SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ DIġINDAKĠ ÖĞRETĠM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK
ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZĠ SINAV ĠLE GĠRĠġ SINAVLARINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKĠ YÖNETMELĠĞĠN
10.MADDESĠ UYARINCA, LĠSANS VE LĠSANSÜSTÜ (REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER DAHĠL) DÜZEYĠNDE EĞĠTĠM VEREN YERLERE
ALINACAK AKADEMĠK PERSONELLERE AĠT ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇ TUTANAĞI
BĠRĠMĠ
BÖLÜMÜ
ANABĠLĠM DALI/PROGRAM
KADRO UNVANI
Eğitim Fakültesi
Ġlköğretim
Sınıf Eğitimi
ĠLAN EDĠLEN KADRONUN ÖZEL ġARTI
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Adı Soyadı
Meryem SAKAL
Emre YILMAZ
Ġlker AKGÜL
AyĢegül BÜYÜKKARCI
AyĢe Tuğba TETĠK
ġehide ARSLANHAN
Enver TÜRKSOY
Kenan BĠRGÜL
Bahattin ERKUġ
Yahya DURNA
Okay IġLAK
GiriĢ Sınavı Yeri ve Saati
AraĢtırma Görevlisi
DERECESĠ
4
Sınıf Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak Sınıf Öğretmenliği veya Sınıf Eğitimi Alanında Doktora Yapıyor Olmak.
2547 Sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
Ales Puanı
Yabancı Dil
Puanı
Ġlan ġartına
Uygunluğu
Ales Puanının
% 60'ı
(A)
Yabancı Dil
Puanının % 40'ı
(B)
Toplam Puan
(A)+(B)
Ön Değerlendirme Sonuç Sıralaması
(GiriĢ Sınavına Katılıp Katılamayacağı
ve Katılamayacaksa Nedeni)
78,66915
81,09748
86,50621
81,90398
74,98499
82,81372
82,24161
74,15198
80,66233
75,03702
72,29264
72,5
66,25
56
61,25
71,25
58,75
58,75
67,5
56,25
56,25
53,75
UYGUN DEĞĠL
UYGUN DEĞĠL
UYGUN DEĞĠL
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
47,20149
48,658488
51,903726
49,142388
44,990994
49,688232
49,344966
44,491188
48,397398
45,022212
43,375584
29
26,5
22,4
24,5
28,5
23,5
23,5
27
22,5
22,5
21,5
76,20149
75,158488
74,303726
73,642388
73,490994
73,188232
72,844966
71,491188
70,897398
67,522212
64,875584
Doktora Öğrenci Belgesi Yok
Doktora Öğrenci Belgesi Yok
Doktora Öğrenci Belgesi Onaysız
1. Aday Sınava Katılacak
2. Aday Sınava Katılacak
3. Aday Sınava Katılacak
4. Aday Sınava Katılacak
5. Aday Sınava Katılacak
6. Aday Sınava Katılacak
7. Aday Sınava Katılacak
8. Aday Sınava Katılacak
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
14.01.2016 Tarihinde Saat 10.30
Download

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ