AVRUPA TOPLULUĞU
ÖZGEÇMİŞ
FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Ġsim ve Soyadı
Adres
ERCAN KARAÇAR
Çankırı Karatekin Üniversitesi Ballıca Kampüsü Lojmanları B Blok No:4
Telefon
0 506 288 12 20
E-posta
[email protected] / [email protected]
Ülke
Doğum Tarihi
TÜRKĠYE
01.01.1985
İŞ TECRÜBESİ
• Tarih (BaĢlangıç-bitiĢ)
2009-2013
• ĠĢverenin Ġsmi ve Adresi
ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
• Kurumun ÇalıĢma Alanı
EĞĠTĠM
• ÇalıĢılan Kurumdaki Görev
UZMAN
İŞ TECRÜBESİ
• Tarih (BaĢlangıç-bitiĢ)
2013
• ĠĢverenin Ġsmi ve Adresi
ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
• Kurumun ÇalıĢma Alanı
EĞĠTĠM
• ÇalıĢılan Kurumdaki Görev
ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ
EĞİTİM-ÖĞRETİM
• Tarih (BaĢlangıç-bitiĢ)
2006-2009 LĠSANS
2009-2013 YÜKSEK LĠSANS
• Eğitim – Öğretim Kurumunun Ġsmi
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ TĠCARET TURĠZM EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
• Eğitim Alınan Bölüm veya
Program
• Diplomanın Türü ve Alanı
• Ulusal sınıflandırma Derecesi
SEYAHAT ĠġLETMECĠLĠĞĠ ve TURĠZM REHBERLĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ
TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ
LĠSANS 3.32 / 4.00
ONUR
KİŞİSEL BECERİ VE
YETERLİLİK
Katıldığı Seminer, Kurs vb. Toplantılar
ANA DİL
TÜRKÇE
DİĞER YABANCI DİLLER
• Okuma Becerisi
• Yazma Becerisi
İNGİLİZCE
Çok iyi 
Çok iyi 
Ġyi ◄
Ġyi  ◄
Temel Seviye 
Temel Seviye 
• KonuĢma Becerisi
Çok iyi 
Ġyi 
Temel Seviye ◄
SOSYAL BECERİ VE
YETERLİLİK
Sosyal-Kültürel ve Sportif Etkinlikler
VOLEYBOL VE FUTBOL
KURUMSAL BECERİ VE
YETERLİLİKLER
İşyerinde insan, proje ve bütçe
yönetimi ve gönüllü etkinlikler (Kültür
ve spor)
TEKNİK BECERİ VE
YETERLİLİKLER
Bilgisayar kullanımı, bilgisayar dilleri,
fotoğraf makinesi, kamera, özel makine
teçhizat kullanımı vb. etkinlikler
WĠNDOWS ĠġLEMLERĠ
MĠCROSOFT OFFĠCE
ĠNTERNET
DİĞER BECERİ VE
YETERLİLİKLER
Yukarıdaki bilgiler dışında ki beceri ve
yeterlilikler
EHLİYET VE SINIFI
İLAVE BİLGİLER
Referans göstereceğiniz kişiler,
kurumları ve iletişim adresleri
E SINIFI
DOÇ. DR. MUHARREM TUNA GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ
DOÇ. DR. R. PARS ġAHBAZ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ
Download

Ercan Karaçar - Meslek Yüksekokulu