BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ
BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖN DEĞERLENDĠRME TUTANAĞI
24/09/2014-14/10/2014 tarihleri arasında YÖK BaĢkanlığının web sayfasında yayımlanan Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun aĢağıda belirtilen programa baĢvuran adayların ön
değerlendirilmesi; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi DıĢındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile GiriĢ Sınavlarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince Sınav jürisi tarafından; ALES puanının %70’ını, lisans mezuniyet
notunun %30’unu alarak ön değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Ön değerlendirme tutanağı aĢağıda isimleri yazılı sınav jürisi tarafından düzenlenerek imzalanmıĢtır.
BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU
BĠTKĠSEL VE HAYVANSAL ÜRETĠM BÖLÜMÜ
ORGANĠK TARIM PROGRAMI
ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ
5
1
23123
14.10.2014
Birimi
Bölümü
Program
Kadro Unvanı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ġlan No
Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih
ÖN DEĞERLENDĠRMEYE TABĠ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Sıra
No
1
T.C.NO
Adı ve Soyadı
15829139… EMĠNE KIRBAY
Mezuniyet Notunun
(A)
Puan
(A) %70
(B)
Puan
(B) %30
73,55827
51,49079
89,73000
26,91900
(A+B)
Ön
Değerlendirme
Notu
SONUÇ
( Ön değerlendirme
puan sıralaması esas
alınarak, ilan edilen
kadronun 10 katına
kadar olan adaylar giriş
sınavına girmeye hak
kazanır.)
78,40979
SINAVA GĠRECEK
2
46612269… MESUT ADA
75,85838
53,10087
76,83000
23,04900
76,14987
SINAVA GĠRECEK
3
42373315… ADEM TAġ
73,21913
51,25339
72,60000
21,78000
73,03339
SINAVA GĠRECEK
4
26207129… AYSUN GÖKDEMĠR
73,58600
51,51020
71,60000
21,48000
72,99020
SINAVA GĠRECEK
5
38255183… TURHAN YILMAZ
74,48552
52,13986
65,00000
19,50000
71,63986
SINAVA GĠRECEK
Giriş Sınavnın Tar.,Yeri ve Saati
17.10.2014-TARIM VE DOĞA
BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BAHÇE
BĠTKĠLERĠ BÖLÜMÜ SAAT:14:00
17.10.2014-TARIM VE DOĞA
BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BAHÇE
BĠTKĠLERĠ BÖLÜMÜ SAAT:14:00
17.10.2014-TARIM VE DOĞA
BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BAHÇE
BĠTKĠLERĠ BÖLÜMÜ SAAT:14:00
17.10.2014-TARIM VE DOĞA
BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BAHÇE
BĠTKĠLERĠ BÖLÜMÜ SAAT:14:00
17.10.2014-TARIM VE DOĞA
BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ BAHÇE
BĠTKĠLERĠ BÖLÜMÜ SAAT:14:00
SINAV JÜRĠ ÜYELERĠ
Jüri
Jüri
Raportör
Download

1 15829139… emġne kırbay 73,55827 51,49079 89,73000 26