T.C.
BAKIRKÖY ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ
ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞI
SÖZLEġMELĠ ( 657 SK. 4/B) MÜBAġĠR
SÖZLÜ SINAV ADAY TESPĠT ĠLANI
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinde 29.12.2014 tarihinde
yayınlanan ilanları ile;
a) EK-1/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “ SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslar” ile
bu esaslarda değiĢiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam Bakırköy Adalet Dairesi için
30, Büyükçekmece Adalet Dairesi için 6, Küçükçekmece Adalet Dairesi 5 olmak üzere toplam
41 adet, 4/B SözleĢmeli MübaĢir kadrosu için açıktan ve sözlü sınava, merkezi sınavda alınan
puanlar esas olmak kaydıyla,
ĠLAN
EDĠLEN
YÜKSEK
EN
KADRO
SAYISININ
PUANDAN
10
BAġLAMAK
ÜZERE
KADAR
ADAY
KATI
ÇAĞRILACAKTIR. ( 41X10= 410)
BaĢvuruda bulunan adaylara ait aday tespit listesi aĢağıda yayınlanmıĢtır. Sözlü sınav
16 Mart 2015 Pazartesi günü saat: 09.00’dan itibaren
Bakırköy Adli Yargı Ġlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığında yapılacak olup, aĢağıdaki listede ismi yanında
KABUL ve SÖZLÜ SINAV tarihi yazılı olan her adayın belirtilen tarihlerde sözlü sınav için
hazır bulunmaları,
Adayların isimleri karĢısında belirtilen tarihlerde herhangi bir nedenle sözlü sınav ve
mülakata katılmayan adayların mazeretleri kabul edilmeyecektir.
GiriĢ belgesi ve kimlik belgesi ile giriĢ belgesi olmayan adayların aday numarasını listeden
alarak kimlikleri ( T.C. Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile birlikte yukarıda
belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları, bu konuda ilgililere ayrıca tebligat
yapılmayacağı hususu ilan olunur. 18.02.2015
MRK.SNV
KABUL
PUANI
RET
LĠSE
95,3598
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
GÜNDOĞDU
LĠSE
93,72877
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
MOCAN
LĠSE
93,02072
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
SIRA
NO
ADAY
NO
1
759
OSMAN
BOSTANCI
2
197
YASĠN
3
1122
CAN
ADI
ÖĞRENĠM
DURUMU
SOYADI
SÖZLÜ SINAV TARĠHĠ
Sayfa 1 / 67
4
1038
HAKAN
MENTEġ
LĠSE
92,81337
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
5
797
MUSTAFA
ÇAĞLIYAN
LĠSE
92,59085
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
6
1770
MUHAMMED
ORUÇ
LĠSE
92,50234
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
7
1355
MEHMET
TATMAZ
LĠSE
92,30004
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
8
1439
MÜCAHĠT EMĠN
UYSAL
LĠSE
91,11153
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
9
611
ĠLHAMĠ
ÖZDEMĠR
LĠSE
91,09637
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
10
666
HÜSAMETTĠN
BAYDUZ
LĠSE
90,70694
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
11
25
MUSTAFA
TEZOKUR
LĠSE
90,63362
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
12
1083
KADĠR
PALUT
LĠSE
90,39592
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
13
1746
UĞUR
KILINÇ
LĠSE
90,22649
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
14
894
MURAT
TOROS
LĠSE
90,21891
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
15
892
MEHMET
NARMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
90,21262
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
16
1187
ALĠBEY
BAġYURT
LĠSE
89,99637
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
17
1403
RAMAZAN
AKKAYA
LĠSE
89,98626
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
18
1179
YAKUP
YAMAN
ADALET MESLEK
Y.O.
89,96202
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
19
1614
YUNUS
BARDAK
LĠSE
89,66006
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
20
1688
ARĠF
ÖZDEM
LĠSE
89,55132
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
21
559
EFE HALĠL
ÖZEL
LĠSE
89,34396
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
22
1014
UĞUR
ARSLAN
LĠSE
89,27315
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
23
1348
ĠNAN
TOPAÇ
LĠSE
89,2504
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
24
986
ABDÜLLATĠF
YILMAZ
MESLEK LĠSESĠ
89,15937
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
25
1820
HAYDAR
YILDIZ
LĠSE
89,0835
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
26
48
BAYRAM
KUġDEMĠR
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
89,00906
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
27
1165
MUHAMMED
ÖNALAN
LĠSE
88,72443
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
28
1101
GÖKSEL
GÖKTEPE
LĠSE
88,67132
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
29
1126
YUNUS EMRE
ARSLAN
LĠSE
88,2819
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
30
161
DĠNÇER
YAVUZ
LĠSE
88,07455
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
31
1062
BAYRAM BURAK
YAMAN
LĠSE
88,04673
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
Sayfa 2 / 67
32
933
BÜLENT
ÖZDAMAN
LĠSE
87,84949
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
33
1486
AHMET
DUMAN
LĠSE
87,78879
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
34
305
MUHAMMED YASĠN KÖSE
LĠSE
87,60926
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
35
406
PINAR
DEMĠRBĠLEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
87,60501
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
36
891
ALĠ
ARZIK
LĠSE
87,53593
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
37
1467
AZĠZ BARAN
ÜKELGE
LĠSE
87,52076
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
38
1784
YASĠN
POTUR
LĠSE
87,28305
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
39
428
MESUT
BAġĠBÜYÜK
LĠSE
87,15409
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
40
465
MEHMET ALĠ
TÜRK
LĠSE
87,10351
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
41
974
MUHAMMED ALĠ
DEMĠRALP
LĠSE
86,90375
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
42
789
FETHULLAH
KAYA
LĠSE
86,89615
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
43
1726
ÖMER FARUK
KARAGÖZ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
86,89126
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
44
211
RIDVAN
ÖZEN
LĠSE
86,74443
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
45
341
MEHMET
ERBEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
86,46899
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
46
296
GÜRAY
SEVĠNÇ
ADALET MESLEK
Y.O.
86,46259
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
47
1605
NURHAK
TEPE
LĠSE
86,45869
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
48
415
SEZER
BEKTAġ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
86,38618
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
49
955
BEYTULLAH
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
86,37579
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
50
1315
ALĠCAN
AKDEMĠR
LĠSE
86,34489
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
51
195
MEVLÜT
ÇĠFTCĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
86,31423
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
52
51
VEJDĠ
YALÇINKAYA
MESLEK LĠSESĠ
86,28167
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
53
1743
SEDAT
YUZBAġI
LĠSE
86,21846
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
54
783
ERKAN
BULDUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
86,1953
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
55
519
SELAHATTĠN
OZAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
86,19321
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
56
1041
OSMAN YASĠN
ÜNEY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
86,02383
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
57
1405
MEHMET MAHSUM
COġAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
86,00184
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
58
95
NUSRET
KAYA
LĠSE
85,99593
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
59
1703
HASAN
ÇÖYGÜN
LĠSE
85,95294
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
Sayfa 3 / 67
60
617
TOLGAY
KAHRIMAN
LĠSE
85,9403
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
61
495
ABDURRAHĠM
ÖZMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
85,91164
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
62
193
DENĠZ
ALBAYRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
85,80678
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
63
1129
FARUK
YĠĞĠT
LĠSE
85,72789
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
64
219
ESER
DÜġÜNCELĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
85,72255
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
65
1298
SERHAT
ALDEMĠR
LĠSE
85,7203
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
66
1803
RAMAZAN FURKAN
TÜRKAN
LĠSE
85,68743
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
67
1455
MESUT
SARICI
LĠSE
85,61662
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
68
936
ALAATTĠN
KÖZEN
LĠSE
85,59135
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
69
813
SERVET
AZGIN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
85,53309
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
70
568
MÜCAHĠT
ġEN
LĠSE
85,39916
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
71
929
AHMET
GÜL
LĠSE
85,35869
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
72
199
EDĠP
KÜLÜĞ
LĠSE
85,23225
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
73
938
TARIK
DEMĠR
LĠSE
85,20192
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
74
580
KURTULUġ
DEĞER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
85,19657
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
75
1066
SERAP
TOPALCIK
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
85,10762
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
76
817
MUHAMMED
ġÜKRÜ
TEMĠZKAN
LĠSE
85,00721
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
77
1709
ĠDRĠS
TAN
ADALET MESLEK
Y.O.
84,9761
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
78
1730
MUHAMMED KAAN
ġAHĠN
LĠSE
84,96928
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
79
1309
SELĠM
YILMAZ
LĠSE
84,95157
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
80
517
ĠSA
PASLANMAZ
LĠSE
84,93639
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
81
1671
EMRAH
NAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,8947
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
82
1369
FATĠHHAN
ILKI
LĠSE
84,89089
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
83
1285
DERYA
KAYA
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
84,78344
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
84
1697
KASIM
YEġĠLIRMAK
LĠSE
84,77709
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
85
1679
ALPER HALĠM
KÖROĞLU
LĠSE
84,75686
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
86
484
NERGĠS
KARAHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,69742
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
87
353
HÜLYA
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
84,67732
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
Sayfa 4 / 67
88
1344
ADEM
KAVAKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,67716
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
89
1357
EYġAN
DEMĠREL
LĠSE
84,67593
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
90
1414
ĠBRAHĠM BAKIR
CAN
LĠSE
84,65572
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
91
1362
BURCU
TANDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
84,65093
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
92
973
MUHAMMED ĠKBAL PEKER
LĠSE
84,65066
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
93
1347
ERDĠ
ODABAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,60962
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
94
163
KEREM
YEĞĠT
LĠSE
84,57227
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
95
1034
ERGĠN
SAMUR
LĠSE
84,53433
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
96
1427
ġULE MELĠKE
ÖZÇINAR
LĠSE
84,4787
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
97
979
ENSAR
DEMĠRCAN
LĠSE
84,44835
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
98
810
KADĠR
KARACA
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
84,41695
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
99
630
EMĠNE
TĠLKĠCĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,41271
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
100
413
FURKAN MEHMET
BAĞCI
LĠSE
84,4079
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
101
192
VEYSĠ
KELEġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,37822
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
102
539
MURAT
ERGÜN
LĠSE
84,37501
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
103
514
HARUN
PEKTAġ
LĠSE
84,34468
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
104
537
BURHAN
ĠġBĠLĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,29221
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
105
1195
MUSTAFA
KELEPÇE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,24671
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
106
1422
MUHAMMET
YALÇIN
LĠSE
84,23594
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
107
75
SEDA
BURUKÇU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,23107
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
108
1707
AZĠZ ERDEM
AKYILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,13723
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
109
1026
ABDULLAH SAMET
DĠCLE
LĠSE
84,1171
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
110
784
YĠĞĠT
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
84,00836
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
111
717
MERT
DOLANBAY
LĠSE
84,0033
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
112
858
MELDA
AKTAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,97318
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
113
767
MURAT
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,97088
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
114
1390
AHMET
TÖKEZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,95769
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
115
593
FATĠH
KARADEMĠR
LĠSE
83,89203
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
Sayfa 5 / 67
116
923
OSMAN
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,88201
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
117
1186
TUGBA
DAYSAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,86957
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
118
608
SALĠH
ALTUNSOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,86495
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
119
52
AHMET
KENBER
LĠSE
83,81945
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
120
148
KERĠM
ÖZBEY
LĠSE
83,801
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
121
584
ĠLYAS
ERTAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,79458
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
122
398
ESRA
ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,7906
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
123
1094
ADNAN
YALÇIN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
83,77894
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
124
270
ZÜLKÜF
TEMÜR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,75752
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
125
1009
SERDAR
BĠDOġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,74873
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
126
330
MUSTAFA
KARADAĞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,67837
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
127
1626
ÇAĞLAR
GÜMÜġTEKĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,67549
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
128
355
DÖNDÜ
SÖNMEZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,65025
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
129
375
MAHMUT
YÜKSEK
LĠSE
83,5279
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
130
1200
FĠLĠZ
ÖZDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,49847
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
131
1815
HÜSEYĠN
TEMĠZ
LĠSE
83,48997
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
132
1828
RABĠA
ÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,45475
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
133
853
CĠHAN
DURAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,38438
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
134
59
ĠSMAĠL
YÜKSEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,36554
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
135
1087
ÖMER
AKTAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,36158
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
136
1644
KASIM
SÖYLEMEZ
LĠSE
83,35089
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
137
45
HÜRMET
KEKEÇ YEġĠLBAĞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,31971
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
138
1196
ĠSMAĠL
GÖKDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,3108
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
139
1306
ABDULBAKĠ
ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,30212
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
140
907
BURAK
KOCAKUġ
LĠSE
83,2725
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
141
1840
MEHMET
NĠġANCĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,2685
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
142
1340
YAKUP
BĠLGĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,26388
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
143
716
SERCAN
TAġBAKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,1967
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
Sayfa 6 / 67
144
699
EDA
ALTUNTAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,14018
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
145
251
REMZĠYE
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,13094
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
146
1557
FERĠDE
AÇIKGÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,12916
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
147
326
FERDĠ
YAMAR
LĠSE
83,11825
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
148
169
BAHAR
DÖNER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,1089
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
149
1233
FATMA
ÇOBAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,1025
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
150
1011
ÖMER
KILINÇ
LĠSE
83,09295
KABUL
16 Mart 2015 Pazartesi
151
575
EMRE
AYAN
LĠSE
83,07019
KABUL
17 Mart 2015 Salı
152
476
EBRU
ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,05878
KABUL
17 Mart 2015 Salı
153
1371
YASĠN
AKDA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,04954
KABUL
17 Mart 2015 Salı
154
278
CEYHUN
ĠNAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,03852
KABUL
17 Mart 2015 Salı
155
479
AKIN
ÇEVLĠK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,01841
KABUL
17 Mart 2015 Salı
156
1142
HASAN
POLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,99481
KABUL
17 Mart 2015 Salı
157
1501
SEFA
ERDOĞAN
LĠSE
82,99434
KABUL
17 Mart 2015 Salı
158
206
MALĠK
ÇELĠK
LĠSE
82,98422
KABUL
17 Mart 2015 Salı
159
488
FATĠH
TERCAN
LĠSE
82,97916
KABUL
17 Mart 2015 Salı
160
739
ERKAN
YÜCEUR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,97444
KABUL
17 Mart 2015 Salı
161
290
EMRE
TEZEL
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
82,96494
KABUL
17 Mart 2015 Salı
162
990
MUSTAFA HAKKI
KARATAġ
LĠSE
82,95641
KABUL
17 Mart 2015 Salı
163
763
MAHMUT
SANCAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,92587
KABUL
17 Mart 2015 Salı
164
177
VOLKAN
TAĞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,90828
KABUL
17 Mart 2015 Salı
165
1720
SEVDA
AKA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,907
KABUL
17 Mart 2015 Salı
166
870
HALĠL
SAYIL
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
82,90559
KABUL
17 Mart 2015 Salı
167
975
METĠN
ÇATALBAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,89509
KABUL
17 Mart 2015 Salı
168
785
ĠBRAHĠM
BÜYÜKÇELEBĠ
LĠSE
82,86537
KABUL
17 Mart 2015 Salı
169
932
COġKUN
ġENOL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,80996
KABUL
17 Mart 2015 Salı
170
47
ÇAĞRI
VARIġLI
LĠSE
82,7971
KABUL
17 Mart 2015 Salı
171
1140
MESUT
ÇAĞAP
LĠSE
82,79457
KABUL
17 Mart 2015 Salı
Sayfa 7 / 67
172
1786
ABDULGANĠ
ALAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,74882
KABUL
17 Mart 2015 Salı
173
1275
MEHMET
OKUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,72715
KABUL
17 Mart 2015 Salı
174
321
ALĠ
KANBUR
MESLEK LĠSESĠ
82,69089
KABUL
17 Mart 2015 Salı
175
660
MUSA
BAĞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,65305
KABUL
17 Mart 2015 Salı
176
1497
BEKĠR
GENÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,64575
KABUL
17 Mart 2015 Salı
177
999
SÜLEYMAN
KOÇER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,64255
KABUL
17 Mart 2015 Salı
178
60
SONER
BAYRĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,61557
KABUL
17 Mart 2015 Salı
179
964
BERKAN
TEKKAYNAR
LĠSE
82,60491
KABUL
17 Mart 2015 Salı
180
286
EMĠN
ÖZYAVUZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,60238
KABUL
17 Mart 2015 Salı
181
1145
MUHARREM
ÜTLÜ
LĠSE
82,58975
KABUL
17 Mart 2015 Salı
182
931
HÜSEYĠN
TANIġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,5871
KABUL
17 Mart 2015 Salı
183
534
BĠLAL
TURAN
LĠSE
82,57711
KABUL
17 Mart 2015 Salı
184
1592
FERHAT
AKIN
LĠSE
82,5771
KABUL
17 Mart 2015 Salı
185
1415
ESRA
YETĠM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,56435
KABUL
17 Mart 2015 Salı
186
948
ġENGÜL
KAPLAN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
82,56256
KABUL
17 Mart 2015 Salı
187
563
MÜSLÜM
ġANLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,55333
KABUL
17 Mart 2015 Salı
188
951
BAHAR
ÇAYLAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,53307
KABUL
17 Mart 2015 Salı
189
8
YUSUF
KOKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,52667
KABUL
17 Mart 2015 Salı
190
804
EMRAH
SAĞIR
LĠSE
82,52147
KABUL
17 Mart 2015 Salı
191
1320
EMĠN
KÖROĞLU
LĠSE
82,51388
KABUL
17 Mart 2015 Salı
192
54
NĠYAZĠ GÜNEġ
UÇANER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,45272
KABUL
17 Mart 2015 Salı
193
1310
HAYRETTĠN
UÇARKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,44847
KABUL
17 Mart 2015 Salı
194
1625
MEHMET FAZIL
DEMĠRCĠ
LĠSE
82,44307
KABUL
17 Mart 2015 Salı
195
186
ĠSMAĠL
TANRIVERDĠ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
82,44065
KABUL
17 Mart 2015 Salı
196
913
YASĠN
TÜRK
LĠSE
82,4355
KABUL
17 Mart 2015 Salı
197
240
MUHAMMET
ONAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,38233
KABUL
17 Mart 2015 Salı
198
602
BARIġ
BALBAL
LĠSE
82,34698
KABUL
17 Mart 2015 Salı
199
945
GĠZEM
KARAKUġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,34681
KABUL
17 Mart 2015 Salı
Sayfa 8 / 67
200
878
MESUT
KILÇAK
LĠSE
82,33686
KABUL
17 Mart 2015 Salı
201
565
DAVUT
KÜÇÜKKILINÇ
MESLEK LĠSESĠ
82,31664
KABUL
17 Mart 2015 Salı
202
1294
ENES
BAĞCI
LĠSE
82,30147
KABUL
17 Mart 2015 Salı
203
107
ERHAN
DAĞDELEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,29878
KABUL
17 Mart 2015 Salı
204
1075
CENGĠZ
GÖKTÜRK
LĠSE
82,29641
KABUL
17 Mart 2015 Salı
205
1192
MUHAMMED
BURAK
FĠDANCI
TEKNĠK LĠSE
82,29388
KABUL
17 Mart 2015 Salı
206
761
EKREM
KOÇ
TEKNĠK LĠSE
82,28629
KABUL
17 Mart 2015 Salı
207
1364
BĠROL
ĠNAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,26862
KABUL
17 Mart 2015 Salı
208
404
NEBAHAT
GEDĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,25759
KABUL
17 Mart 2015 Salı
209
673
KÜRġAT ALP
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,24657
KABUL
17 Mart 2015 Salı
210
535
MEHMET ALĠ
SAMĞA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,24516
KABUL
17 Mart 2015 Salı
211
1832
MERVE
AKDEMĠR
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
82,24158
KABUL
17 Mart 2015 Salı
212
1136
GÜNGÖR
KARADĠREK
TEKNĠK LĠSE
82,22814
KABUL
17 Mart 2015 Salı
213
1546
SEMANUR
BAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,20427
KABUL
17 Mart 2015 Salı
214
273
CELAL
TUĞRUL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,20286
KABUL
17 Mart 2015 Salı
215
1431
SERAP
YAZICI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,19183
KABUL
17 Mart 2015 Salı
216
791
FATĠH
AZAK
LĠSE
82,15986
KABUL
17 Mart 2015 Salı
217
1583
MÜMĠN
CAN
LĠSE
82,14974
KABUL
17 Mart 2015 Salı
218
1470
EREN
GÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,12749
KABUL
17 Mart 2015 Salı
219
57
LEVENT
SÜNGER
LĠSE
82,11687
KABUL
17 Mart 2015 Salı
220
1463
ASLI
VAROL
LĠSE
82,08906
KABUL
17 Mart 2015 Salı
221
1063
MAHĠR
CANPOLAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,08543
KABUL
17 Mart 2015 Salı
222
1785
FETĠH
ĠLĠKHAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,07224
KABUL
17 Mart 2015 Salı
223
285
ABDURRAHMAN
AYDIN
LĠSE
82,07135
KABUL
17 Mart 2015 Salı
224
320
GÖKHAN
GÜMÜġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,06114
KABUL
17 Mart 2015 Salı
225
279
KENAN
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,02597
KABUL
17 Mart 2015 Salı
226
198
FĠLĠZ
GÖCEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,0166
KABUL
17 Mart 2015 Salı
227
1317
BĠLHAN
ERGÜN
LĠSE
81,99802
KABUL
17 Mart 2015 Salı
Sayfa 9 / 67
228
1329
SEVDA
KÜÇÜKASLAN
LĠSE
81,97526
KABUL
17 Mart 2015 Salı
229
1525
SĠNEM
TUNÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,94764
KABUL
17 Mart 2015 Salı
230
149
GÖKHAN
SALDIRAN
LĠSE
81,94744
KABUL
17 Mart 2015 Salı
231
1487
ZEKĠ
BOZKURT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,91814
KABUL
17 Mart 2015 Salı
232
656
SAMĠ
AKBAġ
LĠSE
81,90699
KABUL
17 Mart 2015 Salı
233
418
ÖZKAN
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,90675
KABUL
17 Mart 2015 Salı
234
686
NURĠ ALPEREN
ġAHĠNBAY
LĠSE
81,89435
KABUL
17 Mart 2015 Salı
235
1061
ÜMĠT
AKTAġ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
81,85842
KABUL
17 Mart 2015 Salı
236
1666
MAHMUT
SAVAġ
TEKNĠK LĠSE
81,84377
KABUL
17 Mart 2015 Salı
237
366
MUZAFFER KAZIM
DEMĠRLENK
LĠSE
81,83365
KABUL
17 Mart 2015 Salı
238
1429
ZEYNEP
AKDEPE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,83176
KABUL
17 Mart 2015 Salı
239
139
ÖMER
KARAKAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,82999
KABUL
17 Mart 2015 Salı
240
1793
HAMZA
BÜKTE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,82892
KABUL
17 Mart 2015 Salı
241
701
ASĠFE
ABĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,80048
KABUL
17 Mart 2015 Salı
242
181
MEHMET
OKCU
LĠSE
81,78813
KABUL
17 Mart 2015 Salı
243
264
MEHMET CĠHAN
SAYILGAN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
81,76778
KABUL
17 Mart 2015 Salı
244
939
ĠDRĠS
BOZKURT
LĠSE
81,76539
KABUL
17 Mart 2015 Salı
245
1530
ÖMER
BAġAY
LĠSE
81,76538
KABUL
17 Mart 2015 Salı
246
478
YEKBUN
ASLAN
LĠSE
81,76285
KABUL
17 Mart 2015 Salı
247
166
ÜMĠT
KAK
LĠSE
81,75526
KABUL
17 Mart 2015 Salı
248
738
ĠLYAS
POYRAZ
LĠSE
81,7502
KABUL
17 Mart 2015 Salı
249
1430
BĠLAL
KARADUMAN
LĠSE
81,72492
KABUL
17 Mart 2015 Salı
250
369
ABDULLAH
DORUK
MESLEK LĠSESĠ
81,71733
KABUL
17 Mart 2015 Salı
251
677
FATMA
AKTÜRK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,71357
KABUL
17 Mart 2015 Salı
252
1363
OĞUZHAN
DÖNMEZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,69808
KABUL
17 Mart 2015 Salı
253
1384
ABDULLAH
TOPKARA
LĠSE
81,6794
KABUL
17 Mart 2015 Salı
254
1370
HAMZA
ZÖNGÖR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,665
KABUL
17 Mart 2015 Salı
255
1835
HASAN
YAYLACI
LĠSE
81,66423
KABUL
17 Mart 2015 Salı
Sayfa 10 / 67
256
963
ZUHAL
SÜLEYMANOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,66292
KABUL
17 Mart 2015 Salı
257
1155
SĠNAN
NALÇACI
LĠSE
81,66171
KABUL
17 Mart 2015 Salı
258
491
HAMĠT
KAPLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,65411
KABUL
17 Mart 2015 Salı
259
1658
YÜCEL
GÜMÜġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,63306
KABUL
17 Mart 2015 Salı
260
35
MUSA
KEÇE
MESLEK LĠSESĠ
81,62882
KABUL
17 Mart 2015 Salı
261
581
MELTEM
KÖSEER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,616
KABUL
17 Mart 2015 Salı
262
1548
ĠLKER
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,6032
KABUL
17 Mart 2015 Salı
263
645
CĠHAN
YILMAZ
LĠSE
81,58836
KABUL
17 Mart 2015 Salı
264
1056
ALĠ
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,58614
KABUL
17 Mart 2015 Salı
265
1182
OĞUZ
DEVECĠOĞLU
LĠSE
81,55549
KABUL
17 Mart 2015 Salı
266
777
HASAN
AÇIKGÖZ
LĠSE
81,54285
KABUL
17 Mart 2015 Salı
267
957
HĠKMET
AKYÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,53922
KABUL
17 Mart 2015 Salı
268
1646
ALĠCEM
EMĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,50231
KABUL
17 Mart 2015 Salı
269
42
BETÜL
BOÇOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,48033
KABUL
17 Mart 2015 Salı
270
1656
TALHA
ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,46103
KABUL
17 Mart 2015 Salı
271
714
REġAT
PENBEGÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,43406
KABUL
17 Mart 2015 Salı
272
313
RECEP
KARAGÖL
LĠSE
81,43158
KABUL
17 Mart 2015 Salı
273
444
ĠKRAM
YILDIZ
LĠSE
81,43158
KABUL
17 Mart 2015 Salı
274
1418
MUHAMMED
YAVUZ
LĠSE
81,41895
KABUL
17 Mart 2015 Salı
275
339
HASAN
AVCIOĞLU
MESLEK LĠSESĠ
81,40124
KABUL
17 Mart 2015 Salı
276
914
MURAT
BARIġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,39847
KABUL
17 Mart 2015 Salı
277
1250
ÇAĞLA
NENNĠ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
81,39206
KABUL
17 Mart 2015 Salı
278
556
EBRU
CABA
ADALET MESLEK
Y.O.
81,38283
KABUL
17 Mart 2015 Salı
279
1766
SELDA
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,3702
KABUL
17 Mart 2015 Salı
280
108
SEYĠT AHMET
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,3614
KABUL
17 Mart 2015 Salı
281
949
SĠNEM
KARVAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,35758
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
282
533
MEHMET ġAKĠR
PELDEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,34976
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
283
1549
MUHAMMET
DURMUġ
LĠSE
81,33803
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
Sayfa 11 / 67
284
641
SAVAġ BĠLGE
KARADAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,30864
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
285
764
MEHMET NURĠ
BEGDAġ
MESLEK LĠSESĠ
81,28239
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
286
1052
SEVGĠ
KIRIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,25913
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
287
1755
SEVDA
ILGAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,2449
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
288
1131
ERHAN
BAKAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,23708
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
289
171
EBRU
KONUKOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,23388
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
290
172
ĠSMAĠL
KESKĠN
LĠSE
81,22929
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
291
719
NURAN
POLAT
LĠSE
81,2217
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
292
202
ERDEM
REÇBER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,17233
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
293
101
TEMEL
SÜNBÜL
LĠSE
81,14584
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
294
294
HANDE
ÖZENÇ
LĠSE
81,13319
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
295
542
RIDVAN
SAĞLAM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,12146
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
296
64
SERVET
TEKĠN
LĠSE
81,10033
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
297
997
HALĠL
BAĞIġ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
81,09313
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
298
1736
MEHMET CAN
KAYIKÇI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,06967
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
299
506
ABDULAZĠZ
YAġAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,04941
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
300
1836
GÖKHAN
ERAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,03142
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
301
1416
ERCAN
TURĞUT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,99834
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
302
334
ÖZGÜR
MERT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,97903
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
303
1078
NURĠ
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,97196
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
304
1744
SERVET
GÖKÇE
LĠSE
80,9663
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
305
338
ARZU
EROL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,94135
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
306
1827
EMRAH
GĠTMEZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,93678
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
307
1464
HACI ALĠ
ERSARAN
LĠSE
80,93595
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
308
793
FĠRAZ
BUĞDAY
ADALET MESLEK
Y.O.
80,93353
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
309
1047
ÜMĠT
MUTKAN
LĠSE
80,93343
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
310
603
HAKAN
KAYIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,93211
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
311
1203
HÜSEYĠN
ALTIAYLIK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,92359
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
Sayfa 12 / 67
312
845
KEMAL
KILIÇ
MESLEK LĠSESĠ
80,92078
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
313
1319
NESĠBE
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,87292
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
314
1020
ÖZGE
TÜMER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,83565
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
315
1372
HANIM
KARADOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,82016
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
316
1368
ĠSMAĠL FARUK
OKUR
LĠSE
80,81964
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
317
225
ALĠ BEġĠR
YALMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,75189
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
318
99
ÖMER FARUK
SANCAKTAR
MESLEK LĠSESĠ
80,7463
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
319
1312
ĠBRAHĠM
UZUN
LĠSE
80,74377
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
320
825
MÜNEVVER
SOĞUKSU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,72702
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
321
643
MÜCAHĠT
AKBULUT
LĠSE
80,70584
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
322
439
FATĠH
GEDĠKLĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,70356
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
323
1716
FAZIL
KAYA
LĠSE
80,70078
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
324
1526
DERYA
AKTÜRK
LĠSE
80,69573
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
325
632
YÜKSEL
ALKIġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,6865
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
326
571
MEHMET
ARDIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,68151
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
327
1474
HÜSEYĠN
DENĠZCĠ
LĠSE
80,66791
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
328
885
BURAK
TEMĠZ
LĠSE
80,66032
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
329
1108
HAKAN
ÖZTÜRK
LĠSE
80,63756
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
330
1515
SERHAT
ÖNDER
LĠSE
80,59712
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
331
1649
ÖZNUR
TAġCI
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
80,59691
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
332
421
ASSAF
BERK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,56883
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
333
1216
RESUL
YÜCE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,55498
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
334
1575
ÖZKAN
SEYFĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,5532
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
335
1117
ÇETĠN CĠHAT
SAĞLIK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,53625
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
336
1378
ÖMER FARUK
AKBULUT
LĠSE
80,52125
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
337
1460
MUHAMMED
ÇAKILLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,51588
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
338
840
NESĠH
KILIÇ
LĠSE
80,49849
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
339
1554
ÖMER
TEKĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,49526
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
Sayfa 13 / 67
340
607
EBRU
CANĠKLĠ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
80,4814
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
341
690
KENAN
SÜRMEN
LĠSE
80,46055
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
342
844
TUBA
TEMĠZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,45437
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
343
46
ESENGÜL
BEKTAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,44513
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
344
582
ADEM
YALINKILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,44513
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
345
438
EREN
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,44391
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
346
53
FERMAN
SÜRGÜN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,42192
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
347
619
METĠN
BAYLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,41753
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
348
1380
MUSTAFA
ELAGÖK
LĠSE
80,41504
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
349
1128
MUSTAFA OĞUZ
ALBAYRAK
LĠSE
80,39481
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
350
124
TÜLAY
ASLAN
LĠSE
80,38975
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
351
150
ENES
TÜRK
LĠSE
80,37963
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
352
1291
HASAN
ĠLKYAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,36552
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
353
808
SERAP
ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,36456
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
354
652
BUSENUR BAHAR
KUZU
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
80,34348
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
355
492
SEZER
KUZULUOĞLU
LĠSE
80,33412
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
356
487
OĞUZHAN
KOÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,3218
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
357
838
HANĠFE
APAYDIN
LĠSE
80,31642
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
358
683
YUSUF
KÖK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,3097
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
359
1118
ASLAN
MEMĠġ
MESLEK LĠSESĠ
80,30125
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
360
276
CANER
ÇETĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,28554
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
361
671
ĠLKAY
DOĞANAY
LĠSE
80,28354
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
362
142
BERAT
VARLIK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,24814
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
363
1270
NURĠ
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,24814
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
364
1534
SELMA
ÜÇOK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,22938
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
365
363
OSMAN
TUTUġ
LĠSE
80,22539
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
366
466
TALĠYE
KACAR
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
80,22298
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
367
1442
AHMET
ÇEPĠġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,22176
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
Sayfa 14 / 67
368
1287
CANSU
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,21978
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
369
1475
SÜLEYMAN
ĠLKAZ
LĠSE
80,21274
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
370
1490
GÖKHAN
ÇĠMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,21233
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
371
157
FATĠH
KAYMAKCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,20094
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
372
156
CĠHAN
ATAOĞLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,1512
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
373
213
RECEP
GÜMÜġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,1491
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
374
379
RÜġAN
BAġPINAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,14798
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
375
71
HASAN
KARAASLAN
LĠSE
80,13688
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
376
354
UĞUR
ÇELĠK
LĠSE
80,13688
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
377
1326
BARIġ
GĠDER
TEKNĠK LĠSE
80,1293
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
378
927
ADEM
ZEKĠOĞLU
LĠSE
80,12929
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
379
383
FUNDA
KÜSKÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,12272
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
380
628
ÖZKAN
KUCUR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,08545
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
381
318
BĠROL
AKTAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,08525
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
382
1802
SONER
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,07902
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
383
966
BERĠVAN
TURĞUT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,07205
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
384
311
FATĠH
BĠRDAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,06556
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
385
1762
ZEKĠ
YILMAZ
LĠSE
80,06102
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
386
873
MEHMET
KANLI
LĠSE
80,05849
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
387
518
HALĠL
CASUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,04916
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
388
80
ĠSMET
IġIK
MESLEK LĠSESĠ
80,03826
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
389
1138
SEMĠH
ÇETĠNTAġ
LĠSE
80,03573
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
390
855
SERPĠL
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,03248
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
391
1529
DEVRAN
KIZIL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,02749
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
392
380
ZAFER
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,01699
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
393
862
TURGAY
UĞUR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,0038
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
394
1685
SALĠH
DEMĠRTOLA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,97972
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
395
937
EBUBEKĠR
DURBAK
LĠSE
79,97251
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
Sayfa 15 / 67
79,93458
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
79,927
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,91622
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
BAYSAK
LĠSE
79,90929
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
MEHMET ALĠ
MEÇU
LĠSE
79,90424
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
522
EMRE
YENĠÇERĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,87713
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
402
1728
YAKUP
AZKAÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,85545
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
403
1631
BÜġRA NĠGAR
BĠLGĠN
ADALET MESLEK
Y.O.
79,85367
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
404
803
EMĠN
ÇAY
LĠSE
79,84608
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
405
292
VĠLDAN
MEÇU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,84123
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
406
463
HAYRETTĠN
AVA
LĠSE
79,83596
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
407
644
YASĠN
AKBAġOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,83231
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
408
351
MĠRAY
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,81918
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
409
1088
VOLKAN
GÜRKAN
LĠSE
79,81826
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
410
445
MURAT
ÇĠFTÇĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,78009
KABUL
18 Mart 2015
Çarşamba
411
112
FATĠH
AYGÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,77085
RET
412
612
LÜTFĠYE
SEVGĠL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,74561
RET
413
1684
SELAMĠ
DEMĠREL
LĠSE
79,74492
RET
414
1313
UMRAN
YALÇIN
LĠSE
79,7247
RET
415
676
ĠSMAĠL
DAĞDELEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,71149
RET
416
217
SĠBEL
DENGĠZ
ADALET MESLEK
Y.O.
79,70971
RET
417
766
ORHAN
YAMAN
LĠSE
79,70699
RET
418
697
MEHMET
ÜSTÜNBAġ
MESLEK LĠSESĠ
79,69435
RET
419
221
HATĠCE
KAYA
LĠSE
79,67918
RET
420
1567
SIDIKA
KINIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,67843
RET
421
1756
ANIL
ERKEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,66279
RET
422
299
ESRA
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,65497
RET
423
1640
DURAN
BUKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,65497
RET
396
24
ENGĠN
KIZILCIK
LĠSE
397
511
FATĠH
TĠREN
TEKNĠK LĠSE
398
175
PINAR
ÜSTÜNKAYA
399
1125
SAVCĠ
400
1383
401
Sayfa 16 / 67
424
1069
CEYDA
SĠNAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,64513
RET
425
589
OSMAN
GÜNGÖR
LĠSE
79,64378
RET
426
1466
UĞUR
EMĠRDAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,63933
RET
427
1331
OĞUZHAN
KARADAYI
LĠSE
79,63873
RET
428
1004
EMRE
KARACĠĞER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,63613
RET
429
473
EMĠNE
CĠNKARA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,6301
RET
430
102
HÜSEYĠN
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,62985
RET
431
386
SONER
DURMUġ
LĠSE
79,61848
RET
432
765
DURSUN
ALTUNTAġ
LĠSE
79,60332
RET
433
769
ÖMER
AKBAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,59703
RET
434
115
RAMAZAN
ALPġAHĠN
LĠSE
79,59573
RET
435
489
SITKĠ
KESER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,58459
RET
436
1292
MEHMET BEHLÜL
DÖNMEZ
LĠSE
79,58056
RET
437
712
EROL
ġAHĠN
LĠSE
79,57298
RET
438
692
SEMANUR
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,56717
RET
439
944
BĠRCAN
DEMĠRDAġ
LĠSE
79,55528
RET
440
967
SONER
ġENEL
LĠSE
79,55527
RET
441
1481
ARĠF
KARAMAHMUTOĞLU YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,5551
RET
442
1271
METĠN
ÇATKIN
MESLEK LĠSESĠ
79,55021
RET
443
1238
BATUHAN
MAHMAT
MESLEK LĠSESĠ
79,54516
RET
444
1459
ÖMER
GÜDÜRÜ
MESLEK LĠSESĠ
79,54516
RET
445
1379
ALĠ HAYDAR
KARAMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,53767
RET
446
1620
DENĠZ
ÇĠFÇĠ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
79,53767
RET
447
599
DĠLEK
DEMĠRTAġ
LĠSE
79,52493
RET
448
538
ZEHRA
ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,52345
RET
449
1398
NĠLAY
ÇOPUR
MESLEK LĠSESĠ
79,51482
RET
450
81
ASLAN
KÜPÇÜK
LĠSE
79,49458
RET
451
1350
ALĠ
ÇIPLAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,48115
RET
Sayfa 17 / 67
452
408
BARIġ
ALTINTAġ
LĠSE
79,46677
RET
453
1366
EYYÜP
ÇETĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,45606
RET
454
549
MURAT
GÜNDÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,45307
RET
455
1065
BARIġ
KAPLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,45307
RET
456
1227
ZEYNEP
SEVĠNÇHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,44845
RET
457
680
MEHMET ALĠ
TEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,44525
RET
458
17
MÜCAHĠT
UYSAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,43743
RET
459
1508
BERNA
YUMLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,43617
RET
460
1696
KARANĠ
DOĞAN
LĠSE
79,4086
RET
461
362
SERKAN
AKSU
LĠSE
79,40608
RET
462
592
BURCU
KURTUL
LĠSE
79,40356
RET
463
23
ERDAL EREN
BATIKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,3922
RET
464
1048
SERKAN
VARDAR
LĠSE
79,37573
RET
465
1438
DENĠZ
ġAKA
LĠSE
79,3732
RET
466
1761
SERVAN
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,37167
RET
467
995
MUSTAFA
GÖKTAġ
MESLEK LĠSESĠ
79,36815
RET
468
754
ZEHRA
TORLAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,36812
RET
469
570
FERHAT
YILANCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,36385
RET
470
1377
TUBA
ĠLHAN LEYLEKOĞLU YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,36352
RET
471
165
FATĠH
KARAGÖZ
LĠSE
79,3555
RET
472
1146
TUĞÇE
KARACA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,33944
RET
473
734
HÜSEYĠN
BOZAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,33714
RET
474
1432
HATĠCE
CEYLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,32937
RET
475
983
SÜLEYMAN
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,32796
RET
476
223
SELĠM
COġKUN
LĠSE
79,32769
RET
477
1177
OĞUZ
ATEġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,32155
RET
478
1279
DENĠZ
GÜNDOĞDĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,30636
RET
479
358
EBRU
ÇETĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,30426
RET
Sayfa 18 / 67
480
1633
TANER
YAYLI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,27768
RET
481
854
AYDIN
MATUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,26681
RET
482
1160
ÖMER
AKDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,26679
RET
483
1091
AYġEGÜL
MAVĠġLER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,2492
RET
484
174
FARUK
DĠKCAN
LĠSE
79,24171
RET
485
1054
ÜMĠT
ERTANIR
LĠSE
79,2316
RET
486
1394
SELĠM
DÜNDAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,22261
RET
487
11
BURAK
KÜLTE
MESLEK LĠSESĠ
79,21137
RET
488
893
BURHAN
ÇĠNKAYA
ADALET MESLEK
Y.O.
79,20746
RET
489
1471
MEHMET HALĠT
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,20746
RET
490
508
SELMAN
KELEġ
LĠSE
79,19785
RET
491
1578
YASĠN
SAZAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,19204
RET
492
315
YUNUS
ERKAN
MESLEK LĠSESĠ
79,18861
RET
493
1573
EMĠNE
ÜNVER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,17581
RET
494
1251
ÖZNUR
EKĠCĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,16978
RET
495
1361
EMRAH
YÜCE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,16775
RET
496
1230
HAKAN
ALGÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,15686
RET
497
1595
AYġENUR
ARSLAN
MESLEK LĠSESĠ
79,14057
RET
498
806
AZĠZ
DOĞU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,13068
RET
499
924
MUSTAFA BURHAN
KANGAL
LĠSE
79,12792
RET
500
297
UĞUR
KAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,12148
RET
501
91
CEMAL
TUNCER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,12144
RET
502
1778
SERHAT
ÖZÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,12107
RET
503
384
GÖKHAN
ÇOBAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,11504
RET
504
7
HASAN
DOĞAN
LĠSE
79,11275
RET
505
1174
ERKAN
TAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,10402
RET
506
449
LUTFĠ
DĠġLĠ
LĠSE
79,06723
RET
507
841
CUMHUR
ġEREF
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,06492
RET
Sayfa 19 / 67
508
1692
DOĞAN
CESÜR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,05992
RET
509
327
SONGÜL
BĠLGĠ
LĠSE
79,05965
RET
510
72
LEVENT
BULUT
LĠSE
79,05711
RET
511
376
GÜRKAN
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,04233
RET
512
805
YUSUF
ELMA
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
79,04004
RET
513
1185
ÖMER
ALSANCAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,03684
RET
514
281
SĠNAN
ÖZBEZĠRCĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,03185
RET
515
1139
HATĠCE
YAĞCI
ADALET MESLEK
Y.O.
79,03185
RET
516
246
OSMAN
KARAKUġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,02245
RET
517
1212
MEHMET
KAYA
ADALET MESLEK
Y.O.
79,0212
RET
518
1231
YAġAR CAN
ÇALIġKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,0212
RET
519
908
MUSTAFA ARĠF
YURDUġEN
LĠSE
79,00654
RET
520
1154
ġABAN
SOYLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,99397
RET
521
1375
ÇĠĞDEM
KOÇBAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,98727
RET
522
497
EMĠN TAHA
BORANOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,9757
RET
523
976
SĠNAN
ÇAĞLAYAN
MESLEK LĠSESĠ
78,97366
RET
524
1395
GÜLÜCAN
GÜNAY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,95879
RET
525
755
MURAT
BÜLBÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,92801
RET
526
1809
METĠN
DUZAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,92238
RET
527
1682
CELALEDDĠN
CEYHAN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
78,92096
RET
528
622
AKĠLE
YAVUZ
LĠSE
78,91804
RET
529
1641
HASAN
BULUT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,91252
RET
530
525
UĞURCAN
ALDEMĠR
LĠSE
78,88011
RET
531
1261
BÜNYAMĠN
BAY
LĠSE
78,86746
RET
532
277
YILDIRIM
KÜSMEZ
LĠSE
78,86745
RET
533
287
ĠSA
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,8584
RET
534
1593
SABRĠ
ÖZSAYIN
LĠSE
78,79159
RET
535
505
RAMAZAN
DALKILIÇ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
78,79123
RET
Sayfa 20 / 67
536
941
ERDAL
TOZLU
MESLEK LĠSESĠ
78,75873
RET
537
1822
EMRE
EKĠNCĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,75354
RET
538
1303
ÇAĞLAYAN
TÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,73932
RET
539
946
SELĠM
SÖNMEZ
MESLEK LĠSESĠ
78,73344
RET
540
1373
ARĠF
KARMĠL
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
78,71444
RET
541
16
ÖZNUR
KARATAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,70356
RET
542
324
KEMAL
EYĠBĠL
LĠSE
78,69551
RET
543
613
MUSTAFA
GÖKOĞLAN
LĠSE
78,69298
RET
544
1153
MUSTAFA
ĠNAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,67996
RET
545
695
SÜLEYMAN
GÜRAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,66574
RET
546
849
FADLI
YARAY
LĠSE
78,64746
RET
547
348
ALĠ
ERDEM
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
78,62523
RET
548
1423
MAHMUT
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,60959
RET
549
308
YUNUS
AVCĠ
LĠSE
78,59942
RET
550
126
RECEP
GÜNEġ
MESLEK LĠSESĠ
78,59435
RET
551
430
ERKAN
KARABATAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,58903
RET
552
733
LEVENT
ARIKIZ
ADALET MESLEK
Y.O.
78,58754
RET
553
1520
HASAN
HORAN
LĠSE
78,58677
RET
554
1482
ÖZER
AKTAġ
LĠSE
78,58172
RET
555
1232
FARUK
GEBEġ
LĠSE
78,57414
RET
556
740
BARBAROS
HAYRET
ÖNEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,57144
RET
557
224
AHMET
ARI
MESLEK LĠSESĠ
78,55643
RET
558
1506
ADEM
BĠLĠR
LĠSE
78,55643
RET
559
1409
YETER
KIZILVEREN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,54844
RET
560
356
ġEYHMUS
UZUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,53139
RET
561
1505
ENES
ATEġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,52498
RET
562
1547
HASAN
ÖZYILMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,51658
RET
563
698
NAZIM
AKSU
MESLEK LĠSESĠ
78,51597
RET
Sayfa 21 / 67
564
1582
MUSTAFA
TAġYÜREK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,50935
RET
565
586
MEHMET YUSUF
TATLAV
LĠSE
78,50332
RET
566
274
AHMET
CANKUL
ADALET MESLEK
LISESI
78,5008
RET
567
851
BAMSI BEYREK
BALCI
LĠSE
78,49827
RET
568
1527
OSMAN
ALANTAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,47345
RET
569
970
YEġĠM
KARADUMAN
LĠSE
78,47045
RET
570
915
VELĠ
BOZTEPE
LĠSE
78,46792
RET
571
1473
ANIL
GENÇ
LĠSE
78,46287
RET
572
1255
UFUK
YURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,44537
RET
573
1677
YAKUP
ÜNEġ
LĠSE
78,43253
RET
574
1663
EBRU
YAMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,43074
RET
575
597
ERHAN
GÖNCÜ
LĠSE
78,40217
RET
576
1328
BAHATTĠN
KESĠK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,40206
RET
577
1157
ĠBRAHĠM ONUR
ALP
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,39556
RET
578
1257
YASĠN
TÜĞEN
LĠSE
78,387
RET
579
1628
EGEMEN
ACAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,35139
RET
580
826
MERAL
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,34975
RET
581
1795
BARIġ
MARAL
LĠSE
78,34149
RET
582
208
HABĠP
BAġDERELĠ
LĠSE
78,3339
RET
583
834
FERĠDUN
AVCI
LĠSE
78,29345
RET
584
741
GÜRKAN
DURSUN
LĠSE
78,28838
RET
585
1721
SATI
ÖZCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,26977
RET
586
1025
ERDAL
DERE
LĠSE
78,24792
RET
587
130
ĠBRAHĠM OĞUZHAN AKÇA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,24146
RET
588
374
MUSA
ATEġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,23387
RET
589
424
ERCAN
CUCĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,21041
RET
590
1030
ALĠ
DAġ
LĠSE
78,18976
RET
591
1082
ÖMER
AKBOĞA
LĠSE
78,18976
RET
Sayfa 22 / 67
592
456
KUBĠLAY
ÇĠÇEKCĠ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
78,17131
RET
593
275
FATĠH
ĠREMLĠ
LĠSE
78,16448
RET
594
1137
ERTURAN
ERTAġ
LĠSE
78,14171
RET
595
1772
ERDEM
BAYRAM
LĠSE
78,14171
RET
596
780
MÜNĠR ÇETĠN
NASIR
LĠSE
78,13413
RET
597
507
ABDULLAH
SAYĞI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,12901
RET
598
254
CAFER
GÜLTEKĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,12759
RET
599
685
ZAHĠR
KARAOĞLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,12274
RET
600
1555
EMRE
HÖKE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,11657
RET
601
1495
ġENOL
AVKIRAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,11017
RET
602
450
MEHMET SALĠH
SOYSAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,06098
RET
603
1
KIVANÇ
EREN
LĠSE
78,05069
RET
604
1738
SERHAT
BAġDOĞAN
LĠSE
78,05068
RET
605
1791
SELDA
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,05009
RET
606
681
RAMAZAN
OKCU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,0413
RET
607
1659
ABDULLAH
BASATEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,0071
RET
608
1690
BĠLAL
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,00531
RET
609
1627
ġENGÜL
DUMLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,98967
RET
610
1821
AYġE
PAKIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,98825
RET
611
468
SERDAR
MERTOĞLU
MESLEK LĠSESĠ
77,98746
RET
612
1006
OKAN
BAYRAK
MESLEK LĠSESĠ
77,98746
RET
613
256
BERNA
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,96621
RET
614
257
EMĠR
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,96443
RET
615
77
SERKAN
KARA
LĠSE
77,96218
RET
616
605
MESUT
SAĞLAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,94454
RET
617
1564
MESUT
AY
LĠSE
77,93689
RET
618
1798
ABDULLAH
KARADUMAN
LĠSE
77,93437
RET
619
416
ERSĠN
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,92467
RET
Sayfa 23 / 67
620
648
TALAT
KARACA
LĠSE
77,90655
RET
621
788
ERAY
TURGUT
LĠSE
77,90655
RET
622
1268
KADĠR
ġENDUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,89442
RET
623
1493
MURAT
UYSAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,86314
RET
624
396
ÜMĠT
YOLCU
MESLEK LĠSESĠ
77,8231
RET
625
1502
KÜRġAT
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,81764
RET
626
646
AYKUT
HALĠM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,80341
RET
627
1019
SERCAN
YÜMLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,802
RET
628
1586
EġREF
GEVREK
MESLEK LĠSESĠ
77,79022
RET
629
481
ORHAN
ÇĠMEN
LĠSE
77,78011
RET
630
1468
ALĠYE
KÖSEM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,77534
RET
631
664
ġERĠF
BOSTAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,73802
RET
632
1807
HALĠL
ÖZTAġ
LĠSE
77,73459
RET
633
1399
AHMET
DEMĠRALP
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,71551
RET
634
238
MESUT
LAFCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,70958
RET
635
1417
AYġEGÜL
CIĞIL
LĠSE
77,69666
RET
636
160
OSMAN
TÜRKAY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,68683
RET
637
1599
LEVENT
ĠNCER
LĠSE
77,67643
RET
638
426
EMRAH
DĠNÇ
LĠSE
77,67137
RET
639
1539
SÜRĠYE
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,66714
RET
640
414
FAHRĠYE
AKYÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,65946
RET
641
1814
CĠHAN
BUTAKIN
LĠSE
77,63851
RET
642
691
YASEMĠN
ĠNCETAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,61877
RET
643
1618
MÜRSEN
BALOĞLU
LĠSE
77,60816
RET
644
1800
ABDULKADĠR
KAHRAMAN
LĠSE
77,60816
RET
645
1202
ADEM
ÇETĠNKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,59548
RET
646
1263
RAMAZAN
GÜNEġ
LĠSE
77,58288
RET
647
1339
HASAN
BAKIRCI
LĠSE
77,57022
RET
Sayfa 24 / 67
ZELĠHA
TABAN
LĠSE
77,54494
RET
1796
TAHA KADĠR
BAYSAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,53942
RET
650
455
DÜNDAR
GÜL
LĠSE
77,53735
RET
651
239
MUTLU
DURSUN
LĠSE
77,53229
RET
652
1181
HAKAN
UÇAR
LĠSE
77,53229
RET
653
899
ÖZAL
TALAYHAN
LĠSE
77,49942
RET
654
1672
HÜSEYĠN
KAPUÇAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,49382
RET
655
1811
VAHAP
TEKĠN
LĠSE
77,47413
RET
656
1224
HÜSEYĠN
ÇAVUġ
LĠSE
77,46402
RET
657
1080
SERGEN
ELĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,46396
RET
658
1634
ÜNAL
TARI
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR BÖL
77,46396
RET
659
875
AYġE
ZÜMRÜTKAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,45934
RET
660
711
MÜCAHĠT
DEMĠRKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,45152
RET
661
551
GÖKTÜRK ARMAĞA TAġTEKĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,43389
RET
662
390
SAĠME
KELEġ
LĠSE
77,41851
RET
663
1533
MEHMET ALĠ
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,41243
RET
664
1789
SEVCAN
BALKAÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,40751
RET
665
981
ÖZLEM
KULLE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,40312
RET
666
1235
HASAN
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,40102
RET
667
509
RIZA
DOĞUDĠNCER
LĠSE
77,39827
RET
668
1352
MERVE
AYTEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,39432
RET
669
1406
KADĠR
AYDIN
LĠSE
77,39322
RET
670
722
SĠNAN
GÜLEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,38992
RET
671
824
HACER
ESENLĠK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,35915
RET
672
1705
ĠLYAS
GÜNGÖR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,35894
RET
673
210
MEHMET ALĠ
TĠRYAKĠ
LĠSE
77,35781
RET
674
546
TUĞBA
ġAHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,35448
RET
675
196
ÖZKAN
YAVUZ
MESLEK LĠSESĠ
77,34011
RET
648
26
649
Sayfa 25 / 67
676
651
UFUK
TĠRYAKĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,33244
RET
677
1597
BÜġRA
GÜVEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,31181
RET
678
1542
VOLKAN
AġKIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,29759
RET
679
1007
SERDAL
ZABUN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
77,29654
RET
680
1256
MAHMUT
DAVULCU
MESLEK LĠSESĠ
77,29207
RET
681
372
YASEMĠN
BELYURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,29014
RET
682
1825
KEMAL UMUT
KUTLUATA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,27592
RET
683
1012
HÜSEYĠN
KILIÇ
LĠSE
77,26678
RET
684
1116
ADEM
YAVUZ
LĠSE
77,26425
RET
685
760
BĠLAL
DEMĠR
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
77,26348
RET
686
203
ÖMRÜM
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,25104
RET
687
378
ERGÜL
GÖZÜAÇIK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,24462
RET
688
1064
ĠSA
SÖZEN
LĠSE
77,23391
RET
689
1615
DERYA
ÖZÇAM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,22933
RET
690
263
TANER
ĠġBĠLĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,229
RET
691
1400
AHMET
KARAKOÇ
MESLEK LĠSESĠ
77,22885
RET
692
1480
HAġMET
KÖKDAġLI
LĠSE
77,22885
RET
693
1214
BAYRAM
BĠLĠR
LĠSE
77,22632
RET
694
1158
YENER
KOCABEY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,22493
RET
695
678
EMEL
BULUT
LĠSE
77,21873
RET
696
1602
MURAT TARIK
GÖNÜLSEVER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,20944
RET
697
903
AYġEGÜL
PĠġKEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,20554
RET
698
457
EMRAH
POLAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,18746
RET
699
573
NĠLAY
GÖKMENOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,18096
RET
700
228
KENAN
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,17866
RET
701
293
MUHAMMET NUR
ERDOĞMUġ
LĠSE
77,17746
RET
702
340
ENDER
BENGĠSU
LĠSE
77,17574
RET
703
1254
CENGĠZ
IġIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,15259
RET
Sayfa 26 / 67
704
1027
RAMAZAN
TURPÇU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,14797
RET
705
1022
YAVUZ
MERAL
LĠSE
77,14287
RET
706
482
SEMĠH
UYSAL
MESLEK LĠSESĠ
77,14034
RET
707
1665
FATĠH
AYDOĞMUġ
LĠSE
77,14034
RET
708
100
ALĠ
FĠDAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,13978
RET
709
65
GÖKHAN
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,12876
RET
710
1446
TAHSĠN
ġENLĠK
LĠSE
77,1277
RET
711
1774
BURAK
ġENER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,12272
RET
712
1639
MURAT
GÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,12131
RET
713
1643
MUSTAFA
KAYAALP
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,08423
RET
714
1119
ERKAN
IġIKALAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,06478
RET
715
1834
METĠN
TAġKIRAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,05555
RET
716
1068
ZEYNEP
DOĞRU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,04236
RET
717
596
RIZA
PAKĠH
MESLEK LĠSESĠ
77,04172
RET
718
956
EMRE
TUNÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,04133
RET
719
1033
VURAL
ENCĠ
LĠSE
77,00886
RET
720
316
TENZĠLE
UZUN
LĠSE
77,00885
RET
721
1425
MĠRAÇ
HAYAL
LĠSE
76,98609
RET
722
1367
TARKAN
AYDEMĠR
MESLEK LĠSESĠ
76,96586
RET
723
1194
OKAN
AKBAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,96454
RET
724
235
ERDĠNÇ
ĠNAN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
76,96313
RET
725
1396
AġKIN
AKTAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,96313
RET
726
1209
HÜSEYĠN
TAġKESEN
LĠSE
76,94815
RET
727
1652
HÜSEYĠN
COġKUN
MESLEK LĠSESĠ
76,94563
RET
728
268
ZÜHAL
AYDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,94332
RET
729
1084
MUSTAFA
ġĠMġEK
LĠSE
76,93552
RET
730
819
BEYZA ÜLKER
GENCER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,90981
RET
731
1462
NURAN
AKÇA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,88176
RET
Sayfa 27 / 67
732
301
NURDAN ELĠF
ÇEKĠÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,88173
RET
733
425
EMRAH
CEYLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,87853
RET
734
650
EMRAH
ÇOBAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,87569
RET
735
1152
AYKUT
BAĞLAN
LĠSE
76,87483
RET
736
212
VOLKAN
KARAMAN
LĠSE
76,87482
RET
737
709
ÖZMEN
AKYOL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,87276
RET
738
1469
ĠBRAHĠM HALĠL
ÇEVĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,86929
RET
739
1516
ENSAR
TURAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,85978
RET
740
540
HAMZA
MUHAMEDĠ
LĠSE
76,84954
RET
741
1258
SEVĠM
DĠLEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,84638
RET
742
774
ÖMER FARUK
TURAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,82841
RET
743
1241
ġEYHAMĠT
ALġAN
LĠSE
76,82425
RET
744
1537
YUSUF
BĠNGÖL
MESLEK LĠSESĠ
76,81413
RET
745
74
NEZĠR
ALTIKARDEġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,79251
RET
746
38
ĠZZET
ATĠK
LĠSE
76,78885
RET
747
1725
SĠBEL
ERDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,76905
RET
748
1360
HATĠCE
POLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,76585
RET
749
34
HASAN FEHMĠ
TANRIKULU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,73919
RET
750
968
MUHAMMED
GÜLBETEKĠN
MESLEK LĠSESĠ
76,73828
RET
751
992
HÜSEYĠN
ÇAL
LĠSE
76,72563
RET
752
1028
HAKAN
DAĞDELEN
LĠSE
76,71046
RET
753
835
AHMET
AKSOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,70932
RET
754
1553
HĠLAL
UZUNLAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,70128
RET
755
1223
FIRAT
EKTĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,70009
RET
756
1513
NURULLAH
ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,69688
RET
757
1674
UĞUR
METEHAN
MESLEK LĠSESĠ
76,69023
RET
758
1710
MUHAMMET
DORUK
LĠSE
76,6877
RET
759
1754
CANAN PINAR
KARACAK
LĠSE
76,67759
RET
Sayfa 28 / 67
760
194
MEHMET SAĠT
KIZIL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,67699
RET
761
1334
RAMAZAN
KAVAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,66419
RET
762
12
HÜSEYĠN
ġAHĠN
MESLEK LĠSESĠ
76,63965
RET
763
1199
HASAN
ÖZYÜKSEL
MESLEK LĠSESĠ
76,63459
RET
764
309
ABDULLAH
URAL
MESLEK LĠSESĠ
76,62448
RET
765
792
COġKUN
ÇETĠNKAYA
LĠSE
76,62196
RET
766
153
ZEKĠ
YAKDĠ
LĠSE
76,61942
RET
767
332
BÜġRA
AYSEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,61564
RET
768
889
ĠMDAT
BEKTAġ
LĠSE
76,60425
RET
769
486
TANER
KUZKALE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,59843
RET
770
37
ONUR
ALMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,59345
RET
771
850
MEHMET
BAYSAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,57356
RET
772
110
BARIġ
BAYRAM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,56917
RET
773
836
AZĠZ
ÇETĠN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
76,55158
RET
774
1538
TAMER
KAVAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,55151
RET
775
1713
ĠBRAHĠM
YILDIZ
MESLEK LĠSESĠ
76,54609
RET
776
1657
METĠN
BĠRER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,53629
RET
777
1229
SÜLEYMAN
YILMAZ
MESLEK LĠSESĠ
76,53598
RET
778
770
FERUDUN
CANTÜRK
MESLEK LĠSESĠ
76,49552
RET
779
636
CĠHAT
SALMA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,47793
RET
780
1660
MUHAMMET
DUĞAN
LĠSE
76,47276
RET
781
1170
HARUN
GÜR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,46833
RET
782
1727
ERKAN
ERDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,45909
RET
783
1015
UĞUR
TEMĠZ
MESLEK LĠSESĠ
76,43989
RET
784
367
HANDE
DENĠZER
LĠSANS ÜSTÜ
76,43725
RET
785
876
REZEN
ORAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,41538
RET
786
545
SAĠT
DEMĠRCĠ
LĠSE
76,4146
RET
787
866
AHMET DURSUN
ÖZATLI
MESLEK LĠSESĠ
76,40449
RET
Sayfa 29 / 67
788
639
TUĞBA
TAYTUĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,39974
RET
789
1763
RAMAZAN
DÜLEK
LĠSE
76,3969
RET
790
442
ELĠF
DĠLBER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,37779
RET
791
1130
EMRE TUĞRUL
VURAL
LĠSE
76,37667
RET
792
1771
SĠNEM
TOPTAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,3625
RET
793
344
BURCU
KÖMÜRCÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,3418
RET
794
516
MUHAMMET EMRE
YILMAZ
LĠSE
76,34127
RET
795
49
GÜLġEN
DURUġGAN
LĠSE
76,32863
RET
796
1724
ÖZLEM
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,31644
RET
797
736
TÜLAY
DÖĞEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,30954
RET
798
1301
ÖZEN
COġKUN
LĠSE
76,29576
RET
799
271
UĞUR
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,29026
RET
800
778
SALĠH
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,28706
RET
801
781
SEYFETTĠN
KARATAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,28706
RET
802
216
ABDULLAH
KARABULUT
LĠSE
76,28563
RET
803
371
DĠLEK
DÜZENCĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,27924
RET
804
1042
FATMA
AKAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,27226
RET
805
620
ĠNANÇ
BARLAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,26963
RET
806
373
EMRE
AKBAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,26822
RET
807
1253
ĠSMAĠL
AKKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,22912
RET
808
710
RAHMĠ
YILDIZ
LĠSE
76,21736
RET
809
1036
CANAN
ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,20246
RET
810
776
GÜLSÜM
DEVECĠ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
76,179
RET
811
76
SERCAN
ALKANOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,17758
RET
812
1401
FERDĠ
SOYLU
LĠSE
76,16678
RET
813
1673
MUHAMMET EMĠN
ĠMAMOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,16004
RET
814
1172
ġENNUR
ÇENDEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,13136
RET
815
215
YASĠN
YANGIN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
76,13066
RET
Sayfa 30 / 67
816
1739
ABDULLAH
ÖĞME
LĠSE
76,11874
RET
817
922
MEHMET
ÖZDEMĠROĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,10707
RET
818
1208
HÜLYA
ARAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,08968
RET
819
742
OKAN
YILDIZ
MESLEK LĠSESĠ
76,08586
RET
820
837
KENAN
TEKĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,08508
RET
821
1277
MESUT
KÖKSAL
MESLEK LĠSESĠ
76,07827
RET
822
1769
ĠSMAĠL BURAK
KÜREKÇĠ
LĠSE
76,0707
RET
823
357
MUHAMMET
ġENTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,05708
RET
824
952
MUSTAFA
ABACI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,04748
RET
825
1031
SIDDIK
BARDAKCI
LĠSE
76,04287
RET
826
1338
ERKAN
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,04111
RET
827
888
ĠDRĠS
SEÇMEN
LĠSE
76,04035
RET
828
381
ERHAN
ÇAYLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,03362
RET
829
1488
MEHTAP
ASLAN
LĠSE
76,0277
RET
830
1494
ġELALE
ġAHĠN
MESLEK LĠSESĠ
76,02517
RET
831
306
ADEM
ÇELĠK
LĠSE
76,01254
RET
832
590
ÖMER
YAPRAK
LĠSE
75,99989
RET
833
1734
MEHMET
KÖKEN
LĠSE
75,99736
RET
834
1698
TARIK
NEYĠġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,99594
RET
835
499
TURAN
TOMBUL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,97956
RET
836
782
AHMET
KÖROĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,96197
RET
837
1008
YUSUF
ÇAĞLAYAN
LĠSE
75,96196
RET
838
412
HULUSĠ
EKĠZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,93018
RET
839
1752
UFUK UMUT
GÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,92239
RET
840
737
ÇAĞDAġ
SAÇINTI
LĠSE
75,92151
RET
841
1504
ĠLHAMĠ
KILIÇ
LĠSE
75,91392
RET
842
1147
KADER
YAMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,89601
RET
843
1498
YUNUS
KAYA
LĠSE
75,89115
RET
Sayfa 31 / 67
844
1729
CUMHUR
KAYA
MESLEK LĠSESĠ
75,8861
RET
845
1000
MUAMMER
KESKĠN
MESLEK LĠSESĠ
75,86587
RET
846
66
ESER
DÖNER
LĠSE
75,85069
RET
847
88
HABĠP
SAK
LĠSE
75,85069
RET
848
1106
MURAT
YAVAġ
MESLEK LĠSESĠ
75,85069
RET
849
839
MEHTAP
YILDIRIM
LĠSE
75,84817
RET
850
1701
CUMALĠ
ORMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,83955
RET
851
125
YILDIRIM
ASLAN
LĠSE
75,83046
RET
852
1436
TANSU
UYSAL
LĠSE
75,82288
RET
853
982
ĠSMAĠL
GEDĠKTAġ
LĠSE
75,81276
RET
854
1632
ALAADDĠN
TARUN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,81017
RET
855
347
OĞUZ
BURSA
LĠSE
75,80012
RET
856
993
DAVUT
GÜNGÖR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,79725
RET
857
1777
ĠLYAS
DURMAZ
LĠSE
75,79253
RET
858
942
ALĠ ĠRFAN
GÜNER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,76418
RET
859
1790
GÖNÜL
DUMANLIKAYA
MESLEK LĠSESĠ
75,75966
RET
860
1188
ĠSMAĠL
TURGUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,75956
RET
861
972
BÜġRA
TANYERĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,7361
RET
862
10
FURKAN
AYDAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,73312
RET
863
1323
NURCAN
ÖZER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,70944
RET
864
1768
MURAT
BOZOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,69564
RET
865
587
CANAN
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,68915
RET
866
3
AYKUT
SAĠN
LĠSE
75,68633
RET
867
1283
FATĠH
VURAL
MESLEK LĠSESĠ
75,67368
RET
868
1210
SURA
ALTINTAġ
MESLEK LĠSESĠ
75,66863
RET
869
910
RAFET
KILINÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,66394
RET
870
87
KEMAL
YILMAZ
MESLEK LĠSESĠ
75,65598
RET
871
1055
HASAN
ĠKĠZ
MESLEK LĠSESĠ
75,6484
RET
Sayfa 32 / 67
872
731
FERĠT
HAMARAT
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
75,64547
RET
873
1443
GÜNEġ
POYRAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,63765
RET
874
723
UMUT
DEMĠR
LĠSE
75,63575
RET
875
1289
MEHMET EMĠN
KARATAġ
MESLEK LĠSESĠ
75,63575
RET
876
1484
MUZAFFER
CURKUġ
LĠSE
75,63069
RET
877
1076
ĠSMAĠL
GÜNDOĞDU
LĠSE
75,62311
RET
878
751
ġĠRVAN
ÇETĠNKAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,62089
RET
879
1057
YASEMĠN
TÜRKER ENSAROĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,6092
RET
880
180
MUHARREM
YĠĞĠTER
LĠSE
75,60288
RET
881
672
BARIġ
DARICI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,55625
RET
882
604
ZAFER
ÇATIK
LĠSE
75,54978
RET
883
1413
ĠLYAS
BORA
LĠSE
75,54472
RET
884
1545
NĠHAL
AKÇA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,54175
RET
885
811
BĠLAL
GÜNEġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,53741
RET
886
1085
ġADĠ
KARAAHMETOĞLU
MESLEK LĠSESĠ
75,52954
RET
887
244
ERSĠN
KARA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,51076
RET
888
382
YAĞMUR
KÜSKÜ
LĠSE
75,50679
RET
889
1700
AYLA
KARTAL
LĠSE
75,49668
RET
890
1712
AHMET
BERBER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,47998
RET
891
1397
HASAN ALĠ
ÇĠFÇĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,47789
RET
892
335
SĠNAN
ALTUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,46845
RET
893
493
HALĠME
KOPARAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,46524
RET
894
694
ADEM MESUT
SALDI
LĠSE
75,46127
RET
895
1563
SEVGĠ
AKAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,44819
RET
896
1093
ÖZLEM
AĞRIDAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,43255
RET
897
1071
EREN
BAHÇETEPE
LĠSE
75,42081
RET
898
1550
SELAHATTĠN
ACAR
LĠSE
75,41575
RET
899
961
ÜNAL
BÜYÜKġAHĠN
LĠSE
75,41323
RET
Sayfa 33 / 67
900
909
BAHATTĠN
ġEKER
LĠSE
75,40817
RET
901
97
METĠN
TOSUN
LĠSE
75,38541
RET
902
265
ġÜKRÜ
ÇERÇĠ
LĠSE
75,37783
RET
903
266
ġEYDA
YAKUPOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,37461
RET
904
230
TALĠP
KÜSTÜK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,37282
RET
905
1067
MEHMET
BEYAZIT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,35115
RET
906
1089
MÜZEYYEN
ĠNAN
MESLEK LĠSESĠ
75,34495
RET
907
1351
DELĠL
BAĞ
LĠSE
75,32219
RET
908
1723
OKAN
GÖK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,31205
RET
909
818
MUHAMMED
GÖZTAġI
LĠSE
75,28173
RET
910
1385
DUYGU
GÜLDEN
LĠSE
75,27668
RET
911
1245
HACI
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,26975
RET
912
272
GÖKHAN
ÖKMEN
LĠSE
75,26656
RET
913
393
MEHMET AKĠF
SALMAN
LĠSE
75,26656
RET
914
1574
TUĞBA
AKPINAR
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
75,25731
RET
915
655
HATEM
TEL
LĠSE
75,25645
RET
916
69
AHMET
YĠĞĠT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,24924
RET
917
255
ERCAN
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,24771
RET
918
1090
YASĠN
YILDIRIM
LĠSE
75,2438
RET
919
1219
ALPEREN
PAYAS
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,23065
RET
920
947
HÜSEYĠN
KAPLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,22266
RET
921
1600
YAKUP
ARAS
MESLEK LĠSESĠ
75,21851
RET
922
1159
SABRĠ
GÖKYAR
LĠSE
75,21094
RET
923
526
CÜNEYT
KIZILTEPE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,20946
RET
924
618
CEMĠL
ERDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,19439
RET
925
530
METĠN
YILDIZ
MESLEK LĠSESĠ
75,19322
RET
926
234
SAĠT
ÖZĞÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,18373
RET
927
984
BERRĠN
PEKDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,18373
RET
Sayfa 34 / 67
928
715
AHMET
ÇETĠN
LĠSE
75,17553
RET
929
585
BĠROL CEMĠL
TURAN
LĠSE
75,17046
RET
930
1588
MEVLÜT
TURGUT
MESLEK LĠSESĠ
75,16035
RET
931
1472
GÜLĠSTAN
ÇOBAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,16027
RET
932
1115
MESUT
TOPDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,14791
RET
933
129
ASLI
BACAK
LĠSE
75,14012
RET
934
43
MEHMET
YAZAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,12802
RET
935
1528
BEYAZIT
UZUNAVCI
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
75,12579
RET
936
576
EROL
YILMAZ
LĠSE
75,12495
RET
937
1579
YASĠN
ÜNLÜ
LĠSE
75,12495
RET
938
872
SĠNAN
KART
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,11713
RET
939
144
VEYSEL
BÖKE
LĠSE
75,10874
RET
940
1604
OZAN
BÜYÜKDERE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,10554
RET
941
625
ġEYMA
ATASOY
LĠSE
75,10473
RET
942
800
ESADULLAH
POLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,09913
RET
943
1161
YILMAZ
ÖZDĠL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,08405
RET
944
304
SÜREYYA
KUL
LĠSE
75,07185
RET
945
1483
EREN EMRULLAH
AġLAR
LĠSE
75,06427
RET
946
696
HALĠL ĠBRAHĠM
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,05363
RET
947
965
FATMA
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,03479
RET
948
1336
FADĠME
KARA
LĠSE
75,03139
RET
949
1024
ABDULCELĠL
ÖZDEMĠR
LĠSE
75,02886
RET
950
1559
MEHMET AKĠF
GÜDÜCÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,02235
RET
951
258
AZĠZE
TANIR
LĠSE
75,01622
RET
952
1218
ALĠ
YILMAZ
LĠSE
75,01622
RET
953
884
ġABAN
ARGUM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,0085
RET
954
1121
AYDIN
KARAHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,0085
RET
955
437
AYKUT
GÜVEN
MESLEK LĠSESĠ
75,00104
RET
Sayfa 35 / 67
956
1500
YUSUF
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,98711
RET
957
1207
TALAT
TÜRMÜġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,98291
RET
958
1452
ERDOĞAN
GÖRGÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,98061
RET
959
642
HAKAN
ÖZDEMĠR
LĠSE
74,96817
RET
960
1565
FETULLAH
TÜTÜNCÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,96742
RET
961
342
MUSTAFA
ĠLKE
MESLEK LĠSESĠ
74,96564
RET
962
452
NAZMĠ
YALÇIN
LĠSE
74,96058
RET
963
758
SONGÜL
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,95838
RET
964
1560
MUSTAFA
KIRBAÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,94415
RET
965
1521
ġABAN
GÜLER
LĠSE
74,94035
RET
966
588
BARIġ
SARIBAY
LĠSE
74,9353
RET
967
881
ENGĠN
KANTAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,93492
RET
968
184
MUSTAFA
KABACA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,9303
RET
969
1314
MÜSLÜM
ALBUSTAN
LĠSE
74,92771
RET
970
1461
MERYEM
HAKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,91236
RET
971
1386
AYġE
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,90505
RET
972
753
RECEP
TORLAK
LĠSE
74,90242
RET
973
1788
ĠBRAHĠM
ERKAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,90044
RET
974
989
DOĞAN
GÖK
MESLEK LĠSESĠ
74,89736
RET
975
1149
YUNUS EMRE
KANDĠġ
MESLEK LĠSESĠ
74,89231
RET
976
423
BAYRAM
TEKE
MESLEK LĠSESĠ
74,87461
RET
977
1191
EFKAN
ġENCER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,85955
RET
978
877
FIRAT
KAHRIMAN
LĠSE
74,85943
RET
979
1382
HAKAN
ERSOY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,8531
RET
980
626
FATMA
GÜNÇAVDI
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
74,85032
RET
981
1169
AHMET
AKBABA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,84674
RET
982
104
ALĠ HAYDAR
NAKĠPOĞLU
LĠSE
74,82656
RET
983
323
KUDDUSĠ
SAVAġ
LĠSE
74,82404
RET
Sayfa 36 / 67
984
1102
DAMLA
YAVUZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,82002
RET
985
1240
FATMA
GÖZCÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,80013
RET
986
32
MURAT
DEMĠR
LĠSE
74,79621
RET
987
1735
ORHAN
NAKUġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,78464
RET
988
1570
AYġENUR
ÖZÇINAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,78456
RET
989
864
GÜNEġ
DÖNEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,77674
RET
990
902
SONGÜL
ÇALIġ
LĠSE
74,77599
RET
991
1003
EROL
MEYDAN
MESLEK LĠSESĠ
74,77599
RET
992
1051
CĠHAN
DUMAN
LĠSE
74,77093
RET
993
1259
KENAN
KAÇAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,7643
RET
994
1779
MEHMET
ġEKERLĠ
MESLEK LĠSESĠ
74,73047
RET
995
1163
HALĠL ĠBRAHĠM
DELĠSER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,72982
RET
996
498
YASĠN
ÖNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,72341
RET
997
176
MUHAMMET
KURT
LĠSE
74,72035
RET
998
1478
ġĠFA HATUN
AĞAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,71659
RET
999
994
ĠSMAĠL
ÜLKER
LĠSE
74,7153
RET
1000
1816
SEMRA
SARI
LĠSE
74,7153
RET
1001
1228
NUR
KARASAKAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,68791
RET
1002
1451
FERĠT
SAYTEKĠN
LĠSE
74,67484
RET
1003
1114
MURAT
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,67032
RET
1004
1335
SELĠM
TAVLI
MESLEK LĠSESĠ
74,66978
RET
1005
1222
BAYRAM
ġAMAN
MESLEK LĠSESĠ
74,66725
RET
1006
427
HÜLYA
TURAL
LĠSE
74,65966
RET
1007
322
ADEM
SEZER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,65503
RET
1008
898
ĠLBEYĠ
ALÇĠÇEK
LĠSE
74,65461
RET
1009
1510
AYHAN
CANKALOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,64833
RET
1010
1276
EMĠNE
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,6406
RET
1011
524
HARUN
TURAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,63305
RET
Sayfa 37 / 67
1012
1358
ERKAN
OĞUZHAN
LĠSE
74,62932
RET
1013
1691
ÖZGÜR
SÖNER
LĠSE
74,62427
RET
1014
771
FATĠH
TÜMER
LĠSE
74,62426
RET
1015
1144
AZAM
TURAN
LĠSE
74,6192
RET
1016
86
MAġALLAH
GERĠġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,61394
RET
1017
298
HAKAN
YILMAZ
MESLEK LĠSESĠ
74,61162
RET
1018
333
ZEHRA
ÖZGÜNDÜZ
LĠSE
74,5951
RET
1019
1590
YASĠN
KATAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,57946
RET
1020
475
GÜLġAH
HALKA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,57804
RET
1021
1354
ZĠYA
ERDEM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,5656
RET
1022
627
ALĠ ONUR
KAYLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,5624
RET
1023
262
YUSUF
MARAL
LĠSE
74,55346
RET
1024
594
DERVĠġ
ALKIġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,55138
RET
1025
56
HUDEYDA
AVUNÇ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
74,54818
RET
1026
896
ĠPEK
DOĞAN
MESLEK LĠSESĠ
74,53829
RET
1027
1794
SERKAN
DĠġKAYA
MESLEK LĠSESĠ
74,47254
RET
1028
27
TÜRKAY
KARAMAN
LĠSE
74,46748
RET
1029
1751
MEHMET REġAT
DURMUġ
LĠSE
74,45737
RET
1030
392
GÜÇLÜ
GÜNEYĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,45696
RET
1031
1010
MEDĠNE
KARAOSMANOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,44511
RET
1032
1016
MEHMET ALĠ
ÇAKMAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,42408
RET
1033
1750
EMRAH
BATUR
LĠSE
74,41691
RET
1034
319
MEHMET CAN
SALTAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,4042
RET
1035
1410
FATĠH
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,37781
RET
1036
1178
MURAT
AYDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,37614
RET
1037
1244
ALTUĞ
ABDĠOĞLU
LĠSE
74,36381
RET
1038
83
HÜSEYĠN
AKTÜRK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,36002
RET
1039
467
VOLKAN ERHAN
BAYSAL
MESLEK LĠSESĠ
74,35621
RET
Sayfa 38 / 67
1040
1689
ABDURRAHMAN
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,35589
RET
1041
1676
TURAN
CAMUZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,33824
RET
1042
1353
MUTĠH
AYDIN
LĠSE
74,336
RET
1043
1781
SAĠT
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,33384
RET
1044
702
BĠLGEN
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,32282
RET
1045
1236
ÜMĠT
BEġEL
LĠSE
74,31829
RET
1046
1693
OSMAN
YILDIRIMER
MESLEK LĠSESĠ
74,31576
RET
1047
1839
KASIM
KUBA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,31396
RET
1048
1311
VEYSEL
ALTUNBEY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,31359
RET
1049
1655
AHMET
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,31166
RET
1050
659
SÜLEYMAN
ARAS
LĠSE
74,30817
RET
1051
167
BÜLENT
KARALÖK
MESLEK LĠSESĠ
74,30565
RET
1052
1225
MUHAMMED
ACUN
MESLEK LĠSESĠ
74,30059
RET
1053
400
ĠSKENDER
GARĠP
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,28372
RET
1054
553
EGE
AKPOLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,2759
RET
1055
464
ZEYNEP
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,26808
RET
1056
1035
MUSTAFA
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,25889
RET
1057
39
MUSTAFA
SERTDEMĠR
MESLEK LĠSESĠ
74,2576
RET
1058
178
ZEKĠ
KALINCI
LĠSE
74,2576
RET
1059
411
EMRAH
KIZILTEPE
LĠSE
74,2576
RET
1060
1812
BEHZAT
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,25706
RET
1061
1392
MEHMET
OZAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,2503
RET
1062
205
ADEM
AKTAġ
LĠSE
74,22725
RET
1063
1050
ġÜKRÜ
BAġARAN
MESLEK LĠSESĠ
74,21714
RET
1064
729
ĠBRAHĠM
ÇAM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,21702
RET
1065
1049
REġĠT
SEVĠM
MESLEK LĠSESĠ
74,20955
RET
1066
649
TALAT
GÖREZ
LĠSE
74,20553
RET
1067
1511
SERVET
ÇINAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,19943
RET
Sayfa 39 / 67
1068
707
MÜCAHĠD ZAHĠD
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,19912
RET
1069
718
RECEP
AKPINAR
LĠSE
74,18933
RET
1070
1613
YUNUS
SAMIKIRAN
TEKNĠK LĠSE
74,18933
RET
1071
1029
BEDĠR
ÇAĞLAYAN
LĠSE
74,18527
RET
1072
606
NAĠM
ESĠM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,18414
RET
1073
170
MURAT
ASEN
LĠSE
74,18174
RET
1074
667
EMRAH
BĠNGĠNCĠ
LĠSE
74,17921
RET
1075
798
YAKUP
UÇAR
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
74,17745
RET
1076
1143
MURAT
KATIRCI
MESLEK LĠSESĠ
74,16657
RET
1077
1264
CEYLAN
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,16216
RET
1078
1758
OSMAN
TOSUN
MESLEK LĠSESĠ
74,15139
RET
1079
1282
ÇAĞLA
ALSAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,14896
RET
1080
728
MEHMET
DEMĠREZER
LĠSE
74,1438
RET
1081
1594
MEHMET
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,12698
RET
1082
1269
LEVENT
ÖZCAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,12049
RET
1083
113
FATĠH
FIRAT
LĠSE
74,11346
RET
1084
365
ÖZNUR
LAÇO
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,10499
RET
1085
1072
ERCAN
BAKACAK
LĠSE
74,10081
RET
1086
291
AHMET BURAK
KARABACAK
LĠSE
74,09323
RET
1087
1040
FATĠH
AYVAZ
LĠSE
74,09323
RET
1088
1456
FATĠH
VANLI
LĠSE
74,09323
RET
1089
182
SENCER
EKĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,0872
RET
1090
687
CEMĠLE
KAYMAZ
LĠSE
74,08059
RET
1091
1213
MURAT
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,06015
RET
1092
543
SEYHAN
TAKUK
MESLEK LĠSESĠ
74,0553
RET
1093
1764
YILDIRAY
KUġ
MESLEK LĠSESĠ
74,05277
RET
1094
1503
MEHMET SERKAN
GÜMÜġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,04131
RET
1095
1587
NAYDĠN
YALÇIN
LĠSE
74,02748
RET
Sayfa 40 / 67
1096
743
EYÜP
DAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,01607
RET
1097
1002
ERCAN
TÜRELĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,01465
RET
1098
1124
GAYE
BÖYÜK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,01036
RET
1099
668
MEHMET
GÜRDAP
MESLEK LĠSESĠ
73,99209
RET
1100
1637
MĠKAĠL
YASAN
LĠSE
73,98197
RET
1101
349
SONGÜL
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,97288
RET
1102
440
FURKAN
SARAÇ
LĠSE
73,96174
RET
1103
183
DENĠZ
ZĠNGĠL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,94427
RET
1104
1211
ĠSMAĠL
BAYRAKTAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,9439
RET
1105
282
ÖMER
BAKIR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,9398
RET
1106
1792
SELMA
ALPASLAN
LĠSE
73,93898
RET
1107
345
NĠMET
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,93331
RET
1108
531
HAKAN
TANRIGÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,92543
RET
1109
925
HASAN RAġĠT
YILMAZ
MESLEK LĠSESĠ
73,89346
RET
1110
1445
NAZMĠYE
ÖZEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,87993
RET
1111
1220
ÖMER FARUK
ĠBĠġ
MESLEK LĠSESĠ
73,87829
RET
1112
857
KUBĠLAY
DEĞER
MESLEK LĠSESĠ
73,87576
RET
1113
303
SERKAN
KAYA
MESLEK LĠSESĠ
73,8707
RET
1114
757
DELAL
TAġ
LĠSE
73,86565
RET
1115
614
VEYSEL
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,85647
RET
1116
529
ABDURRAHMAN
ÇANAKCI
LĠSE
73,85553
RET
1117
1243
MUSTAFA
ALKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,85185
RET
1118
833
YUSUF
PERTAV
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,84865
RET
1119
1305
MEHMET
GÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,84403
RET
1120
562
ABDULLAH
AKKÖSE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,84077
RET
1121
637
CENGĠZ
DURU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,82987
RET
1122
874
MĠHRĠBAN
KOYUNCU
LĠSE
73,82519
RET
1123
96
SERKAN
AKIN
LĠSE
73,82013
RET
Sayfa 41 / 67
1124
1651
KÜBRA
ÖZCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,79994
RET
1125
1356
ESVET
YAYLACI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,77731
RET
1126
1079
YUNUS
ATA
LĠSE
73,76702
RET
1127
61
AHMET
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,75073
RET
1128
158
ĠHSAN
VAROL
LĠSE
73,74932
RET
1129
879
ERDAL
KURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,74237
RET
1130
106
ABDULCEBBAR
KUREYġĠ
LĠSE
73,73922
RET
1131
140
SÜLEYMAN
SEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,73917
RET
1132
1749
MURAT
TĠMURBOĞA
LĠSE
73,73668
RET
1133
669
ADEM
ġĠMġEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,73597
RET
1134
900
NUSRETTĠN
BÜLBÜL
LĠSE
73,73415
RET
1135
295
MAHMUT
ERBAY
LĠSE
73,72909
RET
1136
1496
AZĠZ
DAVRAN
LĠSE
73,72656
RET
1137
744
SONGÜL
GÜVEN
LĠSE
73,72404
RET
1138
187
ĠSMAĠL
KÖSE
LĠSE
73,71899
RET
1139
58
MUTLU
AKPINAR
LĠSE
73,71645
RET
1140
802
ĠBRAHĠM
ÜNLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,70931
RET
1141
1833
FATĠH
DELĠOĞLAN
MESLEK LĠSESĠ
73,70381
RET
1142
1359
ALĠ
BAYINDIR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,69357
RET
1143
1032
ENDER
SAĞIR
LĠSE
73,68864
RET
1144
1321
AYSUN
USTABAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,68123
RET
1145
725
KASIM
ALÇĠÇEK
LĠSE
73,67852
RET
1146
1635
OSMAN
ĠġÇĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,67807
RET
1147
116
ġÜKRÜ
AKSAK
LĠSE
73,67093
RET
1148
815
AHMET
SÜRGÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,65457
RET
1149
795
DĠLEK
KOCAOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,6496
RET
1150
615
VURAL
TOPRAKÇIOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,64854
RET
1151
1780
YAVUZ
DURSUN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
73,64565
RET
Sayfa 42 / 67
1152
280
YÜCEL
ÖZGEN
LĠSE
73,63806
RET
1153
44
ANIL CAN
YILMAZ
MESLEK LĠSESĠ
73,63553
RET
1154
360
HANĠFE
BALTA
LĠSE
73,62542
RET
1155
1476
TANER
SATIR
LĠSE
73,62542
RET
1156
352
FĠGEN
KARASU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,61882
RET
1157
1765
SERKAN
TEKĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,61085
RET
1158
1715
BĠLAL
ERDEL
MESLEK LĠSESĠ
73,61025
RET
1159
583
BEKĠR
ALPEREN
LĠSE
73,59002
RET
1160
1272
SĠNAN
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,58804
RET
1161
310
KEZBAN
DURNA ĠSTANBUL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,57464
RET
1162
1801
MURAT
AKTAġ
LĠSE
73,57231
RET
1163
1412
NECDET
KILIÇASLAN
LĠSE
73,56978
RET
1164
1215
OSMAN
ADIMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,55291
RET
1165
214
BĠLAL
LEVENT
MESLEK LĠSESĠ
73,54955
RET
1166
1512
YUNUS
DAYAN
MESLEK LĠSESĠ
73,54703
RET
1167
145
EROL
YALDIZ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
73,54048
RET
1168
1098
MEHMET
BULTAN
LĠSE
73,52933
RET
1169
1297
MUHAMMET HIZIR
ANBAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,52484
RET
1170
1541
RAMAZAN
MENGENE
LĠSE
73,52427
RET
1171
693
GÖKHAN
KARANOHUT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,51518
RET
1172
1107
ERDAL
KAYAR
MESLEK LĠSESĠ
73,506
RET
1173
494
EMRAH
ALTUNTAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,49959
RET
1174
471
METĠN
ÇALIK
MESLEK LĠSESĠ
73,49898
RET
1175
720
NEġE
ÖZGÜR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,4978
RET
1176
750
MELDA
ERYILMAZ
LĠSE
73,48887
RET
1177
1376
MEHMET
YILMAZ
LĠSE
73,48887
RET
1178
748
MUHAMMED
ERDEM
BALABAN
LĠSE
73,48634
RET
1179
640
FUNDA
ERDEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,4844
RET
Sayfa 43 / 67
1180
934
HAVA
ÖZMENTEġ
LĠSE
73,4737
RET
1181
1095
ERKAN
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,46831
RET
1182
1387
ĠSMAĠL
YILDIZ
LĠSE
73,46611
RET
1183
248
ĠBRAHĠM
KARAOĞLAN
LĠSE
73,46105
RET
1184
284
MUSTAFA
ORHAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,46012
RET
1185
1491
BĠLAL
ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,45802
RET
1186
1519
AHMET
ÖZER
LĠSE
73,44024
RET
1187
577
AHMET
KAYA
LĠSE
73,43829
RET
1188
971
AYFER
ALTUN
LĠSE
73,41806
RET
1189
1039
GÜLġAH
CĠZRE TARAKCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,41678
RET
1190
207
SERDAR
ATAÇ
LĠSE
73,41554
RET
1191
1204
BAYRAM
YALÇIN
LĠSE
73,41048
RET
1192
1584
RAFET
BEDĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,40114
RET
1193
579
NUR
GÜNGÖR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,39794
RET
1194
337
SAVAġ
KUPġEN
LĠSE
73,38772
RET
1195
724
AZĠZ
BAYHANTOPÇU
LĠSE
73,38519
RET
1196
1607
HALĠL
BAġARAN
LĠSE
73,38519
RET
1197
1267
ASLAN CAN
BAYKAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,38088
RET
1198
554
FADĠME
DĠNÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,36666
RET
1199
289
MUSTAFA
ÜNAL
MESLEK LĠSESĠ
73,3599
RET
1200
152
DURSUN
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,35884
RET
1201
98
KEREM ÖMER
TÜMER
MESLEK LĠSESĠ
73,34726
RET
1202
329
GÜRCAN
ÖZKAN
LĠSE
73,34726
RET
1203
1262
ĠHSAN
KABABEL
MESLEK LĠSESĠ
73,33714
RET
1204
1021
ADEM
YILDIRIM
LĠSE
73,32956
RET
1205
269
LALE
KARABACAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,32436
RET
1206
1642
BÜLENT
BALCI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,31941
RET
1207
179
SERKAN
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,31711
RET
Sayfa 44 / 67
1208
1722
YASĠN
SAÇAL
LĠSE
73,31438
RET
1209
1296
ABBAS
UZUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,3073
RET
1210
1448
SÜLEYMAN
KAHRAMAN
MESLEK LĠSESĠ
73,29415
RET
1211
848
UĞUR
AKARSU
MESLEK LĠSESĠ
73,28152
RET
1212
368
SERPĠL
TOPRAK
LĠSE
73,27393
RET
1213
1316
MUHAMMET RAġĠT
MĠL
MESLEK LĠSESĠ
73,26887
RET
1214
236
RECEP
SEVER
LĠSE
73,25875
RET
1215
654
MURAT
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,24886
RET
1216
601
ELVAN
AYGÜN
LĠSE
73,24864
RET
1217
846
BĠRSEN
AKÇALI
LĠSE
73,24611
RET
1218
1135
ORHAN
GENÇ
LĠSE
73,24105
RET
1219
1081
SERKAN
GÜNAY
LĠSE
73,22588
RET
1220
189
CEMĠL
YILDIRIM
LĠSE
73,20818
RET
1221
1753
SÜLEYMAN
FĠRĠK
MESLEK LĠSESĠ
73,20565
RET
1222
978
FATMA
AYAZ
MESLEK LĠSESĠ
73,19806
RET
1223
435
YUNUS
TONBUL
MESLEK LĠSESĠ
73,19553
RET
1224
1290
CEBRAĠL
ÇAVUġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,19284
RET
1225
402
ġENGÜL
ELĠTAġ
LĠSE
73,19048
RET
1226
136
ALĠ ĠHSAN
SAĞLAM
LĠSE
73,18542
RET
1227
661
MURAT
ÖZAY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,1808
RET
1228
869
MURAT
SEÇEN
LĠSE
73,17025
RET
1229
50
SERHAT
ÖZGÜNDÜZ
LĠSE
73,14243
RET
1230
624
SERCAN
ÖZÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,13988
RET
1231
843
RECEP
BĠROL
LĠSE
73,13232
RET
1232
830
HAKAN
ÜNAL
LĠSE
73,13231
RET
1233
1337
DEVRAN
TOPCU
LĠSE
73,12726
RET
1234
1610
MEHMET
DEVECĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,12246
RET
1235
1606
ġULE
CESUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,11926
RET
Sayfa 45 / 67
1236
1645
LEVENT
KARAHALĠLÖZ
MESLEK LĠSESĠ
73,11461
RET
1237
1322
TUBA
ÖZCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,11144
RET
1238
1585
RABĠA
YĠĞĠT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,11045
RET
1239
1168
MEHMET EMĠN
DAĞTEKĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,10835
RET
1240
663
HAKAN
KAZANCI
LĠSE
73,10198
RET
1241
980
ERHAN
YAVUZ
LĠSE
73,09692
RET
1242
134
SEZGĠN
KUSMUġ
LĠSE
73,09691
RET
1243
1058
ALPEREN
SABANCI
LĠSE
73,09186
RET
1244
1120
COġKUN
GÜNAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,09118
RET
1245
1242
NAĠM
IġIK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,08637
RET
1246
364
ÖMER
ÖZMEN
MESLEK LĠSESĠ
73,08175
RET
1247
1742
VEYSEL
ÇAVUġ
LĠSE
73,07921
RET
1248
1719
UĞUR
ÇABUK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,0567
RET
1249
1402
TUNCAY
NARĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,05539
RET
1250
1757
TEZCAN
BĠÇER
LĠSE
73,0514
RET
1251
706
HALĠL
ERDOĞAN
LĠSE
73,04381
RET
1252
1013
RIDVAN
KAYA
LĠSE
73,04381
RET
1253
226
HABĠB
ÇOLAK
LĠSE
73,02611
RET
1254
958
EMRE
BĠNGÖL
LĠSE
73,02106
RET
1255
1293
UĞUR
YILMAZ
LĠSE
73,00841
RET
1256
523
SERHAT
HECĠġ
LĠSE
73,00588
RET
1257
1609
ONUR
DEMĠRBAġ
LĠSE
73,00335
RET
1258
827
REMZĠYE
DOĞAN
LĠSE
72,9983
RET
1259
409
CANER
ÇĠFCĠ
LĠSE
72,98565
RET
1260
1806
SERKAN
GÜNHAN
LĠSE
72,98312
RET
1261
260
YAVUZ
EVREN
LĠSE
72,96795
RET
1262
555
HÜLYA
ARLI
MESLEK LĠSESĠ
72,96795
RET
1263
15
MUHAMMED
ERDAL
MESLEK LĠSESĠ
72,96037
RET
Sayfa 46 / 67
1264
259
ĠBRAHĠM
ÖZGÜR
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
72,96003
RET
1265
629
HAVVA
BĠLGĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,95504
RET
1266
168
MUSTAFA
ERYILDIRIM
LĠSE
72,95026
RET
1267
631
ZEKERĠYA
ĠNAT
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
72,94722
RET
1268
395
MUSTAFA
EROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,94581
RET
1269
749
KAAN
ÇAVDARLI
LĠSE
72,94266
RET
1270
1536
ASUMAN
ERDEMĠRLĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,93457
RET
1271
880
GAMZE
YĠĞĠT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,93227
RET
1272
1562
PERĠHAN
ÜNSAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,93158
RET
1273
832
TUĞBA
BULUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,92696
RET
1274
1457
OKAN
AKINCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,92056
RET
1275
312
ĠSMAĠL
MERT
LĠSE
72,91737
RET
1276
1266
NERGĠZ
GEDĠMAN
MESLEK LĠSESĠ
72,91485
RET
1277
422
GALĠP
YEġĠLYURT
LĠSE
72,90979
RET
1278
307
ESER
AġAN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
72,90954
RET
1279
154
SAMET
YAZICI
LĠSE
72,90473
RET
1280
1447
SERKAN
ERGÜL
LĠSE
72,89462
RET
1281
496
HASAN
AY
MESLEK LĠSESĠ
72,89209
RET
1282
1799
MUHAMMET
AK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,88466
RET
1283
250
HASAN
GÜRSES
MESLEK LĠSESĠ
72,86933
RET
1284
1740
DAĞISTAN
ERDOĞAN
LĠSE
72,86933
RET
1285
1260
OSMAN
ELÇĠÇEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,84852
RET
1286
1420
DĠLEK
ÖZ
LĠSE
72,84404
RET
1287
861
OGUZHAN
SELCĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,82993
RET
1288
1381
HÜSEYĠN
ÖZEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,82993
RET
1289
662
MUHARREM
TARAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,82211
RET
1290
399
HĠLMĠ
BĠLLAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,80895
RET
1291
84
SEZER
KUSMUġ
LĠSE
72,80864
RET
Sayfa 47 / 67
1292
886
GÜLNĠHAL
KUġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,80788
RET
1293
403
OKTAY
BADAY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,79806
RET
1294
560
GÜLRĠZ
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,79576
RET
1295
1183
ÖMER
AVCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,79544
RET
1296
68
YUSUF ÖMER
KOYUNCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,79403
RET
1297
431
BĠLAL
AKSEL
MESLEK LĠSESĠ
72,7783
RET
1298
1173
ġEVKĠ
OKTAY
MESLEK LĠSESĠ
72,77577
RET
1299
328
MUHĠDDĠN
ALP
LĠSE
72,77325
RET
1300
22
AYDAN
GÖRGÜÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,76958
RET
1301
1514
ESRA
SARICA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,76737
RET
1302
1695
RESUL
YEL
LĠSE
72,75807
RET
1303
1308
RECEP
FĠDAN
LĠSE
72,75048
RET
1304
1404
GÖKHAN
ÇELEBĠ
LĠSE
72,74795
RET
1305
1221
TUĞBA
TOSUN
LĠSE
72,74037
RET
1306
1374
ORHAN
YAZ
LĠSE
72,73279
RET
1307
350
KADĠR
AYAZTEKĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,7321
RET
1308
1180
RAMAZAN
ÜSTÜN
LĠSE
72,72772
RET
1309
1332
MUSTAFA
ÇELĠK
LĠSE
72,71002
RET
1310
623
MURAT CAN
YEĞĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,69982
RET
1311
1217
HASAN
ĠSA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,69902
RET
1312
1748
RASÜL ĠSLAM
SOYUDOĞRU
LĠSE
72,69738
RET
1313
704
MEHMET EMĠN
SARICAN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
72,69059
RET
1314
928
MUSTAFA
BAġARAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,69059
RET
1315
407
AHMET
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,67913
RET
1316
1440
RIDVAN
TAġTAN
MESLEK LĠSESĠ
72,67715
RET
1317
1509
YUSUF
TAġ
LĠSE
72,67714
RET
1318
155
ERGÜN
SAY
MESLEK LĠSESĠ
72,67462
RET
1319
665
NURULLAH
ZAMAS
MESLEK LĠSESĠ
72,67462
RET
Sayfa 48 / 67
1320
1518
YUNUS
SEZĠGEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,66571
RET
1321
137
TUNA
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,66364
RET
1322
67
CENGĠZ
KARAMAN
MESLEK LĠSESĠ
72,65945
RET
1323
598
AHMET
GÖNÜLTAġ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
72,65931
RET
1324
288
BETÜL
KÖSEN
MESLEK LĠSESĠ
72,65692
RET
1325
930
AYSU
GÜLTEKĠN
LĠSE
72,65692
RET
1326
1775
SERHAT
UÇAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,6529
RET
1327
865
HAKAN
DURSUN
LĠSE
72,65186
RET
1328
1092
HACĠ
OLĞAÇ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
72,65149
RET
1329
735
ĠSMAĠL OKAN
VURUCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,64687
RET
1330
1492
SADIK
YOLCU
LĠSE
72,64428
RET
1331
1773
RESUL
KÖSEMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,64225
RET
1332
1589
FATĠN
GÜL
LĠSE
72,63669
RET
1333
801
BURÇĠN
ÇAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,63585
RET
1334
1489
ALTUN
BULUġ DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,61701
RET
1335
1653
ÇAĞRI
ASLAN
LĠSE
72,61393
RET
1336
385
YAKUP
TOPCU
MESLEK LĠSESĠ
72,60634
RET
1337
917
YEġĠM
BENLĠKAYA
MESLEK LĠSESĠ
72,60129
RET
1338
451
AHMET
ASLAN
MESLEK LĠSESĠ
72,59875
RET
1339
1444
SEDA NUR
ÖZEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,59355
RET
1340
477
FATMA
KARA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,59329
RET
1341
528
NECMĠ
ĠRGĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,59329
RET
1342
1365
AYġE
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,58889
RET
1343
1437
MEDĠNE
YILMAZ KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,57791
RET
1344
436
SERKAN
AKDENĠZ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
72,57329
RET
1345
959
AYġE
KABAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,57009
RET
1346
1668
MEHMET
YILDIZHAN
MESLEK LĠSESĠ
72,56588
RET
1347
814
MUSTAFA
YALÇIN
MESLEK LĠSESĠ
72,56336
RET
Sayfa 49 / 67
1348
1043
AYSEL
DURMUġOĞLU
LĠSE
72,55829
RET
1349
621
BURAK
ÜNAL
LĠSE
72,55324
RET
1350
1826
ġEREF
ÖZBAY
MESLEK LĠSESĠ
72,54312
RET
1351
1327
ZAFER
DURAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,53241
RET
1352
610
YUSUF
BÜYÜKYILDIZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,52503
RET
1353
1175
ĠLHAN
ESER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,52317
RET
1354
1813
TUBA
MEġE
LĠSE
72,52289
RET
1355
1148
MUHĠTTĠN ÖMER
TOKAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,50535
RET
1356
105
MERVE
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,50254
RET
1357
779
CEM
KARLIDAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,49331
RET
1358
1449
ġEMSĠ CEYDA
EKER
MESLEK LĠSESĠ
72,48749
RET
1359
1450
UĞUR
SEÇEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,48229
RET
1360
831
ĠLYAS
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,47945
RET
1361
1018
HAKAN
KORKMAZ
MESLEK LĠSESĠ
72,47485
RET
1362
1543
SĠBEL
BARAN
MESLEK LĠSESĠ
72,46726
RET
1363
117
ADEM
GÜMÜġ
LĠSE
72,4622
RET
1364
1389
HASAN
KAYA
LĠSE
72,4622
RET
1365
233
HAKKI
GÜNEġ
MESLEK LĠSESĠ
72,4445
RET
1366
926
ERCAN
BAĞRIAÇIK
LĠSE
72,44197
RET
1367
121
YÜCEL
UZUNSELVĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,43537
RET
1368
1568
SERKAN
BABACAN
LĠSE
72,43439
RET
1369
331
OSMAN
YILDIRIM
MESLEK LĠSESĠ
72,42933
RET
1370
600
MURAT
YAVUZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,42933
RET
1371
361
OSMAN
ESEN
MESLEK LĠSESĠ
72,42427
RET
1372
36
ÜMĠT
ALTUNTAġ
MESLEK LĠSESĠ
72,42174
RET
1373
1598
OZAN
KARADENĠZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,41191
RET
1374
1591
AKĠF
KOSKA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,40192
RET
1375
147
KEREM
KÖKCÜ
MESLEK LĠSESĠ
72,39899
RET
Sayfa 50 / 67
1376
1299
NAĠM
KURNAZ
MESLEK LĠSESĠ
72,39899
RET
1377
1421
AYKUT
TAġKIN
LĠSE
72,39393
RET
1378
1507
TUĞBA
ERDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,39082
RET
1379
119
ERDAL
KARASU
LĠSE
72,38887
RET
1380
1608
HARUN
ÖZMEN
LĠSE
72,38887
RET
1381
821
UĞUR
AYTEN
LĠSE
72,37876
RET
1382
904
GÖNÜL
BAYIR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,36884
RET
1383
501
EMRAH
DENĠZ
LĠSE
72,36105
RET
1384
901
MUSA BURAK
MEMĠġOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,3355
RET
1385
578
YAKUP
ESENOĞLU
LĠSE
72,33071
RET
1386
790
HALĠME
DÖNEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,32589
RET
1387
544
OĞUZHAN
TÜYSÜZ
LĠSE
72,32312
RET
1388
1248
ĠSA
ÇOBAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,32127
RET
1389
118
RECEP
TOKMAK
LĠSE
72,3206
RET
1390
532
MEHMET SENA
BAYSOY
MESLEK LĠSESĠ
72,31806
RET
1391
859
UFUK
ÇELĠKPENÇE
LĠSE
72,31048
RET
1392
609
ĠSA
DAVġAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,30563
RET
1393
675
BUġRA
KIRCA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,30563
RET
1394
103
HASAN
CANSU
LĠSE
72,30542
RET
1395
1687
MEHTAP
LEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,30101
RET
1396
1732
ĠCLAL
AKSOY
MESLEK LĠSESĠ
72,29025
RET
1397
721
ERÇAĞ
ÖNGÖREN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,28359
RET
1398
2
KADĠM
DURMUġ
MESLEK LĠSESĠ
72,28014
RET
1399
1391
ZEYYAT
YIKILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,26974
RET
1400
1246
SERHAT
KAPTAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,25891
RET
1401
1717
OKTAY
AKAY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,24802
RET
1402
954
ADEM
DURMAZ
LĠSE
72,24474
RET
1403
1407
ÖNDER
AĞAÇ
LĠSE
72,22956
RET
Sayfa 51 / 67
1404
595
YAVUZ
BÜYÜKTÜRK
LĠSE
72,22197
RET
1405
1616
OĞUZ BERKAY
ORDU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,21054
RET
1406
218
ÖZCAN
ĠBRAHĠMOĞLU
LĠSE
72,20933
RET
1407
480
ÇĠLEM
ALTUNOĞLU
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
72,20718
RET
1408
829
HAMDĠ
ÇAKIR
MESLEK LĠSESĠ
72,2068
RET
1409
561
GÖKHAN
TAġ
HUKUK
FAKÜLTESĠ
72,19965
RET
1410
483
GÖNÜL
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,19757
RET
1411
987
OĞUZHAN
ÖZYÜREK
LĠSE
72,19669
RET
1412
1747
CAHĠT
ÇUKUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,19616
RET
1413
890
NAZMĠ
KULLUK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,19275
RET
1414
1617
BASRĠ
PULATLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,18193
RET
1415
1110
SAĠT
TUNCĠL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,17747
RET
1416
1783
SEZER
KAYA
MESLEK LĠSESĠ
72,17646
RET
1417
726
TUĞÇE
ÇETĠNKAYA DUM
MESLEK LĠSESĠ
72,16635
RET
1418
1499
FATMA FĠLĠZ
KUTBAY
LĠSE
72,16635
RET
1419
300
ÖMER FARUK
AY
MESLEK LĠSESĠ
72,16129
RET
1420
988
MAHĠR
LAÇO
LĠSE
72,15876
RET
1421
564
VOLKAN
ÖZTÜRK
MESLEK LĠSESĠ
72,136
RET
1422
420
ÖZLEM
ERKAN
LĠSE
72,13095
RET
1423
123
HANĠFĠ
EKĠNCĠ
LĠSE
72,12841
RET
1424
1059
KENAN
BAġKUT
LĠSE
72,12335
RET
1425
1718
EMĠNE ESRA
ÖZ
MESLEK LĠSESĠ
72,11324
RET
1426
1408
ABDULHAYIR
YARGIN
LĠSE
72,09554
RET
1427
895
SAMĠ
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,08028
RET
1428
1623
RIDVAN
ÇALIġ
LĠSE
72,07278
RET
1429
1759
MUHAMMET CENGĠ
SARTAKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,06464
RET
1430
550
HAKAN
OFLUOĞLU
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR BÖL
72,05823
RET
1431
510
ĠRFAN
ÖZDURAN
MESLEK LĠSESĠ
72,05761
RET
Sayfa 52 / 67
1432
1581
CĠHAN
DOĞAN
MESLEK LĠSESĠ
72,04497
RET
1433
566
HÜSEYĠN
KARAKAYA
LĠSE
72,04244
RET
1434
1829
TUĞBA
ÖZTÜRK
LĠSE
72,04244
RET
1435
1654
RECEP
EVSEN
LĠSE
72,03486
RET
1436
1678
ALPAY
KÖMÜRCÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,03477
RET
1437
1532
NESLĠHAN
ÇOBAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,03016
RET
1438
162
YASĠN
ERBAġ
MESLEK LĠSESĠ
72,02979
RET
1439
474
GÜNAY
ÇANKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,02234
RET
1440
1265
FĠGEN
ACAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,02234
RET
1441
410
SEVDA
ÇERÇĠ
LĠSE
72,01968
RET
1442
1706
KAMĠL
YAZAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,01452
RET
1443
1699
MAHMUT
SEVĠM
LĠSE
72,00703
RET
1444
302
SĠNAN
BAYRAM
LĠSE
72,00198
RET
1445
1552
NEJDET
BARÜT
LĠSE
71,99945
RET
1446
1601
ALĠ
YILDIRIM
LĠSE
71,99692
RET
1447
1341
MUHAMMED SELĠM
ÇELĠK
MESLEK LĠSESĠ
71,9944
RET
1448
1193
AHMET
BAġ
LĠSE
71,99439
RET
1449
28
MESUT
YÜKSEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,98609
RET
1450
1566
SEYĠT
UZUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,97862
RET
1451
1037
ARĠF
YĠĞĠTALP
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,97683
RET
1452
1708
BUĞRA
LAP
LĠSE
71,96405
RET
1453
977
MEHMET
KARATAġ
ADALET MESLEK
Y.O.
71,96298
RET
1454
191
TUNCAY
GÜZELSOY
LĠSE
71,95646
RET
1455
1544
SELÇUK
ĠPEK
MESLEK LĠSESĠ
71,95646
RET
1456
897
BURCU
ÖZKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,95337
RET
1457
1714
KADĠRĠYE
KERĠMOĞLU
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
71,93773
RET
1458
1278
HĠKMET
BURKAY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,93772
RET
1459
141
CĠHAN
KILIÇER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,93312
RET
Sayfa 53 / 67
OSMAN
ĠNAN
LĠSE
71,93118
RET
82
MUSA
DURAK
MESLEK LĠSESĠ
71,92611
RET
1462
882
MAHMUT NEDĠM
OLGUN
LĠSE
71,92611
RET
1463
1572
SĠNAN
DEMĠR
LĠSE
71,92106
RET
1464
220
ADEM
ġAHĠNGÖZ
TEKNĠK LĠSE
71,91853
RET
1465
1103
NAMĠ
COġKUN
MESLEK LĠSESĠ
71,916
RET
1466
527
ADEM
DEMĠR
MESLEK LĠSESĠ
71,90335
RET
1467
242
EMRAH
ÇAKIRCI
LĠSE
71,90083
RET
1468
79
BURAK
SERĠN
MESLEK LĠSESĠ
71,90082
RET
1469
1680
NURGÜL
CUCU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,89815
RET
1470
847
ĠBRAHĠM HALĠL
TEKKOL
LĠSE
71,89325
RET
1471
1454
CELAL
AKTOP
LĠSE
71,89324
RET
1472
111
ÖMER
KAYNAR
LĠSE
71,88566
RET
1473
20
ELĠF MERĠH
GÖK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,88286
RET
1474
1141
ĠSMAĠL
AKHAN
MESLEK LĠSESĠ
71,88061
RET
1475
1485
SERAP
ÖZTÜRK
LĠSE
71,87807
RET
1476
458
ERHAN
KIZIL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,86277
RET
1477
18
ERDOĞAN
ÇOġKUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,86274
RET
1478
1675
ESHABĠL
KALAYCI
LĠSE
71,85784
RET
1479
775
ABUZER
YILMAZ
LĠSE
71,85026
RET
1480
1046
MUSTAFA
YARDIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,8471
RET
1481
85
SEFA
KILIÇ
LĠSE
71,83003
RET
1482
1424
MEHMET
ERNEKAL
MESLEK LĠSESĠ
71,83002
RET
1483
1760
KENAN
ATALAY
LĠSE
71,8275
RET
1484
159
UĞUR
YAKUT
MESLEK LĠSESĠ
71,81738
RET
1485
868
HASAN
TEKĠN
LĠSE
71,81738
RET
1486
1702
HAKAN
KARAKAġ
LĠSE
71,81738
RET
1487
670
MEHMET
PIÇAK
LĠSE
71,81232
RET
1460
1388
1461
Sayfa 54 / 67
1488
1767
NECĠBE
SANCAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,80771
RET
1489
752
GĠZEM
KAHVECĠ
LĠSE
71,80474
RET
1490
1132
GÜL PINAR
ġĠMġEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,80121
RET
1491
1176
YAVUZ SELĠM
ÖZDĠL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,79472
RET
1492
920
VEYSEL
AÇIK
LĠSE
71,77945
RET
1493
574
HAKAN
GÖK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,7689
RET
1494
812
MERVE
ġENER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,7689
RET
1495
1096
OSMAN METE
ATĠLA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,76853
RET
1496
245
FATOġ
ÖZTÜRK
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
71,7657
RET
1497
6
MUHĠTTĠN
SIĞINÇ
MESLEK LĠSESĠ
71,75417
RET
1498
679
YASĠN
YAMAN
MESLEK LĠSESĠ
71,75416
RET
1499
1005
ÖZLEM
TEMEL
MESLEK LĠSESĠ
71,75164
RET
1500
1100
HAKAN
GENÇ
LĠSE
71,74658
RET
1501
1531
BAYRAM
TEPE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,73442
RET
1502
746
MESUT
KIZILAĞAÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,72482
RET
1503
405
FATĠH
CILLA
LĠSE
71,69095
RET
1504
1302
FATĠH
ÖZMEN
LĠSE
71,68841
RET
1505
1636
HÜSEYĠN
ÇAKIR
MESLEK LĠSESĠ
71,68588
RET
1506
394
ĠBRAHĠM
KABLAN
LĠSE
71,68336
RET
1507
1304
SEYFĠ
YILDIRIM
LĠSE
71,68336
RET
1508
1433
ÖZNUR ÖZENER
ÖZÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,6811
RET
1509
700
ABDURRAHMAN
FĠġNE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,68019
RET
1510
1837
ġEHRĠBAN
KOCADOĞRU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,68019
RET
1511
229
NURĠ
ALPASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,67648
RET
1512
703
ĠLYAS
AKBULUT
LĠSE
71,67072
RET
1513
1603
EDANUR
ALBAYRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,66367
RET
1514
388
MELTEM
TURGUT GÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,6388
RET
1515
647
MEHMET
BĠNGĠNCĠ
MESLEK LĠSESĠ
71,63784
RET
Sayfa 55 / 67
1516
387
HAKAN
ALPTEKĠN
LĠSE
71,62773
RET
1517
842
GÜNDÜZ KUBĠLAY
GÖKSU
LĠSE
71,60497
RET
1518
558
CANSU
EKĠZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,6029
RET
1519
1517
SEVĠL
AKINCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,6029
RET
1520
90
TUNCAY
YAVAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,59828
RET
1521
1198
FIRAT
GÜNDÜZ
LĠSE
71,59738
RET
1522
1551
ALEV
BAĞBARS
MESLEK LĠSESĠ
71,59233
RET
1523
1286
ERCAN
SARIÇĠYĠL
MESLEK LĠSESĠ
71,57463
RET
1524
1711
ÖZLEM
DANABAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,57027
RET
1525
1745
AYġE
ÇĠVĠLĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,56202
RET
1526
461
BURAK
KILIÇ
LĠSE
71,55946
RET
1527
520
BĠRSEL
DURAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,5574
RET
1528
1226
HAKAN
ERDOĞAN
LĠSE
71,54681
RET
1529
1134
MERVE
YĠĞĠT
MESLEK LĠSESĠ
71,52911
RET
1530
232
SALĠH
AÇIKGÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,52612
RET
1531
1667
ĠSMAĠL
KUZGUN
LĠSE
71,51394
RET
1532
1704
ÖZGEN
GÜLLÜ
LĠSE
71,51394
RET
1533
867
HASAN
ATLI
LĠSE
71,50635
RET
1534
447
RAHĠME
ÇEġME
MESLEK LĠSESĠ
71,49623
RET
1535
1295
ABDULSEMET
AKSOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,48881
RET
1536
1458
EROL
ÖZER
LĠSE
71,48359
RET
1537
231
KADĠR
ARI
MESLEK LĠSESĠ
71,476
RET
1538
500
ABDULKERĠM
ġENGÜL
MESLEK LĠSESĠ
71,46336
RET
1539
705
ZAMAN
KARAKAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,46014
RET
1540
905
EMRAH
ÜLÜMEN
LĠSE
71,45577
RET
1541
1650
HĠKMET
DEMĠRPENÇE
MESLEK LĠSESĠ
71,43302
RET
1542
63
VEDAT
TEKĠN
LĠSE
71,42543
RET
1543
151
SELMA
BAYGELDĠ
LĠSE
71,4229
RET
Sayfa 56 / 67
1544
204
KERĠM
BEKTAġOĞLU
LĠSE
71,4229
RET
1545
1817
AHMET
ĠNCE
LĠSE
71,41279
RET
1546
14
ÖZGÜR
YÜCEL
LĠSE
71,40014
RET
1547
1288
MUSTAFA
AYHAN
LĠSE
71,39003
RET
1548
222
GÜLġEN
CANSIZ
MESLEK LĠSESĠ
71,37991
RET
1549
796
MÜRSEL
YALÇIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,37889
RET
1550
918
NURCAN
KÖSEOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,3745
RET
1551
762
NEVĠN
ġAHĠN
LĠSE
71,36727
RET
1552
1577
UFUKCAN
DEĞER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,36652
RET
1553
346
FURKAN
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,3587
RET
1554
1280
BĠLAL
BAKAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,3587
RET
1555
502
SĠBEL
YAġAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,34448
RET
1556
120
BURCU
ATEġ
LĠSE
71,33692
RET
1557
227
EBRU
SEVÜK
LĠSE
71,33692
RET
1558
1621
HÜLYA
BOZDAĞ
LĠSE
71,33692
RET
1559
960
SĠBEL
PEKTEZEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,33524
RET
1560
822
RAMAZAN
ÇAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,32422
RET
1561
185
EYÜP
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,31819
RET
1562
513
YAKUP
DEMĠR
LĠSE
71,31416
RET
1563
503
ÖMER
ERSOY
MESLEK LĠSESĠ
71,31164
RET
1564
985
HALĠSE
ÖZKARA
LĠSE
71,31164
RET
1565
1105
SADEGÜL
BEKTAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,30624
RET
1566
252
SEMĠH
KAYTAZ
LĠSE
71,28888
RET
1567
772
YUSUF
YAĞMUR
LĠSE
71,28888
RET
1568
653
MUHAMMED
OSMAN
SALDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,28512
RET
1569
73
YAĞMUR
SAYAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,2741
RET
1570
135
ÖMER FARUK
GEDĠK
LĠSE
71,26106
RET
1571
460
ĠSMAĠL
BĠLGĠÇ
LĠSE
71,26106
RET
Sayfa 57 / 67
1572
1284
ĠBRAHĠM
ĠMRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,26025
RET
1573
969
AHMET
PĠRĠNÇ
MESLEK LĠSESĠ
71,25601
RET
1574
852
ÖZLEM
ALINÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,25384
RET
1575
1561
ALĠ
KARADELĠOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,24744
RET
1576
1664
MUSTAFA
FERAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,23799
RET
1577
190
TARIK
TEKĠN
LĠSE
71,23577
RET
1578
1479
HÜSEYĠN
DARICI
MESLEK LĠSESĠ
71,22819
RET
1579
1044
FATĠH
GÜL
LĠSE
71,22566
RET
1580
1156
ZAKĠR
ÖZTÜRK
MESLEK LĠSESĠ
71,22566
RET
1581
201
SĠNEM
KILIÇLI
MESLEK LĠSESĠ
71,21302
RET
1582
1434
MELAHAT
DEMĠR
MESLEK LĠSESĠ
71,19785
RET
1583
1669
UĞUR
ERTEN
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR BÖL
71,1959
RET
1584
472
MEHMET
KÜTSÜZ
LĠSE
71,19532
RET
1585
247
TUĞRULCAN
YILMAZEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,18773
RET
1586
1104
FURKAN
AYDIN
LĠSE
71,18014
RET
1587
1343
SABRĠ
KOLAY
MESLEK LĠSESĠ
71,18014
RET
1588
799
RAHMĠ
CELEP
LĠSE
71,17761
RET
1589
521
YETĠġ
ASLAN
LĠSE
71,17256
RET
1590
443
ZAFER
PAÇAL
MESLEK LĠSESĠ
71,1675
RET
1591
1023
ĠLKNUR
KILIÇ
LĠSE
71,16244
RET
1592
732
MERVE
BOZBAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,15681
RET
1593
1681
EREN
KÖROĞLU
MESLEK LĠSESĠ
71,15233
RET
1594
1419
HASAN
ALBAYRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,14757
RET
1595
1523
ABDULLAH
ALDATMAZ
MESLEK LĠSESĠ
71,13463
RET
1596
453
KEREM
DOĞU
LĠSE
71,12705
RET
1597
504
HIDIR
GÜL
LĠSE
71,12451
RET
1598
92
ALPARSLAN
AKYÜZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,12346
RET
1599
1571
ESRA
AKTAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,12091
RET
Sayfa 58 / 67
1600
1428
SAMET
SELBĠÇER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,11927
RET
1601
1576
MURAT
YILDIZ
MESLEK LĠSESĠ
71,11692
RET
1602
1638
ĠBRAHĠM
TANYERĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,11467
RET
1603
454
ĠBRAHĠM
TUNCER
LĠSE
71,10429
RET
1604
4
ĠHSAN
NAYIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,10385
RET
1605
30
HÜSEYĠN
AYDENĠZ
LĠSE
71,10176
RET
1606
1249
ÖMÜR
KAYA
MESLEK LĠSESĠ
71,09922
RET
1607
1558
ABDULKADĠR
DEMĠR
MESLEK LĠSESĠ
71,09922
RET
1608
547
ZAFER
TEKĠN
LĠSE
71,0967
RET
1609
1647
EYYÜP
DĠLEK
LĠSE
71,09669
RET
1610
1252
MUHAMMET
KURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,09425
RET
1611
164
FERAHĠ
KAHVECĠ
MESLEK LĠSESĠ
71,09164
RET
1612
962
ALĠ
ADANUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,07861
RET
1613
243
SÜLEYMAN
AYDOĞDU
MESLEK LĠSESĠ
71,07141
RET
1614
1805
MURAT
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,07079
RET
1615
93
HAKAN
YAMAN
LĠSE
71,05877
RET
1616
1001
MEHMET
GEMALMAZ
MESLEK LĠSESĠ
71,0537
RET
1617
446
ÇAĞATAY
KILIÇ
LĠSE
71,05118
RET
1618
9
GÜLNUR
ÖZER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,04431
RET
1619
911
MEHTAP
ÖZDEMĠR
LĠSE
71,03348
RET
1620
78
HACER
ġENGÜN
LĠSE
71,02589
RET
1621
128
GĠZEM
KOġAR
MESLEK LĠSESĠ
71,01831
RET
1622
863
MEHMET ALĠ
TAġCAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,01285
RET
1623
1569
GAMZE
KAÇMAZ
LĠSE
71,00819
RET
1624
745
YAKUP
POLAT
MESLEK LĠSESĠ
71,00566
RET
1625
515
ENES
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,00041
RET
1626
674
MURAT
GEDĠKTAġ
MESLEK LĠSESĠ
70,98543
RET
1627
253
ZEHRA
HAKAN
LĠSANS ÜSTÜ
70,98275
RET
Sayfa 59 / 67
1628
684
KADĠR
DEMĠRCĠ
LĠSE
70,97784
RET
1629
55
SEZER
KAYA
LĠSE
70,97532
RET
1630
1580
ĠBRAHĠM
ġENTÜRK
MESLEK LĠSESĠ
70,97026
RET
1631
730
UĞUR
GENÇ
MESLEK LĠSESĠ
70,95256
RET
1632
1325
TAYFUN
KURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,95171
RET
1633
1113
SEDAT
DAVUTLAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,94528
RET
1634
1522
SERKAN
CANSU
MESLEK LĠSESĠ
70,94244
RET
1635
996
UĞUR
AYDIN
MESLEK LĠSESĠ
70,93233
RET
1636
1307
AYġE
HAġLAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,93003
RET
1637
919
ÇĠĞDEM
KÖSEOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,92999
RET
1638
1324
FATĠH
GÜMÜġ
LĠSE
70,90452
RET
1639
747
KENAN
KARADAġ
LĠSE
70,90198
RET
1640
689
HAMDĠ
TELLĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,88812
RET
1641
1818
HAMZA
GÜNDOĞDU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,87671
RET
1642
1524
EMRAH
YILMAZ
LĠSE
70,87417
RET
1643
1281
ĠSMAĠL
AĞIM
LĠSE
70,86911
RET
1644
441
MURAT
YÜREKLĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,86613
RET
1645
816
YASĠN
BAYRAKTAR
MESLEK LĠSESĠ
70,85647
RET
1646
1133
MUHAMMED
KARABULUT
LĠSE
70,84382
RET
1647
127
ONUR
BATTAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,84081
RET
1648
1349
ĠRFAN
AYDIN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
70,83118
RET
1649
143
TUNCAY
ERDEM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,83075
RET
1650
1630
MEHMET
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,82866
RET
1651
1556
SELDA
ATEġ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
70,82517
RET
1652
1661
KENAN
USTA
TEKNĠK LĠSE
70,8236
RET
1653
1189
GÖKHAN
KAYA
LĠSE
70,81853
RET
1654
1077
ERDĠNÇ
KÜÇÜK
MESLEK LĠSESĠ
70,80589
RET
1655
1824
BÜLENT
GÖRGÜLÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,80227
RET
Sayfa 60 / 67
1656
1053
OSMAN
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,79993
RET
1657
906
SERCAN
AYDOĞAN
LĠSE
70,79325
RET
1658
633
SAADET
DĠNÇOFLAZ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
70,78287
RET
1659
871
ALAADDĠN
KASIRGA
LĠSE
70,78061
RET
1660
820
OĞUZHAN
DEMĠROL
MESLEK LĠSESĠ
70,77808
RET
1661
1201
ġÜKRÜ
KARAASLAN
LĠSE
70,77808
RET
1662
658
MUHAMMED
FĠLĠZ
MESLEK LĠSESĠ
70,77555
RET
1663
1346
NURHAN
ÖZUZUN ÇALIġKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,77185
RET
1664
657
MUHAMMED
PEKUZ
MESLEK LĠSESĠ
70,77049
RET
1665
462
RABĠA
KUġDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,7627
RET
1666
200
GÖKMEN
ÖNCEL
MESLEK LĠSESĠ
70,75279
RET
1667
1234
AHMET
KOÇ
LĠSE
70,74268
RET
1668
1099
SELVĠHAN
BANKAT
LĠSE
70,74267
RET
1669
1619
YUNUS
OKTEM
LĠSE
70,74267
RET
1670
434
FATMA
YABACI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,74199
RET
1671
541
ÖZGÜR
AYDIN
LĠSE
70,73509
RET
1672
1111
MUHAMMET SAĠT
KELEġ
LĠSE
70,73509
RET
1673
552
BUĞRA
KALAYCI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,73192
RET
1674
1333
ONUR BEġĠR
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,72962
RET
1675
490
ÖMER
SEMĠZ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
70,72814
RET
1676
567
EBRU
TAġKIRAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,71453
RET
1677
70
KORAY
KOLGU
MESLEK LĠSESĠ
70,70474
RET
1678
1393
SĠBEL
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,70114
RET
1679
1686
MEHMET
YARDIMCI
LĠSE
70,66934
RET
1680
114
BAYRAM
ġENEL
LĠSE
70,66682
RET
1681
1441
FATĠH
KARTAL
MESLEK LĠSESĠ
70,66175
RET
1682
998
KADĠR
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,65917
RET
1683
916
SĠNAN
DEMĠR
LĠSE
70,65417
RET
Sayfa 61 / 67
ÖMER
BĠÇER
LĠSE
70,64911
RET
397
MUSTAFA
PĠRÇEK
LĠSE
70,64405
RET
1686
1670
EREN
ADALI
LĠSE
70,64405
RET
1687
943
PINAR
FELEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,63958
RET
1688
1694
ONUR
ATLIHAN
LĠSE
70,63141
RET
1689
314
REġAT FARUK
GÜNEYOĞLU
LĠSE
70,62889
RET
1690
634
MESUT
KIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,62328
RET
1691
377
AKIN ĠSMAĠL
BERĠġ
MESLEK LĠSESĠ
70,61624
RET
1692
1453
GÜNAY
AKGEYĠK
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
70,61546
RET
1693
1247
DOĞAN
ARSLAN
MESLEK LĠSESĠ
70,61371
RET
1694
713
FĠRDES
YILDIZ
LĠSE
70,6036
RET
1695
209
ADEM
MUTLU
MESLEK LĠSESĠ
70,60106
RET
1696
1342
GÖKHAN
ÖZYER
MESLEK LĠSESĠ
70,59854
RET
1697
768
ERCAN
KARAOĞLU
LĠSE
70,59853
RET
1698
459
SĠNAN
GURLEġ
LĠSE
70,59601
RET
1699
591
EKREM
ESER
LĠSE
70,59348
RET
1700
1123
MERAL
DAYAR
LĠSE
70,58084
RET
1701
389
ĠBRAHĠM TAHA
ÇAKIROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,57919
RET
1702
40
TUĞRUL
ALLA
LĠSE
70,57578
RET
1703
1273
MUSTAFA
GÜL
LĠSE
70,57578
RET
1704
19
ÖZER
ÜNLÜ
MESLEK LĠSESĠ
70,57325
RET
1705
912
OĞUZHAN
ALTUNOK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,57316
RET
1706
1731
SELĠM
BOZ
LĠSE
70,56819
RET
1707
1540
FAHRETTĠN
EMRE
LĠSE
70,56061
RET
1708
133
KEMAL
DUYAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,55432
RET
1709
417
MUSTAFA
YANMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,55432
RET
1710
727
ATASOY
ERENSAYIN
LĠSE
70,53532
RET
1711
536
MESUT
IġIK
MESLEK LĠSESĠ
70,53279
RET
1684
5
1685
Sayfa 62 / 67
1712
1629
MUSTAFA
ETLĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,53086
RET
1713
249
ERHAN
ÖZTÜRK
LĠSE
70,52773
RET
1714
1300
SÜLEYMAN
YÖNDEMLĠ
LĠSE
70,52773
RET
1715
267
KUTSAL SAMET
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,52506
RET
1716
1737
NAZLI
BAYTOK
LĠSE
70,51257
RET
1717
336
EMRE
GÜLTEKĠN
LĠSE
70,51003
RET
1718
1741
REġĠT
TEÇĠRLĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,50278
RET
1719
856
CANAN
ĠLTĠGER
LĠSE
70,49992
RET
1720
991
MUSTAFA
BOZDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,49034
RET
1721
1205
YASEMĠN
ÇETĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,48318
RET
1722
1239
FATĠH
KARADUMAN
LĠSE
70,48221
RET
1723
33
DAMLA
GÖÇ
LĠSE
70,47211
RET
1724
569
MAHMUT
SAMSAMA
LĠSE
70,46451
RET
1725
688
MURAT
GÜR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,45728
RET
1726
1045
YUNUS
ÖZĠL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,45266
RET
1727
1060
ASLIHAN
HACIOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,45266
RET
1728
432
ALĠ CAN
BEKKAYA
LĠSE
70,45188
RET
1729
1733
OSMAN ATIL
BAKICI
LĠSE
70,44682
RET
1730
132
GAMZE
TURAN
LĠSE
70,44681
RET
1731
828
MEHMET
KIZIL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,44626
RET
1732
1612
DENĠZ
YAĞCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,44484
RET
1733
1787
FATĠH
BAġKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,43844
RET
1734
787
YAKUP
ġARAPCIOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,43272
RET
1735
1164
DĠLEK
UZUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,43062
RET
1736
773
ERCAN
KARACĠĞER
LĠSE
70,42405
RET
1737
557
ÖMER
ġĠMġEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,42392
RET
1738
1426
MURAT
SAMBURKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,41818
RET
1739
807
FUAT
SUNAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,41513
RET
Sayfa 63 / 67
1740
1624
OSMAN
YERSEL
LĠSE
70,41141
RET
1741
1162
ÖZLEM
TÜREL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,39934
RET
1742
756
FATĠH
EMĠLLĠ
LĠSE
70,39624
RET
1743
359
NĠHAL
BULUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,39472
RET
1744
682
ADNAN
TAġ
LĠSE
70,39118
RET
1745
89
MUHARREM
ÇAYKARA
LĠSE
70,37854
RET
1746
419
UĞUR
VURAL
MESLEK LĠSESĠ
70,37348
RET
1747
935
ESRA
ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,37126
RET
1748
1112
ALPER
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,37116
RET
1749
1150
ENGĠN
KESKĠN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
70,35882
RET
1750
94
YAġAR
YAZICI
LĠSE
70,35072
RET
1751
1830
MUHAMMET
OKUTAN
MESLEK LĠSESĠ
70,35072
RET
1752
1184
EKREM
DAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,34687
RET
1753
1167
EZGĠ
GÜLMEZ
LĠSE
70,34567
RET
1754
1411
DĠLEK
BĠLGĠLĠ
LĠSE
70,34567
RET
1755
122
MUHAMMED ALĠ
ASLAN
LĠSE
70,33808
RET
1756
860
SEMA
TOKLU
LĠSE
70,33302
RET
1757
370
ESRA
KANDĠL
LĠSE
70,33049
RET
1758
638
AYKUT
KAHRIMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,32576
RET
1759
146
HAMZA
OY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,31972
RET
1760
317
EMRE
EREN
LĠSE
70,3128
RET
1761
635
RAġĠT
ġENOCAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,3117
RET
1762
823
SEYFĠ
ÖNEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,30015
RET
1763
391
FARUK
ÖZTÜRK
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
70,28524
RET
1764
173
EMĠNE
KAPLAN
LĠSE
70,28497
RET
1765
62
ÜMMÜGÜLSÜM
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,28346
RET
1766
343
SEMRA
YILMAZ
LĠSE
70,27992
RET
1767
1823
BAġAR
DOLUTAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,27422
RET
Sayfa 64 / 67
1768
1611
MEHTAP
ARISLAN
LĠSE
70,26727
RET
1769
241
GÜLCAN
YILMAZ
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
70,2632
RET
1770
1127
MEHMET YASĠN
ÇELĠK
LĠSE
70,24704
RET
1771
283
SEDAT
KOÇ
LĠSE
70,24452
RET
1772
1197
OSMAN ARĠF
SÜSLER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,24116
RET
1773
1810
HURĠYE
TOPRAK ÜNSAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,23974
RET
1774
950
ELĠF
GÜNAYDIN
LĠSE
70,23188
RET
1775
1838
AJLAN
POSTALCILAR
LĠSE
70,22681
RET
1776
1819
SEVĠL
YAVUZ
LĠSE
70,22429
RET
1777
1797
ELĠF
DELĠBAġ
LĠSE
70,2167
RET
1778
940
CEREN
SÜER ġAHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,20526
RET
1779
1097
CAN
ATA
MESLEK LĠSESĠ
70,20153
RET
1780
325
AġKI
YILDIZ
ADALET MESLEK
Y.O.
70,18962
RET
1781
448
MÜJDAT
SAYMAN
LĠSE
70,18635
RET
1782
1190
UTKU MERT
HIDIMOĞLU
LĠSE
70,17877
RET
1783
1535
AYġENUR
ĠZCĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,15372
RET
1784
109
ĠBRAHĠM CAN
EROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,15194
RET
1785
1782
OSMAN
TEMEL
MESLEK LĠSESĠ
70,1459
RET
1786
1318
SELMA
ÖZFIRAT
MESLEK LĠSESĠ
70,14337
RET
1787
470
KIVANÇ
KARATAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,13808
RET
1788
1465
MUSTAFA
DOLAġ
LĠSE
70,13578
RET
1789
1237
BURAK
BAKIRCI
LĠSE
70,13326
RET
1790
31
EMEL
TOPUZOĞULLARI
LĠSE
70,13325
RET
1791
1086
VĠLDAN
IġIK
LĠSE
70,12314
RET
1792
1662
OĞUZHAN SERKAN
ġENAY
LĠSE
70,12061
RET
1793
794
KEZBAN
AÇIK
LĠSE
70,10544
RET
1794
29
TARIK
DALDABAN
LĠSE
70,09279
RET
1795
1435
HALĠL ĠBRAHĠM
ARVAS
LĠSE
70,09279
RET
Sayfa 65 / 67
1796
1109
MUSA
YAġAR
LĠSE
70,08268
RET
1797
1477
OĞUZHAN
ÖZĠLLĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,07374
RET
1798
1274
ERCAN
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,06912
RET
1799
548
ENĠS
KARAGÖZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,06086
RET
1800
237
DÖNE
ENLĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,05989
RET
1801
1330
EMĠNE
VERGĠLĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,05952
RET
1802
1648
AHMET
ALTINSOY
MESLEK LĠSESĠ
70,05739
RET
1803
131
HASAN
ÖZCAN
LĠSE
70,05486
RET
1804
1073
PERĠ
ġEYLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,05348
RET
1805
1171
ZEYNEL
SEZER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,04745
RET
1806
138
NĠHAT
ÇAKMAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,03926
RET
1807
1017
NĠLÜFER
ÖZTUTAN ÇOLAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,03002
RET
1808
572
YAVUZ
ÇOBAN
LĠSE
70,02452
RET
1809
261
HASAN
BADAK
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
70,0222
RET
1810
708
BUKET
YUMUK
LĠSE
70,01946
RET
1811
1074
YASEMĠN
BAKIRCI
LĠSE
70,01693
RET
1812
1206
CĠHAN
AYDOĞDU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,01459
RET
1813
13
MUAMMER
ÇETĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,01438
RET
1814
1166
MEHMET
BEYAZDAĞ
LĠSE
85,8341
RET / YAġ ġARTI TAġIMIYOR
1815
1622
FERHAT
TEKĠN
LĠSE
72,52542
RET / YAġ ġARTI TAġIMIYOR
1816
429
ALĠM
ÜNALAN
LĠSE
71,57209
RET / YAġ ġARTI TAġIMIYOR
1817
1596
REYHAN
YAĞCI
MESLEK LĠSESĠ
71,29647
RET / YAġ ġARTI TAġIMIYOR
1818
1776
KEZBAN
TASLIOĞLU
LĠSE
70,99808
RET / YAġ ġARTI TAġIMIYOR
1819
1151
MEHMET NURĠ
KARABAġ
LĠSE
69,87786
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1820
1345
ARZU
ASLAN
LĠSE
69,37969
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1821
921
ġEYMA
TEZCAN
LĠSE
69,35946
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1822
41
FERĠDE
SAĞLAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
69,17693
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1823
786
SEVDA
KASIMOĞLU
MESLEK LĠSESĠ
69,01809
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
Sayfa 66 / 67
1824
21
LEVENT
CANSIZ
MESLEK LĠSESĠ
68,88407
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1825
1808
TUĞBA
AYAZ
MESLEK LĠSESĠ
68,8082
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1826
616
GĠZEM
KIZILÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
68,22717
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1827
883
NÜKET
SALMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
68,02989
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1828
188
EMRE
PALA
MESLEK LĠSESĠ
67,69304
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1829
485
EREN
ÖZTÜRK
LĠSE
67,64499
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1830
1831
NURAY
AYHAN
LĠSE
66,96224
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1831
1804
ÖZLEM
ġAHĠN
ADALET MESLEK
EĞĠTĠMĠ ÖNLĠSAN
66,55725
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1832
1070
AYSUN
GÜNGÖR
LĠSE
65,72569
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1833
401
ELMAS
HASTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
64,53828
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1834
469
ÖMER
BAKLACI
LĠSE
63,67742
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1835
953
FATĠH
ÇĠFTCĠ
LĠSE
62,02111
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1836
1683
MUSTAFA
GÜLTEKĠN
LĠSE
61,18663
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1837
433
SELVĠHAN
ALAKAġ KIYMIK
LĠSE
60,75169
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1838
512
MEHMET
AY
LĠSE
60,4887
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1839
809
AYSUN
ĠLTĠGER
MESLEK LĠSESĠ
58,9563
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
1840
887
AZĠZ
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
58,51159
RET / KPSS ġARTI TAġIMIYOR
Recep KARAMAN
Adli Yargı
Ġlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu BaĢkanı
Selami HATĠPOĞLU
Cumhuriyet BaĢsavcısı
Tayyip Ahmet AYDIN
Komisyon Asil Üye Hakimi
Sayfa 67 / 67
Download

sözleşmeli mübaşir aday tespit listesi ilanı 18.02.2015