BTSO SAĠT ETE ORTAOKULU
DÖRDÜNCÜ GELENEKSEL “KÜÇÜK GÖZLER, BÜYÜK GÖRÜġLER”
FOTOĞRAF YARIġMASI ġARTNAMESĠ
1- YarıĢmanın Amacı: Hayatın içindeki anlık karelerle, duygu ve düşüncelerini sanatsal olarak
ifade ederek; Sanata karĢı ilgiyi arttırabilmek.
Yarışma BTSO Sait Ete İlk ve Ortaokulu adına Fotoğrafçılık Kulübü Danışmanı Uzman
Matematik öğretmeni Murat İLARSLAN tarafından düzenlenmektedir.
3- YarıĢmanın Konusu:
“ SERBEST “
3- Genel Katılım KoĢulları:
YarıĢmaya Osmangazi ilçesi Ortaokullarında öğrenimine devam eden tüm öğrenciler
katılabilir.
1. Yarışmaya seçici kurulda görevli olanların 1.derece yakınları katılamaz.
2. Yarışmaya her öğrenci, 1(bir) eserle katılabilir.
3. Fotoğraflar öğrencinin kendisi tarafından çekilmiş olmalıdır.
4. Katılımcılar anlatım biçiminde özgürdür. Fotoğraflarda Photoshop gibi programlarla
başkalaştırmaya gidilmemeli, gerçekte olmayan bir unsur fotoğrafa eklenmemelidir.
5. Fotoğrafların ebatları istenilen boyutta olabilir.
6. Fotoğraflar basılabilir nitelikte olmalı ve üzerinde tarih saat gibi yazılımlar bulunmamalıdır.
7. Fotoğraflar renkli veya siyah-beyaz çekim olabilir.
8. Fotoğraf ile birlikte yarışma katlım formu da teslim edilmelidir(gönderilmelidir).
Yarışmaya katılacak öğrenciler fotoğraflarını dijital ortamda Okulumuz Matematik
öğretmeni Murat İLARSLAN’ a Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri)
saat 12:30-13:00 saatleri arasında (elden) teslim edebilir ya da [email protected] adresine
gönderebilirler. Mail olarak gönderilen fotoğraflarda meydana gelen görüntü bozuklukları
gönderici kaynaklı sayılacaktır .Her katılımcının YarıĢmaya Katılım Formunu doldurması
zorunludur aksi durumlarda fotoğraf gönderilmiş olsa dahi yarışmaya dahil edilmeyecektir.
4-Seçici Kurul ( JÜRĠ ) :
ADI ve SOYADI
1234567-
Mahmut PORSUK
İlhan SARIGÜL
Murat İLARSLAN
Seval VARDAR
Utku Uğur ÖZDEMİR
Ali KARAGÖZ
Özgür ÇOBAN
GÖREV YERĠ / GÖREVĠ
BTSO Sait Ete Ortaokulu Müdürü,
BTSO Sait Ete Ortaokulu Müdür Yardımcısı,
BTSO Sait Ete Ortaokulu Uzman Matematik Öğretmeni,
BTSO Sait Ete Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni,
BTSO Sait Ete Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni,
BTSO Sait Ete Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni,
BTSO Sait Ete Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni.
5- YarıĢma Takvimi:
Eserlerin ilk teslim tarihi
: 10 MART 2014 PAZARTESĠ
Eserlerin son teslim tarihi
: 16 MAYIS 2014 CUMA
Jüri değerlendirme tarihi
: 20 MAYIS 2014 SALI
Sonuçların ilan edilmesi
: 21 MAYIS 2014 ÇARġAMBA
Ödül Töreni
: 30 MAYIS 2014 CUMA Saat: 15: 00
SONUÇLAR OKULUMUZ WEB SĠTESĠNDEN DUYURULACAKTIR.
YarıĢma dereceleri ve ödüller:
YarıĢma Birincilikleri
:
Tablet PC
YarıĢma Ġkincilikleri
:
500 GB TaĢınabilir Disk
YarıĢma Üçüncülükleri
:
MP4 Player
YarıĢmaya katılan herkes bu Ģartnamedeki bütün Ģartları kabul etmiĢ sayılır.
Download

BTSO SAĠT ETE ORTAOKULU DÖRDÜNCÜ GELENEKSEL