3. Ankiros Fotoğraf Yarışması ve Sergisi
11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Tüyap sergi salonlarında yapılacak olan 11. Ankiros
/ Annofer / Turkcast Fuar ve 7. Döküm Kongresi’ne paralel olarak “Biz Dökümcülerin
Dünyası” konulu bir fotoğraf yarışması ve sergisi düzenlenecek. Bu yıl üçüncüsü
gerçekleştirilecek olan fotoğraf sergisinin, daha önceki sergilerde olduğu gibi büyük ilgi
görmesi ve etkinliğin gelenekselleşmesine katkıda bulunması beklenmektedir.
Sergi açılışı, dereceye giren eserlere ödüllerinin takdimi ile 11 Eylül 2014 Perşembe
günü saat 13.00’te Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi (İstanbul) Sergi Alanı’nda
gerçekleştirilecektir. Sergi, fuar ve kongreye katılan ziyaretçilere açık olacaktır. Serginin
ulusal medyada yayınlanması için tanıtım çalışmaları yapılacaktır.
Yarışmanın Amacı
Türk Döküm Sanayinin ve Dökümcülerin
tanıtımına katkı sağlamak ve dökümcülüğün
emeğine ve önemine vurgu yapmaktır.
Yarışmanın Konusu
“Biz Dökümcülerin Dünyası”
Katılım
Yarışmamız, Seçici Kurul üyeleri, TÜDÖKSAD
Yönetici ve çalışanları, TFSF temsilcisi ve birinci
derece yakınları dışında Döküm sektörü ile
ilgilenen ve fotoğraf çeken tüm amatör ve
profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıktır.
Fotoğrafların Özellikleri
 Fotoğraflar döküm işi yapılan ortamlarda
çekilmiş olmalıdır.
 Her katılımcı en fazla 10 fotoğraf ile yarışmaya
katılabilecektir.
 Fotoğraflar, dijital ortamda ve jpg formatında
renkli ve/veya siyah beyaz olarak teslim
edilecektir. Fotoğrafların çözünürlüğü 300 dpi,
12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 2848
piksel olarak teslim edilecektir. Fotoğrafların
uzun kenarı için sınırlama bulunmamaktadır.
 Fotoğraflarda temel müdahalelerin (kontrast,
keskinlik, tonlama, kırpma gibi) dışında
başkalaştırmaya gidilmemeli, orijinal kadrajda
yer almayan unsurlar eklenmemelidir.
Seçici Kurul
Selim Bonfil - Fotoğrafçı / RUBA Pres Gn. Mdr.
İbrahim Demirel - Fotoğraf Sanatçısı
Yaylalı Günay - Kongre Yürütme Kurulu Başkanı
Burak Şenbak - EFIAP
Serkan Turaç - EFIAP
Tfsf Temsilcisi
Çetin Kaya
Son Başvuru Tarihi
1 Ağustos 2014
Seçici Kurul Toplanma Tarihi
9 Ağustos 2014
Sonuçların Açıklanma Tarihi
15 Ağustos 2014
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni
11 Eylül 2014
Yarışma Sonuçlarının Duyurusu
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve
www.tfsf.org.tr ve www.tudoksad.org.tr
adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren
katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve
sergide takdim edilecektir.
Yarışma Sekreteryası
Tunçağ Cihangir ŞEN
Adres: Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği
TÜDÖKSAD
Ortaklar Cad. Bahçeler Sk. No:18 K: 4
ÖDÜLLER
TR-34394, Mecidiyeköy, İstanbul
Yarışmada Birinciye 2000, İkinciye 1000 ve
Tel: 0212 267 13 98 Faks: 0212 213 06 31
Üçüncüye 500 TL, sergileme alan eserlere ise 50
E-posta: [email protected]
TL ödül olarak verilecektir. Sergilenecek
fotoğraf sayısı en fazla 80 adet olarak
belirlenmiştir.
Katılım
Değerlendirme ve Sergi
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Fotoğrafların isimlendirilmesi; Katılımcı rumuzu
(6 haneli) - fotoğrafın sıra numarası - fotoğrafın
adı şeklinde olacaktır (örneğin; 661155-01dokumhane calisanlari.jpg)Fotoğraflar, yukarıda
belirtilen şekilde isimlendirildikten sonra CD’ye
(veya DVD’ye veya taşınabilir belleğe)
kaydedilecek, bu CD (DVD/taşınabilir bellek)
üzerine sadece rumuz (6 haneli) yazılacaktır.
 Aynı CD (DVD/taşınabilir bellek) içine
fotoğrafçının vesikalık / portre bir fotoğrafı (jpg
formatında) ile ekli başvuru formu doldurularak
(word formatında) eklenecektir.
 CD (DVD/taşınabilir bellek) korumalı bir zarf
içine konulacak ve aşağıda belirtilen sekretarya
adresine gönderilecektir. Postada oluşabilecek
hasarlardan derneğimiz sorumlu
tutulamayacaktır.
 Önceki yıllarda derece almış fotoğrafların
katılımı kesinlikle kural ihlali olarak sayılacaktır
ve katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın
tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin
alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan
ve taahhüt eder.
 Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır.
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt
kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik
her türlü müdahale ve değişikliği yapan, ödül
almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu
yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu
fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı
yapıtlarla katılımda bulununan kişilerin TFSF
onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince1 (bir) yıl kısıtlanır.
 Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş
kişiler ikinci defa kural ihlali şuçu işledikleri
takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz
olarak men edilirler.
 Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle
verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar
bu yarışmaya katılamazlar.
 Gelen fotoğraflar, seçici kurul tarafından
değerlendirildikten sonra ödül alan ve
sergilemeye değer bulunan fotoğraflar
TÜDOKSAD tarafından bastırılıp, sergi ve kitap
için hazırlanacaktır. Katılımcılardan bu hususta
herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
 Gönderilen CD, DVD ve taşınabilir bellekler iade
edilmeyecek, TFSF Temsilcisi gözetiminde imha
edilecektir.
 Sergilenen ve ödül alan fotoğraflar için bir sergi
kitabı hazırlanıp bu eserlerin sahiplerine
ücretsiz olarak 5 adet gönderilecektir.
 Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların
yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser
sahipleriyle birlikte TÜDOKSAD’a ait olacaktır.
Bu eserler TÜDOKSAD’ın arşivinde
saklanacaktır. Ödül ve sergileme alan eserler
TÜDOKSAD tarafından kitap, sektör tanıtım
broşürü, TürkDöküm Dergisi,TÜDÖKSAD web
sayfası, Tüdöksad tarafından organize edilecek
kongrelerde ve benzeri basılı yayınlarda
fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla bedelsiz
olarak kullanılabilecektir. Ayrıca yarışmada
başarılı olan eserler www.tfsf.org.tr adresinde
yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2014
kitabında da yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde
kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka
herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi
talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm
hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
(TFSF) tarafından onaylanmıştır. TFSF 2014/013
2014/013
TÜDOKSAD
3. Ankiros Fotoğraf Yarışması
Tema: “Biz Dökümcülerin Dünyası”
Katılım Formu
RUMUZ:
_________
_________
_________
_________
_________
_________
TC Kimlik No
: ..................................................................................
Adı
: ..................................................................................
Soyadı
: ...................................................................................
E-Posta
: ........................................@........................................
Telefon
: ....................................................................................
Cep Telefonu
: ....................................................................................
Adres
: .....................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Gönderilen Fotoğraflar:
Sıra No
Eser Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Çekildiği Tarih
Çekildiği yer
Gönderilen toplam Fotoğraf sayısı: ............... adet.
Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.
Tarih / İmza:
................................................................................................
Download

3. Ankiros Fotoğraf Yarışması ve Sergisi