MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE UYGULAMALARI
DAİRE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK TURİZMİNE İLİŞKİN MUHASEBE
KAYITLARI
OKTAY DOĞAN
TDMS BİRİMİ
TDMS’de Sağlık
Turizmi için ayrı bir
sekme bulunmaktadır.
Bu sekme 3 bölümden
oluşmaktadır. Bunlar:
1-Muhasebe İşlem Fişi
2-Ödeme Emri Belgesi
3-Rapor Bölümüdür.
Eğer Ödeme Belgesi
Düzenlenecek ise
Yönlendirme
Elamanı-Tercüman
Alımı ve Tanıtım
Giderlerine ait
sekmeler seçildiğinde
ilgili hesap kodları
otomatik gelecektir.
Muhasebe
İşlem Fişi
girişi
yapılıyor ise
ilgili kodları
kendimiz
girmemiz
gerekecektir
SGKdan İşletmeler Adına Gelen Paralar Hesabı
Rapor
Bölümünden
Genel Rapor
sekmesi açılarak,
Sağlık Turizmi
gelirlerinin
Kontrolü
yapılabilmektedir.
SAĞLIK TURİZMİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI 3
BAŞLIKTA ELE ALINACAKTIR
 1) Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Kapsamında
Sunulacak Sağlık Hizmetlerinin, Tek Düzen
Muhasebe Sistemine Kaydı
 2) İl Sağlık Müdürlüklerinin Sunmuş Oldukları 112
Ambulans Hizmetlerinin, Tek Düzen Muhasebe
Sistemine Kaydı
 3) Tahsilat Ve Döviz İşlemlerinin Tek Düzen
Muhasebe Sistemine Kaydında Dikkat Edilecek
Hususlar
incelenecektir.
1) SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK
HİZMETLERİNİN, İLGİLİ KURUM TARAFINDAN TDMS’YE KAYDEDİLMESİ:
1-a) Sağlık Tesisi tarafından yapılacak ilk işlem Fatura Kaydıdır. Bu işlem
aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.
İkinci işlem ise kaydı yapılan faturanın tahsil edilmesi;
FATURALANDIRMA İŞLEMİ SIRASINDA EN SIK YAPILAN
HESAP HATALARI:
1. HATA:
 120.08.02-Yurtdışı Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Veya
 120.11.02-Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar Hesaplarından birinin
kullanılması gerekirken yerine;
 120… Alıcılar Hesabına ait bir Alt Hesabın Kullanılması,
2. HATA
 601-Yurtdışı Satışlar Hesabı yerine,
 600-Yurtiçi Satışlar Hesabı Kullanılması;
1-c) Sağlık Tesisi tarafından Yurt Dışı Hasta İl Koordinasyon Merkezi, Yurt
Dışı Hasta Birimleri veya Yurt Dışı Hasta Çağrı Merkezinde görevlendirmek
üzere Yönlendirme Elemanı Ve Tercüman Çalıştırılması ile ilgili giderler:
1-d) Sağlık Turizmi Kapsamında Sağlık Hizmetleri İçin Yapılacak Tanıtım
Faaliyetlerine İlişkin Giderlerin Muhasebe Kaydı:
2) İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN SUNMUŞ OLDUKLARI 112 AMBULANS
HİZMETLERİNİN, TDMS’YE KAYDI
 Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Kapsamında
Sunulacak Sağlık Hizmetlerinde, İl Sağlık
Müdürlükleri sunmuş Oldukları 112 Ambulans
Hizmetlerine İlişkin Fatura Bedellerini kendileri
tahsil edilecektir.
 Ancak Ambulans Hizmet Bedeli, Sağlık Tesisi
Tarafından Kişilerden Veya Sigorta Şirketlerinden
Tahsil Edilmiş ise, Bu Bedel İl Sağlık
Müdürlüklerine aktarılacaktır.
Sağlık Tesisi faturalandırma işlemini aşağıdaki şekilde
yapar;
Daha sonra Sağlık Tesisi aşağıdaki gibi fatura tahsilatını
yapar. Bu işlem;
Yapmış olduğu tahsilat içerisindeki Ambulans Hizmet
bedeli için aşağıdaki kaydı yapar.
sonra Ambulans Hizmet Bedeli olarak İl Sağlık
Müdürlüğüne gönderilmek üzere emanet hesaba aldığı tutarı, yapmış
olduğu gelir kaydından düşer. Bu işlem kayıtlarda mükerrerliğin
önlenmesi sağlar. İlgili işlem için aşağıdaki kayıt yapılır.
 612.01- Sağlık Turizminden Kaynaklanan İndirimler
Yerine
 612.09- Diğer İndirimler Hesabının Kullanılması hatası;
Son işlem olarak emanet hesaba aldığı tutarı İl Sağlık
Müdürlüğü hesabına aktarır.
3) TAHSİLAT VE DÖVİZ İŞLEMLERİNİN TDMS’YE KAYDINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR:
 Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık
Hizmetlerinde faturalar TL cinsinden düzenlenecek ve TL cinsinden
tahsilat yapılacaktır. Ancak, fatura üzerinde gösterilecek TL’yi
karşılayacak miktarda döviz ile de tahsilat gerçekleştirilebilecektir.
 Sağlık Tesislerinin hesaplarında döviz bulundurmaları halinde, gerek
dövizi TL’ye çevirirken gerekse yılsonunda yapacakları değerlemede o
günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Alış Kuru esas
alınarak muhasebe kaydı yapılmalıdır.
Sağlık Tesisi tarafından, Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı
Kapsamındaki fatura bedellerinin TL olarak hastadan nakit
tahsil edilmesi;
Sağlık Tesisi fatura bedellerinin Muhasebe Yetkilisi
Mutemetleri tarafından tahsil edilmesi;
HESAP KODU-HESAP ADI
340.01- HASTA TEDAVİ AVANSLARI
601.(01.01-01.99)- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI
BORÇ
ALACAK
XX
XX
102- Bankalar Hesabına Yatırılan Tahsilat Tutarının
336- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabına, Bu Emanet Hesaptan da
679- Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar Hesabına Kayıt Edilmesi
İkinci olarak ise 340.01- Hasta Tedavi Avansları Hesabındaki Tahsilat Tutarının
doğrudan 679- Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar Hesabına Kayıt Edilmesi
Sağlık Tesisi tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı
Kapsamındaki fatura bedellerinin TL ya da döviz olarak tahsil
edilmesi;
Dövizle yapılan tahsilat miktarının Banka Döviz
Mevduat Hesabına Alınması ;
Daha önce tahsilatı yapılmış olan dövizin TL’ye çevrilmesi
(Bu işlem o günkü TCMB döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır);
Sağlık Tesisleri, hesaplarında döviz bulunduruyorlar ise yıl
sonunda bu dövize ilişkin bir değerleme yapmak zorundadır.
Yapılacak olan değerleme sonucunda olumlu kur farkı olması
durumunda aradaki fark için aşağıdaki kayıt yapılır;
Şayet değerleme sonucunda olumsuz kur farkı
oluşmuş ise oluşan fark tutarı için;
Özet Olarak En Sık Yapılan Hesap
Hataları
SURİYELİ HASTA KAYITLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Suriyeli Hastaların Tek Düzen Muhasebe Sistemine kayıt
işlemi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ait hesap kodu
altında yer alan, Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık Hizmetleri
koduna kayıt yapılır.
* Bu kayıt Kamp İçi Olanlar ve,
* Kamp Dışı Olanlar olmak üzere iki alt hesaptan oluşmaktadır.
Suriyeli Hastaların Tahakkuk Kaydı:
HESAP KODU- HESAP ADI
120.01.51.01.01 KAMP İÇİ OLANLAR
VEYA
120.01.51.01.02 KAMP DIŞI OLANLAR
600… MUAYENE GELİRLERİ
BORÇ
ALACAK
XX
XX
Suriyeli Hastaların Tahsilat Kaydı:
HESAP KODU- HESAP ADI
102.01… BANKALAR HESABI
120.01.51.01.01 KAMP İÇİ OLANLAR
VEYA
120.01.51.01.02 KAMP DIŞI OLANLAR
BORÇ
ALACAK
XX
XX
TEŞEKKÜRLER…
E-posta:[email protected]
Tel: 0(312) 705 13 20
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu