SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ DIġINDAKĠ ÖĞRETĠM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK
ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZĠ SINAV ĠLE GĠRĠġ SINAVLARINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKĠ YÖNETMELĠĞĠN 11. VE
12. MADDELERĠ UYARINCA, LİSANS (GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ/ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
BÖLÜMLERİ/ KONSERVATUARLAR) VE ÖN LİSANS DÜZEYĠNDE EĞĠTĠM VEREN YERLERE ALINACAK
AKADEMİK PERSONELE AİTGİRİŞ SINAV SONUCU DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SONUÇ TUTANAĞI
BĠRĠMĠ
SDÜ-Adalet Meslek Yüksekokulu
BÖLÜMÜ
Hukuk Bölümü
ANABĠLĠM DALI/PROGRAM
Adalet Programı
KADRO UNVANI
Öğretim Görevlisi
ĠLAN EDĠLEN KADRONUN ÖZEL ġARTI
Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak. Alanında En Az 10 Yıl Deneyimli Olmak.
Sıra No
1
Adı Soyadı
Selcen DENĠZ UZUNBACAK
Ġlan Tarihi
28/12/2015
Ġlan Nosu
1005086
KADRO DERECESĠ
5. Derece
Ales
GiriĢ Sınav
Lisans
Lisans
GiriĢ Sınav
Puanının
Notunun % 35'i
Mezuniyet
Ales Puanı Mezuniyet
Notu
% 35'i Notunun % 30'u
(Yazılı)
Notu
(Yazılı)
(B)
(A)
(C)
76,54697
62,05
75,000
26,791
18,615
26,250
Toplam Puan
(A)+(B)+(C)
BaĢarı Durumu
Asil Aday
(Yedek Aday da Belirlenebilir)
71,656
Sınav Jürisi
14.01.2016
(Üye)
(Ġmza)
Öğretim Üyesi
(Üye)
(Ġmza)
Öğretim Üyesi
(Üye) (Raportör)
(Ġmza)
Öğretim Üyesi
BAŞARILI
Download

Selcen DENĠZ UZUNBACAK 76,54697 62,05 75000 26791 18615