BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN :
AĢağıdaki belirtilen Ģartları taĢıyanlardan öğretim üyesi alınacaktır.
657 sayılı Kanunu’nun 48. Maddesi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili
maddelerindeki şartları sağlamak.
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER :
1- Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecektir. Özgeçmiş,
yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi kurumlarca
onaylı sureti), iki adet fotoğrafını, hizmet cetveli (varsa), bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara
yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora
çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan
belgelerini dört takım dosya yaparak başvuru yapacaklardır.
2- Yardımcı Doçent kadrosu için adaylar dilekçesinde; yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa
hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora veya Uzmanlık belgeleri) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte
başvuracaklardır.
-Yardımcı doçent kadrosuna başvuran adaylar “ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ” 6. ve 7. maddeleri
gereğince yabancı dil sınavına tabi tutulacaklardır.
BĠRĠMĠ
UNVANI
FEN-EDB. FAK.
Yrd. Doç.
MÜH.-MĠM. FAK.
BÖLÜM/ABD
ARANAN NĠTELĠKLER
DRC.
ADET
Sosyoloji Böl.
4
1
Yrd. Doç.
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği ABD
1
1
Yrd. Doç.
İlköğretim Matematik Eğitimi
ABD
3
1
Yrd. Doç.
Okul Öncesi Eğitimi ABD
5
1
-
Yrd. Doç.*
Kardiyoloji ABD
3
1
-
Yrd. Doç.*
Çocuk Cerrahisi ABD
3
1
-
Felsefe ve Din Bilimleri Böl.
1
1
İslam Felsefesi alanında doçent unvanı almış
olmak.
Yrd. Doç.
Temel İslam Bilimleri Böl.
4
1
Tasavvuf alanında çalışmaları olmak.
Yrd. Doç.
İslam Tarihi ve Sanatları Böl.
1
1
SAĞLIK Y.O.
Yrd. Doç.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği ABD
3
1
BESYO
Doçent
Hareket ve Antrenman Bilimleri
ABD
1
1
EĞĠTĠM FAK.
TIP FAK.
Doçent
ĠLAHĠYAT FAK.
Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olup,
alanında doktora yapmış olmak.
İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doktora
yapmış olmak.
İslam Tarihi alanında doktora yapmış olup, Büyük
Selçuklularla ilgili çalışmaları olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalında Doktora yapmış olmak.
Psiko-sosyal alanlarda çalışmalar yapmış olmak.
BaĢvuru Adresi: Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.
*: Başvuru tarihi itibariyle en çok 2 ay mecburi hizmeti kalmış olmak.
Müracaat tarihleri: 14/11/2014-01/12/2014 Pazartesi günü saat 17.00 kadar,
AÇIKLAMALAR :
1- İlanımız Resmi Gazete ve Posta Gazetesinde 14/11/2014 tarihinde yayınlanmıştır.
2- Başvurular şahsen yapılacaktır.
3 -Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.
4-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin II. Bölümünde bulunan Profesörlük, Doçentlik ve
Yardımcı Doçentlik Başvurularında Aranacak Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları tablosunu doldurarak başvuru
dosyasına ekleyecektir.
5- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilecektir.
Download

Tıklayınız. - Bozok Üniversitesi