SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ
TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ
HĠZMET-ĠÇĠ EĞĠTĠM PLANI (2014)
No
Eğitimin Konusu
Eğitim
Uygulama
Tarihi
Eğitimcinin
Adı ve Soyadı
Eğitim
BaşlamaBitiş
Saati
Eğitim
Süresi
(Saat)
Eğitimi Verecek
Kurum/Birim Adı
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
EĞT-F-02
02.04.2012
Revizyon No
04
Rev.Tarihi
11.03.2013
Sayfa No
1/27
Katılımı
Planlanan
Personel Grubu
Eğitimin Yeri
ENFEKSIYON HASTALIKLARI SERVİSİ
1
Diyabetik Ayakta Yara
13.01.2014 Adnan Sezgin
-
Bakımı
Kan ve Kan Ürünleriyle
2
1 Saat
BulaĢan Hastalıklar
Enfeksiyon
Hastalıkları Servisi
1 Saat
11.03.2014 Mustafa Büyükesen
-
21.05.2014 Fadime Kaynak
-
HemĢire
Enfeksiyon
Hastalıkları
Servisi
HemĢire
Enfeksiyon
Hastalıkları
Servisi
Enfeksiyon
Hastalıkları Servisi
Hepatit B ve Hepatit C
3
Hakkında YanlıĢ Bilinenler
1 Saat
Enfeksiyon
Hastalıkları Servisi
HemĢire
Enfeksiyon
Hastalıkları
Servisi
1 Saat
Enfeksiyon
Hastalıkları Servisi
HemĢire
Enfeksiyon
Hastalıkları
Servisi
1 Saat
Enfeksiyon
Hastalıkları Servisi
HemĢire
Enfeksiyon
Hastalıkları
Servisi
Hepapit -A Enfeksiyonu
4
Olan Hasta ve HemĢirelik
18.09.2014 Havva SarıtaĢ
-
Bakımı
Bası Yarası ve Önleme
5
GiriĢimleri
25.12.2014 Hatice Can
-
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVISI-1
1
1
2
3
Malpraktis,
Ilaç Uygulamaları ve Invaziv
IĢlemlerde HemĢirenin
Mesleki ve Yasal
03.01.2014 Fazilet Can
Sorumluluğu,
Kanıta Dayalı HemĢirelik
Uygulamaları
Astım,
Brokopnömoni ve HemĢirelik 07.03.2014 Nefise Nur Serin
Bakımı,
Postural Drenajın Önemi
Hastane Enfeksiyonları ve
Izolasyon Önlemleri
02.05.2014 Meryem Altin
13.0014.00
1 Saat
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Servisi-1
HemĢire
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Servisi-1
14.30-
1 Saat
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Servisi-1
HemĢire
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Servisi-1
1Saat
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Servisi-1
HemĢire
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Servisi-1
1 Saat
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Servisi-1
HemĢire
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Servisi-1
1 Saat
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Servisi-1
HemĢire
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Servisi-1
1 Saat
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Servisi-1
HemĢire
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Servisi-1
1 Saat
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Servisi-1
HemĢire
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Servisi-1
1Saat
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Servisi-1
HemĢire
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Servisi-1
15.30
14.3015.30
Tanısal Anjio ve Sonrasında
4
HemĢirelik Bakımı
04.07.2014 Kısmet Sertcan
14.3015.30
5
6
7
8
Ventriküler Septal Defekt,
Atrial Septal Defekt
Kapatması ve Sonrası
HemĢirelik Bakımı
05.09.2014 Naciye Zor
Yoğun Bakım Hastası
(Mekanik Ventilatöre
Bağımlı) ve HemĢirelik
Bakımı
07.11.2014 M.Beyza Ceylan
14.3015.30
14.3015.30
Klinikte Kullanılan Yüksek
Riskli Ilaçlar ve Dozları, Ilaç- 02.01.2015 Saliha Kibar
Ilaç EtkileĢimleri
14.30-
Kan ve Kan Ürünü
Transfüzyonu
14.30-
06.03.2015 Sibel Balpetek
15.30
15.30
2
9
Ekstravazasyon ve
HemĢirelik Bakımı
01.05.2015 BüĢra SarıtaĢ
14.30-
1 Saat
15.30
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Servisi-1
HemĢire
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Servisi-1
NÖROLOJİ 2- CİLDİYE SERVİSİ
Serebro Vasküler Olay ,
1
Ürtiker ve HemĢirelik Bakımı
Ocak
MemiĢ Zeybek
15.00
1 Saat
Nöroloji 2- Cildiye
Servisi
HemĢire
Nöroloji 2Cildiye Servisi
Nisan
Tenzile Ekici
15.00
1 Saat
Nöroloji 2- Cildiye
Servisi
HemĢire
Nöroloji 2Cildiye Servisi
Eylül
Nihal Konya
15.00
1Saat
Nöroloji 2- Cildiye
Servisi
HemĢire
Nöroloji 2Cildiye Servisi
1 Saat
Nöroloji 2- Cildiye
Servisi
HemĢire
Nöroloji 2Cildiye Servisi
Nöromüsküler Hastalıklar
2
Multiple Skleroz,
3
Psöriazis
Nöropatiler
Aralık
4
Abdullah Genç
15.00
PLASTIK CERRAHI SERVISI
Free Flap Yapılan Hastaya
1
Bakım ve Eğitimi
07.02.2014 Gülcan Turis
16.00-
1 Saat
Plastik Cerrahi Servisi HemĢire
Plastik Cerrahi
Servisi
1 Saat
Plastik Cerrahi Servisi HemĢire
Plastik Cerrahi
Servisi
1Saat
HemĢire
17.00
Maksillo Fasial Travma Nedir
2
ve Pre-Op, Post-Op
09.05.2014 Hilal Çetin
HemĢirelik Bakımı
16.0017.00
Uzuv Kaybı Sonrası
OluĢabilecek Psikolojik
3
Travmalar Nelerdir ve
12.09.2014 Muhteber Kılıç
16.0017.00
Plastik Cerrahi Servisi
Plastik Cerrahi
Servisi
Hastaya YaklaĢım
3
HemĢirelikte TükenmiĢlik
4
Sendromu
16.0012.12.2014 Muhteber Kılıç
17.00
1 Saat
Plastik Cerrahi Servisi HemĢire
Plastik Cerrahi
Servisi
FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON
1
Hemipleji ve HemĢirelik
Bakımı
10.02.2014 Sebahat Aykaç
15.0016.00
1 Saat
F.T.R.
HemĢire
F.T.R.
2
Spondiloz ve HemĢirelik
Bakımı
09.05.2014 Selvi Karatomas
15.0016.00
1 Saat
F.T.R.
HemĢire
F.T.R.
3
Gonotroz ve HemĢirelik
Bakımı
10.09.2014 Gökan Gezer
15.0016.00
1 Saat
F.T.R.
HemĢire
F.T.R.
4
Serabral Palsi ve HemĢirelik
Bakımı
15.12.2014 Sümeyye Günay
15.0016.00
1 Saat
F.T.R.
HemĢire
F.T.R.
KARDİYAK REHABİLİTASYON SERVİSİ
1
Paralizi ve HemĢirelik
Bakımı
27.01.2014
Kadir Özyılmaz
15.0016.00
1 Saat
Kardiyak
Rehabilitasyon
HemĢire
Kardiyak
Rehabilitasyon
2
Disk Hernisi ve HemĢirelik
Bakımı
25.04.2014
Kamil Yılmaz
15.0016.00
1 Saat
Kardiyak
Rehabilitasyon
HemĢire
Kardiyak
Rehabilitasyon
3
Hipertansiyon, Diabet ve
HemĢirelik Bakımı
25.09.2014 Burak Yarar
15.0016.00
1 Saat
Kardiyak
Rehabilitasyon
HemĢire
Kardiyak
Rehabilitasyon
4
Osteoporoz ve HemĢirelik
Bakımı
30.12.2014 AyĢe Umay Sürel
15.0016.00
1 Saat
Kardiyak
Rehabilitasyon
HemĢire
Kardiyak
Rehabilitasyon
GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ
4
1
Obezite Cerrahisinde
HemĢirelik Bakımı
10.01.2014 Zekiye Durmaz
16.0017.00
1 Saat
Genel Cerrahi
HemĢire
Genel Cerrahi
Servisi
2
Arteriyal Kan Gazı ve
kardiyo Pulmoner
Resüsitasyon
14.03.2014 Tuba GitmiĢ
16.0017.00
1 Saat
Genel Cerrahi
HemĢire
Genel Cerrahi
Servisi
3
Mezenter Ġskemi ve
HemĢirelik Bakımı
16.05.2014 Havva TaĢcan
16.0017.00
1 Saat
Genel Cerrahi
HemĢire
Genel Cerrahi
Servisi
4
Karaciğer Hastalıkları ve
HemĢirelik Bakımı
04.09.2014 Esra Akcan
16.0017.00
1 Saat
Genel Cerrahi
HemĢire
Genel Cerrahi
Servisi
HEMODİYALİZ (HASTA EĞITIMLERI)
1
Hemodiyaliz Hastalarında
Beslenme
03.01.2014 Mevlüt ġen
10.0011.00
1 Saat
Diyaliz Ünitesi
Hasta ve
Yakınları
Diyaliz Ünitesi
2
Fistül Bakımı ve Korunması
05.05.2014 Sevgi AktaĢ
10.0011.00
1 Saat
Diyaliz Ünitesi
Hasta ve
Yakınları
Diyaliz Ünitesi
3
Kateter Pansumanı ve
Bakımı
01.09.2014 Fatma Tunç
10.0011.00
1 Saat
Diyaliz Ünitesi
Hasta ve
Yakınları
Diyaliz Ünitesi
HEMODİYALİZ
1
Hemodiyaliz Genel Bilgiler
Endikasyonları ve
Komplikasyonları
02.01.2014 Mevlüt ġen
12.0013.00
1 Saat
Diyaliz Ünitesi
HemĢire
Teknisyen
Diyaliz Ünitesi
2
Su Sistemi
04.03.2014 Osman Pekğül
12.0013.00
1 Saat
Diyaliz Ünitesi
HemĢire
Teknisyen
Diyaliz Ünitesi
3
Periton Diyalizi Nedir? Nasıl
Yaplır Avantajları Nelerdir?
08.05.2014 Sevgi AktaĢ
12.0013.00
1 Saat
Diyaliz Ünitesi
HemĢire
Diyaliz Ünitesi
5
4
Hemodiyaliz Hastalarında
Beslenme
02.09.2014 Fatma Sapmaz
12.0013.00
1 Saat
Diyaliz Ünitesi
HemĢire
Diyaliz Ünitesi
5
Hemodiyaliz Hastalarında
Anemi
03.12.2104 Fatma CoĢar
12.0013.00
1 Saat
Diyaliz Ünitesi
HemĢire
Diyaliz Ünitesi
STERİLİZASYON ÜNİTESİ
ÇalıĢan Güvenliği ve KiĢisel
Koruyucu Ekipmanların
1
Kullanımı,
04.01.2014 ġakir Kılıç
15.00
1 Saat
Sterilizasyon Ünitesi
Sterilizasyon
Ünitesi
ÇalıĢanları
Sterilizasyon
Ünitesi
1 Saat
Sterilizasyon Ünitesi
Sterilizasyon
Ünitesi
ÇalıĢanları
Sterilizasyon
Ünitesi
1 Saat
Sterilizasyon Ünitesi
Sterilizasyon
Ünitesi
ÇalıĢanları
Sterilizasyon
Ünitesi
Dahiliye-3 Servisi
HemĢire
Dahiliye-3
Servisi
El Hijyeni
Sterilizatör ve Yıkama
Cihazlarının Kullanımı,
2
Bu Cihazlarda Kullanılan
06.04.2014 Fatih Türköz
Hüsamettin Gürsoy
15.00
Indikatörler ve Kullanımı
Sterilizasyon Ünitesine
Kabul Edilen Malzemelerin
Teslim Alınması ve Kayıt
3
Edilmesi.
Paketleme, Steril
Murat Armağan
05.09.2014 Mehmet ġimĢek
15.00
Malzemelerin Depolanması
ve Raf Ömürleri.
DAHİLİYE-3 SERVİSİ
Ġzole Hastalarda HemĢirelik
1
Bakımı ve Dikkat Edilmesi
15.01.2014 Zeynep Akkubat
15.00
1 Saat
Gerekenler
6
2
Kemoterapi Alan Hastalarda
15.03.2014 Merve Atilla
15.00
1 Saat
Dahiliye-3 Servisi
HemĢirelik Bakımı
HemĢire
Dahiliye-3
Servisi
Diyabetes Mellitus
Hastalarında Dikkat Edilmesi 15.10.2014 Naci Kapcı
3
HemĢire
15.00
Gerekenler ve HemĢirelik
1 Saat
Dahiliye-3 Servisi
Dahiliye-3
Servisi
Bakımı
Buzdolabında Saklanması
Gereken Ġlaçlar, Saklama
4
15.12.2014 Melek Özcan
Sıcaklıkları,
HemĢire
15.00
1 Saat
Dahiliye-3
Servisi
Dahiliye-3 Servisi
Narkotik Ġlaçlar, Saklanması
ve Takibi
KARDİYO VASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
Yoğunbakım Ünitelerinde
Yatan Hastanın
1
Ocak
Yavuz Türkben
Pozisyonunu DeğiĢtirme,
-
HemĢire
-
Kardiyo Vasküler
Cerrahi Yoğun Bakım
Ünitesi
-
Kardiyo Vasküler
Cerrahi Yoğun Bakım
Ünitesi
HemĢire
HemĢire
Mobilizasyon Teknikleri ve
Kardiyo
Vasküler Cerrahi
Yoğun Bakım
Ünitesi
Sonuçları
Yoğunbakımlarda Hasta ve
2
Hasta Yakınlarına Psikolojik
Nisan
Murat Harmancı
-
YaklaĢım
3
Bası Yaraları ve HemĢirelik
Eylül
Tunahan GümüĢtaĢ
-
-
Kardiyo Vasküler
Cerrahi Yoğun Bakım
Ünitesi
Aralık
Ali Göğealtın
-
-
Kardiyo Vasküler
Cerrahi Yoğun Bakım
Ünitesi
Bakımı
Yoğunbakım HemĢirelerinde
4
Olması Gereken Özellikler
HemĢire
Kardiyo
Vasküler Cerrahi
Yoğun Bakım
Ünitesi
Kardiyo
Vasküler Cerrahi
Yoğun Bakım
Ünitesi
Kardiyo
Vasküler Cerrahi
Yoğun Bakım
Ünitesi
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLINIĞI
7
HemĢirelik Hizmet GiriĢleri
1
ve Kullanılan Malzemelerin
31.01.2014
Meryem Düzü
Hastaya DüĢülmesi
2
NST Eğitimi
Doğum Eyleminde Hasta
3
4
Takibi ve HemĢirelik Bakımı
Anne Sütü ve Önemi
28.03.2014
30.05.2014
31.10.2014
Sevda Özkemik
Sariye Çalım
Feride Yeral
1 Saat
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Kliniği
1 Saat
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Kliniği
1 Saat
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Kliniği
1 Saat
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Kliniği
14.0015.00
14.00 15.00
14.0015.00
14.0015.00
HemĢire-Ebe
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Kliniği
HemĢire-Ebe
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Kliniği
HemĢire-Ebe
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Kliniği
HemĢire-Ebe
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Kliniği
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1
Psikiyatri Hastasına
YaklaĢım
08.01.2014
Ahu Bulut
15.3016.30
1 Saat
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
HemĢireler
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
2
Psikiyatride Tedavi
Yöntemleri
15.01.2014
Ahu Bulut
15.3016.30
1 Saat
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
HemĢireler
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
3
Stresle BaĢa Çıkma
Becerileri
05.02.2014
Psikoloğ Esra Ġlgün
15.3016.30
1 Saat
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
HemĢireler
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
4
Öz Saygı
03.03.2014
Psikoloğ Esra Ġlgün
15.3016.30
1 Saat
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
HemĢireler
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
5
Öfke Yönetimi
02.04.2014
Psikoloğ Sabit
Gökmenoğlu
15.3016.30
1 Saat
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
HemĢireler
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
6
EKT Uygulaması ve Hasta
Bakımı
07.05.2014
Ahu Bulut
15.3016.30
1 Saat
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
HemĢireler
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
8
7
Temel ĠletiĢim Becerileri
14.05.2014
Psikoloğ Esra Ġlgün
15.3016.30
1 Saat
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
HemĢireler
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
8
Sorun Çözme Becerileri
04.06.2014
Psikoloğ Sabit
Gökmenoğlu
15.3016.30
1 Saat
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
HemĢireler
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
9
El Hijyeni
03.09.2014
Ahu Bulut
15.3016.30
1 Saat
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
HemĢireler
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
10 ÇatıĢma Becerileri
15.10.2014
Psikoloğ Esra Ġlgün
15.3016.30
1 Saat
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
HemĢireler
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
11 Öz Motivasyon
05.11.2014
Psikoloğ Esra Ġlgün
15.3016.30
1 Saat
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
HemĢireler
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
03.12.2014
Ahu Bulut
15.3016.30
1 Saat
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
HemĢireler
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
12
Hastane Temizliği Ve Atık
Yönetimi
BEYİN CERRAHI KLINIĞI
Rabia Özdamar
Anevrizmalar
1
ve hemĢirelik bakımı
ġubat
Ġntervertebral disk hernisi
2
ve hemĢirelik bakımı
Sevilay Çitil
-
-
Beyin Cerrahi Kliniği
HemĢireler
Beyin Cerrahi
Kliniği
-
-
Beyin Cerrahi Kliniği
HemĢireler
Beyin Cerrahi
Kliniği
-
-
Beyin Cerrahi Kliniği
HemĢireler
Beyin Cerrahi
Kliniği
-
-
Beyin Cerrahi Kliniği
HemĢireler
Beyin Cerrahi
Kliniği
Mehmet Yılmaz
Mayıs
NeĢe Gülleci
Ġrfan Yurtsever
Kafa travmaları
3
ve hemĢirelik bakımı
Mine Uçak
Ekim
Beyin tümörleri
4
ve hemĢirelik bakımı
Esma ġen
Nermin Örten
Aralık
Betül Pala
9
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVISI- 2
Çocuklarda enteral 1
parenteral beslenme ve
14.0007.02.2014 Fatma Ulusoy
15.00
1 Saat
Çocuk Sağliği ve
Hastaliklari Servisi- 2
HemĢire
Çocuk Sağliği ve
Hastaliklari
Servisi- 2
1 Saat
Çocuk Sağliği ve
Hastaliklari Servisi- 2
HemĢire
Çocuk Sağliği ve
Hastaliklari
Servisi- 2
1 Saat
Çocuk Sağliği ve
Hastaliklari Servisi- 2
HemĢire
Çocuk Sağliği ve
Hastaliklari
Servisi- 2
1 Saat
Çocuk Sağliği ve
Hastaliklari Servisi- 2
HemĢire
Çocuk Sağliği ve
Hastaliklari
Servisi- 2
hemĢirelik bakımı
Pediatride kullanılan ilaçlar
2
,pediatrik dozları, etken
14.0002.05.2014 Özlem Özçelik
15.00
maddesi,uygulanma Ģekilleri
Çocuklarda
3
hipertansiyon,sebepleri ve
14.0005.09.2014 Elmas Cansever
15.00
hemĢirelik bakımı
14.004
Tip 1 DM ve hemĢirelik
05.12.2014 Tuğba Akkaya
15.00
bakımı
KULAK BURUN BOĞAZ SERVISI
1
Meniere Hastalığı ve
10.01.14
Tuba Koçyiğit
14.30
1 Saat
Kulak Burun Boğaz
Servisi
HemĢire
Kulak Burun
Boğaz Servisi
HemĢirelik Bakımı
2
Ġnsülin Uygulamalari
14.03.14
AyĢegül Tatgil
14.30
1 Saat
Kulak Burun Boğaz
Servisi
HemĢire
Kulak Burun
Boğaz Servisi
3
Kan Ürünleri Transfüzyon
09.05.14
Havva Kayicilar
14.30
1 Saat
Kulak Burun Boğaz
Servisi
HemĢire
Kulak Burun
Boğaz Servisi
11.07.14
Evren Özden
14.30
1 Saat
Kulak Burun Boğaz
Servisi
HemĢire
Kulak Burun
Boğaz Servisi
ġekilleri
4
Fasiyal Paralizi ve
HemĢirelik Bakımı
10
5
Parotis Tümörleri ve
12.09.14
Zeynep Arı
14.30
1 Saat
Kulak Burun Boğaz
Servisi
HemĢire
Kulak Burun
Boğaz Servisi
12.11.14
Melike Ceylan
14.30
1 Saat
Kulak Burun Boğaz
Servisi
HemĢire
Kulak Burun
Boğaz Servisi
HemĢirelik Bakımı
6
Nazofarenks Ca ve
HemĢirelik Bakımı
MIKROBIYOLOJI LABORATUARI-KAN MERKEZI
1
Bakterilerde virulans
08.01.2014 Halit KuĢ
faktörler
2
Kan bağıĢında geçici ret
09.00-
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
10.00
Hastane dezenfeksiyonu
09.0010.00
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
22.01.2014 Tuğba Koçyiğit
09.00-
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
10.00
Kan bağıĢında kalıcı ret
4
gerektiren durumlar
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
15.01.2014 Emine Gök
gerektiren durumlar
3
Laboratuar
ÇalıĢanları
Laboratuar
ÇalıĢanları
29.01.2014 Hasan Aktürk
09.0010.00
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
05.02.2014 Tuba Seyhan
09.00-
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Mikrobiyoloji laboratuarında
5
yüzey dezenfeksiyonu
10.00
Ġlaç kullanımı geçici ve kalıcı
6
ret süreleri
12.02.2014 Damla Öztürk
09.0010.00
11
7
Szoghnen Sendromu
19.02.2014 Çiğdem ġenkeleĢ
Antikorları
09.00-
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
10.00
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Kan bileĢenlerinin doğum
8
öncesi yeni doğan ve süt
26.02.2014 Halil Yalçınkaya
09.0010.00
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
05.03.2014 ġerife Merve Gök
09.00-
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
çocuklarında kullanımı
Sterilizasyon yöntemleri9
labaratuvar malzemeleri
sterilizasyonu
10.00
10 Aferez BağıĢı
12.03.2014 Abdullah Yedipınar
09.0010.00
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
19.03.2014 Tuğçe SoylamıĢ
09.00-
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Mikrobiyolojide kullanılan
11 güvenlik kabinleri-özellikler
10.00
12 Otolog Transfüzyon
26.03.2014 Abdullah ġener
09.0010.00
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
02.04.2014 Bekir Oğuz
09.00-
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Helicobacter pylori tanı
13 yöntemleri
10.00
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Antikor tarama ve
14 tanımlamada karĢılaĢılan
sorunla
09.04.2014 Ömer Dursun
09.0010.00
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
15 E.coli virulans bakteriler
16.04.2014 Dhay Al.Duluami
09.00-
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
10.00
12
Cross-Match testlerinde
16 karĢılaĢılan problemler
Laboratuar
ÇalıĢanları
22.04.2014 Emine Uçar
09.0010.00
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
30.04.2014 Duygu Sayar
09.00-
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Floresan (IFA) tanımı ve
17 yönteminin uygulanıĢı
10.00
18 Hemovijilans
07.05.2014 Zeynep Kavas
09.0010.00
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
19 Aglütinasyon testleri
14.05.2014 MüĢerref HoĢaf
09.00-
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
10.00
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Ġnderkt antiglobulin testi ve
20 antikor tanımlama
21.05.2014 Fatma Aydın
09.0010.00
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
21 ELISA ve ELFA
28.05.2014 Gamze Demirel
09.00-
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
10.00
Kan bankacılığı ve
Laboratuar
ÇalıĢanları
22 transfüzyon tıbbi tarihi
04.06.2014 Derya Öztürk
09.0010.00
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
23 Antiglobulin test prensibi
11.06.2014 Gülay Yıldırım
09.00-
1 Saat
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Laboratuar
ÇalıĢanları
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
Nöroloji
HemĢire
Nöroloji
10.00
Mikrobiyoloji
Laboratuarı
NÖROLOJI
1
Glaskow koma skalası
14.02.14
Bilal KoraĢ
15.00-
1 Saat
16.00
13
2
SVO hastalığı
23.05.14
SevimVardar
15.00-
1 Saat
Nöroloji
HemĢire
Nöroloji
1 Saat
Nöroloji
HemĢire
Nöroloji
1 Saat
Nöroloji
HemĢire
Nöroloji
16.00
3
Epilepsi
26.09.14
Ethem Kayaalp
15.0016.00
4
MS Hastalığı
26.12.14
Medine Özbek
15.0016.00
TIBBI ONKOLOJI SERVISI (DAHILIYE-2)
Nötropenik ateĢ ve
hemĢirelik bakımı
15.01.2014 Sema Kocaman
1
14.03.2014 Sevcan ġaĢmaz
2
Meme Ca ve hemĢirelik
bakımı
Kan ve kan ürünleri
transfüzyonu ve hemĢirelik
bakımı
15.10.2014 Sümeyye Akbuğa
Onkolojik hastalarına
15.12.2014 BüĢra AltınıĢık
3
4
psikolojik destek ve
hemĢirelik yaklaĢımı
-
-
Tibbi Onkoloji Servisi
(Dahiliye-2)
HemĢire
Tibbi Onkoloji
Servisi (Dahiliye2)
-
-
Tibbi Onkoloji Servisi
(Dahiliye-2)
HemĢire
Tibbi Onkoloji
Servisi (Dahiliye2)
-
-
Tibbi Onkoloji Servisi
(Dahiliye-2)
HemĢire
Tibbi Onkoloji
Servisi (Dahiliye2)
-
-
Tibbi Onkoloji Servisi
(Dahiliye-2)
HemĢire
Tibbi Onkoloji
Servisi (Dahiliye2)
HemĢire
Kardiyoloji
Yoğun Bakım
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM
Kalp yetmezliği hastalarında
1
hemĢirelik bakımı
14.02.14
Sümeyye Genç
15.0016.00
1 Saat
Kardiyoloji Yoğun
Bakım
14
MI hastalarında hemĢirelik
2
bakımı
23.05.14
AyĢenur Baydemir
15.00-
1 Saat
Kardiyoloji Yoğun
Bakım
HemĢire
Kardiyoloji
Yoğun Bakım
1 Saat
Kardiyoloji Yoğun
Bakım
HemĢire
Kardiyoloji
Yoğun Bakım
1 Saat
Kardiyoloji Yoğun
Bakım
HemĢire
Kardiyoloji
Yoğun Bakım
16.00
Yatağa bağımlı hasta bakımı
26.09.14
3
V. Fehmi Yaymacı
15.0016.00
Hipertansiyon
26.12.14
4
Fatma Türk
15.0016.00
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ (1, 2)
13.0013.30
30 Dk
Ortopedi Servisi
Ortopedi Kliniği
ÇalıĢanları
Ortopedi Servisi
14.03.2014 Abidin Acar
13.0014.00
1 Saat
Ortopedi Servisi
Ortopedi Kliniği
ÇalıĢanları
Ortopedi Servisi
Osteoporoz
16:05.2014 Yasemin Erciyas
13.0013.30
30 Dk
Ortopedi Servisi
Ortopedi Kliniği
ÇalıĢanları
Ortopedi Servisi
4
CP (Cerebral Palsy) Nedir?
CP’li Hastaya YaklaĢım
22.08.2014 Naciye Türközü
13.0013.30
30 Dk
Ortopedi Servisi
Ortopedi Kliniği
ÇalıĢanları
Ortopedi Servisi
5
AteĢli Silah Yaralanmaları
24.10.2014 Muhammed Türker
13.0014.00
1 Saat
Ortopedi Servisi
Ortopedi Kliniği
ÇalıĢanları
Ortopedi Servisi
6
El Hijyeni ve Atık Yönetimi
19.12.2014 Mustafa Renklicam
13.0014.00
1 Saat
Ortopedi Servisi
Ortopedi Kliniği
ÇalıĢanları
Ortopedi Servisi
1
ÇalıĢan Güvenliği
17.01.2014
2
CPR ve HemĢirelik Bakımı
3
A.ġeyma Aydın
GÖZ SERVİSİ
15
1
Kan ve Kan Ürünleri
Ocak
Betül Kaplan
-
-
Göz Servisi
HemĢire
Göz Servisi
Nisan
Hatika Kaçmaz
-
-
Göz Servisi
HemĢire
Göz Servisi
-
-
Göz Servisi
HemĢire
Göz Servisi
-
-
Göz Servisi
HemĢire
Göz Servisi
Tranfüzyonu
2
Ġlaç Alerjisi ve Anflaktik ġok
Neslihan Kaya
3
Hasta DüĢmesi / Güvenli
Eylül
Hasta Transferi
Elifnur Uslu
Göz Antomisi ve Retina
4
Hastalıkları HemĢirelik
Aralık
Bakımı
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Göğüs Hastalıklarında En
Sık Kullanılan Kemoterapik
Ilaçların Etkileri Yan Etkileri
Etken Maddeleri ve
1
HemĢirenin Uygularken
Dikkat Etmesi Gereken
31.01.2014 Kuddüsi Büber
15.0016.00
1 Saat
Göğüs Hastalıkları
HemĢire
Göğüs
Hastalıkları
Servisi
Hususlar (Cisplatin,
Sindaxel, Carboplatin,
Etoposit, Navalbine)
16
Göğüs Hastalıklarında En
Sık Kullanılan Ilaçların
Etkileri Yan Etkileri Etken
2
Maddeleri ve HemĢirenin
Uygularken Dikkat Etmesi
25.04.
2014
Ayfer Seyrek
15.0016.00
1 Saat
Göğüs Hastalıkları
HemĢire
Göğüs
Hastalıkları
Servisi
Gereken Hususlar (Teobağ,
Prednol, Antibiyotikler)
Göğüs Hastalıklarında
HemĢirenin Dikkat Etmesi
3
Gereken Durumlar (Astım
26.09.2014 Gökhan Gökmen
Atak, Koah Atak, Hemoptizi)
15.0016.00
1 Saat
Göğüs Hastalıkları
HemĢire
Göğüs
Hastalıkları
Servisi
15.0016.00
1 Saat
Göğüs Hastalıkları
HemĢire
Göğüs
Hastalıkları
Servisi
ve Bibaptaki Hastanın Takibi
Kardiyopulmoner Arrest ve
Müdahale Sırasında
HemĢirenin Yapması
4
26.12.2014
Fatma Solak
Gerekenler ve Acil
Arabasındaki Malzemelerin
Tanıtımı ve Kullanılması
YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ
Prematüre Bebek Bakımı ve
Yeni Doğan Vital Bul.
1
15.01.2014
Değerlendirilmesi ,Y.D
Merve Ülker
15.0016.00
1 Saat
Yenidoğan Yoğun
Bakım
HemĢire
2. Kat Konf.
Salonu
Asiye Kaplan
15.0016.00
1 Saat
Yenidoğan Yoğun
Bakım
HemĢire
2. Kat Konf.
Salonu
Termoregülasyonu
Prematüre Bebek
2
Beslenmesi ve Anne Sütü
Eğitimi
12.03.2014
17
Ventilatördeki ve Küvezdeki
3
Hastanın Bakımı
14.05.2014
Merve Çelik
15.0016.00
1 Saat
Yenidoğan Yoğun
Bakım
HemĢire
2. Kat Konf.
Salonu
17.09.2014
Özlem Koç
15.0016.00
1 Saat
Yenidoğan Yoğun
Bakım
HemĢire
2. Kat Konf.
Salonu
12.11.2014
AyĢegül Alabay
15.0016.00
1 Saat
Yenidoğan Yoğun
Bakım
HemĢire
2. Kat Konf.
Salonu
Ventilatördeki ve Küvezdeki
4
Hastanın Bakımı
Ventilatördeki ve Küvezdeki
5
Hastanın Bakımı
DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
1
Yoğun Bakim Ünitesinde
Hastaya Nasil Pozisyon
Verilmesi ve Kurallari
21.01.2014 AyĢe TURHAN
13.3014.30
1 Saat
Dahiliye Yoğun Bakim
HemĢire
Ünitesi
Dahiliye Servis
HemĢire Odasi
2
Yoğun Bakim Ünitesinde
Basi Yarasi ve Dekübitüs
Bakimi
18.04.2014 Fatma DÖġ
13.3014.30
1 Saat
Dahiliye Yoğun Bakim
HemĢire
Ünitesi
Dahiliye Servis
HemĢire Odasi
3
Yoğun Bakim Katater Bakimi
23.09.2014 Ġlhami TEKE
ve HemĢirelik Hizmetleri
13.3014.30
1 Saat
Dahiliye Yoğun Bakim
HemĢire
Ünitesi
Dahiliye Servis
HemĢire Odasi
4
Yoğun Bakim Ünitesinde
Yatan Hastaya Enteral
Beslenme HemĢirelik
Hizmetleri
13.3014.30
1 Saat
Dahiliye Yoğun Bakim
HemĢire
Ünitesi
Dahiliye Servis
HemĢire Odasi
23.12.2014 Gizem ÇAKIR
DAHİLİYE -1 SERVİSİ
1
Kronik Böbrek Yetmezliği
Olan Hastalara Yönelik
HemĢirelik Bakımı
06.01.2014 Esra ULAġAYAZ
12.0013.00
1 Saat
Dahiliye 1
HemĢire
Servis HemĢire
Odasi
2
Intra Venöz, Subkutan ve
Intra Müsküler Ġlaç
Uygulamaları ve IV Kateter
Bakımı
07.04.2014 Duygu GÜNDÜZ
12.0013.00
1 Saat
Dahiliye 1
HemĢire
Servis HemĢire
Odasi
18
3
Acil ve Narkotik Ġlaçlari Ġle
Bunlarin Saklanmasi
08.09.2014 Emine BEġBADEM
12.0013.00
1 Saat
Dahiliye 1
HemĢire
Servis HemĢire
Odasi
4
Fistül Açilacak Hastaya
Yönelik HemĢirelik Bakimi
08.12.2014 Okan KESKĠN
12.0013.00
1 Saat
Dahiliye 1
HemĢire
Servis HemĢire
Odasi
ÇOCUK ACİL SERVİSİ
Status Epileptikus
1
17.01.2014 Hasan UÇAR
Febril Konvülsiyon
Diyabetik Ketoasidoz
16.00
14.02.2014 Bedriye ALKAN
2
ġok ve HemĢirelik Bakımı
16.05.2014 Gizem CANDAN
(Solunum+Gis+Cilt)
Yabancı Cisim Aspirasyonu
5
19.09.2014 Ebu Bekir BAġ
1 Saat
Çocuk Acil Servisi
1 Saat
Çocuk Acil Servisi
1 Saat
Çocuk Acil Servisi
1 Saat
Çocuk Acil Servisi
Acil Derslik
HemĢire
Acil Derslik
HemĢire
Acil Derslik
HemĢire
15.0016.00
Acil Derslik
HemĢire
15.0016.00
19.12.2014 Tuğba ÖZDEMĠR
Çocuk Acil Servisi
15.0016.00
Zehirlenmeler
4
1 Saat
15.0016.00
3
Tüm Personel
15.00-
Acil Derslik
19
GÖĞÜS CERRAHI/GÖĞÜS HASTALIKLARI 2 KLİNİĞİ
Ġlaç hazırlama ve uygulama
teknikleri
1
2
24.01.14
Preop ve postoperatif
hemĢirelik yaklaĢım(göğüs
cerrahide)
25.04.14
Yasin ERGÜL
Muhammet
KARAKAYA
12.0014.00
12.0014.00
2 Saat
Göğüs Cerrahi/Göğüs
Hastalıkları 2 Kliniği
2 Saat
Göğüs Cerrahi/Göğüs
Hastalıkları 2 Kliniği
2 Saat
Göğüs Cerrahi/Göğüs
Hastalıkları 2 Kliniği
2 Saat
Göğüs Cerrahi/Göğüs
Hastalıkları 2 Kliniği
HemĢire
Göğüs
Cerrahi/Göğüs
Hastalıkları 2
Kliniği
HemĢire
Göğüs
Cerrahi/Göğüs
Hastalıkları 2
Kliniği
HemĢire
Göğüs
Cerrahi/Göğüs
Hastalıkları 2
Kliniği
HemĢire
Göğüs
Cerrahi/Göğüs
Hastalıkları 2
Kliniği
Kemoterapi uygulamada
psikolojik yaklaĢım
3
26.09.14
Sena AKBABA
12.0014.00
Ġzolasyon önlemleri,atık
yönetimi
4
26.12.14
Samet ASTAR
12.0014.00
KAN ALMA
Kan Alma Teknikleri ve
1
Asepsi Kuralları
24.01.2014 Ülkü BERK
12.1513.00
45 Dk.
Kan Alma
HemĢire ve
Laborantlar
Kan Alma
18.04.2014 Sultan NAZLI
12.1513.00
45 Dk.
Kan Alma
HemĢire ve
Laborantlar
Kan Alma
ĠletiĢim Teknikleri ve Hasta
2
Bireyle ĠletiĢim
20
3
Öfke Nedir? Öfkeyi Kontrol
Psikolog Sabit
GÖKMENOĞLU
12.1513.00
45 Dk.
Kan Alma
HemĢire ve
Laborantlar
Kan Alma
21.11.2014 Fadime TORUN
12.1513.00
45 Dk.
Kan Alma
HemĢire ve
Laborantlar
Kan Alma
19.09.2014
Yöntemleri Nelerdir?
4
ÇalıĢan Güvenliği
AMELİYATHANE
1
Ameliyathane
HemĢireliği,SorumluluklarI
ve Bilgi /Beceri Donanımı
24.01.2014
Melike BĠRYOL
M.Aziz YAġAR
14.0016.00
1 Saat
Ameliyathane
HemĢire
Toplantı Salonu
2
Ameliyathane ĠĢleyiĢi
25.04.2014
Özlem FENT
Saniye ATÇEKEN
14.0016.00
1 Saat
Ameliyathane
HemĢire
Toplantı Salonu
3
Ameliyathanede Güvenli
Çevre ve Steril Alan
OluĢturma
23.10.2014
Esma DĠRĠ
Atiye DOLANBAY
14.0016.00
1 Saat
Ameliyathane
HemĢire
Toplantı Salonu
4
Ameliyathanede ÇalıĢan
Güvenliği
25.12.2014
Alime KANDEMĠR
Meryem BAġ
14.0016.00
1 Saat
Ameliyathane
HemĢire
Toplantı Salonu
1 Saat
Üroloji Servisi
HemĢire
Üroloji Servisi
1 Saat
Üroloji Servisi
HemĢire
Üroloji Servisi
ÜROLOJİ SERVİSI
TUR Prostat ve Tur mesane
1
öncesi, sonrası hemĢirelik
20.01.2014 Feza Bacak
bakımı.
15.0016.00
Böbrek taĢı ameliyatları
2
öncesi ve sonrası hemĢirelik 21.04.2014 Serhat Öz
15.00-
bakımı
16.00
21
Mesane tümörü nedir?
Sistektomi sonrası öncesi ve 20.10.2014 Ali Çamlı
3
HemĢire
15.00-
sonrası hemĢirelik bakımı ve
16.00
1 Saat
Üroloji Servisi
Üroloji Servisi
ürostomi bakımı
REANİMASYON
1
Kan Gazı Parametreleri
03.01.2014 Mehmet KARA
14.00
1 Saat
Reanimasyon
HemĢire
Reanimasyon
04.04.2014 M.Harun YAĞAR
14.00
1 Saat
Reanimasyon
HemĢire
Reanimasyon
05.09.2014 Aynel AKDEMĠR
14.00
1 Saat
Reanimasyon
HemĢire
Reanimasyon
05.12.2014 Burçin ERDOĞAN
14.00
1 Saat
Reanimasyon
Enteral Beslenme
2
Yöntemleri Teknik ve
Tedavisi
Narkotik Ġlaç Kullanımı
3
Uyulması Gereken Kurallar
Yoğun Bakim Hasta Bakım
4
Planları ve Teknikleri
HemĢire-Hasta
Bakici
Reanimasyon
BİYOKİMYA LABORATUARI
1 Laboratuar hata kaynakları
30.01.2014 Yasemin Kahveci
14.00-
1 Saat
15.00
Biyokimya Laboratuarı Biyokimya Lab.
ÇalıĢanları
2.Kat Konferans
Biyokimya Lab.
2.Kat Konferans
Salonu
Laboratuarda çalıĢılan
numunelerin saklama
30.04.2014 Emine Sarıkaya
2 koĢulları
1 Saat
15.00
Panik değerler ölçme aralığı
3 ve referans aralığı
14.00-
Biyokimya Laboratuarı
ÇalıĢanları
Salonu
Yasin Uzun
26.09.2014
14.0015.00
1 Saat
Biyokimya Laboratuarı Biyokimya Lab.
ÇalıĢanları
2.Kat Konferans
Salonu
22
Yasin Saygın
Serum, plazma, tam kan
4 nedir? Nasıl elde edilir?
27.11.2014
14.00-
1 Saat
15.00
Biyokimya Laboratuarı Biyokimya Lab.
ÇalıĢanları
2.Kat Konferans
Salonu
ACİL SERVİS
1 Hasta TaĢıma ġekilleri ve
Travmalı Hastaya YaklaĢım
31.01.2014 AyĢegül Baysal
2 ġok Geçiren Hastaya Acil
HemĢirelik YaklaĢımları
25.04.2014 Ümmügülsüm Büdü
3 Kanamalarda Ilkyardım ve
HemĢirelik YaklaĢımları
19.09.2014 Uğur Uçkun
15.00-
1 Saat
Acil Servis
HemĢire
Acil Servis
Toplantı Salonu
1 Saat
Acil Servis
HemĢire
Acil Servis
Toplantı Salonu
1 Saat
Acil Servis
HemĢire
Acil Servis
Toplantı Salonu
1 Saat
Acil Servis
HemĢire
Acil Servis
Toplantı Salonu
1 Saat
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon AD.
Anestezi
Teknisyen /
Teknikerleri
Toplantı Salonu
Anestezi
Teknisyen /
Teknikerleri
Toplantı Salonu
Anestezi
Teknisyen /
Teknikerleri
Toplantı Salonu
16.00
15.0016.00
15.0016.00
Yara Bakımı ve Pansuman
4 Teknikleri
28.11.2014 Fatma Zuhal
Karadoğan
15.0016.00
ANESTEZİ
1 Hasta pozisyonları
2 Hava yolu ve Entübasyon
3
Santral Bloklar: Spinal ,
Epidural ve Kaudal Bloklar
10.01.2014 Kübra ĠLERĠ
14:0015:00
14.02.2014 Muradiye ġAHAN
14:0015:00
1 Saat
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon AD.
21.03.2014 AyĢe ġĠMġEK
14:0015:00
1 Saat
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon AD.
23
4
Kardiyopulmoner
Resusitasyon
11.04.2014 Emine DENĠZ
14:0015:00
1 Saat
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon AD.
Anestezi
Teknisyen /
Teknikerleri
Toplantı Salonu
ENFEKSİYON KONTROL KOMITESİ
Yoğun Bakım Ünitelerinde
1 Enfeksiyon Kontrolü
15.01.2014 Perihan ABUKAN
Hastane Enfeksiyonları ve
2 Enfeksiyon Kontrol Komitesi
12.02.2014 Prof. Dr. Onur Ural
El Hijyeni,
Hastane Temizliği ve Atık
3
Yönetimi
26.02.2014 Aysun BESLEME
Ameliyathane Temizliği,
Sterilizasyon ve
4
Dezenfeksiyon ĠĢlemleri
12.03.2014 Perihan ABUKAN
Hastane Mutfağında Hijyen, 26.03.2014 Aysun BESLEME
5 Bireysel Hijyen ve El Yıkama
Ġzolasyon Önlemleri
09.04.2014 Perihan ABUKAN
6
12.3013.30
12.3013.30
12.3013.30
12.3013.30
12.3013.30
12.3013.30
Kan Yoluyla BulaĢan
7 Hastalıklardan Korunma
24.04.2014 Yrd. Doç Dr. ġua
Sümer
12.3013.30
Hemodiyaliz Ünitelerinde
8 Enfeksiyon Kontrolü
07.05.2014 Perihan ABUKAN
12.3013.30
ÇamaĢırhanede Hastane
9 Enfeksiyonları Kontrolü
21.05.2014 Aysun BESLEME
12.3013.30
Yoğun Bakım
Ünitesi
ÇalıĢanları
2. Kat Toplantı
1 Saat
Enfeksiyon Kontrol
Komitesi
HemĢireler
2. Kat Toplantı
1 Saat
Enfeksiyon Kontrol
Komitesi
Enfeksiyon Kontrol
Komitesi
Temizlik
Personelleri ve
Hasta Bakıcılar
Enfeksiyon Kontrol
Komitesi
Ameliyathane ve 2. Kat Toplantı
Sterilizasyon
Salonu
ÇalıĢanları
Mutfak
ÇalıĢanları
2. Kat Toplantı
1 Saat
Enfeksiyon Kontrol
Komitesi
HemĢireler
2. Kat Toplantı
1 Saat
Enfeksiyon Kontrol
Komitesi
HemĢireler
1 Saat
Enfeksiyon Kontrol
Komitesi
Hemodiyaliz
Ünitesi
ÇalıĢanları
2. Kat Toplantı
1 Saat
Enfeksiyon Kontrol
Komitesi
ÇamaĢırhane
ÇalıĢanları
2. Kat Toplantı
1 Saat
Enfeksiyon Kontrol
Komitesi
1 Saat
1 Saat
Salonu
Salonu
2. Kat Toplantı
Salonu
Salonu
Salonu
2. Kat Toplantı
Salonu
Salonu
Salonu
24
El Hijyeni, Mama Mutfağı,
Anne sütü saklama koĢulları
10
ve TPN Uygulaması
04.06.2014 Aysun BESLEME
12.3013.30
1 Saat
Enfeksiyon Kontrol
Komitesi
Yenidoğan
Yoğun Bakım
Ünitesi
ÇalıĢanları
2. Kat Toplantı
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
Salonu
RADYOLOJİ ÜNITESİ
16.01.2014 Hakan Bostancı
1
Tıbbi Terminoloji
15.01.2014 ġerife Garip
15.0016.00
Radyoloji Ünitesi
1 Saat
30.01.2014 Nilüfer Yağız
2
Akciğer Grafileri Çekim
Teknikleri, Hasta Pozisyonu
29.01.2014 Betül NemutlubakıĢ
15.0016.00
Radyoloji Ünitesi
1 Saat
12.02.2014 AyĢe Cengiz
3
15.0016.00
Vertebra Grafileri Çekim
Teknikleri, Hasta Pozisyonu
13.02.2014 ġerife Uğur
Radyoloji Ünitesi
1 Saat
26.02.2014 Fatma Dursun
4
5
15.0016.00
Abdomen Grafileri Çekim
Teknikleri, Hasta Pozisyonu
27.02.2014 Y.Emre TanıĢ
Kafa Grafileri Çekim
12.03.2014 BüĢra AĢağıerten
15.0016.00
Teknikleri, Hasta Pozisyonu
13.03.2014 Ali Yazaroğlu
Radyoloji Ünitesi
1 Saat
Radyoloji Ünitesi
1 Saat
26.03.2014 Esra Kubiloğlu
15.0016.00
Ekstremite Grafileri Çekim
6 Teknikleri, Hasta Pozisyonu
27.03.2014 AyĢe AteĢ
Radyoloji Ünitesi
1 Saat
25
10.04.2014 Mesut Sümer
7
15.0016.00
Boyun BT
11.04.2014 Emre Suzuk
Radyoloji Ünitesi
1 Saat
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
07.05.2014 Hasan Doğan
8
15.0016.00
Abdomen BT
08.05.2014 Yavuz Ertekin
Radyoloji Ünitesi
1 Saat
21.05.2014 Tolgahan Polat
9
15.0016.00
Toraks BT
22.05.2014 Kasım AkbaĢ
Radyoloji Ünitesi
1 Saat
03.09.2014 Hatice Demir
10
15.0016.00
Beyin BT
04.09.2014 Fatma IĢık
Radyoloji Ünitesi
1 Saat
17.09.2014 Gülsüm Atçeken
11
15.0016.00
Beyin ve Servikal MR
18.09.2014 Hüseyin ġimĢek
Radyoloji Ünitesi
1 Saat
15.10.2014 Fikret Oflaz
12
13
15.0016.00
Abdomen MR
16.10.2014 Sevim Selçuk
Anjioyaya Genel BakıĢ
05.11.2014 Nilüfer Sevinç
06.11.2014 Tuğba Sıvacı
15.0016.00
Radyoloji Ünitesi
1 Saat
Radyoloji Ünitesi
1 saat
26
Radyoloji Açısından ÇalıĢan
14 ve Hasta Güvenliği
15
15.0016.00
03.12.2014
Ferhan Kara
Önlemleri
04.12.2014
Temel ĠletiĢim Becerileri,
17.12.2014 Sultan Nazlı
Hasta Bireyle ĠletiĢim
15.0016.00
Radyoloji Ünitesi
1 saat
Eğitim Birimi
1 saat
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
Radyoloji
Radyoloji
Teknisyenleri
Seminer Odası
18.12.2014
27
Download

Saat