübra ŞELLĐ
Ar. G. Rukkiye KARDAŞ
ĐDKAB 3. SINIF (ÖRGÜN VE ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM)
ĐD.3
DERSĐN ADI
ARASINAV TARĐHĐ
SAAT
YER
SORUMLU ÖĞRETĐM
ELEMANI
GÖZETMEN
ÖĞR. ELEMANI
1.
SINIF YÖNETĐMĐ
17.11.2014
Pazartesi
10.00
3A: E–3
3B: E–1
Eğitim Fak.
Doç. Dr. Refik BALAY
2.
KUR’AN OK. BĐLGĐ VE
BECERĐSĐ III (3–A ŞUBESĐ)
18.11.2014
Salı
09.00–
13.00
UYGULAMA
104
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR
Y. Doç. Dr. Sami ŞEKEROĞLU
_______________
2.
KUR’AN OK. BĐLGĐ VE
BECERĐSĐ III (3–B ŞUBESĐ)
18.11.2014
Salı
13.30–
16.50
UYGULAMA
104
Y.Doç. Dr. Sami ŞEKEROĞLU
Müftü Ahmet ALTIOK
_______________
3.
KELAM
19.11.2014
Çarşamba
15.00
3A: Z–1
3B: Z–2
Y.D.Dr. Nurullah KAYIŞOĞLU
Ar. G. Hatice Kübra ŞELLĐ
Ar. G. Rukkiye KARDAŞ
4.
EĞĐTĐMDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDĐRME
20.11.2014
Perşembe
13.00
3A: E–1
3B: E–2
Eğitim Fak.
Öğr. Gör. Sedat ŞEN
Ar.G. Özcan ARSALANOĞLU
Ar.G. Mesut YILDIRIM
5.
SEÇMELĐ (EĞĐTĐMDE
AĐLE–OKUL–TOPLUM)
21.11.2014
Cuma
15.00
3A: Z–1
3B: Z–2
Doç. Dr. Celil ABUZAR
Ar. G. Hatice Kübra ŞELLĐ
Ar. G. Rukkiye KARDAŞ
6.
MEDYA VE ĐLETĐŞĐM
25.11.2014
Salı
15.00
3A: Z–1
3B: Z–2
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Ar. G. Hatice Kübra ŞELLĐ
Ar. G. Rukkiye KARDAŞ
7.
AHLAK FELSEFESĐ
26.11.2014
Çarşamba
15.00
3A: Z–1
3B: Z–2
Y.Doç. Dr. Sami ŞEKEROĞLU
Ar.G. Hatice Kübra ŞELLĐ
Ar.G. Rukkiye KARDAŞ
8.
ÇAĞDAŞ ĐSLAM AKIMLARI
27.11.2014
Perşembe
15.00
3A: Z–1
3B: Z–2
Doç. Dr. Kemal KARABĐBER
Ar. G. Hatice Kübra ŞELLĐ
Ar. G. Rukkiye KARDAŞ
Ar. G. Yahya ŞAHĐN
Ar.G. Özcan ARSALANOĞLU
ĐDKAB 4. SINIF (ÖRGÜN VE ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM)
ĐD.4
DERSĐN ADI
ARASINAV TARĐHĐ
SAAT
YER
GÖZETMEN
ÖĞR. ELEMANI
SORUMLU ÖĞRETĐM ELEMANI
1.
TASAVVUFĐ AHLAKĐ
METĐNLER
17.11.2014
Pazartesi
13.00
4A: E–1
4B: E–2
Yrd. Doç. Dr. Ali TENĐK
Ar. G. Mesut YILDIRIM
Ar. G. Özcan ARSALANOĞLU
Ar. G. Yahya ŞAHĐN
2.
REHBERLĐK
18.11.2014
Salı
13.00
4A: E–1
4B: E–3
Yrd. Doç. Dr. M. Emin USTA
Ar. G. Mesut YILDIRIM
Ar. G. Özcan ARSALANOĞLU
3.
ÖZEL EĞĐTĐM
19.11.2014
Çarşamba
15.00
4A: E–1
4B: E–2
Yrd. Doç. Mustafa ÖZMUSUL
Ar. G. Yahya ŞAHĐN
Ar. G. Özcan ARSALANOĞLU
4.
ÖZEL ÖĞRT. YÖNTEMLERĐ–2
20.11.2014
Perşembe
13.00
4A: E–1
4B: E–2
Doç. Dr. Celil ABUZAR
5.
OKUL DENEYĐMĐ
24.11.2014
Pazartesi
13.00
4A: E–1
4B: E–2
Y.Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
6.
BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERĐ
26.11.2014
Çarşamba
13.00
4A: E–1
4B: E–2
Doç. Dr. N.Kemal KARABĐBER
7.
DĐN EĞĐTĐMĐ
27.11.2014
Perşembe
13.00
4A: E–1
4B: E–2
Yrd. Doç. Dr. Nurullah
KAYIŞOĞLU
Ar. G. Mesut YILDIRIM
Ar. G. Özcan ARSALANOĞLU
Ar. G. Yahya ŞAHĐN
Ar. G. Mesut YILDIRIM
Ar. G. Özcan ARSALANOĞLU
Ar. G. Yahya ŞAHĐN
Ar. G. Mesut YILDIRIM
Ar. G. Özcan ARSALANOĞLU
Ar. G. Yahya ŞAHĐN
Ar. G. Mesut YILDIRIM
Ar. G. Özcan ARSALANOĞLU
Ar. G. Yahya ŞAHĐN
NOT: SINAVLAR, KURALLARA UYGUN OLARAK BELĐRTĐLEN YER, TARĐH VE SAATTE YAPILIR.
SINAV NOTLARI 10 GÜN ĐÇĐNDE OTOMASYON SĐSTEMĐNE KAYDEDĐLER.
DEKANLIK
Download

idkab bölümü -arasınavlar- güz 2014-2015