EGE ÜNĠVERSĠTESĠ CERRAHĠ HEMġĠRELĠĞĠ GÜNLERĠ 2015
“Herkes Ġçin Güvenlik”
3-4 Nisan 2015 ĠZMĠR
20 Mayıs Amfisi Bornova/ Ġzmir
(Ege Üniversitesi Hastanesi Ġçi)
Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği
Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi
Değerli MeslektaĢlarımız;
Ege Üniversitesi HemĢirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalı, Türk Cerrahi
ve Ameliyathane HemĢireleri Derneği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi HemĢirelik Hizmetleri
Yönetimi ve klinik baĢhemĢireleri ile 3-4 Nisan 2015 tarihlerinde Ġzmir’de “Ege Üniversitesi Cerrahi
HemĢireliği Günleri 2015” bilimsel toplantısı düzenlenecektir. Toplantının teması “Herkes Ġçin Güvenlik”
olarak planlandı. Toplantıda 34 konuĢmacı ile güvenlik konularında hemĢirelik yaklaĢımları incelenecektir.
Sağlık bakımında güvenlik ile ilgili konular son 15 yıldır ön planda tutulan alanlardan biridir. Bu
toplantıda sağlık bakımında güvenliğin hasta, çalıĢan ve çevre etkileri ve yapılanlar gözden geçirilecektir.
HemĢireler sağlık bakımı sunmanın ayrılmaz bir parçasıdır. HemĢirelerin bakımda güvenliği sağlarken ne
yaptıkları hemĢireliğe yönelik güvenlik ile ilgili göstergeler ile incelenmektedir. Toplantımızın amacı,bu
konuda güncel uygulamaların gözden geçirilmesini sağlamak ve bu konularda deneyimleri olan
meslektaĢlarımızın görüĢlerini paylaĢmak için ortam yaratmaktır.
Düzenleme komitemiz adına siz değerli meslektaĢlarımızı güzel paylaĢımlar için toplantımıza davet
ediyor, saygılar sunuyoruz.
Düzenleme komitesi adına
Meryem YAVUZ
Filiz ÖĞCE
Vildan TANIL
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ CERRAHĠ HEMġĠRELĠĞĠ GÜNLERĠ 2015
“Herkes Ġçin Güvenlik”
3-4 Nisan 2015 ĠZMĠR
3 Nisan 2015 Cuma
9.00 – 10.30 AçılıĢ KonuĢmaları
Meryem YAVUZ
E.Ü. HemĢirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalı BaĢkanı
Filiz ÖĞCE
Türk Cerrahi ve Ameliyathane HemĢireleri Dernek BaĢkanı
Vildan TANIL
E.Ü. Tıp Fakültesi HastanesiHemĢirelik Hizmetleri Yöneticisi
Mehmet ÖZKAHYA
E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi BaĢhekimi
Ayfer KARADAKOVAN
E.Ü. HemĢirelik Fakültesi Dekanı
YeĢim KĠRAZLI
E.Ü. Tıp Fakültesi Dekan Vekili
Candeğer YILMAZ
E.Ü. Rektörü
10.30 – 10.50
10.50 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 14.50
14.50 – 16.00
E.Ü. HemĢirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalı Tanıtımı
Aliye OKGÜN ALCAN
Türk Cerrahi ve Ameliyathane HemĢireleri Derneği Tanıtımı
Dilek ÇAKIR UMAR
HemĢirelik Hizmetleri Tanıtımı
Fatma AKSOY
Kahve Arası
Ġkili Konferans: Herkes Ġçin Güvenlik
Oturum BaĢkanları: ġenay KAYMAKÇI,GülĢen BĠLDĠK
Güvenle YaĢamak: Ben, Ailem ve Toplum
Esra ENGĠN, ġeyda DÜLGERLER
TartıĢma
Konferans 1: Güvenlik Kültürü
Oturum BaĢkanları: Adalet KOCA KUTLU, Canan ÖZTÜRK
Kurum Ġçi Güven ĠliĢkileri
Çağrı BULUT
Öğle Yemeği
Panel 1: ÇalıĢan Güvenliği I
Oturum BaĢkanları: Yelda CANDAN DÖNMEZ, Gülin DĠNÇARSLAN
ÇalıĢan Güvenliği: Yönetmelik, Risk Faktörleri ve Sonuçlar
Meral TÜRK
Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve ÇalıĢma Sonuçları
Aslı DAVAS
TartıĢma
Kahve Arası
Panel 2:ÇalıĢan Güvenliği II
Oturum BaĢkanları: Dilek ÇAKIR UMAR, Birgül NURÜLKE
Radyasyon Güvenliği
Yavuz ANACAK
TükenmiĢlik
Aslı DAVAS
Ġnsan Faktörü ÇalıĢması
Sibel YĠĞĠT
TartıĢma
4 Nisan 2015 Cumartesi
09.00 – 10.30 Panel 3:Hasta Güvenliği I
Oturum BaĢkanları: Fatma DEMĠR KORKMAZ, AyĢen ĠSLAMOĞLU
HemĢirelikte Malpraktis
Ahsen KAYA
Güvenli Cerrahi Formu
Nergiz TER
Güvenli Cerrahi Formu: FOCUS Grup
Özlem SOYER
Hasta DüĢmeleri Prevalans ÇalıĢması Sonuçları
Yeliz ĠSKĠT
TartıĢma
10.30 – 10.50 Kahve Arası
10.50 – 11.30 Panel 4:Hasta Güvenliği II
Oturum BaĢkanları:Gül Özlem YILDIRIM, Çiğdem KURCAN
Kan Transfüzyonu Güvenliği
YeĢim AYDINOK, Ajda TURHAN
Hastaların Hasta Güvenliğini Algılama Durumlarının Ġncelenmesi
Münevver SARSILMAZ
TartıĢma
11.30 – 13.00 Öğle Yemeği
13.00 – 14.10 Panel 5: Çevre Güvenliği
Oturum BaĢkanları:Esma ÖZġAKER, Aysel KARAKOÇ
Atık Güvenliği
Çiğdem BÜYÜKTOPÇU
Cerrahi Duman Konusundaki Uygulamaların Ġncelenmesi
Tülin DERE
Güvenli Kimyasal Madde Kullanımı
Melek OĞUZ
Çevre Dostu Uygulamalar ÇalıĢması
ġefika OĞUZ
TartıĢma
14.10 – 14.30 Kahve Arası
14.30 – 15.30 Panel 6: Sağlıklı ÇalıĢma Ortamı
Oturum BaĢkanları: Türkan ÖZBAYIR, Elvan MUTLU
ĠĢ Güvenliği Ölçeği
Havva ÖZTÜRK
Üniversite Hastanesinde ÇalıĢan HemĢirelerin ĠĢ Güvenliğinin Ġncelenmesi
Mehtap SEYMEN
ÇalıĢma Ortamı ve Güçlendirmenin Hasta Güvenliği KültürüneEtkisi
Hasan Fehmi DĠRĠK
TartıĢma
15.30 – 15.50 Kahve Arası
15.50– 16.20 Konferans 2: Sosyal Oturum
Oturum BaĢkanı:Güler OKYAR, Fatma AKSOY
Farklılıkların Yönetimi
Burak ÇAPRAZ
Nazlı AyĢe AYYILDIZ ÜNNÜ
16.20 – 16.30 KapanıĢ
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ CERRAHĠ HEMġĠRELĠĞĠ GÜNLERĠ 2015
“Herkes Ġçin Güvenlik”
3-4 Nisan 2015 ĠZMĠR
ONURSAL BAġKANLAR
Candeğer YILMAZ
Ayfer KARADAKOVAN
YeĢim KĠRAZLI
BAġKANLAR
Meryem YAVUZ
Filiz ÖĞCE
Vildan TANIL
SEKRETERLER
Gül ÖZLEM YILDIRIM
Aliye OKGÜN ALCAN
Nebile ÖZDEMĠR
DÜZENLEME KOMĠTESĠ
Meryem YAVUZ
Eda DOLGUN
Aliye OKGÜN ALCAN
Yasemin ALTINBAġ
Müjgan KABATAġ
Hatice Eda YOLTAY
Filiz ÖĞCE
ġenay KAYMAKÇI
Dilek ÇAKIR UMAR
Gül Özlem YILDIRIM
Nergis TER
Güler OKYAR
Toplantı Yeri
20 Mayıs AmfisiBornova / Ġzmir
(Ege Üniversitesi Hastanesi Ġçi )
ĠletiĢim
e-mail: [email protected]
Telefon: 0 232 311 55 94
0 232 311 55 96
0 232 311 5597
0 232 311 56 07
Faks:
0 232 373 15 00
Kayıt Ücreti
100 TL
Banka Hesap No
Ameliyathane HemĢireleri Derneği
T.C: Ziraat Bankası Ege Tıp ġubesi
ġb. Kodu: 1446 Hesap No: 72169465002
IBAN: TR880001001446072169465002
Vildan TANIL
Fatma AKSOY
GülĢen BĠLDĠK
Belgin AKSAKAL
Dudu DAġTI
Nebile ÖZDEMĠR
M. Dilek YILDIZ
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ CERRAHĠ HEMġĠRELĠĞĠ GÜNLERĠ 2015
“Herkes Ġçin Güvenlik”
3-4 Nisan 2015 ĠZMĠR
KAYIT FORMU
Adı - Soyadı
: ……………………………………………………………………….
ÇalıĢtığı Kurum : ……………………………………………………………………….
Telefon
: ……………………………………………………………………….
ĠletiĢim Adresi
: .............................................................................................................
………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………….......
E-mail
: ………………………………………………………………………..
Kayıtlarınızın onaylanabilmesi için banka dekontu ve kayıt formunu aşağıdaki iletişim
adreslerinden (e-mail veya faks) herhangi biri ile tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.
İlginiz için teşekkür ederiz.
ĠLETĠġĠM
Gül Özlem YILDIRIM
Aliye OKGÜN ALCAN
Nebile ÖZDEMĠR
e-mail: [email protected]
Telefon: 0 232 311 55 94
0 232 311 55 96
0 232 311 5597
0 232 311 56 07
Faks:
0 232 373 15 00
Kayıt ücretine; Bilimsel aktivitelere katılım, bilimsel doküman, 2 gün öğle yemeği, 4 ara çay ve
katılım sertifikası dâhildir.
Son kayıt tarihi 1 Nisan 2015'tir. Katılım 250 kiĢi ile sınırlıdır.
Download

Ege Üniversitesi Cerrahisi Hemşireliği Günleri 2015