SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ DIġINDAKĠ ÖĞRETĠM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN
YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZĠ SINAV ĠLE GĠRĠġ SINAVLARINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKĠ
YÖNETMELĠĞĠN 10. MADDESĠ UYARINCA, LĠSANS (GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERĠ/ EĞĠTĠM FAKÜLTELERĠNĠN GÜZEL SANATLAR
EĞĠTĠMĠ BÖLÜMLERĠ/ KONSERVATUARLAR) VE ÖN LĠSANS DÜZEYĠNDE EĞĠTĠM VEREN YERLERE ALINACAK AKADEMĠK
PERSONELLERE AĠT ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇ TUTANAĞI
YÖK ĠLAN NO : 1005167
BĠRĠMĠ
BÖLÜMÜ
ANABĠLĠM DALI/PROGRAM
KADRO UNVANI
ĠLAN EDĠLEN KADRONUN ÖZEL ġARTI
Sıra No
1
Adı Soyadı
Murat AKÇAY
GiriĢ Sınavı Yeri ve Saati
Sınav Jürisi:
UZKATAN EĞĠTĠM MESLEK YÜKSEKOKULU
BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ
DERECESĠ
6
Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmıĢ olmak. En az 5 yıl alanında akademik deneyime sahip olmak
Lisans
Ales Puanı Mezuniyet
Notu
70
72
Ġlan ġartına
Uygunluğu
Uygun
Lisans
Ales Puanının
Ön Değerlendirme Sonuç Sıralaması
Mezuniyet
Toplam Puan
% 70'i
(GiriĢ Sınavına Katılıp Katılamayacağı
Notunun %30'u
(A)+(B)
(A)
ve Katılamayacaksa Nedeni)
(B)
49
21,60
70,60 GiriĢ sınavına katılabilir.
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, 14 Ocak 2016 PerĢembe Saat 10:00’da
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Download

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ