YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ
AKADEMĠK KADRO ĠLANINA BAġVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU
DIġ TĠCARET BÖLÜMÜ
DIġ TĠCARET PROGRAMI
Öğr.Gör.
6
1
12 Ocak 2016 Salı
KURUM
BĠRĠM
BÖLÜM
ANABĠLĠM DALI
KADRO ÜNVANI
KADRO DERECESĠ
KADRO ADEDĠ
ÖN DEĞERLENDĠRME TARĠHĠ
Sıra No.
ÖN DEĞERLENDĠRMEYE TABĠ TUTULAN ADAYLAR
ilanda yer alan koĢul bu alana yazılacaktır
1.
2.
3.
4.
ALES
Adı ve Soyadı
NAZLI TOPRAK
MEHMET EMĠN YAġAR
RÜġEN ERZEN
HAKAN GÜNGÖRMEZ
Puan
75,70242
73,87939
76,58182
70,00
(A)
Puanın
%70'ini
52,99
51,72
53,61
49,00
Lisans Mezuniyeti
100'lük
Sistem
Notu
75,96
70,59
61,07
58,25
(A+B)
(B)
Ön Değerlendirme
Puanın
Notu
%30'unu
22,79
21,18
18,32
17,48
75,78
72,89
71,93
66,48
GiriĢ Sınavına
Sınava Girebilir
Sınava Girebilir
Sınava Girebilir
Sınava Girebilir
GiriĢ Sınavının Yeri, Tarihi ve Saati
GiriĢ Sınavı 15/01/2016 Tarih ve Saat
10:00'da Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi'nde yapılacaktır.
Doç.Dr.Mehmet AYGÜN
BaĢkan
Doç.Dr.A.Menaf TURAN
Üye
Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul ÇAVDAR
Üye
Download

Doç.Dr.Mehmet AYGÜN BaĢkan Doç.Dr.A.Menaf TURAN Yrd.Doç