SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ DIġINDAKĠ ÖĞRETĠM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK
ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZĠ SINAV ĠLE GĠRĠġ SINAVLARINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKĠ YÖNETMELĠĞĠN 10.MADDESĠ
UYARINCA, LĠSANS VE LĠSANSÜSTÜ (REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER DAHĠL) DÜZEYĠNDE EĞĠTĠM VEREN YERLERE ALINACAK AKADEMĠK
PERSONELLERE AĠT ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇ TUTANAĞI
BĠRĠMĠ
BÖLÜMÜ
ANABĠLĠM DALI/PROGRAM
KADRO UNVANI
ĠLAN EDĠLEN KADRONUN ÖZEL ġARTI
Sıra No
Adı Soyadı
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi
AraĢtırma Görevlisi
DERECESĠ
4
Eğitim Yönetimi TeftiĢi Planlaması ve Ekonomisi veya Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
2547 Sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
Ales Puanı Yabancı Dil Puanı Ġlan ġartına Uygunluğu
Ales Puanının
Yabancı Dil
Ön Değerlendirme Sonuç Sıralaması
Toplam Puan
% 60'ı
Puanının % 40'ı
(GiriĢ Sınavına Katılıp Katılamayacağı ve
(A)+(B)
(A)
(B)
Katılamayacaksa Nedeni)
1
Rozerin YAġA
87,94937
93,75
UYGUN
52,769622
37,5
90,269622
2
Rüya ġAY
91,8445
87,5
UYGUN DEĞĠL
55,1067
35
90,1067
3
4
5
6
7
8
9
10
Kübra ÜNAL
Funda ERYILMAZ BALLI
Tülay ĠLHAN
Melike ASLI AS
Sümeyra Kübra YAMAN
Mücahit Osman KAYA
Merve AġÇI
Yusuf BEġĠKTAġ
81,51102
90,02047
80,18731
80,7397
91,70917
91,46461
84,25978
85,09015
90
76
90
88,75
71,25
70
80
76,25
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
48,906612
54,012282
48,112386
48,44382
55,025502
54,878766
50,555868
51,05409
36
30,4
36
35,5
28,5
28
32
30,5
84,906612
84,412282
84,112386
83,94382
83,525502
82,878766
82,555868
81,55409
11
Esmehan ÇAVUġ
83,27717
78,75
UYGUN DEĞĠL
49,966302
31,5
81,466302
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ömer YILMAZ
Aslı KOÇULU
Serkut SARIÇAY
Feride DURMUġ
Selen BEYAZBAL
Hale SÖNMEZ
BarıĢ TUNA
Merve Nur DOĞANAY
Cihan KOCABAġ
Esra ÜNLÜ*
AyĢegül ġAHĠN
Esma OLGUN
Yakup KARATAY
Aysel MURAT
80,04241
77,07412
87,68103
79,32452
83,68779
80,03752
84,80638
84,44153
84,12933
84,82045
76,06969
84,70519
78,46166
79,45868
82,5
86,25
67,5
80
71,25
68,75
57,5
56,25
56,25
53,75
66,25
52,5
61,25
58
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN DEĞĠL
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN DEĞĠL
48,025446
46,244472
52,608618
47,594712
50,212674
48,022512
50,883828
50,664918
50,477598
50,89227
45,641814
50,823114
47,076996
47,675208
33
34,5
27
32
28,5
27,5
23
22,5
22,5
21,5
26,5
21
24,5
23,2
81,025446
80,744472
79,608618
79,594712
78,712674
75,522512
73,883828
73,164918
72,977598
72,39227
72,141814
71,823114
71,576996
70,875208
26
Hilal SĠMSAR
53,75
UYGUN DEĞĠL
0
21,5
21,5
GiriĢ Sınavı Yeri ve Saati
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
14.01.2016 Tarihinde
Saat 10.30
*Aday Sehven BaĢvurduğu alan dıĢındaki listede yayınlanmıĢ olup liste güncellenerek tekrar yayınlanmıĢtır.
1. Aday Sınava Katılacak
Adli Sicil Belgesi Yok
Transkript onaysız
2. Aday Sınava Katılacak
3. Aday Sınava Katılacak
4. Aday Sınava Katılacak
5. Aday Sınava Katılacak
6. Aday Sınava Katılacak
7. Aday Sınava Katılacak
8. Aday Sınava Katılacak
9. Aday Sınava Katılacak
Transkript, Öğrenci Belgesi,
Diploma Onaysız
10. Aday Sınava Katılacak
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
Diploma Onaysız
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
Öğrenci Belgesi Onaysız
BaĢvuru Formu Ġmzasız
Ales Belgesi Yok
Download

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ