KĠġĠSEL BĠLGĠLER
Adı Soyadı
Hande YILMAZ DÜZYAMAN
Ünvan
MÜHENDĠS
Dahili
-
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1987 / ANKARA
EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ
Doktora
Üniversite Adı
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ/BĠYOMÜHENDĠSLĠK BÖLÜMÜ
Akademik Birim / Mezuniyet
Yılı
BĠYOTEKNOLOJĠ A.B.D. / 2013- (DEVAM EDĠYOR)
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ/ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Akademik Birim / Mezuniyet
Yılı
BAHÇE BĠTKĠLERĠ BÖLÜMÜ / 2010-2012
Lisans
Üniversite Adı
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ/ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Akademik Birim / Mezuniyet
Yılı
BAHÇE BĠTKĠLERĠ BÖLÜMÜ / 2004-2010
Diğer Eğitimleri
UYGULAMALI HAPLOĠD
BĠTKĠ ÜRETĠMĠ VE
KROMOZOM KATLAMA
ISO 22000:2005 GIDA
GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM
SĠSTEMĠ
GLOBAL-G.A.P
BAHÇE BĠTKĠLERĠ
PROGRAMI
ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOTEKNOLOJĠ MERKEZĠ /
25-26 HAZĠRAN 2014 (2 GÜN)
ETKO / 2009
ETKO / 2009
HOLLANDA HAS DEN BOSCH UYGULAMALI
BĠLĠMLER OKULU / 2008-2009 (5 AY)
YABANCI DĠL BĠLGĠSĠ
Yabancı Dil / Derecesi
KPDS
ÜDS
TOEFL
IELTS
-
67,5
-
5,5
GÖREV YERLERĠ (Tarih / Unvan / Kurum)
2013-2014 / MÜHENDĠS / HATAY ZEYTĠNCĠLĠK ARAġTIRMA ĠSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
2014- / MÜHENDĠS / EGE TARIMSAL ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ALDIĞI PROJELER
Tübitak BĠDEB Lisans Projesi: “Enginar’ın Doku Kültürü KoĢullarında Mikro Çoğaltımı”. 2009-2010.
MAKALELER & BĠLDĠRĠLER & YAYINLAR
Düzyaman, E. ve H.Y. Düzyaman, 2013. Karpuz Hakkında HerĢey. Hasad Yayıncılık.
Download

Uzm. Hande Yılmaz DÜZYAMAN