TIBBĠ CĠHAZ VE YATIRIM PLANLAMA DAĠRE BAġKANLIĞI
TADĠLAT VE ONARIM BĠRĠMĠ
SORU ÖNERGELERĠ
(KOORDĠNE CEVAPLANMASI)
FAALĠYET RAPORU
Genel Sekreterlik Talepleri
Özellikli Sağlık Hizmetleri
Sağlık Tesisleri ĠnĢaat Tadilat ve Onarım Talep
Yazısı
Yatak ArtıĢları
KURUM
İÇİ VE DIŞI YAZIŞMALAR
TKHK’ya BAĞLI KURUMLAR
Ġlgili Daire BaĢkanlıkları Ġle Koordinasyonun
Sağlanması
Bakanlığımız Planlamaları
Ünit ArtıĢları
Diğer Tadilat ve Onarımlar
Ön Ġzin
Talebi
Genel Sekreterlik
Bilgilendirme
TKHK Mali Hizmetler Kurum BaĢkan
Yardımcılığı
Birim Değerlendirmesi
Genel Sekreterlik
Bilgilendirme
Uygun Değil
Uygun
Ödenek Talebi
1.000.000,00 TL. Üzeri Talepler
Uygun
UYGUN/
UYGUN DEĞĠL
Genel Sekreterlik
Bilgilendirme
Uygun Değil
Sağlık Yatırımları
Genel Müdürlüğü
Download

birim iş akış şeması