SÖZLEġME
MADDE 1– TARAFLAR
İş bu sağlık hizmetleri sözleşmesi (“sözleşme”) bir tarafta İzzettin Çalışlar Cad. No:31/A Bahçelievler–İstanbul
adresinde yerleşik T.C. Ġstanbul Aydın Üniversitesi Ağız ve DiĢ Sağlığı Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Dentaydın DiĢ Hastanesi (İşbu Sözleşmede bundan böyle “Dentaydın DiĢ Hastanesi” olarak anılacaktır) ile
diğer,taraf,:ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ Cumhuriyet mah silahşör cad: no69 bomonti şişli /İstanbul
adresinde,faaliyet.gösteren
(İşbu Sözleşmede bundan böyle “AnlaĢmalı Kurum” olarak anılacaktır) arasında
aşağıdaki hüküm ve şartlarla düzenlenerek imzalanmıştır.
MADDE 2 – SÖZLEġMENĠN KONUSU
İşbu sözleşme konusu, Dentaydın DiĢ Hastanesi tarafından AnlaĢmalı Kurum kartı ile başvuran hastalarımızın
diş sağlığı ve tedavisi ile ilgili sorunları hakkında ayakta teşhis ve tedavileri için gerekli her türlü tıbbi müdahaleyi
planlamak, hizmet vermesi ve hastanın, hizmet aldığında kurum kimliğini belgeleyerek sözleşmede tanımlı
indiriminden yararlanabilmesi şartlarının ve tarafların bu doğrultudaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden
ibarettir.
MADDE 3 - HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3.1.
Dentaydın DiĢ Hastanesi Hak ve Yükümlülükleri:
3.1.1. Dentaydın DiĢ Hastanesi„nde AnlaĢmalı Kurum müşterilerine Ortodonti işlemleri dışındaki Dentaydın Diş
Hastanesi‟nin ücret tarifesindeki SGK‟nın kapsadığı işlemlerde %50 indirim, SGK‟nın kapsamadığı
işlemlerde ve Ortodonti tedavilerinde %25 Diş beyazlatma işleminde % 50
indirim imkanı sunulacak,
laboratuvar, radyoloji ücretleri ile genel anestezi ücretlerinde herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.
3.1.2. Dentaydın DiĢ Hastanesinden hizmet talebinde bulunan anlaşmalı kurum çalışanları ve tüm yakınları,
yukarıda indirim oranlarından faydalanabileceklerdir.
3.1.3. Dentaydın DiĢ Hastanesi, kendisine başvuran her bir AnlaĢmalı Kurum hastası ile ilgili olarak yazılı veya
elektronik ortamda bir dosya açarak tıbbi ve idari kayıtlar tutmak ve bunları 2 yıl süre ile saklamakla
yükümlüdür. Hastanın, muayene için başvurduğu doktor tarafından her defasında tam ve eksiksiz biçimde
düzenlenecek “order” formu ve yapılan tetkiklerin sonucu bu dosyada kayıtlı tutulacak veya otomasyon
sisteminde tanımlanacaktır.
3.1.4. Dentaydın DiĢ Hastanesi, hastaya verdiği hizmet karşılığında; AnlaĢmalı Kurum hastasından nakit veya
kredi kartı ile ödeme talep eder. Kurum kimlik kartı ile başvuran hasta; kurum için uygulanacak sözleşmede
tanımlı indirimden yararlanır.
3.1.5. Dentaydın DiĢ Hastanesi, işlem dışındaki tedavi için gerekli olan tetkikler ile yine tedavi için gerekli
Laboratuvar ve Radyoloji hizmetleri sözleşme kapsamı dışında olup tamamı hasta tarafından temin
edilecek, herhangi bir indirim uygulaması söz konusu olmayacaktır.
3.2. AnlaĢmalı Kurum‟un Hak ve Yükümlülükleri:
3.2.1. AnlaĢmalı Kurum, Dentaydın DiĢ Hastanesi ile yapılan işbu sağlık hizmetleri sözleşmesinin detaylarını
ilgililere (AnlaĢmalı Kurum müşterilerine) sözleşme süresi boyunca aylık olarak Dentaydın DiĢ
Hastanesi‟nin de onay verdiği tasarımlarla duyurmakla yükümlüdür.
3.2.2. AnlaĢmalı Kurum ve Dentaydın DiĢ Hastanesi isim ve logolarının kullanılacağı tüm basılı ve görsel
dokümanlar için yazılı izin almaları gerekmektedir.
3.2.3. Dentaydın DiĢ Hastanesi web sitelerinde AnlaĢmalı Kurum olarak ve link vererek isimlerini duyururlar.
1
ĠAÜADSM-2014-02
3.2.4. Dentaydın DiĢ Hastanesi’nin belirli periyotlarda göndereceği AnlaĢmalı Kurum‟a özel kampanya, tanıtım
ve diğer tüm duyuruları AnlaĢmalı Kurum müşterilerine ve personeline mail yoluyla duyurmakla
yükümlüdür.
MADDE 4 - FATURALANDIRMA / ÖDEME ġARTLARI
AnlaĢmalı Kurum hastası için hizmet bedeli; Dentaydın DiĢ Hastanesi‟de tanımlı fiyat listesi üzerinden
belirlenmiş indirim oranları uygulanacak olup, hastadan nakit veya kredi kartı ile tahsil edilir. Sözleşme
kapsamında olmayan hizmetler hastadan nakit veya kredi kartı ile tahsil edilir.
MADDE 5 - DELĠL ANLAġMASI
Bu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlık halinde Dentaydın DiĢ
Hastanesi ait defter, kayıt ve belgeler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu‟nun 193.maddesi uyarınca yegane ve
sonuçlandırıcı delil olarak kabul edilmiştir.
MADDE 6 - TEBLĠGAT VE ADRES DEĞĠġĠKLĠĞĠ
İş bu sözleşme ile ilgili olmak üzere taraflar arasında yapılacak olan her türlü tebligat, Dentaydın DiĢ Hastanesi
ve AnlaĢmalı Kurum’un aşağıda bildirilen adreslerine yapılacaktır.
Taraflar, aşağıda belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresi olduğunu kabul ederler. Tarafların sözleşmede
belirttikleri adreslerinde herhangi bir değişiklik olması halinde, keyfiyet noter marifeti ile karşı tarafa bildirilmediği
takdirde, sözleşmede yazılı olan adreslere gönderilen tebligatlar, muhatabına ulaşmış olsun olmasın tebliğ edilmiş
sayılacaktır.
AnlaĢmalı Kurum’a yapılması halinde;
Unvan :
Adres
Tel
Faks
:
Dentaydın DiĢ Hastanesi’ye yapılması halinde;
Unvan : T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DENTAYDIN DİŞ HASTANESİ
Adres : İzzettin Çalışlar Cad. No:31/A Bahçelievler -İstanbul
TeL
: 0212 555 61 82
Faks
: 0212 555 61 91
MADDE 7 - SÜRE VE FESĠH
İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren bir (1) yıl süre ile geçerli olup süre sonunda kendiliğinden sona erer.
Taraflardan birinin, herhangi bir nedenle yasal olarak faaliyetinin durdurulduğu durumlarda karşı tarafın yazılı
ihbarda bulunmak kaydıyla sözleşme derhal sonlandırılabilir. Sözleşmenin bu şekilde sonlandırılması durumunda
tarafların fesih tarihine kadar dönem için birbirlerinden her türlü alacak hakları saklıdır. Ancak, taraflar fesih
tarihinden sonraki dönem için birbirlerinden herhangi bir hak, alacak, tazminat talebinde bulunmayacaklardır.
2
ĠAÜADSM-2014-02
Sözleşmenin sonlandığı tarihte, hastanın tedavisi devam ediyorsa, Dentaydın DiĢ Hastanesi sözleşme devam
ediyormuş gibi hareket ederek tedaviyi sonuçlandırır ve bedelini hastadan tahsil edebilir.
MADDE 8 – YETKĠ ġARTI
Bu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek tüm anlaşmazlıkların hallinde, İstanbul
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır
MADDE 9 - GĠZLĠLĠK
Bu sözleşme ve tüm ekler hakkında, sözleşme sırasında ve sonrasında her ne suretle olursa olsun Dentaydın
DiĢ Hastanesi ve AnlaĢmalı Kurum birbirleri hakkında 3. kişilere bilgi ve belge aktarımı yapmayacaktır. Her türlü
bilgi ve belge tam bir gizlilik içinde saklanacak sadece ilgili kuruluşun belirttiği kişi ve /veya kişilere veya kanuni
gereklilik halinde bilgi verilecektir.
İşbu sözleşme 9 madde ve 3 sayfadan ibaret olup iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve taraflarca ………./2014
tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde kabul edilmiştir.
T.C. Ġstanbul Aydın Üniversitesi
Dentaydın DiĢ Hastanesi
ONAY
T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı
Dr. Mustafa Aydın
3
ĠAÜADSM-2014-02
Download

Dentaydın Kurumsal Anlaşma... - Anadolubank