SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ DIġINDAKĠ ÖĞRETĠM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK
ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZĠ SINAV ĠLE GĠRĠġ SINAVLARINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKĠ YÖNETMELĠĞĠN 10.
MADDESĠ UYARINCA, LİSANS (GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ/ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ/
KONSERVATUARLAR) VE ÖN LİSANS DÜZEYĠNDE EĞĠTĠM VEREN YERLERE ALINACAK AKADEMĠK PERSONELE AĠT ÖN DEĞERLENDİRME
SONUÇ TUTANAĞI
BĠRĠMĠ
BÖLÜMÜ
ANABĠLĠM DALI/PROGRAM
KADRO UNVANI
ĠLAN EDĠLEN KADRONUN ÖZEL
SDÜ-Adalet Meslek Yüksekokulu
Ġlan Tarihi
Hukuk Bölümü
Ġlan Nosu
Adalet Programı
Öğretim Görevlisi
KADRO DERECESĠ
Huku Fakültesi Mezunu Olmak. Alanında En Az 10 Yıl Deneyimli Olmak.
Sıra
No
Ales
Lisans
Lisans
Ön Değerlendirme Sonuç Sıralaması
Ġlan ġartına Puanının %
Mezuniyet
Toplam Puan
Mezuniyet
(GiriĢ Sınavına Katılıp Katılamayacağı ve Katılamayacaksa
Uygunluğu
70'i
Notunun %30'u
(A)+(B)
Notu
Nedeni)
(A)
(B)
Ales
Puanı
Adı Soyadı
1
Selcen DENĠZ UZUNBACAK
76,54697
62,05
Uygun
53,583
18,615
72,198
2
Kamil SARIYER
78,39530
55,47
Uygun
Değil
54,877
16,641
71,518
Giriş Sınavı Yeri ve Tarih/Saati
28/12/2015
1005086
5. Derece
1. (BİR) GiriĢ Sınavına Katılacak
GiriĢ Sınavına Katılamayacak. (Alanında En Az 10 Yıl Deneyimli
Olduğunu Gösterir Tecrübe Belgesi Bulunmamaktadır.)
Süleyman Demirel Üniversitesi-Adalet Meslek Yüksekokulu (309 nolu Oda) : Tarih : 14.01.2016 / Saat : 10:00
12.01.2016
Sınav Jürisi
(Üye)
(Ġmza)
Öğretim Üyesi
(Üye)
(Ġmza)
Öğretim Üyesi
(Üye) (Raportör)
(Ġmza)
Öğretim Üyesi
Download

28/12/2015 1005086 5. Derece SÜLEYMAN DEMĠREL