Form 2-1
Türkiye İş Kurumu
İşgücü İstem Formu
(Ön Yüz)
ĠġGÜCÜ ĠSTEM FORMU
ĠġGÜCÜ ĠSTEMĠ TARĠH/NO:
MESLEK ADI
:
YURTDIġI ĠġGÜCÜ ĠSTEM NO:
MESLEK KODU:
ĠġYERĠ ADI: TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĠġYERĠNĠN YASAL DURUMU
FAALĠYET ALANI:
ĠġVERENĠN ADI-SOYADI/ÜNVANI: TEMSAN – TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL

KAMU

ADRESĠ: ÇAMLICA MAH. 145. SOKAK NO:16 YENĠMAHALLE /ANKARA
Telefon No: 0 312 397 55 75
ÇalıĢan iĢçi sayısı: 271
Faks No: 0 312 397 55 73
ĠġYERĠNĠN ADRESĠ:
Takdim / Sevk yeri
GörüĢme yapılacak kiĢinin:
TEMSAN
TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adı - Soyadı: Ahmet KILIÇ
ÇAMLICA MAH. 145. SOKAK NO:16 YENĠMAHALLE /ANKARA
Masraf karĢılığı ödendi mi


Unvanı: Ġnsan Kaynakları Müdürü V.
Evet
Telefon: 0 312 397 55 75 / 303
Tutarı...........................
Hayır
Tarih/Saat: ....................................
(B) ĠġGÜCÜ ĠSTEMĠ BĠLGĠLERĠ

SONDAJ 
ĠġGÜCÜ ĠSTEMĠ TÜRÜ:

TRANSFER... 
YURTĠÇĠ
ĠSMEN TALEP
YURTDIġI...
ĠSTENEN MESLEK: HĠDROLĠK APKANT PRES OPERATÖRÜ
AÇIK Ġġ SAYISI:
ÇALIġMA
SÜRESĠ:

CĠNSĠYET: Kadın....

ESKĠ HÜKÜMLÜ TERÖR..
ÇIRAK........

Erkek.......

Mevsimlik:.

08.00 / 17.30

 KURS.....
ÖDENECEK ÜCRET
Yurtiçi:......................
Medeni Hali:
Geçici:..
ÇalıĢma Saat/Günleri:
TESCĠL....


YAġ:.......
1 (BĠR)
Sürekli:..
ÖZÜRLÜ....
Evli.....
Tam Zamanlı:..
Bekar....... 

YurtdıĢı:....................
Yarı Zamanlı:....

Vardiyalı:...

ĠĢ Geçici Ġse Süresi:........................
ĠġVEREN SEÇME TÜRÜ:
SOSYAL ÖDEMELER: YASAL HAKLAR
Yazılı:........
Mülakat:...
YAPILACAK Ġġ: MESLEĞĠNĠN GEREĞĠ
ÇALIġILACAK:


Ġlçe :
Ġl : ANKARA ve BAĞLI ĠġYERLERĠ
Ülke :
ĠĢçinin Pozisyonu:
ĠġÇĠNĠN KULLANACAĞI MAKĠNA VE EKĠPMAN :
ĠSTEMĠN KARġILANMASI ĠÇĠN GEREKEN SÜRE :
SON GÖNDERME TARĠHĠ:
(C) ĠġÇĠDE ARANAN ÖZELLĠKLER
GEREKLĠ DENEYĠM:
Evet:....

Hayır:......
ÖRENĠM DURUMU:
EML (ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ) METAL
TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK.
DENEYĠM SÜRESĠ (Yıl) : 2 Yıl
ASKERLĠK YAPMIġ :
Evet:......

Hayır:.....

Tecil:....

GEREKLĠ BAġKA NĠTELĠKLER: Mesleki Teknik Resim okuma yeteneğine, YABANCI DĠL
Apkant ve Büküm Tezgâhlarında toplamda en az 2 yıl iĢ
tecrübesine sahip olmak, çalıĢtığını ÇalıĢma Belgesi ve SGK hizmet
dökümü ile belgelendirmek.
Sınav Uygulamalı yapılacaktır.
Ġngilizce:
SÜRÜCÜ EHLĠYETĠ ĠSTENĠYORMU: Evet:......
Ehliyet Sınıfı/ Tarihi:..........................
Hayır:... 
Fransızca:
Almanca:
Diğer:
ĠġVERENĠN ĠMZASI:.............................
DÜZEYĠ
Az
Orta
Ġyi
Çok
iyi
















Tarih:..........................
KAYDI ALAN GÖREVLĠ:
ADI/SOYADI:
ÜNVANI:
TARĠH:
ĠMZA:
İŞVERENİN DİKKATİNE: Bu form, işgücü isteminizin niteliğinin belirlenmesinde ve uygun elemanların sizlere takdiminde Kurum çalışanlarına yardımcı olacaktır.
Bu nedenle bu formun tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Formlar İŞKUR' a ya elden verilebilir ya da .............................numaraya fakslanabilir.
İŞKUR' dan bilgi ve hizmet almak için 180 numaralı telefonu arayın.
Download

ĠġGÜCÜ ĠSTEM FORMU