MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DAHİLİ TELEFON NUMARALARI
( Faks 0414 318 87 87 ) Dış Hat Tlf.Nıımaraları (414 318 85 00 - 318 85 01 )
SIRA ADI SOYADI
1
Özcay ORAK
Mehmet ÇELĠK
2
3
Sadullah GENCER
4
Abdulkerim YAVUZ
5
Mehmet ERCAN
6
M.Arif KIRIKÇI
7
Ömer POLAT
8
Mahmut AKSOY
9
ġükran BÜYÜKHAN
10 Fevzi ÇELĠK
11 Mehmet VURAL
12 Mahmut YAĞMURLU
13 Hıdır BAYUK
14 Sinan ÖZDOĞAN
15 Cumali YILMAZ
16 Fehmi GÖV
17 Hüseyin KARAKEÇĠLĠ
18 Mustafa POLAT
19 Mehmet SARMIġ
20 ġemsettin YILMAZ
ÖZELKALEM
1
Müjgan MERMER
2
Osman BUDAK
BÜTÇE YATIRIM BÖLÜMÜ
1
Halit ELVERĠR
2
M.Erkan ġEKER
ÜNVANI
DAHİLİ
Maarif MüfettiĢleri BĢk.
Maarif MüfettiĢleri BĢk.Yrd
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
ġube Müdürü
ġube Müdürü
ġube Müdürü
ġube Müdürü
ġube Müdürü
ġube Müdürü
ġube Müdürü
ġube Müdürü
ġube Müdürü
ġube Müdürü
Eğitim Uzmanı
Sivil Savunma Uzmanı
8644
8622
8556
8520
8534
8518
8535
8533
8565
8564
8569
8567
8701
8559
8558
8600
8623
8524
8531
8508
Sekreter
Özel Kalem
8528
8542
ġef
Memur
8525
8525
ġef
Memur
Memur
8571
8571
8571
EVRAK KAYIT BÖLÜMÜ
1
2
3
AyĢe BELET
Mahmut KAYA
Salih YASAK
ATAMA BÖLÜMÜ
1
Necmi ÇETĠN
2
Merve TAġKIRAN
3
M.Emin ÖZKAN
4
Aycan OĞRAġ
5
Esin MUTLU
SİVİL SAVUNMA BÖLÜMÜ
1
Sinan AÇMA
İNŞAAT VE EMLAK BÖLÜMÜ
1
Abdülaziz OLAĞAN
2
Ziyaddin ÇĠFTÇĠ
M.Fariz BEYAZKARANFĠL
3
ÖZLÜK BÖLÜMÜ
Kamer ACAR
1
2
Hatice BÜYÜKORUÇ
3
Adil VAKAR
4
Mehmet UYAR
1
Mustafa YETKĠN
ġef
8514
8514
8514
8698
8699
8699
8698
TEMEL EĞİTİM ÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Memur
1 Ali GÜLER
2 Hüseyin SEMAH
Memur
Memur
3 Bünyamin RENA
8676
8676
8677
ORTA ÖĞRETİM BÖLÜMÜ
1 Sabri ATA
2
Mustafa KAPLAN
8678
8679
ġef
VHKĠ.
YAYIMLAR KİTAPLAR BÖLÜMÜ
1 Ferit ABAY
ġef
2
Zeynelabidin KARAKAġ
SINAVLAR BÖLÜMÜ
1 Feridun POLAT
2 Ġ.Halil KAYA
HUKUK BÖLÜMÜ
VHKĠ
8584
8584
ġef
VHKĠ.
8521
8521
1
IĢılay YALÇIN
Avukat
2
ġaban ALAY
VHKĠ.
ÖZEL EĞİTİM ve REHBERLİK BÖLÜMÜ
ġef
1 Recep ARSLAN
2
Halil TURAP
VHKĠ.
8623
8623
8507
8507
DİN ÖĞRETİM HİZMETLERİ
8582
TEKNİK ve İNŞAAT BÖLÜMÜ
ġef
VHKĠ.
Memur
Memur
Memur
8681
8681
8682
8682
8682
ġef
8508
Mak.Müh.
Tekniker
8522
8522
8522
ġef
ġef
1 Ġsmail Murat ÇELEN
Mühendis
2 Abdurrahman ĠNCE
Tekniker
3 Mehmet YILDIRIM
Tekniker
4 Ġsmail Murat ÖRER
Mimar
VHKĠ
5 Hüseyin AKGÜL
Makine Mühendisi
6 Mehmet UZUNASLAN
7 Sabri CAYMAZER
ĠnĢ. Mühendisi
8 Ġ.Halil BĠRGÜL
Mühendis
Tekniker
9 ġükrü FIRAT
Tekniker
10 Ahmet DOĞAN
Tekniker
11 Süleyman ÇĠÇEK
Tekniker
12 Ali ġAHĠN
MAARİF MÜFETTİŞLERİ BÖLÜMÜ
1 Süleyman ÖZTÜRK
ġef
2 Mehmet ġĠRĠN
VHKĠ
3 Mahmut Vedat ATAÇ
Tekniker
4 Halil KAYA
VHKĠ
8506
8506
8506
8685
8685
8519
8519
8519
8673
8673
8672
8672
8680
8680
8680
8680
ġef
8505
ġef
8702
Memur
8702
ġef
VHKĠ
8693
8693
8693
Öğretmen
Öğretmen
8554
8554
YaĢar DÜZGÜN
ġef
8539
ŞOFÖRLER ODASI
8527
8523-1
8552
8530
Hidayet MANAY
Memur
8539
8631
SANTRAL
8500-01
STRATEJİ BÖLÜMÜ
1
Mehmet HAN
Birgül ZERAY
2
TAŞIMALI EĞİTİM BÖLÜMÜ
1
Birgül ÇIKIġ
2
Ferhat KAYA
3
Azad ASLANKILIÇ
VHKĠ
İLSİS
Hüseyin KAYA
2
Mustafa EREN
HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ
1
2
ġef
1 M.Fahri GAYBERĠ
2 Sümeyra DAĞ
VHKĠ
3 Nurten AġKIN
Memur
MUHASEBE BÖLÜMÜ
1 Bahaddin AKDEMĠR
VHKĠ.
2 Selami BAYRAMOĞLU
VHKĠ.
3 ġeref ġAġKIN
Memur
SOSYAL TESİSLER VE İŞLETMELER BÖLÜMÜ
VHKĠ.
Memur
VHKĠ.
İSTATİSTİK
1
Mirgül KÖġKEROĞLU
1
MESLEKİ TEKNİK-BURSLAR YURTLAR ÇIRAKLIK YAYGIN EĞİTİM ve HAYAT BOYU ÖĞRENME
FORMATÖRLER
8662
8662
8656
8656
ÖZEL EĞİTİM SÜRÜCÜ KURSU BÖLÜMÜ
1 Yusuf Ziya UÇAR
2 Mustafa ġAH
3 Ġ.Halil DOĞAN
AYNİYAT ANBAR BÖLÜMÜ
1 Fahri ALTINGÜL
2 Ġbrahim Önder AYDOĞDU
ġef
V.H.K.Ġ.
Memur
8624
8624
8624
ġef
Memur
8692
8692
ALO 147
1
Emin TAMAR
TOPLANTI ODASI
ÇAY OCAĞI
Fotokopi Odası
VHKĠ
8700
Download

Dahili Numaralar - Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü