Form 2-1
Türkiye İş Kurumu
İşgücü İstem Formu
(Ön Yüz)
İŞGÜCÜ İSTEM FORMU
ĠġGÜCÜ ĠSTEMĠ TARĠH/NO:
MESLEK ADI
:
YURTDIġI ĠġGÜCÜ ĠSTEM NO:
MESLEK KODU:
ĠġYERĠ ADI: TEMSAN DİYARBAKIR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ĠġYERĠNĠN YASAL DURUMU
FAALĠYET ALANI:
ĠġVERENĠN ADI-SOYADI/ÜNVANI: TEMSAN – TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL

KAMU

ADRESĠ: DÖKMETAŞ MAHALLESİ ELAZIĞ BULVARI NO:429 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
Telefon No: 0 412 339 04 54
ÇalıĢan iĢçi sayısı: 113
Faks No: 0 412 339 04 50
ĠġYERĠNĠN ADRESĠ:
Takdim / Sevk yeri
GörüĢme yapılacak kiĢinin:
TEMSAN
Adı - Soyadı: Remzi DENİZHAN
Masraf karĢılığı ödendi mi
Unvanı: İnsan Kaynakları ve Destek
Hizmetleri Müdürü
DİYARBAKIR İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ
Telefon: 0 412 339 04 54 / 115
DÖKMETAŞ MAHALLESİ ELAZIĞ BULVARI NO:429
YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
Evet

Hayır

Tutarı...........................
Tarih/Saat: ....................................
(B) İŞGÜCÜ İSTEMİ BİLGİLERİ

SONDAJ 
ĠġGÜCÜ ĠSTEMĠ TÜRÜ:

TRANSFER...
YURTĠÇĠ
ĠSMEN TALEP
YURTDIġI...
ĠSTENEN MESLEK: Elektrik Mühendisi
AÇIK Ġġ SAYISI:
ÇALIġMA
SÜRESĠ:

TESCĠL....
CĠNSĠYET: Kadın....



ESKĠ HÜKÜMLÜ
ÇIRAK........

Erkek.......
YAġ:.......
1 (BİR)
Sürekli:..
ÖZÜRLÜ....

Mevsimlik:.

ÇalıĢma Saat/Günleri: 07:00 / 16:30
ÖDENECEK ÜCRET
Yurtiçi:......................
Medeni Hali:
Geçici:..
 TERÖR.. 
 KURS.....
Evli.....
Tam Zamanlı:..
Bekar....... 

YurtdıĢı:....................
Yarı Zamanlı:....

Vardiyalı:...

ĠĢ Geçici Ġse Süresi:........................
ĠġVEREN SEÇME TÜRÜ:
SOSYAL ÖDEMELER: YASAL HAKLAR
Yazılı:.......
Mülakat:....
YAPILACAK Ġġ: MESLEĞİNİN GEREĞİ
ÇALIġILACAK:


Ġlçe :YENĠġEHĠR
Ġl
:DİYARBAKIR
Ülke :TÜRKĠYE
ĠĢçinin Pozisyonu:
ĠġÇĠNĠN KULLANACAĞI MAKĠNA VE EKĠPMAN :
ĠSTEMĠN KARġILANMASI ĠÇĠN GEREKEN SÜRE:
SON GÖNDERME TARĠHĠ:
(C) İŞÇİDE ARANAN ÖZELLİKLER
GEREKLĠ DENEYĠM:
Evet:....
DENEYĠM SÜRESĠ (Yıl) :
ASKERLĠK YAPMIġ :
Evet:......

Hayır:......
Hayır:.....

ÖRENĠM DURUMU:
4 YILLIK ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MEZUNU OLMAK.
Tecil:....

BAġKA NĠTELĠKLER:
MS Office, Autocad veya Solid YABANCI DĠL
programlarını etkin bir şekilde kullanmak, Yurt içi ve yurt dışı
seyahat engeli bulunmamak, YDS’ den en az 60 ve üzeri puan
almış olmak.
GEREKLĠ
SÜRÜCÜ EHLĠYETĠ ĠSTENĠYORMU: Evet:......
Ehliyet Sınıfı/ Tarihi:..........................
Hayır:... 
Ġngilizce:
Fransızca:
Almanca:
Diğer:
ĠġVERENĠN ĠMZASI:.............................
DÜZEYĠ
Az
Orta
Ġyi
Çok
iyi
















Tarih:..........................
KAYDI ALAN GÖREVLĠ:
ADI/SOYADI:
ÜNVANI:
TARĠH:
ĠMZA:
İŞVERENİN DİKKATİNE: Bu form, işgücü isteminizin niteliğinin belirlenmesinde ve uygun elemanların sizlere takdiminde Kurum çalışanlarına yardımcı olacaktır.
Bu nedenle bu formun tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Formlar İŞKUR' a ya elden verilebilir ya da .............................numaraya fakslanabilir.
İŞKUR' dan bilgi ve hizmet almak için 180 numaralı telefonu arayın.
Download

Türkiye Elektro Mekanik Sanayii Genel Müdürlüğü Elektrik