T.C. MERSİN 1. İCRA DAİRESİ
2011/52 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İl, Akdeniz İlçe, 251 Ada No, 4 Parsel No, Nacarlı
Köyü, Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Nacarlı köyü, 251 Ada, 4 parseldeki
taşınmaz, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunduğu, toplam
27.389.00 m2 arsa üzerinde kurulu 7300 m2 kapalı alana olan fabrika olduğu,
fabrikanın plastik malzme imalatı faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş olduğu,
ancak keşif tarihinde fabrikanın kapanmış olduğu, üretim yapılmadığı ve faaliyette
olmadığı görülmüştür. Fabrika kapalı alanının fabrika imalat üretim şekline göre
yapılandırılmış olduğu; girişte idari bölümler, sonrasında imalathane bölümleri,
hammadde ve üretim maddeleri depolama bölümlerinin mevcut olduğu, kapalı
alan dışarısında batı cephesinde bir adet monoblok betonarme bina içerisinde
bina tipi trafo ve bir adet direk üzerinde direk tipi trafo olmak üzere iki adet trafo ve
ilgili tesisin bulunduğu ayrıca kompresör ve ısıtma-soğutma klima santrallerinin
bulunduğu görülmüştür.
Binadan uzakta arsanın son kısmında ise malzeme ve teçsizat deposunun
bulunduğu görüldü. 1-Arsanın m2 değeri 100.000,00 TL olarak tespit edilmiş olup
buna göre arsa değeri 27.389.00 m2 * 100.000,00 TL m2 =2.738.900,00 TL olarak
hesaplanmıştır.
2- Fabrika binasının kapalı alanı 6162,58 m2 ölçülmüş olup buna göre; fabrika
binasının değerinin belirlenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık
birim fiyatına göre mevcut bina 3.sınıf A gurubu yapılara dahil olup birim fiyatı
475,00 TL m2 dir. Buna göre;
6162,58 m2*482,00 TL /m2 =2.970.363,56 TL
Yıpranma payı %20 =594.072,71 TL
Binanın değeri= 2.376.292,85 TL
3- Fabrika binası içinde bulunan idari bina ayrıca değerlendirilememiştir.
4- Fabrika binasının içinde bulunan personel binası fabrika binası içinde
değerlendirilmiş olup ayrı bir değerlendirme yapılmamıştır.
5- Bekçi binası fabrika binasının giriş kapısında olduğu 50 m2 alana sahiptir. Bekçi
binasının değerinin belirlenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık
birim fiyatına göre mevcut bina 3.sınıf A gurubu yapılara dahil olup 2012 yılı birim
fiyatı 475,00 TL/m2 dir. Yıpranma payı %10 dur.
Buna göre;
50 m2 *475,00TL/m2=23.750,00 TL dir.
Yıpranma payı % 10=2.375,00 TL
Binanın değeri=21.375,00 TL
6- Çevre duvarı, saha betono, kazı ve dolgu işleri ve çevre düzenlemesi, yapı
yaklaşık değeri 1,500.000,00TL dir.
7- Elektrik tesisatı : Bina içindeki enerji sağlayan elektrik panoları konpanzasyon
panoları ve iç elemanları ile, elektrik prizleri ve aydınlatma armatürleri bina sabit
elektrik tesisatı kapsamında olup, bina sabit elektrik tesisatı parasal değeri binanın
sınıfına göre inşaat alanı m2 birim fiyatı kapsamında inşaat maliyetine dahil
edilmiştir.
Bina içinde sabit olmayan cihaz elektrik tesisi ve parasal değeri bulunmamaktadır.
TRAFO TESİSİ: Bina harici 1250 KVA lık modüler metal muhafazalı beton trafo
köşkü (köşk içerisindeki trafo yüksek gerilim enerji hattı bağlantı, ölçü, koruma
hücreleri, emniyet ve güvenlik sistemleri, trafo ve işletmeye alınması için gerekli
tüm parçalar dahil) ile, bina harici 400 KVA direkt tipi trafo postası (trafo direği,
trafo koruma elemanları, yüksek gerilim enerji hattı, bağlantıları, emniyet ve
güvenlik sistemleri ve işletmeye alınması için gerekli tüm parçalar dahil) her türlü
malzeme işçilik, montaj dahil piyasa fiyatları üzerinden, eskime payı düşüldükten
sonra komple parasal değerinin 115.000,00 TL olduğu hesap edilmiştir.
MEKANİK TESİSAT: Bina içindeki bütün makinalar tamamen sökülmüş olup, kalan
malzemeler ve bina dışındaki cihazlar ve parçaları tespit edilerek, parasal
değerleri serbest bölge fiyatları baz alınarak ve amortisman payları düşülerek
hesaplanmış ve aşağıda gösterilmiştir.
Bina içindeki üç adet eleme tankı, muhtelif ebatlarda ve çaplardaki galvanizli
borular, küresel vanolar, pvc plastik borular, muhtelif tamirat takım tezgahları
354.00 TL Bina dışında bulunan Yiğitsan markalı muhtelif ebatlarda kompresör
paketleri-ısıtma ve soğutma klima ve kuleleri: 4.000,00 TL Bina dışında bulunan
plastik su bidonları: 146,00 TL - Bina dışında bulunan saçtan imal edilmiş su
tankları: 750,00 TL
Bina dışında muhtelif ebatlarda galvanizli borular, küresel vanalar, geri tepme
ventilleri: 150,00 TL olmak üzere, mekanik tesisat yekünü 5.400,00 TL olduğu
hesaplanmıştır.
8- TAŞINMAZIN PARASAL DEĞERİ
Zemin değerinin
: 2.738.900,00 TL
Fabrika binası komple
: 2.376,290,85 TL
Bekçi binası
: 21.375,00 TL
Çevre duvarı, saha betonu
: 1.500.000,00 TL
Mekanik tesisat
: 5.400,0 TL
Trafo tesisi
: 115.000,00 TL
TOPLAM DEĞER
: 6.756.965,85 TL
Aşağıda taşınmazın tapu kaydında ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 97.MADDESİ C BENDİNE İSTİNADEN
GAYRİMENKULÜN, İCRA SATIŞLARI DAHİL ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE
OSB DEN UYGUNLUK ŞARTI ARANACAKTIR. 03/07/2008 tarihli ve 6414
yevmiyeli Beyanı
Diğer (konusu) : GAYRİMENKULÜN İCRA SATIŞLARI DAHİL ÜÇÜNCÜ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB DEN
UYGUNLUK ŞARTI ARANACAKTIR.) Tarih :08/10/2010 sayı 10.07/224-2575
11/10/2010 tarihli ve 12147 yevmiyeli beyanı:
3402 Sayılı Kanun'nun 22.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi
uygulamasına tabidir.
4562 Sayılı OSB Yasası 15/3' e göre: 'Değişik fıkra: 2310/2008-5807
S.K./3.m) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen
veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yolu
ile satışı halinde Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşulu ile,
bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi
alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan
katılımcı niteliklerine de yer verilir.
OSB Uygulama Yönetmeliği m. 109/5.fıkraya göre, OSB'deki
taşınmazların satılması halinde OSB alacakları öncelikli ödenir: (Yönetmelik
m,109/5:OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen
veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayri menkullerin icra
yolu ile satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacakları öncelikli ödenmesi koşulu ile
OSB'nin kuruluş protokolünde ön görülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi
alacaklısı kuruluşa satış yapılır.
Bu nedenle icraen satış yapılması halinde OSB alacağının, satış peşin
parayla yapılmış ise bu bedelden öncelikli tahsili, satış alacağa mahsuben
alacaklıya yapılmış ise alacaklıdan söz konusu bedelin sağlanması, OSB alacağı
ödenmeden tescil işlemi yapılamayacağı taşınmazın satılması halinde OSB den
uygunluk alınacağı şerhi gereği OSB alacağının öncelikle ödenmesi kayıt ve şartı
ile satışa izin verildiği ve OSB de kurulamayacak tesislerin yer almasının
sağlanmasını, satış yapılması halinde yeni alıcı adına tescil ile birlikte OSB den
uygunluk şerhi alınacaktır. MADDE 101 - (1) OSB'lerde, aşağıdaki tesisler
kurulamaz: a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla
projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından
kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka
bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk,
kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren
tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması,
gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya
araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB'lerde;
1) Parlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı
tesisler,
2) Petrokimıya kompleksleri.
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre
sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç,
alçı ve zımpara tesisleri,
Ada
Hisse
Parsel Oranı
Alan
(m&)
Cinsi
Kullanım
Amacı
Emsal
1
Altınova
298
2
Tam
888,00
Arsa
Konut
2
Altınova
303
1
Tam
882,00
Arsa
Konut
3
Altınova
321
3
Tam
1024,00
Arsa
Konut
A-3 TAKS:0.30
KAKS:0.90
A-3 TAKS:0.30
KAKS:0.90
A-3 TAKS:0.30
KAKS:0.90
K.S.A.
E:1.00
Hmax:Serbest
4
Pursaklar
95732
1
Tam
1450,00
Arsa
B.: 47841 www.bik.gov.tr
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
Tahmini Bedel
Geçici
Teminat
!hale
Saati
2012/4484 ESAS
!hale
Usulü
%18
K.D.V.
66.600,00 TL
1.998,00 TL 09:00 45.Madde
Muaf
66.150,00 TL
1.984,50 TL 09:10 45.Madde
Muaf
76.800,00 TL
2.304,00 TL 09:20 45.Madde
Muaf
754.000,00 TL
22.620,00 TL 09:30 45.Madde
Muaf
1.562.214,50 TL
300.000,00 TL 09:40 45.Madde
Muaf
5
Saray
98098
13
Tam
2840,40
Arsa
K.S.A.
E:1.00
Hmax:Serbest
6
Saray
98185
13
Tam
835,00
Arsa
Konut
E:0.80 Hmax:2 Kat
87.675,00 TL
2.630,25 TL 09:50 45.Madde
Muaf
7
Saray
98188
25
Tam
702,00
Arsa
Konut
E:0.80 Hmax:2 Kat
73.710,00 TL
2.211,30 TL 10:00 45.Madde
Muaf
8
Saray
98188
26
Tam
885,44
Arsa
Konut
E:0.80 Hmax:2 Kat
92.971,20 TL
2.789,14 TL 10:10 45.Madde
Muaf
9
Saray
98386
10
Tam
559,50
Arsa
Konut
E:0.80 Hmax:2 Kat
55.950,00 TL
1.678,50 TL 10:20 45.Madde
Muaf
10
Saray
98414
11
Tam
950,13
Arsa
Konut
E:0.80 Hmax:2 Kat
99.763,65 TL
2.992,91 TL 10:30 45.Madde
Muaf
11
Saray
98419
5
Tam
6500,00
Arsa
Konut
E:1.00 Hmax:8 Kat
942.500,00 TL
28.275,00 TL 10:40 45.Madde
Muaf
12
Saray
98826
5
Tam
888,81
Arsa
Konut
E:0.80 Hmax:2 Kat
93.325,05TL
2.799,75 TL 10:50 45.Madde
Muaf
13
Pursaklar
95150
1
Tam
784,56
Hamam
Hamam
------------------
1.843.716,00 TL
55.311,48 TL 11:00 36.Madde +%18K.D.V.
1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 36.(Kapalı Teklif Usulü) ve 45.(Açık Teklif usulü) Maddelerine
göre 07.08./2014 tarihinde saat 09:00’ dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Merkez Mah. Belediye Cad. No:3
Pursaklar/ANKARA adresinde yer alan 4.Kat İhale ve Toplantı Salonunda yapılacaktır.
yer alan 4.Kat !
2.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
36.maddeye göre ihale 2edilecek taşınmazlar için verilen teklifler kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna iletilmek üzere Pursaklar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne
teslim edilecektir. Zarfın içerisinde teklif mektubu ile birlikte aşağıda istenen belgeler bulunacaktır. İsteklilerin Teklif zarflarını ihale saatine kadar Belediyemiz 5.Kat Yazı
İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
45.maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak 4.Kat İhale ve
Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
2.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
A) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. ),
B) Noter tasdikli imza beyannamesi,
C) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
Ç) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
D) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz
Ç
tahviller kabul edilir. )
D
2.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
A) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış
belge,
B) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait
B
imza sirküleri,
C) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),
Ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz
tahviller kabul edilir),
3. Satış ihalesi şartnamesi
3 ücretsizdir. İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Mimar Sinan Mah. Yavuz Bulvarı Ballıbaba Sok.
No:35 Pursaklar/ ANKARA) alınabilir.
4. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
5. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. Komisyonca uygun görülecek karara bağlanan ihale kararları İta onayına takiben
geçerlilik kazanacaktır. İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İhale Komisyonları tarafından alınan ihale
kararları İta Amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 ( onbeş ) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli
taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesine takip eden 7 inci (yedi) gün , kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde
istekliler ihale bedelini Pursaklar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne peşin olarak ödemek zorundadır. İstekli bu süre içerisinde ihale bedelini yatırmak, varsa ihale
ile ilgili diğer giderleri ödemek, taşınmazın adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat belediyeye irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.
7. 95150 ada 1 nolu parselde yer alan Hamamın satışında %18 K.D.V. alınacaktır. Satışı yapılacak diğer taşınmazlar 5615 sayılı Kanun gereği K.D.V.’ den muaftır.
B.: 9818 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar
(İİK. m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık
gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
PURSAKLAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
Pursaklar Belediye Başkanlığı'nca Satışa Sunulan Taşınmazlar
S.
No Mahallesi
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri
kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre
fabrikaları,
5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler.
6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
7) Hanı deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
8) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) OSB: karma OSB'lerde, yukarıda sayılan tesisler ile OSB'nin kuruluş protokolü
çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin
faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine
etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve
yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer
tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan
alınacak raporlar çerçevesinde karar verir."
Adresi
: Nacarlı Köyü, 251 Ada, 4 Parsel Tarsus Organize Sanayi
Bölgesi Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü
: 27.389 m2
İmar Durumu
: Yola mesafe 27m, İnşaat cephesi 72 m İnşaat Derinliği
687 m. İdari bina 3 kaktlı, Fabrika binası tek katlı, Saçak seviyesi 7 m, İnşaat tarzı
Prefabrik çelik Betonarme
Kıymeti
: 6.756.965,85 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü
: 27/08/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü
: 23/09/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri
: Mersin Adliyesi Zemin kat Z 19 Mezat Salonu ( 1-2-3-4 İcra
M. Mezat Salonu) Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını vc satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin paça iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütcsclsilcn mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/52 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
www.ilan.gov.tr’de
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İli, Eyüp İlçesi (TAPU KAYDINDA Alibeyköy
Mahallesi), pafta (247dv3a), Ada (600), Parsel (8) deki mahallen, Güzeltepe
Mahallesi Dikmen caddesi, N.20 D Blok taki binada zemin kat (4) nolu bağımsız
bölüm mesken olup üzerinde Mimarlık Hizmetlerine esas, III.Sınıf A Grubu yapılardan
olan, 1 bodrum kat+giriş kat+ 4 normal kattan ibaret olan Betonarme karkas
sisteminde, yaklaşık 14 yıl önce inşa edilen bir bina vardır. Bina içinde toplam 21
bağımsız bölüm bulunmakta, bodrum katında 1 bağımsız bölüm zemin kat ve normal
katlarda dörder bağımsız bölüm bulunmaktadır. Asansörsüz olan bina da ısınma şekli
soba veya elektrikli ısıtıcıdır. Çelik kapılı olan dosya konusu (4) nolu bağımsız bölüm
olan mesken 1 salon, 2 oda, 1 mutfak, 1 küçük WC, küçük hol, 1 koridor, 1 banyodan
ibaret olup, ıslak zeminler tavana kadar 20X20 lik 2.Sınıf seramik kaplama, banyo da
küvet+Duşakabin bulunmamakta, mutfakta dolaplar ahşap kaplama (deforma olmuş)
mutfak dökme tezgah şeklinde, salon ve odalarda yerler parke kaplama, iç kapılar,
pencereler ahşap kaplama, küçük WC de lavabo bulunmakta, banyoda yine dolapsız
lavabo bulunmakta, duvarlar ve tavanlar plastik boyalı, hol ve koridor tavanlar
kartonpiyer kaplama, pencerelerde demirlik muhafazası bulunmaktadır.Banyo olsun
mutfak olsun tavanda su sızıntısı bulunmaktadır. Mecur genel anlamda son derece
bakımsız, kullanışsız, yüksek derecede bakıma ihtiyacı vardır. Ortalama 60 m2
yüzölçümlü alana sahiptir. Belediye binaları olarak bilinmektedir. Binanın inşasında
standart olduğu kabul edilen malzemeler kullanılmıştır. Belediye altyapı
hizmetlerinden yararlanmakta, taşınmaz İstanbul'un çok değerli bir Bölgesinde olup,
ulaşım imkanı ise kolay olan bir bölgededir
İmar Durumu
: Eyüp Belediyesi İmar Müdürlüğünün 21.09.2012
tarih ve M.34.6.EYÜ.0.41/310.5.1 .S-4986-4215 sayılı yazılarında Eyüp-Güzeltepe
Mahallesi, 600 ada, 8 parsel sayılı yer, 28.12.2001 tastik tarihli, 1/1000 ölçekli
Çobançeşme Gecekondu önleme Bölgesi Planına göre (BL-5) yapılanmalı "KONUT
ALANINDA" kalmaktadır. Söz konusu yere ait imar durumu düzenlenebilmesi için
çap, röperli kroki belgelerinin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerektiği şeklindedir.
Kıymeti
: 54.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın kaydında muhtelif haciz şerhleri ile " Aile Konutu
Şerhi ve 775 Sayılı Gecekonduyu Önleme Kanununun 34. Maddesi gereğince
kısıtlıdır" denilmektedir.
1. Satış Günü
: 30/09/2014 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü
: 31/10/2014 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri
: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/4484 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
B.: 47495 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ T.C. MERSİN 1. İCRA