TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU 1.OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İLE 2. OLAĞAN GENEL KURULU
DELEGE LİSTESİ
12 ARALIK 2008 - ANKARA
Sıra
Ana Statü
No
Gen.Kur.Mad.
ĠLĠ
KAYNAK
Genel Kurul Delegesinin
Adı -Soyadı
Genel Müdür
Ankara
Mehmet ATALAY
Genel Müdür Yardımcısı
Ankara
Sezai BAĞBAġI
Genel Müdür Yardımcısı
Ankara
Mehmet Ali BABACAN
4
Genel Müdür Yardımcısı
Ankara
Yunus AKGÜL
5
Genel Müdür Yardımcısı
Ankara
Nuri DEMĠRCĠ
6
Ġl Müdürü
Ankara
Ahmet SAĞLAM
7
Ġl Müdürü
Ġstanbul
Tamer TAġPINAR
Ġl Müdürü
Ġzmir
Sabri SADIKLAR
Ġl Müdürü
Gaziantep
Mehmet Nuri ÖCAL
1
2
G.S.G.M.
3
8
7/a
9
Ġl Müdürü
Bursa
Ömer GÜMÜġ
11
Ġl Müdürü
Kayseri
Yahya ġAHAN
12
Ġl Müdürü
Adana
Fazlı Bayram HADĠ
13
Ġl Müdürü
Muğla
Burhanettin HACICAFEROĞLU
14
Ġl Müdürü
Erzurum
Fatih ÇĠNTĠMAR
15
Ġl Müdürü
Trabzon
ġerif ÖZGÜR
16
Bakanlık Temsilcisi
Ankara
Metin SERTOĞLU
17
Bakanlık Temsilcisi
Ġzmir
Kemal ZORLU
18
Bakanlık Temsilcisi
Ġstanbul
Necmi TANYOLAÇ
19
M.S.B.Temsilcisi
Ankara
Hv.Öğr.Alb.Nihat ERMĠHAN
T.M.O.K. Temsilcisi
Ġstanbul
Togay BAYATLI
ĠçiĢleri Bakanlığı Temsilcisi
Ankara
Ġ.Ejder KAYA
22
T.S.Y.D.Temsilcisi
Ankara
Uğur TENEKECĠOĞLU
23
T.A.S.K.K. Temsilcisi
Ankara
Adnan ERSAN
24
Üniversiteler Temsilcisi
Ankara
Eyüp G. ĠSPĠR
25
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi
Ankara
Ahmet ReĢat DOĞUSAN
TMOK Üyesi
Ġstanbul
Oktar TERTEMĠZ
TMOK Üyesi
Ġstanbul
Nihat USTA
Ankara
Ömer Remzi ARIKAN
Samsun
ġener AYDIN
10
20
Ġl Müdürleri
7/b
21
26
7/c
27
28
7/ç
29
Merkez DanıĢma Kurulu
Üyeleri
Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi BaĢkanlığı
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri TASKK Üyesi
Konfederasyonu
TASKK Üyesi
30
Federasyon Eski BaĢkanı
Ankara
YaĢar SEVĠM
31
Federasyon Eski BaĢkanı
Antalya
Sedat MURATLI
Federasyon Eski BaĢkanı
Ankara
Yavuz ĠMAMOĞLU
Federasyon Eski BaĢkanı
Ankara
Serhat BĠLGĠ
Federasyon Eski BaĢkanı
Ankara
Günal ENSARĠ
Federasyon Eski BaĢkanı
Ankara
Tarık CENGĠZ
32
7/d
Federasyon Eski BaĢkanları
33
34
35
7 / 1 -d / 3 -m
T.S.Y.D ve SPOR KULÜBÜ
Ankara
Devrim SAĞIROĞLU
37
T.S.Y.D ve SPOR KULÜBÜ
Ankara
Cemal ERSEN
38
Hakem
Ġstanbul
Hakan KÜÇÜKYILMAZ
39
Hakem
Ġstanbul
H.Hakan ALTAN
Hakem
Ankara
Barbaros YILMAZ
Hakem
Ġzmir
Vehbi ĠġGÖREN
36
40
41
7/e
7/f
Türkiye Spor Yazarları Derneği
Hentbol Eski Hakemleri
7/f
Hentbol Eski Hakemleri
42
Hakem
Ġstanbul
Kamil KUġ
43
Antrenör
Antalya
Birol ÜNSAL
Antrenör
Ġstanbul
Kadir AYAR
Antrenör
Ġstanbul
Mustafa ASLAN
46
Antrenör
Ankara
RüĢtü ġAHĠN
47
Antrenör
Kocaeli
Yavuz TAġKIRAN
48
Milli Sporcu
Ankara
M.Korer KORAL
49
Milli Sporcu
Ankara
Hüseyin TAġCAN
44
45
50
7/g
7/ğ
Milli Takım Antrenörleri
Milli Sporcular
Milli Sporcu
Ankara
H.Okan HALAY
51
Milli Sporcu
Ankara
Zeki PEHLĠVAN
52
Milli Sporcu
Ġstanbul
Ġsmail TARAKÇI
TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU 1.OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İLE 2. OLAĞAN GENEL KURULU
DELEGE LİSTESİ
12 ARALIK 2008 - ANKARA
Sıra
Ana Statü
Delege
No
Gen.Kur.Mad.
Sayısı
Ġli
Genel Kurul Delegesinin
Bölgesi
Adı - Soyadı
Kulübün Adı
53
ÜSKÜDAR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
M.Fatih SARIOĞLU
54
ÜSKÜDAR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
Kaan PEHLĠVAN
ÜSKÜDAR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
Osman AYDIN
56
ÜSKÜDAR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
Selim TERZĠ
57
ÜSKÜDAR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
Polat SAĞIR
58
ÜSKÜDAR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
ĠSTANBUL
Furkan KÖSE
59
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
Sait Ersu HIZIR
60
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
Muharrem DERBENTOĞULLARI
61
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
Zeynel CANOL
62
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
Murat ÖZTAMUR
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
Selahattin BEġERLER
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
Mehmet HORASAN
65
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
Demir ERYAġAR
66
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
Hüsnü ORAL
67
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
Ġbrahim YILDIRIM
68
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
Süleyman KARABULUT
69
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
Erhan BEY
70
ANTALYA MURATPAġA BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANTALYA
Birol KAYA
71
ANTALYA MURATPAġA BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANTALYA
Hüseyin ĠġCAN
ANTALYA MURATPAġA BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANTALYA
Cem BALKAN
73
ANTALYA MURATPAġA BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANTALYA
Erhan KARAKAYA
74
ANTALYA MURATPAġA BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANTALYA
Ali UNVAN
75
ANTALYA MURATPAġA BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANTALYA
Yener ALTINTAġ
76
MERSĠN YENĠġEHĠR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
MERSĠN
Ali ERĠCEK
77
MERSĠN YENĠġEHĠR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
MERSĠN
Ġsmet GÜLLÜ
MERSĠN YENĠġEHĠR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
MERSĠN
Mehmet GÜNER
79
MERSĠN YENĠġEHĠR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
MERSĠN
Recep PINAR
80
MERSĠN YENĠġEHĠR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
MERSĠN
Mustafa ALAN
81
MERSĠN YENĠġEHĠR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
MERSĠN
Mehmet GĠRĠT
82
ANKARA ĠL ÖZEL ĠDARE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Adem CEYLAN
83
ANKARA ĠL ÖZEL ĠDARE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
ġirin TÜRKMEN
ANKARA ĠL ÖZEL ĠDARE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
SatılmıĢ GÜRBÜZ
85
ANKARA ĠL ÖZEL ĠDARE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
ġıh Ahmet KIVRAK
86
ANKARA ĠL ÖZEL ĠDARE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Mustafa SAAT
55
7 / ı-k
6
63
64
72
78
84
7 / ı-l
7 / ı-i
7 / ı-k
7 / ı-k
11
6
6
6
7 / ı-k
6
87
ANKARA ĠL ÖZEL ĠDARE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Kamil YILMAZ
88
OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ESKĠġEHĠR
Prof.Dr.M.Naci ÖZER
OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ESKĠġEHĠR
Öğr.Gör.Sami TEKDEMĠR
OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ESKĠġEHĠR
Rıdvan SÖĞÜT
91
OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ESKĠġEHĠR
Timuçin DOĞAN
92
OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ESKĠġEHĠR
Necmettin BAġKUT
93
DEVLET MALZEME OFĠSĠ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Ramazan MERT
DEVLET MALZEME OFĠSĠ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Cemal KAPLAN
DEVLET MALZEME OFĠSĠ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Nurettin ERTÜRK
96
DEVLET MALZEME OFĠSĠ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Cafer AKTAġ
97
DEVLET MALZEME OFĠSĠ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Ahmet DANACIOĞLU
98
POLĠS AKADEMĠSĠ VE KOLEJĠ SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Derya KILIÇ
POLĠS AKADEMĠSĠ VE KOLEJĠ SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Mahmut KILINÇ
POLĠS AKADEMĠSĠ VE KOLEJĠ SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Hüsamettin AYDIN
101
POLĠS AKADEMĠSĠ VE KOLEJĠ SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Atilla AVCI
102
POLĠS AKADEMĠSĠ VE KOLEJĠ SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Kadir ERGÜDEN
103
ÇANKAYA BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Seyfeddin KUġTĠMUR
104
ÇANKAYA BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
A.Cenk KAPTAN
105
ÇANKAYA BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Yusuf AKÇAKAYA
106
ÇANKAYA BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Ġbrahim YALIN
107
ÇANKAYA BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Hasan Ali ġIK
ÇANKAYA BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Suat Sami DĠNÇ
109
ÇANKAYA BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Serkan IġILDAK
110
ÇANKAYA BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Nuri TELEK
111
ÇANKAYA BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Haldun EKĠNLĠ
112
ÇANKAYA BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Ufuk YURT
113
ÇANKAYA BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Mustafa KOÇOĞLU
114
ÇANKAYA BELEDĠYESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Sinan Can AYDIN
115
TRABZON BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
TRABZON
Osman Gökhan BALĠ
116
TRABZON BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
TRABZON
Ayhan SÜRMEN
117
TRABZON BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
TRABZON
Ergün ÖZBAYRAK
118
TRABZON BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
TRABZON
Ahmet TAHMAZOĞLU
TRABZON BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
TRABZON
Engin YAZICI
TRABZON BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
TRABZON
Ernul ARSLAN
121
TRABZON BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
TRABZON
Ertuğrul AKBULUT
122
TRABZON BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
TRABZON
Hasan YILMAZ
123
TRABZON BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
TRABZON
Adil SÖZ
124
TRABZON BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
TRABZON
Selçuk ġAHĠN
125
TRABZON BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
TRABZON
Ömer ALTUNĠġLER
126
KASTAMONU GENÇLĠK MERKEZĠ SPOR KULÜBÜ
KASTAMONU
Bilge Han ÇAPRAZ
89
90
7/ı
5
94
95
7/ı
5
99
100
108
7/ı
7 / ı-k-l
5
12
119
120
7 / ı-l
7/ı
11
5
KASTAMONU GENÇLĠK MERKEZĠ SPOR KULÜBÜ
KASTAMONU
Turan KARAGÖZOĞLU
KASTAMONU GENÇLĠK MERKEZĠ SPOR KULÜBÜ
KASTAMONU
Zafer ÖKSĠZOĞLU
129
KASTAMONU GENÇLĠK MERKEZĠ SPOR KULÜBÜ
KASTAMONU
Hasan TEKEBAġ
130
KASTAMONU GENÇLĠK MERKEZĠ SPOR KULÜBÜ
KASTAMONU
Yüksel KEBECĠOĞLU
131
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR KULÜBÜ
KAYSERĠ
Prof.Dr.Bekir ÇOKSEVĠM
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR KULÜBÜ
KAYSERĠ
Metin AKGÖBEK
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR KULÜBÜ
KAYSERĠ
Halim DEDETÜRK
134
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR KULÜBÜ
KAYSERĠ
Dr.Hürmüz KOÇ
135
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR KULÜBÜ
KAYSERĠ
AyĢegül AYAZ
136
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Recep BĠÇER
137
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
ġinasi CANDAN
138
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Hidayet ALTINBAġ
139
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Z.Ġlter ALTINSOY
140
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Hasip BAġÇĠK
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Ergun GÜREL
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
AĢkhan DOĞAN
143
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Bülent BÜYÜKDIĞAN
144
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Mustafa TÜRKKOT
145
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Abdulkerim KOLAT
146
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Mustafa ÖZKAN
147
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Fahri ATCI
148
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Ali PEKTAġ
149
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE ANKARA SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Dr.Ali Fikri AKġĠRĠN
150
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE ANKARA SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Bekir YAĞCI
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE ANKARA SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Hasan UÇAR
152
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE ANKARA SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Mehmet Nevzat GÜRER
153
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE ANKARA SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Naci ÖZDEMĠR
154
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE ANKARA SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Ahmet ERBAĞ
155
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ESKĠġEHĠR
Prof.Dr.Güven SEVĠL
156
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ESKĠġEHĠR
Yrd.Doç.Dr.Muzaffer ÖĞÜTVEREN
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ESKĠġEHĠR
Doç.Dr.Ġlker YILMAZ
158
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ESKĠġEHĠR
Öğ.Gör.M.Ali ÇELĠKSOY
159
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ESKĠġEHĠR
Sinan ÖNER
160
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ESKĠġEHĠR
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVĠM
161
BEġĠKTAġ JĠMNASTĠK KULÜBÜ
ĠSTANBUL
Bilal EYÜBOĞLU
162
BEġĠKTAġ JĠMNASTĠK KULÜBÜ
ĠSTANBUL
Osman YORULMAZ
BEġĠKTAġ JĠMNASTĠK KULÜBÜ
ĠSTANBUL
Süleyman ÇELĠK
164
BEġĠKTAġ JĠMNASTĠK KULÜBÜ
ĠSTANBUL
Mesut TEMĠZĠġLER
165
BEġĠKTAġ JĠMNASTĠK KULÜBÜ
ĠSTANBUL
Emir ÖZGÜÇ
166
BEġĠKTAġ JĠMNASTĠK KULÜBÜ
ĠSTANBUL
Ayhan Lütfü EYÜBOĞLU
127
128
7/ı
5
132
133
7/ı
5
141
142
151
157
163
7 / ı-k-l
7/ı
7 / ı-k
7 / ı-k
13
6
6
6
ÇAYKUR SPOR KULÜBÜ
RĠZE
Süleyman PINARBAġ
ÇAYKUR SPOR KULÜBÜ
RĠZE
Mahir BĠBEROĞLU
ÇAYKUR SPOR KULÜBÜ
RĠZE
Kadir DĠLBER
170
ÇAYKUR SPOR KULÜBÜ
RĠZE
Hüseyin ÇĠFTÇĠ
171
ÇAYKUR SPOR KULÜBÜ
RĠZE
Ġsmail RAKICI
172
ARTVĠN ORMANSPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ARTVĠN
Asım YILMAZ
ARTVĠN ORMANSPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ARTVĠN
M.Sinan ÖZKAYA
ARTVĠN ORMANSPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ARTVĠN
Orhan BIYIKLI
175
ARTVĠN ORMANSPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ARTVĠN
Nevzat GÜVEN
176
ARTVĠN ORMANSPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ARTVĠN
Nedim TUYLU
177
OSMANGAZĠ BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
BURSA
Abdullah KARADAĞ
OSMANGAZĠ BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
BURSA
Muttalip ALEMDAR
OSMANGAZĠ BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
BURSA
Osman GÜNER
180
OSMANGAZĠ BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
BURSA
Mihsin ÖZLÜKURT
181
OSMANGAZĠ BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
BURSA
Haluk ÇARUK
182
NĠLÜFER BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
BURSA
Naci KALE
183
NĠLÜFER BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
BURSA
Ufuk BECENĠ
NĠLÜFER BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
BURSA
Mürsel BÜYÜKÇOBAN
NĠLÜFER BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
BURSA
Ahmet Serdar BATURKAN
NĠLÜFER BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
BURSA
Okan GÜLTEKĠN
ELAZIĞ GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
ELAZIĞ
Eyüp NACAR
DOST SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ĠSTANBUL
Haydar ARSLAN
DOST SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ĠSTANBUL
Semih SELĠMOĞLU
167
168
169
7/ı
5
173
174
7/ı
5
178
179
184
7/ı
7/ı
5
5
185
186
187
188
7/i
1
7/i
2
189
190
7/i
1
RĠZE GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
RĠZE
Hüseyin DEMĠRCĠ
191
7/i
1
PRO.DR.ġEVKET RAġĠT HATĠPOĞLU LĠSESĠ SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Murat GÜLER
192
7/i
1
SAKARYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
SAKARYA
Ayhan KILIÇ
193
7/i
1
AZĠZĠYE KOLEJĠ SPOR KULÜBÜ
ERZURUM
Yüksel NĠZAMOĞLU
194
7/i
1
ATATÜRK LĠSESĠ SPOR KULÜBÜ
AMASYA
Cemal KILIÇ
195
7/i
1
AKSARAY KARADENĠZSPOR KULÜBÜ
AKSARAY
Fikret Dursun CAN
196
7/i
1
AYDIN PTT SPOR KULÜBÜ
AYDIN
Ġrfan UYGUN
197
7/i
1
POLATLI BELEDĠYESĠ AMATÖR SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ANKARA
Talip ÇINAR
198
7/i
1
ANAFEN KOLEJ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ĠSTANBUL
Çetin TĠRYAKĠ
199
7/i
1
KARAKUVVETLERĠ GÜCÜ SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Öğ.Alb.Ahmet TAHILLIOĞLU
200
7/i
1
24 ġUBAT SPOR KULÜBÜ
TRABZON
Ahmet KAYNAK
201
7/i
1
HAYDARPAġA LĠSESĠ SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ĠSTANBUL
Akın YENĠGÜN
202
7/i
1
BĠNGÖL GENÇLĠK SPOR KULÜBÜ
BĠNGÖL
Cevdet KÜÇÜKBĠLEZĠKÇĠ
203
7/i
1
KASTAMONU TÜRK TELEKOM GENÇLĠK SPOR KULÜBÜ
KASTAMONU
M.Serdar KORKUSUZ
204
7/i
1
SĠNOP EĞĠTĠM SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
SĠNOP
Gökhan ATABEK
205
7/i
1
AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR KULÜBÜ
ANTALYA
Tufan DAĞSEVEN
206
7/i
1
ĠSTANBUL EMNĠYETSPOR GÜCÜ KULÜBÜ
ĠSTANBUL
Mülayim YALÇIN
207
7/i
1
ANKARA EMEK SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Ergin ÖNANÇ
208
7/i
1
MUĞLA SPOR KULÜBÜ
MUĞLA
Recai GÜLHAN
209
7/i
1
ERZĠNCAN MĠLLĠ EĞĠTĠM SPOR KULÜBÜ
ERZĠNCAN
Taner ÖNER
210
7/i
1
GÖZTEPE SPOR
ĠZMĠR
Serdar YERELĠ
211
7/i
1
ĠZMĠR SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SPOR
ĠZMĠR
Dr.M.Hüseyin KORKUSUZ
212
7/i
1
JANDARMAGÜCÜ
ANKARA
Ahmet Salih ALPAN
213
7/i
1
ADANA ÇUKOBĠRLĠK SPOR KULUBÜ
ADANA
M.Bülent DEDE
214
7/j
1
BATIKENT KÜLTÜR SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Mustafa ÖZKOL
215
7/j
1
NEBAHAT KESKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU SPOR KULÜBÜ
ANKARA
Tuncay ERESKEN
216
7/j
1
URLA BELEDĠYESĠ GENÇLĠK SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ
ĠZMĠR
Ebu Bekir DĠLEMRE
217
7/j
1
GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ
AKSARAY
ġaban BĠLGĠÇ
218
7/j
1
ADANA RAL SPOR KULÜBÜ
ADANA
M.Ali BĠNEN
219
7/j
1
GENÇLĠK SPOR KULÜBÜ BAġKANLIĞI
SĠVAS
Mehmet ÖZLÜ
220
7/j
1
GENÇLERBĠRLĠĞĠ SPOR KULÜBÜ
SĠNOP
Bülent KALKANLI
221
7/j
1
TURGUTLU BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ
MANĠSA
Ergun ERBAY
222
7/j
1
ELAZIĞ POLĠSGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
ELAZIĞ
Ġsmail BAYRAKTAR
223
7/j
1
TAġKÖPRÜ SPOR KULÜBÜ
KASTAMONU
YaĢar GÖKTAġ
224
7/j
1
KÜTAHYA TARIM KREDĠ ÜLKÜ SPOR
KÜTAHYA
Aydın ġENTÜRK
225
7/j
1
FETHĠYE BELEDĠYESPOR KULÜBÜ
MUĞLA
Sefai GÜNER
226
7/j
1
174
ĠZMĠR MEV SPOR KULÜBÜ
ĠZMĠR
Metin PARLAK
Download

Delege Listesi - Spor Genel Müdürlüğü