ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
ĠZMĠR AKDENĠZ AKADEMĠSĠ
TASARIM KORĠDORLARI ULUSAL FĠKĠR YARIġMASI
JÜRĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
ĠZMĠR AKDENĠZ AKADEMĠSĠ - 2014
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR AKDENİZ AKADEMİSİ
Mehmet Ali Akman Mah. Mithatpaşa Cad. No:1087 Pk:35290 Konak, İZMİR
Tel: +90 (232) 2934611 Faks: +90 (232) 2934610
www.izmeda.org . [email protected] . [email protected]
ĠZMĠR AKDENĠZ AKADEMĠSĠ
TASARIM KORĠDORLARI ULUSAL FĠKĠR YARIġMASI
JÜRĠ DEĞERLENDĠRME RAPORU
Ġzmir Akdeniz Akademisi ‘Tasarım Koridorları’ Ulusal Fikir YarıĢması Değerlendirme Jürisi,
yarıĢmacıların projelerini değerlendirmek üzere 12.09.2014 tarihinde saat 09.30’da Ahmed
Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM)’nde toplandı. DanıĢman Jüri Üyeleri B. Fügen
Selvitopu, Ali Sabuktay, Hasan Topal, Tevfik Balcıoğlu, Mine Ovacık DörtbaĢ, Tevfik
Tozkoparan, AyĢegül Sabuktay AktaĢ, Asli Jüri Üyeleri Cânâ Bilsel, Can Özcan, Erdal
Uzunoğlu, Hakan Gencol, Mehmet Kütükçüoğlu, Murat Tabanlıoğlu ve Turgut ÇıkıĢ, Yedek
Jüri Üyeleri Aysun Aytaç, Ġlker Özdel, Ġnci Uzun, Koray Korkmaz ve Raportörler Aslı
Topal ve Merve Tosun Artok toplantıda hazır bulundular. Her bir jüri üyesi, tek tek yarıĢmaya
katılan projeleri daha evvel görmediklerine dair yazılı beyanlarını verdiler.
Raportörlük raporu okundu ve Tasarım Koridorları Ulusal Fikir YarıĢması’nda 77 projenin
teslim edildiği; bunlardan 32 projenin elden,
45 projenin kargo yoluyla yarıĢma
raportörlüğüne ulaĢtırıldığı belirlendi. Raportörler projelerden 5’inin Ģartnamede belirtilen
sayıdan fazla pafta teslim ettiğini ve bir projenin maketinin bulunmadığını jüriye bildirdi. Bu
konuda;

Jüri, yarıĢmaya Ģartnamede belirtilen 2 adet A1’den daha fazla sayıda pafta içeren
projelerin asma Ģemasında gösterilen ilk 2 paftasını değerlendirmeye almaya, diğer
paftaları değerlendirme dıĢı bırakmaya,

Maketi olmayan projelerin ise, kimi projelerin maketlerinin zarar görmüĢ olmasını da
dikkate alarak, değerlendirmeye alınmasına karar verdi.
Jüri üyeleri saat 10.30’da yarıĢmaya teslim edilen 77 projeyi değerlendirmek üzere bireysel
incelemelerine baĢladı. Ġlk tur bireysel incelemenin tamamlanmasının ardından saat 14.00’de
ilk eleme aĢamasına geçildi.
BĠRĠNCĠ ELEME
YarıĢma Ģartnamesinde belirtilen ölçütler doğrultusunda her bir proje üzerinde yapılan
tartıĢma ve değerlendirme sonucunda, 23 projenin beklentileri karĢılamadıkları gerekçesiyle
ilk turda elenmesine oy birliği ile karar verildi. Sıra numaralarına göre; 1, 8, 14, 18, 21, 23,
24, 30, 31, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 50, 54, 60, 61, 69, 70, 73, 76 no.lu projeler birinci turda
elendiler.
ĠKĠNCĠ ELEME ve DEĞERLENDĠRME
Jüri ikinci elemeye baĢlamadan önce ikinci tura kalan 54 proje üzerinde yeniden bireysel
incelemelerde bulundu. Bunun ardından saat 16.00’da ikinci eleme aĢamasına geçildi.
Ġkinci eleme sonucunda 32 adet projenin elenmesine karar verildi. Sıra numaralarına göre bu
aĢamada 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 27, 28, 29, 34, 35, 39, 42, 43, 44, 46, 53, 55, 62,
65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 77 no.lu projeler elendi. Jüri saat 20.00’de çalıĢmalarına ara vererek
13.09.2014 günü saat 09.30’da toplanmak üzere ilk günkü çalıĢmalarını tamamladı.
Ġkinci turda elenen projeler üzerinde jürinin değerlendirmeleri aĢağıda yer almaktadır:
2
3 Sıra numaralı proje: Kent sokağına minimum müdahale etmesi, strüktürünün hafifliği ve
zarifliği projenin olumlu yanlarıdır. Mekân tanımı zayıf olmakla beraber Ģartnamede yer alan
program ihtiyaçlarından performans ve diğer kullanım olanakları yetersiz bulunduğu için 1-6
oy ile elenmiĢtir. KarĢı oy H. Gencol tarafından verilmiĢtir.
4 Sıra numaralı proje: Kent mekânında ilgi çekici olması, temel bir geometri kullanması
olumlu bulunmasına rağmen projenin Ģartnamede yer alan programı karĢılamadığı
görülmüĢtür. Farklı tipteki kullanımlara ve çeĢitliliğe olanak vermemesi yanında iklim
koĢullarına karĢı koruma sağlamaması nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
5 Sıra numaralı proje: Denizde yüzer bir platform yaratma ve bu platformun kıyıya
tutunması fikri olumlu bulunmakla birlikte, proje iĢlevsel gereklilikleri karĢılamadığı,
formunun algılanan kısmı yeterince güçlü olmadığı, sergileme iĢlevinde eksiklikler
saptandığı ve kıyı ile bağlantısı sorunlu bulunduğu için oy birliği ile elenmiĢtir.
6 Sıra numaralı proje: Uygulanabilir ve ekonomik olması, kent mekânı ile bütünleĢme
çabasının bulunması projenin olumlu noktaları olarak belirlenmiĢtir. Buna karĢılık, yaratıcı ve
yenilikçi bulunmaması, iklim koĢullarına yeterince dayanıklı olmaması, güvenlik açığı
olabileceği ve üst örtünün strüktürünün yetersizliği nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
7 Sıra numaralı proje: Kent içerisinde bir sergi nesnesi olarak ele alınmıĢ olması olumlu
bulunmakla birlikte, iĢlevsellik ve Ģartnamede yer alan programın gereksinimlerini
karĢılamadığından oy birliği ile elenmiĢtir.
9 Sıra numaralı proje: Geri dönüĢümlü malzeme kullanım çabası olumlu bulunmuĢ olsa da
strüktür çözümünün yetersizliği, kentle iliĢkisinin zayıf olması ve Ģartnamede yer alan
programın gereksinimlerini karĢılamaması nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
11 Sıra numaralı proje: Kent oyuncağı fikri olumlu olmakla beraber, grid ile masif
parçaların birbirini desteklememesi ve kent içindeki dağınıklığı, sergileme yüzeyi
sağlamadaki yetersizliği, oluĢturduğu kent mobilyalarının ergonomik açıdan sorunlu
gözükmesi nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
12 Sıra numaralı proje: Projenin kolay sökülüp takılabilir ve taĢınabilir olması olumlu
bulunmakla beraber, kentle kurduğu iliĢkinin zayıflığı, inci metaforunun özgün ve yenilikçi
bulunmaması ve kendi içine kapalılığı nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
16 Sıra numaralı proje: Kent mekânında ilgi çekici plastik değeri baĢarılı bulunmuĢ olmakla
birlikte, kullanıma dayalı (giriĢ-çıkıĢ) zorlukları, sergileme iĢlevinin yeterli olmaması ve
pnömatik elemanların iç mekân olarak kullanılmaya çalıĢılması olumsuz bulunarak 2-5 oy
oranı ile elenmiĢtir. KarĢı oylar C.Bilsel ve H. Gencol tarafından verilmiĢtir.
17 Sıra numaralı proje: Modülerlik açısından olumlu bulunmasına rağmen strüktürel olarak
yapılabilirliği ve modülün oluĢma Ģekline iliĢkin belirsizlikler bulunması ve projenin grafik
düzeyde kalmıĢ olması nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
3
19 Sıra numaralı proje: ĠĢlevleri gerçekleĢtirmeye yönelik çabası ve mekân kurgusu olumlu
bulunmuĢ olsa da, programı aĢan alan kullanımı, geçicilik ölçütünden uzak bulunması
dolayısıyla 2-5 oy ile elenmiĢtir. KarĢı oylar M. Tabanlıoğlu ve H. Gencol tarafından
verilmiĢtir.
27 Sıra numaralı proje: Gece görünüĢündeki ilgi çekiciliğine rağmen, güneĢ kontrolündeki
yetersizliği, çevresi ile iliĢkisinin sorunlu olması, uygulanabilirlik açısından kısıtlı olması,
mekân kalitesinin programın gereksinimlerini yeterince karĢılamaması nedeniyle oy birliği ile
elenmiĢtir.
28 Sıra numaralı proje: Metropoliten ölçekte bağlamsal yaklaĢımı olumlu bulunmakla
birlikte, mekânsal açıdan zengin bir hacim sunmaması, ihtiyaç programını yeterince
karĢılamaması nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
29 Sıra numaralı proje: Su ögesini kullanıyor olması, dekoratif ve estetik bulunmasına
rağmen, iĢlevsel yetersizlikleri, yapısal çözümlemelerindeki belirsizlikleri nedeniyle 1-6 oyla
elenmiĢtir. KarĢı oy E. Uzunoğlu tarafından verilmiĢtir.
34 Sıra numaralı proje: Hafifliği, modülerliği ve kolay inĢa edilir olması olumlu
bulunmasına rağmen, kentsel çevre ile ölçek iliĢkisinin sorunlu, sergilemeye uygun
yüzeylerinin yetersiz, mekânsal kurgusunun zayıf bulunması nedeniyle oy birliği ile
elenmiĢtir.
35 Sıra numaralı proje: Tanımlı bir dıĢ mekân oluĢturması olumlu bulunmakla birlikte,
malzeme seçiminin yetersizliği, programın beklentilerini karĢılamaması, iklim koĢullarına
dayanıklı olmaması nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
39 Sıra numaralı proje: Kentsel bağlam içerisinde farklı noktalarda sergileme ve iĢlevsel
çeĢitliliğe olanak sağlaması olumlu bulunmakla beraber mekân zenginliği taĢımaması,
birleĢmelerde varyasyon eksikliği nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
42 Sıra numaralı proje: Basit geometrisiyle dikkat çekmesine rağmen, aynı geometrinin
monotonlaĢarak iĢlevsel çeĢitliliğe olanak sağlamaması nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
43 Sıra numaralı proje: Geri dönüĢümlü malzeme kullanımı olumlu bulunmakla birlikte,
sergileme dıĢındaki etkinliklere olanak sağlamaması ve sergileme yüzeylerindeki yetersizlik
nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
44 Sıra numaralı proje: Konteyner kullanımı ve yeĢil alan yaratma fikri olumlu bulunmasına
rağmen, konteyner ögesinin kullanım biçimi ve ölçeğinin sorunlu olması, geçici yapı
özelliklerini göstermemesi ve kentin farklı noktalarında uygulanmasının güçlüğü nedeniyle 16 oy ile elenmiĢtir. KarĢı oy H. Gencol tarafından verilmiĢtir.
46 Sıra numaralı proje: Kullandığı basit geometrinin sunduğu mekânsal olanaklar olumlu
bulunmasına rağmen, strüktürel elemanların fazlalığının iç mekân kullanımında esnekliği
engellemesi nedeniyle 2-5 oy ile elenmiĢtir. KarĢı oylar E. Uzunoğlu ve T. ÇıkıĢ tarafından
verilmiĢtir.
4
53 Sıra numaralı proje: Hareketliliği ve sürdürülebilir enerji kullanımı açısından olumlu
bulunmasına rağmen, program yorumundaki yetersizliği, mekânsal zenginlik sunmaması,
kentsel bir obje olarak zayıf bulunması ve uygulanabilirliğindeki eksikliği nedeniyle 2-5 oy
ile elenmiĢtir. KarĢı oylar C. Bilsel ve H. Gencol tarafından verilmiĢtir.
55 Sıra numaralı proje: Yüzer sergileme alanı yaratma çabası olumlu bulunmasına rağmen,
karmaĢık cephesi, mekân düzenindeki yetersizlikler ve uygulanabilirlik sorunları nedeniyle oy
birliği ile elenmiĢtir.
62 Sıra numaralı proje: Yalınlığı ve uygulanabilirliği ile insan ölçeğini yakalaması, yeĢil
alanı kullanması olumlu bulunmakla beraber, kentsel bağlamda zenginlik sunmaması
nedeniyle 2-5 oy ile elenmiĢtir. KarĢı oylar H. Gencol ve E. Uzunoğlu tarafından verilmiĢtir.
65 Sıra numaralı proje: Birimlerin detayda çalıĢılması olumlu bulunmakla beraber,
birimlerin birleĢimindeki ve mekân çözümlerindeki yetersizliği nedeniyle oy birliği ile
elenmiĢtir.
66 Sıra numaralı proje: Modüler çalıĢma olumlu olmakla birlikte yapısal sorunları ve kentle
iliĢkisinin olumsuz bulunması nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
67 Sıra numaralı proje: Kentsel mekânda farklı düzenlemelere izin vermesi olumlu
bulunmasına rağmen, iç mekânda farklı varyasyonlara yol açamaması ve sabit kapalı alan
yaratması nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
71 Sıra numaralı proje: Suyu kullanma çabası olumlu bulunmasına rağmen, simgesel
düzeyde kalması ve iĢlevsel problemleri nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
72 Sıra numaralı proje: Kentin bütününde farklı noktalarda kullanım olanağı sağlaması ve
yalın bir geometri yaratma çabasına rağmen, üst yapının bu geometri ile uyumsuzluğu, dıĢ
mekâna kapalı olması ve geçirgenlik taĢımaması nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
74 Sıra numaralı proje: Pnömatik eleman kullanımı ve kolay taĢınırlığı olumlu bulunmasına
rağmen, alıĢılmıĢ form ve mekânın ötesine geçememesi nedeniyle 2-5 oy ile elenmiĢtir. KarĢı
oylar C.Özcan ve E. Uzunoğlu tarafından verilmiĢtir.
75 Sıra numaralı proje: Hareketli strüktürü ve sunduğu mekânsal değiĢkenlik olumlu
bulunmasına rağmen iklimsel ve iĢlevsel yetersizlikleri nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
77 Sıra numaralı proje: Kavramsal olarak baĢarılı olmakla birlikte mekânsal belirsizlikleri
nedeniyle oy birliği ile elenmiĢtir.
3. ELEME ve DEĞERLENDĠRME
Jüri, 13.09.2014 saat 9.30’da yeniden toplanarak üçüncü tura kalan 22 proje üzerinde yaptığı
bireysel incelemelerin ardından, saat 11.00’de üçüncü elemeye geçti. Bu turda, 9 adet
projenin elenmesine karar verildi. Sıra numaralarına göre, 13, 20, 22, 26, 33, 49, 52, 57, 58
no.lu projelerin üçüncü turda elenmesine karar verildi. Bu projeler üzerinde jüri
değerlendirmesi;
5
13 Sıra numaralı proje: Sahip olduğu plastik etki ile kent mekânında ilgi çekici bir tasarım
nesnesi olma potansiyeline rağmen, programın öngördüğü kapalı mekân ihtiyacına getirdiği
çözümün yeterli bulunmaması nedeniyle 1-6 oy ile elenmiĢtir. KarĢı oy; C. Bilsel
20 Sıra numaralı proje: Yansıtıcı yüzey fikrini yarıĢma konusu ile bir araya getirme çabası
olumlu bulunmakla birlikte, farklı iklim ve çevresel koĢullar açısından böyle bir yüzey
tercihinin olumsuzluklar yaratabileceği; ayrıca, tasarım nesnesinin içe dönük kurgusunun dıĢ
mekân iliĢkileri açısından öneriyi zayıflattığı düĢüncesiyle oybirliği ile elenmiĢtir.
22 Sıra numaralı proje: Projeyi çevreleyen duvarların kentli kullanımına dönük sergileme
amaçlı olarak tasarlanması, üretimin ve servis birimlerinin içeride, sergileme iĢlevinin
dıĢarıda kurgulanması olumlu bulunmakla birlikte, farklı iklim koĢulları ve güvenlik sorunları
karĢısında önerinin sahip olduğu potansiyeli kullanmak konusunda yetersiz görülmesi
nedeniyle oybirliği ile elenmiĢtir.
26 Sıra numaralı proje: Ekolojik duyarlılığı ve kablo elemanlar ile açık mekânı tanımlama
çabası olumlu bulunmakla birlikte, kapalı mekânın önünde yer alan bu alan ile olan form
iliĢkisi eklektik bulunmuĢ, çevresiyle ölçek iliĢkisinde baskınlığı olumsuz olarak
değerlendirilerek 3-4 oy ile elenmiĢtir. KarĢı oylar; C. Bilsel, E. Uzunoğlu ve H. Gencol.
33 Sıra numaralı proje: Uygulama kolaylığı olumlu bulunmakla birlikte, sunumda görülen
iki boyutlu güçlü grafik etkinin üç boyutlu gerçeklik düzleminde kaybolacağı ve programın
ihtiyaçlarına yeterli yanıt sunamadığı düĢüncesiyle 1-6 oy ile elenmiĢtir. KarĢı oy; C. Özcan.
49 Sıra numaralı proje: Tanımladığı orta avlu ve iki farklı form arayıĢını bir araya getirme
çabası olumlu bulunmakla birlikte; önerinin, program tanımına uymayan baskın bir ölçekte
kurgulanması olumsuz olarak değerlendirilerek 2-5 oy ile elenmiĢtir. KarĢı oylar; H. Gencol,
M. Kütükçüoğlu.
52 Sıra numaralı proje: ArdıĢık elemanların kullanılmasıyla bir koridor oluĢturulması fikri
olumlu bulunmakla birlikte, kesitte görülen üç boyutlu hareketin planimetrik düzleme
yansımamıĢ olması, farklı kullanım olasılıklarının yetersizliği ve mekânsal çeĢitliliğinin kısıtlı
bulunması nedeniyle oybirliği ile elenmiĢtir.
57 Sıra numaralı proje: Modüllerin bir araya geliĢleri ile farklı mekânsal kurgulara olanak
sağlaması olumlu görülmekle birlikte, bir tasarım nesnesi olarak potansiyelini yeterince
kullanamadığı bulunması ve kentsel bağlam ile ölçek uyumsuzluğu nedeniyle oybirliği ile
elenmiĢtir.
58 Sıra numaralı proje: Kıyıya eklemlenme ve bir deniz yapısı olma çabası olumlu olarak
değerlendirilmekle birlikte, kıyı ile bağlantısındaki yapısal sorunlar ve önerdiği eğimli amfi
ile etkinlik platformu arasındaki iliĢki yeterince güçlü bulunmaması nedeniyle oybirliği ile
elenmiĢtir.
6
4. ELEME ve DEĞERLENDĠRME
Jüri kalan projeler arasında ödül grubuna girecek olan projeleri belirlemek üzere, bireysel
çalıĢmadan sonra dördüncü eleme çalıĢmalarına geçti. Bu aĢamada ödül alacak 5 projenin
belirlenmesi için oylama yapıldı; 2, 10, 15, 25, 36, 48, 59, 64 no’lu projeler ise dördüncü
turda elendi.
2 Sıra Numaralı Proje: Projenin kentin çok farklı noktalarında, fiziksel ve sosyal çevreyle
bütünleĢmesi takdir edilmiĢtir. Buna karĢılık, iç mekânın kurgusunun istenilen iĢlevleri
yeterince karĢılamadığı görülmüĢ ve oybirliği ile elenmiĢtir.
10 Sıra Numaralı Proje: Projenin yalınlığı, program çözümündeki esnekliği ve yapısal
sistemin hareketliliği olumlu bulunmuĢtur. Ancak kentsel çevreyle bütünleĢmesi problemli
bulunmuĢ, sistemi oluĢturan yapısal elemanların sergilemeye yeterince uygun olmadığı
görüĢüne varılarak oybirliği ile elenmiĢtir.
15 Sıra Numaralı Proje: Projenin konstrüksiyonunun hafifliği ve Ģeffaflığı, temel mimari
öğeleri yalın bir biçimde bir araya getirmesi, açık ve kapalı mekânları tek çatı altında
kapsaması, iklim koĢullarını dikkate alması olumlu bulunmuĢ, buna karĢın yapısal
elemanların sabitliği nedeni ile farklı kullanımlara yönelik esnekliğinin bulunmaması,
yeterince yenilikçi olmaması eleĢtirilerek oybirliği ile elenmiĢtir.
25 Sıra Numaralı Proje: KarmaĢık bir geometrik örüntüden yola çıkarak oluĢturduğu üst
örtü konfigürasyonu olumlu bulunmuĢ, ancak pnömatik strüktür sisteminin yapılabilirliği
sorgulanmıĢ, projenin programın iĢlevsel gerekliliklerini yeterince dikkate almadığı ve insan
ve çevre ölçeği ile ilgili boyutlandırma sorunları olduğu görülerek oybirliği ile elenmesine
karar verilmiĢtir.
36 Sıra Numaralı Proje: Mimari kimliği, iĢlev Ģemasındaki çeĢitliliği ve mekânsal
kurgusunun zaman içinde değiĢen farklı kullanımlara izin veren esnekliği olumlu bulunmuĢ
olmakla birlikte, iç mekân kalitesi eleĢtirilmiĢ ve kentsel ölçekte baskın bir kütle olduğu
görüĢüne varılarak oybirliği ile elenmiĢtir.
48 Sıra Numaralı Proje: Projenin yalın ve okunaklı geometrisi, farklı iç mekân kullanımları
için uyarlanabilir olması, uygulanabilir modüler tasarımı olumlu bulunmasına karĢın, bu
geometrinin olanaklarından yeterince yararlanmadığı düĢünülmüĢ, yeterince geçirgen
olmaması ve dıĢ mekânla iliĢki kurmaması, iskelet sistemin dıĢ sergileme yüzeylerinin
algılanmasını zayıflattığı görülerek oybirliği ile elenmesine karar verilmiĢtir.
59 Sıra Numaralı Proje: Projenin kent mekânına sunduğu görsel değeri, sergileme ve
performanslara yönelik mekânsal çeĢitlilik yaratma çabası olumlu bulunmakla birlikte,
özellikle dıĢ mekânın kullanımı ve sunduğu olanaklar ile iç mekân/dıĢ mekân iliĢkileri
açılarından zayıf bulunarak oybirliği ile elenmesine karar verilmiĢtir.
64 Sıra Numaralı Proje: Sosyal ve dijital etkileĢime izin veren bellek duvarı ve duvar
içerisinde servis ve donatıların çözülmesi, iskele sisteminin kolay kurulabilir ve sökülüp
7
taĢınabilir olması takdir edilmiĢ, ancak iskele sisteminin farklı mekânlar üretme potansiyelinin
projede yeterince iĢlenmediği görülerek oybirliği ile elenmesine karar verilmiĢtir.
EġDEĞER ÖDÜLLER
Dördüncü tur sonunda yapılan oylama sonucunda, jüri, 32, 51, 56, 63, 68 sıra no.lu projelerin
eĢdeğer ödül almasına oy birliği ile karar verdi. Jürinin bu projeler üzerindeki değerlendirme
ve uygulamaya yönelik önerileri aĢağıda yer almaktadır. Ödüller eĢdeğer olduğundan projeler
arasında bir sıralama yapılmamıĢtır.
32 Sıra Numaralı Proje: Kentsel mekânda imge ve iletiĢim değeri yüksek bulunan bu
tasarım, yalın geometrisi, kolay sökülüp takılabilir modüler sistemi, uygulanabilirliği ve
tanımlı iç mekânı ile kentsel dıĢ mekân arasında sağladığı geçirgenlik olumlu bulunarak
oybirliğiyle eĢdeğer ödüle değer bulunmuĢtur. Jüri, yoğun bulunan strüktürel elemanların
seyreltilmesi olanaklarının araĢtırılmasını önerir.
51 Sıra Numaralı Proje: Kentin farklı noktalarına eklemlenebilmesi, bu yolla kent içerisinde
çeĢitli etkinlik odakları oluĢturabilmesi, basit yapısal sisteminin farklı konum ve kullanımlara
yönelik çeĢitlenerek farklılaĢabilmesi, bu çeĢitlilik içinde imge ve dil birliği kurması, kolay
uygulanabilirliği ve taĢınabilirliği takdir edilerek oybirliğiyle eĢdeğer ödüle değer
bulunmuĢtur. Jüri, bu projenin sergileme düzeneklerinin geliĢtirilmesini tavsiye eder.
56 Sıra Numaralı Proje: Yalın geometrisi ve farklı mekân deneyimleri yaratan iç mekân
düzenlemesiyle kentsel mekânda ilgi odağı oluĢturma potansiyeli yüksek bulunan bu projenin
basit konstrüksiyon sistemiyle uygulanabilirliği, açılıp kapanabilir çeperleriyle güvenlik
sağlaması ve farklı performanslara olanak sağlaması olumlu bulunmuĢ ve oybirliğiyle eĢdeğer
ödüle değer görülmüĢtür. Jüri, bu projenin iç mekânda sergileme olanaklarının geliĢtirilmesini
önerir.
63 Sıra Numaralı Proje: Kentsel mekânda güçlü imgesi ve plastik değeri yanında kavramsal
yaklaĢımıyla da özgün bulunan bu proje, program beklentilerine getirdiği farklı ve esin
kaynağı olan yaklaĢımıyla olumlu bulunmuĢ ve oybirliğiyle eĢdeğer ödüle değer bulunmuĢtur.
Jüri, bu projenin farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak düzenlemeler ile, farklı malzemelerle
inĢa edilmesi olanaklarının da araĢtırılmasını tavsiye eder.
68 Sıra Numaralı Proje: Bir tasarım nesnesi olarak ilgi çekici bulunan bu proje,
biçimlenmesi ile çeĢitli etkinlikleri davet eden oylumlar içermesi, birbirine eklemlenmiĢ
yapısal elemanların açılması ile kent içerisinde farklı dıĢ mekân tanımları sağlaması nedeniyle
oybirliğiyle eĢdeğer ödüle değer görülmüĢtür. Jüri, bu projede farklı sergileme olanaklarına
izin veren düzeneklerin araĢtırılmasını tavsiye eder.
EK 1. Proje Sıra Numaraları ile Proje Rumuzları EĢleĢmesi (Tablo)
EK 2. EĢdeğer Ödül Alan Proje Ekipleri
EK 3. EĢdeğer Ödüle Değer Görülen Projelerin Ġzmir Kenti Ġçerisinde YerleĢtirilmesine
Yönelik Jüri GörüĢü
8
EK 1. Proje Sıra Numaraları ile Proje Rumuzları EĢleĢmesi (Tablo)
RUMUZ LĠSTESĠ
SIRA
SIRA NO
NO
1
13974
2
73185
3
14532
SIRA NO
SIRA NO
Açılamaz
Açılabilir
Açılamaz
Alpay TEKĠN
Erkan AKAN, Ekip BaĢı
Oytun Gür GÜNEL
4
29341
Açılabilir
5
6
7
27863
35769
35192
Açılamaz
Açılamaz
Açılamaz
8
72308
Açılabilir
9
13582
Açılabilir
10
48516
Açılamaz
11
10532
Açılabilir
12
13
71908
64735
Açılamaz
Açılamaz
14
96837
Zeynep Burcu KAYA, Ekip BaĢı
Kübra CENK
Arzu KURUN
Gökçe ORHAN, Ekip BaĢı
Anıl ÖKTEM
SavaĢ ÇAKIR, Yardımcı
Gülcan AFACAN, Ekip BaĢı
Merve ÇELĠK
Açılabilir
Nimet DĠLAVER, Ekip BaĢı
Nermin S. SÖNMEZ
Gamze AVCI
AteĢ BAYRAM, DanıĢman
Gökhan SÖNMEZ, DanıĢman
Volkan TAġKIN, Ekip BaĢı
M. Batu KEPEKÇĠOĞLU
H. Levent FIRAT
Ahmet ÜNVEREN, Yardımcı
15
64921
Açılabilir
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27013
91401
93475
96149
17524
13427
17025
13860
53819
17495
Açılamaz
Açılamaz
Açılamaz
Açılamaz
Açılamaz
Açılamaz
Açılamaz
Açılabilir
Açılamaz
Açılamaz
26
12725
Açılabilir
Selim KARAMAN
Sevinç ALKAN KORKMAZ, Ekip BaĢı
S. Gizem ÖZMEN
Damla TURAN
9
27
39462
Açılabilir
28
45732
Açılabilir
29
30
76038
30259
Açılamaz
Açılamaz
Mustafa Emre ERGÜL, Ekip BaĢı
Hilal ERGÜL
Shayan SHOKRI
GülĢah ÖZPERÇĠN, Ekip BaĢı
Zeynep DÜNDAR AKKAN
31
37519
Açılabilir
Ali ÖZBĠLEN, Ekip BaĢı
Doruk Görkem ÖZKAN
Elif Merve ALPAK
Semih ÖZTÜRK
Süleyman YILMAZ
32
13074
Açılabilir
Burak AKTAN, Ekip BaĢı
Erkmen KORKMAZ
Orhan ERSAN, Ekip BaĢı
Ferhat HACIALĠBEYOĞLU, DanıĢman
Deniz DOKGÖZ, DanıĢman
Turgut ġAKĠROĞLU, DanıĢman
Gülcan AFACAN, Yardımcı
Kortay CEYLAN, Yardımcı
Deniz KÜLEKÇĠ, Yardımcı
Gizem YAZICI, Yardımcı
33
12845
Açılabilir
34
77581
Açılamaz
35
12850
Açılabilir
36
10468
Açılabilir
37
226801
Açılamaz
38
28579
Açılabilir
39
75820
Açılabilir
40
41
42
43556
26847
91827
Açılamaz
Açılamaz
Açılamaz
43
84630
Açılabilir
44
45
46
47
97415
15082
39147
20267
Açılamaz
Açılamaz
Açılabilir
Açılabilir
Nail Egemen YERCE, Ekip BaĢı
Ayça TAYLAN
Selin ERDEMĠRCĠ
Yusuf ReĢat GÜNER, Ekip BaĢı
AyĢe Pınar SERĠN
Fatma Pelin SERĠN
Berfin B. YILDIZ, Ekip BaĢı
Can HOġ
Aydın IġIKSAL, DanıĢman
Volkan BARBOROS, Ekip BaĢı
Hüseyin ÖZTÜRK
Ġpek BAYCAN GLAISTER, Ekip BaĢı
ġule ERTÜRK GAUCHER
Quentin GAUCHER
Hatice IĢıl UYSAL
Mustafa RaĢit ġAHĠN
10
48
49
50
51
52
53
54
55
56
13869
63862
24412
35201
28002
97481
17937
52894
26314
Açılamaz
Açılamaz
Açılamaz
Açılamaz
Açılabilir
Açılamaz
Açılamaz
Açılamaz
Açılamaz
57
42087
Açılabilir
58
13579
Açılabilir
59
96745
Açılabilir
60
20614
Açılabilir
61
52819
Açılabilir
62
36012
Açılabilir
63
72586
Açılamaz
64
93781
Açılabilir
65
96052
Açılabilir
66
58736
Açılabilir
67
31895
Açılamaz
68
52870
Açılabilir
Nazmiye ÖZTÜRK
Ayça Özlem GELMEZ, Ekip BaĢı
Ajmona HOXHA
Ceren ÇETĠNTAġ
Alperen TÜRK, Ekip BaĢı
Esra YILMAZ
Ceren NĠZAM, Yardımcı
Keremcan KIRILMAZ, Ekip BaĢı
Erdem BATIRBEK
Çiğdem KORKUSUZ
Öznur KOÇ, Ekip BaĢı
Burcu YILDIZ
Mert USLU, Ekip BaĢı
Nilay ÖZCAN, Yardımcı
Canan NALÇA, Yardımcı
Ender Fatih GÜZEL, Yardımcı
Ümmügül ÖMERCĠOĞLU, Yardımcı
Nazlı YATAĞAN, Ekip BaĢı
M. Gökhan ÇELĠKAĞ
Tuba DOĞU
Melis VARKAL
Gürkan ÖZENEN
Merve AKDAĞ ÖNER, Ekip BaĢı
Semiha KAN
Ferhat HACIALĠBEYOĞLU, Ekip BaĢı
Kortay CEYLAN, Yardımcı
Ceren DOĞAN, Yardımcı
Gizem YAZICI, Yardımcı
Deniz DOKGÖZ, DanıĢman
Orhan ERSAN, DanıĢman
Deniz KÜLEKÇĠ, DanıĢman
Turgut ġAKĠROĞLU, DanıĢman
Gülcan AFACAN, DanıĢman
11
69
96527
Açılabilir
70
71
72
73
74
75
35710
42193
17588
25961
31475
68351
Açılabilir
Açılamaz
Açılamaz
Açılabilir
Açılamaz
Açılamaz
76
75312
Açılabilir
77
13160
Açılamaz
Fatma Bilgenur MERSĠN, Ekip BaĢı
Betül YILDIRIM
Özge ÜSTÜNDAĞ
Saliha Nur MERSĠN
Elif ERDOĞDU
Can GÜVENĠR
Ġbrahim TÜRKERĠ, Ekip BaĢı
Serhat ULUBAY
12
EK 2. EĢdeğer Ödül Alan Proje Ekipleri
SONUÇLAR
Eġ DEĞER ÖDÜL 32 SIRA NUMARALI 13074 RUMUZLU PROJE
Ekip BaĢı
Burak Aktan, ĠTÜ
Erkmen Korkmaz, ODTÜ
Mimar
Mimar
Eġ DEĞER ÖDÜL 51 SIRA NUMARALI 35201 RUMUZLU PROJE
Ekip BaĢı
Yardımcılar
DanıĢman
Metin Kılıç, DEÜ
Fatma Nur Kaplan, ĠYTE
Ali Can Helvacıoğlu, ĠEÜ
Fulya Selçuk, ĠTÜ
Günnur Yapıcı, ĠYTE
Dürrin Süer Kılıç, DEÜ
Mimar
Mimar
Mimar
Mimar
Öğrenci/Mimarlık
Y. Mimar/Dr.
Eġ DEĞER ÖDÜL 56 SIRA NUMARALI 26314 RUMUZLU PROJE
Ekip BaĢı
Yardımcılar
Ali Sinan, ODTÜ
Hasan Okan Çetin, ODTÜ
Nuran Özkam, ODTÜ
Cem Dursun, ODTÜ
Olsi Kafeja, ODTÜ
Mimar
Mimar
Mimar
Mimar
Mimar
Eġ DEĞER ÖDÜL 63 SIRA NUMARALI 72586 RUMUZLU PROJE
Ekip BaĢı
Yardımcılar
Alper Derinboğaz, ĠTÜ, UCLA
Melike AltınıĢık, ĠTÜ, AA
Selçuk KiĢmir, YTÜ
Demet Çekiç, ODTÜ
Anıl Salar, ĠTÜ
Devrim Alan, ĠTÜ
Cansu Sert, MSÜ
Y. Mimar
Y. Mimar
Y. Mimar
Mimar
Mimar
Mimar
Mimar
Eġ DEĞER ÖDÜL 68 SIRA NUMARALI 52870 RUMUZLU PROJE
Ekip BaĢı
Yardımcılar
DanıĢmanlar
Ferhat Hacıalibeyoğlu, DEÜ
Kortay Ceylan, DEÜ
Ceren Doğan, ĠYTE
Gizem Yazıcı, ĠYTE
Deniz Dokgöz, DEÜ
Orhan Ersan, SDÜ
Deniz Külekçi, DEÜ
Turgut ġakiroğlu, DEÜ
Gülcan Afacan, DEÜ
Mimar/Dr.
Öğrenci/Mimarlık
Öğrenci/Mimarlık
Öğrenci/Mimarlık
Mimar/Dr.
Y. Mimar
Mimar
Mimar
Mimar
13
ĠĢbu rapor 13.09.2014 tarihinde 5 nüsha olarak imza altına alınmıĢtır.
ASLĠ JÜRĠ ÜYELERĠ
Prof. Dr. Cânâ BĠLSEL
(Jüri BaĢkanı)
Yrd. Doç. Dr. Can ÖZCAN
Dr. Erdal UZUNOĞLU
Hakan GENCOL
Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU
Murat TABANLIOĞLU
Turgut ÇIKIġ
YEDEK JÜRĠ ÜYELERĠ
Öğr. Gör. Aysun
Ġlker ÖZDEL
Yrd. Doç.Dr. Ġnci
Doç. Dr. Koray
UZUN
KORKMAZ
AYTAÇ
DANIġMAN JÜRĠ ÜYELERĠ
Fügen SELVĠTOPU
Ali SABUKTAY
Hasan TOPAL
Prof. Dr. Tevfik
BALCIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mine
Tevfik TOZKOPARAN
OVACIK DÖRTBAġ
Dr. AyĢegül SABUKTAY
AKTAġ
RAPORTÖRLER
Aslı TOPAL
Merve Tosun ARTOK
14
EK 3. EĢdeğer Ödüle Değer Görülen Projelerin Ġzmir Kenti Ġçerisinde YerleĢtirilmesine
Yönelik Jüri GörüĢü
beşi bir yerde/tüm kentli bir arada
İzmir Akdeniz Akademisi’nin attığı bu adımla, kentsel buluşma noktaları olmak üzere seçilen beş
farklı öneri kültür-sanat-tasarım dünyasının İzmir’de gündelik hayatla buluşmasını sağlayacak bir
ağın bağlantı noktalarını oluşturacak bir bütünün parçaları olarak birlikte bir rota oluşturuyorlar.
Kentin keşif mihenklerinde yerleşecek olan, yarışmacıların içerik ve strüktür olarak en uygun
işlevleri de atayarak tanımladığı her bir birim arasında kurulan ilişki tasarım çekiciliğinin yanısıra
kentin nasıl kullanıldığına ve daha etkin olarak nasıl kullanılabileceğine dair ip uçları veriyor.
Tasarımların ana ortak noktası, İzmir’in farklı semt ve noktalarında, denizle de kurulan ilişki dahil,
tüm coğrafyayı ve farklı sosyal yoğunlukları dengeleyerek, “beşi bir yerde” fikrinden, “tüm
kentli bir arada” kavramına uzanıyor. Demokratik ve ortak kullanımı teşvik eden çoklu işlevlere
platform hazırlayan her bir tasarım, kentin doğal kullanıcılarına alternatif buluşma noktaları
kazandırken aynı zamanda İzmir’le yeni tanışacak gezgine bir harita sunuyor.
Dünyanın tasarım trendlerinin belirlendiği Londra, New York, Milano, Paris gibi şehirler için
kurgulanan sanat, tasarım, ya da mimarlık haftalarında deneyimlenen örneklerde olduğu gibi, bu
yenilikçi tasarımlar sadece estetik ürünler olarak kendilerini göstermekten çok bağlam içinde
araçsallaşıyor ve kentin estetik ve katılımcı hedeflerinin bir ilk adımı olarak yerlerini seçiyorlar.
Tasarımla buluşmanın gelenekselleştiği örnek şehirler:
I Saloni Milano & Milan Design Week
The London Design Festival
NY Design Week
Duch Design Week
15
İzmir için bağlantı buluşma noktaları (jüri değerlendirmesi ve notlar):
Kentin farklı noktalarında, düz bir zeminde
kolaylıkla yerleştirilebilir bu strüktür, altında
ve çevresinde gerçekleşecek sergi,
happening ve gündelik buluşmalara platform
olma niteliğinin yanısıra iç ve dış
yüzeylerinde dijital sergileme imkânı tanıyor.
32 Sıra Numaralı Proje: Kentsel mekânda imge ve iletişim değeri
yüksek bulunan bu tasarım, yalın geometrisi, kolay sökülüp takılabilir modüler sistemi, uygulanabilirliği ve tanımlı
iç mekânı ile kentsel dış mekân arasında sağladığı geçirgenlik olumlu bulunarak oybirliğiyle eşdeğer ödüle değer
bulunmuştur. Jüri, yoğun bulunan strüktürel elemanların seyreltilmesi olanaklarının araştırılmasını önerir.
Ayarlanabilir esnek strüktür önerisi
sayesinde farklı topoğrafyalara ve işlevsel
olarak ihtiyaca göre adapte edilebilir.
Tekrar eden bir tasarım olarak info box
olarak kullanıma yatkın, modüler bir sistem
olarak gelişebilir.
51 Sıra Numaralı Proje: Kentin farklı noktalarına
eklemlenebilmesi, bu yolla kent içerisinde çeşitli etkinlik odakları oluşturabilmesi, basit yapısal sisteminin farklı
konum ve kullanımlara yönelik çeşitlenerek farklılaşabilmesi, bu çeşitlilik içinde imge ve dil birliği kurması, kolay
uygulanabilirliği ve taşınabilirliği takdir edilerek oybirliğiyle eşdeğer ödüle değer bulunmuştur. Jüri, bu projenin
sergileme düzeneklerinin geliştirilmesini tavsiye eder.
Kentin özellikle yeşil alanlarında, iç-dış
bütünselliğini koruyan bir algı yaratarak, moda
tasarımı sergileri için alternatif bir sergileme
olanağı yaratıyor ve özel kullanımlara keyifli
bir alternatif öneriyor.
56 Sıra Numaralı Proje: Yalın geometrisi ve farklı mekân
deneyimleri yaratan iç mekân düzenlemesiyle kentsel mekânda ilgi odağı oluşturma potansiyeli yüksek bulunan
bu projenin basit konstrüksiyon sistemiyle uygulanabilirliği, açılıp kapanabilir çeperleriyle güvenlik sağlaması ve
farklı performanslara olanak sağlaması olumlu bulunmuş ve oybirliğiyle eşdeğer ödüle değer görülmüştür. Jüri, bu
projenin iç mekânda sergileme olanaklarının geliştirilmesini önerir.
Bir tasarım objesi olarak mihenk oluşturacak
bu tasarım buluşma noktası tespit ederken
altında vakit geçirmeye, hatta özellikle
çocukların üzerinde “oynama”sına uygun bir
kent imgesi olarak, önerildiği gibi deniz
kıyısında yerleşmeye de yatkın.
63 Sıra Numaralı Proje: Kentsel mekânda güçlü imgesi ve
plastik değeri yanında kavramsal yaklaşımıyla da özgün bulunan bu proje, program beklentilerine getirdiği farklı
ve esin kaynağı olan yaklaşımıyla olumlu bulunmuş ve oybirliğiyle eşdeğer ödüle değer bulunmuştur. Jüri, bu
projenin farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak düzenlemeler ile, farklı malzemelerle de inşa edilmesi olanaklarının
araştırılmasını tavsiye eder.
Eklemlenebilir yapısı ile kentsel bir alanın
sınırını tespit etmek ya da içinde sergi
muhafaza etmek gibi farklı biçimlerde
kullanılabilir, özellikle parklarda interaktif bir
kent enstrümanı olarak alanın koşullarına
göre biçimlenebilir.
68 Sıra Numaralı Proje: Bir tasarım nesnesi olarak ilgi çekici
bulunan bu proje, biçimlenmesi ile çeşitli etkinlikleri davet eden oylumlar içermesi, birbirine eklemlenmiş yapısal
elemanların açılması ile kent içerisinde farklı dış mekân tanımları sağlaması ile oybirliğiyle eşdeğer ödüle değer
görülmüştür. Jüri, bu projede farklı sergileme olanaklarına izin veren düzeneklerin araştırılmasını tavsiye eder.
16
Download

jüri değerlendirme raporu - İzmir Akdeniz Akademisi