SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ DIġINDAKĠ ÖĞRETĠM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA
UYGULANACAK MERKEZĠ SINAV ĠLE GĠRĠġ SINAVLARINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKĠ YÖNETMELĠĞĠN 11. VE 12. MADDELERĠ UYARINCA, LİSANS VE
LİSANSÜSTÜ (REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER DAHİL) DÜZEYĠNDE EĞĠTĠM VEREN YERLERE ALINACAK AKADEMĠK PERSONELLERE AĠT GİRİŞ SINAV SONUCU
DEĞERLENDĠRME VE BAġARI SONUÇ TUTANAĞI
BĠRĠMĠ
BÖLÜMÜ
ANABĠLĠM DALI/PROGRAM
KADRO UNVANI
Eğitim Fakültesi
Ġlköğretim
Sınıf Eğitimi
AraĢtırma Görevlisi
DERECESĠ
4
Sınıf Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak Sınıf Öğretmenliği veya Sınıf Eğitimi Alanında Doktora Yapıyor Olmak.
2547 Sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
ĠLAN EDĠLEN KADRONUN ÖZEL ġARTI
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
Adı Soyadı
AyĢegül BÜYÜKKARCI
ġehide ARSLANHAN
Kenan BĠRGÜL
Enver TÜRKSOY
Bahattin ERKUġ
Okay IġLAK
AyĢe Tuğba TETĠK
Yahya DURNA
Yabancı
Ales Puanı
Dil Puanı
81,90398
82,81372
74,15198
82,24161
80,66233
72,29264
74,98499
75,03702
61,25
58,75
67,5
58,75
56,25
53,75
71,25
56,25
Lisans
Mezuniyet
Notu
91,6
67,92
82,47
72,93
71,53
83,1
80,16
83
GiriĢ Sınav Ales Puanının
Notu
% 30'u
(Yazılı/ Sözlü)
(A)
77
46
35
35
35
28
21
0
24,571194
24,844116
22,245594
24,672483
24,198699
21,687792
22,495497
22,511106
Yabancı Dil
GiriĢ Sınav
Lisans Mezuniyet
Puanının
Notunun % 30'u
Notunun % 30'u
%10'u
(Yazılı/ Sözlü)
(C)
(B)
(D)
6,125
5,875
6,75
5,875
5,625
5,375
7,125
5,625
27,48
20,376
24,741
21,879
21,459
24,93
24,048
24,9
23,1
13,8
10,5
10,5
10,5
8,4
6,3
0
Toplam Puan
(A)+(B)+(C)+(D)
BaĢarı Durumu Asil Aday
(Yedek Aday da
Belirlenebilir)
81,276194
64,895116
64,236594
62,926483
61,782699
60,392792
59,968497
53,036106
1. ASİL
1. YEDEK
KAZANAMDI
KAZANAMDI
KAZANAMDI
KAZANAMDI
KAZANAMDI
SINAVA KATILMADI
Download

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ