Dok. No: YÖN/PL/56
T.C.
Ġzmir Ġli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ġlk Yayın Tar.: 06/11/2013
Rev. No/Tar.: 02/01.10.2014
2014 YILI 2. DÖNEM ÖZDEĞERLENDĠRME PLANI
TÜRKĠYE KAMU
HASTANELERĠ KURUMU
KLİNİK/BİRİM
DEĞERLENDİRİCİ 1
DEĞERLENDİRİCİ 2
Sayfa 1 / 9
EŞLİKÇİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU
TARİH
1
ACĠL TIP KLĠNĠĞĠ
NEġE DEMĠR
AYCAN KARAKURT
Uzm.Dr.Zeynep KARAKAYA
HemĢ.Sevda KIYANÇĠÇEK
23 Ekim 2014
2
AĞIZ DĠġ TEDAVĠ MERKEZĠ
MERAL DOĞAN
TUĞBA SĠVRĠKAYA
Dt.Selma BAġURGAN ÖZBOZ
HemĢ.Gülay ĠġVEN
22 Ekim 2014
3
AMATEM
KERĠMAN YILDIZ
VEDAT KILIÇ
Uzm.Dr.Esin EVREN KILIÇARSLAN
Uzm.HemĢ.AyĢegül SAVAġAN
22 Ekim 2014
4
AMBARLAR (Tüketim Ambarı, DemirbaĢ
ambarı, Tıbbi sarf ambarı, eczane ambarı, Acil
malzeme ambarı)
NEġE DEMĠR
AYCAN KARAKURT
O.Nihat AĞAÇEKEN
Ayfer
SAVAġ GÜNGÖR
Hafize KOCA
Asil Eczacı : Burak KAYNARSOY
Yedek Eczacı: Tülay ÖZOK
4 Kasım 2014
5
ANESTEZĠ YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠ
SEVGĠ AKTÜL
RAHMĠ BAYKAN
Uzm.Dr.Atilla ġENCAN
Sor.HemĢ.Fatma Yavuz ġEN
27 Ekim 2014
6
AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KLĠNĠĞĠ (PALYATĠF BAKIM)
NAZAN SARAÇ
AKINCI
AYKAN DÜZOVA
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin CAN
Uzm.HemĢ.ġengül VAROL
20 Ekim 2014
7
ATIK MERKEZĠ
NAZAN SARAÇ
AKINCI
AYKAN DÜZOVA
Biyolog Solmaz TOPALOĞLU
27 Ekim 2014
8
BALÇOVA SEMT POLĠKLĠNĠĞĠ (Ağız diĢ soru
listesi de verilecek)
SEVGĠ AKTÜL
RAHMĠ BAYKAN
Uzm.Dr.Ahmet BALKAN
HemĢire Saliha AFġAR
3 Kasım 2014
9
BASIN SĠTESĠ SEMT POLĠKLĠNĠĞĠ(Ağız diĢ
soru listesi de verilecek)
HATĠCE YUMAK
PEHLÜL KAYA
Op.Dr.Levent ÇUHADAR
Sor.HemĢ.Selma GÖKTAġ
30 Ekim 2014
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
Neşe DEMİR
Kalite Yönetim Birimi
İlknur GÜL
Kalite Yönetim Direktörü
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Hastane Yöneticisi
Dok. No: YÖN/PL/56
T.C.
Ġzmir Ġli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ġlk Yayın Tar.: 06/11/2013
Rev. No/Tar.: 02/01.10.2014
2014 YILI 2. DÖNEM ÖZDEĞERLENDĠRME PLANI
TÜRKĠYE KAMU
HASTANELERĠ KURUMU
KLİNİK/BİRİM
DEĞERLENDİRİCİ 1
DEĞERLENDİRİCİ 2
Sayfa 2 / 9
EŞLİKÇİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU
TARİH
10
BEYĠN VE SĠNĠR CERRAHĠ KLĠNĠĞĠ
AYġENUR ATAY
HASĠBE KAMIġ
Op.Dr.Gönül GÜVENÇ
Sor.HemĢ.Nurten CANAYAZ
11
BEYĠN CERRAHĠ YOĞUN BAKIM
SEVGĠ AKTÜL
RAHMĠ BAYKAN
Op.Dr.Gönül GÜVENÇ
Sor.HemĢ.Gülizar Eġ
12 Kasım 2014
12
BĠLGĠ ĠġLEM
HATĠCE YUMAK
PEHLÜL KAYA
Zeynep FĠDAN
10 Kasım 2014
13
BĠYOKĠMYA LABORATUARI
NAZAN SARAÇ
AKINCI
AYKAN DÜZOVA
Uzm.Dr.AyĢenur ATAY
Sor.Tek.Yusuf ĠNAN
6 Kasım 2014
14
ÇAMAġIRHANE
EMĠNE YANIK
TURAN
MEHMET BAYINDIR
Mikail ABĠġ
21 Ekim 2014
15
DAHĠLĠYE KLĠNĠĞĠ
AYġEGÜL SAVAġAN ARZU YÜCEL
Prof.Dr.Servet AKAR
Sor.HemĢ.Hatice ÇOSAN AY
20 Ekim 2014
16
Dahili Yoğun Bakım
EMĠNE YANIK
TURAN
MEHMET BAYINDIR
Uzm.Dr.Nuri Nazif ALTINER
HemĢ.ġeyma ÇAKIR
31 Ekim 2014
17
Acil Dahili Gözlem
EMĠNE YANIK
TURAN
MEHMET BAYINDIR
Uzm.Dr.Nuri Nazif ALTINER
HemĢ.ġeyma ÇAKIR
6 Kasım 2014
18
Endokrinoloji kliniği
AYġEGÜL SAVAġAN ARZU YÜCEL
Doç.Dr.G.Gonca ÖRÜK Yrd.Doç.Dr.BarıĢ
Önder PAMUK
HemĢ.Hatice COġANAY
24 Ekim 2014
19
DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR KLĠNĠĞĠ
DĠLEK BĠNGÖL
ELMALI
Uzm.Dr.Ġlgül BĠLGÜN
Sor.HemĢ.Aydan ATICI
22 Ekim 2014
HAZIRLAYAN
FATMA BAKILAN
ABALI
KONTROL EDEN
Neşe DEMİR
Kalite Yönetim Birimi
İlknur GÜL
Kalite Yönetim Direktörü
23 Ekim 2014
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Hastane Yöneticisi
Dok. No: YÖN/PL/56
T.C.
Ġzmir Ġli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ġlk Yayın Tar.: 06/11/2013
Rev. No/Tar.: 02/01.10.2014
2014 YILI 2. DÖNEM ÖZDEĞERLENDĠRME PLANI
TÜRKĠYE KAMU
HASTANELERĠ KURUMU
KLİNİK/BİRİM
DEĞERLENDİRİCİ 1
DEĞERLENDİRİCİ 2
Sayfa 3 / 9
EŞLİKÇİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU
TARİH
20
ECZANE
SEVGĠ AKTÜL
RAHMĠ BAYKAN
Asil Eczacı :Tülay ÖZOK
Yedek Eczacı: Burak KAYNARSOY
21
EĞĠTĠM ORGANĠZASYON BĠRĠMĠ
BĠNNAZ BÜTÜN
HATĠCE COġANAY
HemĢ.Anahas GÜLER
21 Ekim 2014
22
ENFEKSĠYON HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ
AYġEGÜL SAVAġAN ARZU YÜCEL
Uzm.Dr.Ġlknur VARDAR
HemĢ.Filiz EREN
5 Kasım 2014
23
ENFEKSĠYON KONTROL KOMĠTESĠ
SEVGĠ AKTÜL
RAHMĠ BAYKAN
Dr.Bahar ÖRMEN
27 Kasım 2014
24
EġREFPAġA SEMT POLĠKLĠNĠĞĠ(Ağız diĢ soru NAZAN SARAÇ
listesi de verilecek)
AKINCI
AYKAN DÜZOVA
Uzm.Dr.Okan ERERMĠġ
HemĢ.Nazife BAKTAġ
11 Kasım 2014
25
FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON KLĠNĠĞĠ
FATMA YAVUZ ġEN
KURTULUġ
AYDOĞAN
Uzm.Dr.Semra AKTUĞ ERGAN
HemĢ.Songül ÇAVUġ
23 Ekim 2014
26
FĠZĠK TEDAVĠ ÜNĠTESĠ
FATMA YAVUZ ġEN
KURTULUġ
AYDOĞAN
Fzt.Sevim TAġTAN
Fzt.Zafer UÇURUM
27 Ekim 2014
27
GASTROENTEROLOJĠ KLĠNĠĞĠ (Gastro ek
kliniği de beraber değerlendirilecek)
LEYLA ÇETĠN
SOLMAZ
TOPALOĞLU
Doç.Dr.H.Sinan AKAY
Yük.HemĢ.Hatice YUMAK
23 Ekim 2014
28
ENDOSKOPĠ ÜNĠTESĠ
LEYLA ÇETĠN
SOLMAZ
TOPALOĞLU
Yük.HemĢ.Türkan AKYILDIZ
30 Ekim 2014
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
Neşe DEMİR
Kalite Yönetim Birimi
İlknur GÜL
Kalite Yönetim Direktörü
18 Kasım 2014
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Hastane Yöneticisi
Dok. No: YÖN/PL/56
T.C.
Ġzmir Ġli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ġlk Yayın Tar.: 06/11/2013
Rev. No/Tar.: 02/01.10.2014
2014 YILI 2. DÖNEM ÖZDEĞERLENDĠRME PLANI
TÜRKĠYE KAMU
HASTANELERĠ KURUMU
KLİNİK/BİRİM
DEĞERLENDİRİCİ 1
DEĞERLENDİRİCİ 2
Sayfa 4 / 9
EŞLİKÇİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU
TARİH
04.11.2014
11.11.2014
29
GENEL CERRAHĠ KLĠNĠĞĠ(4 Klinik)
EMĠNE ÇAKAR
MUSTAFA AġKIN
A BLOK:Doç.Dr.Murat Kemal ATAHAN
Sor.HemĢ.Fatma AYDIN
B BLOK:Dr.Ġbrahim KOKULU -HmĢ.Havva
ERTEM
C BLOK:Dr.Necat CĠN - HmĢ.Havva ERTEM
D BLOK:Doç.Dr.Kemal Erdinç KAMER HmĢ.Havva ERTEM
30
GÖĞÜS HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ
NĠHAL BURMA
ALĠKALFA
ÖZGÜR BARUTÇU
ÖZSĠNAN
Eğt.ve Ġdari Sor.Doç.Dr.Sibel AYIK
Yrd.Doç.Dr.AyĢe DALLI
HemĢ.Hatice YUMAK
20 Ekim 2014
31
Bronkoskopi
NĠHAL BURMA
ALĠKALFA
ÖZGÜR BARUTÇU
ÖZSĠNAN
Eğt.ve Ġdari Sor.Doç.Dr.Sibel AYIK
Yrd.Doç.Dr.AyĢe DALLI
HemĢ.Hatice YUMAK
30 Ekim 2014
32
GÖZ KLĠNĠĞĠ
EMĠNE YANIK
TURAN
MEHMET BAYINDIR
Doç.Dr.Feray KOÇ
Sor.HemĢ.Semra ERDĠNÇĠK
33
GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ
DOĞU KARAKURT
HÜLYA SAĞDIÇ
ġ.Nuket TAġ
22 Ekim 2014
34
HASTA HAKLARI
MERAL DOĞAN
TUĞBA SĠVRĠKAYA
Sema ALTINTAġ
27 Ekim 2014
35
HEMATOLOJĠ KLĠNĠĞĠ
MERYEM GÜN TURT NURGÜL KAYA
Uzm.Dr.Füsun ÖZDEMĠRKIRAN
Sor.HemĢ.Arife YAVAġER
24 Ekim 2014
36
HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM HEMġĠRELĠĞĠ
MERYEM GÜN TURT NURGÜL KAYA
Birsen YANILMAZ
TAġ
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
Neşe DEMİR
Kalite Yönetim Birimi
İlknur GÜL
Kalite Yönetim Direktörü
12 Kasım 2014
Satı
27 Ekim 2014
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Hastane Yöneticisi
Dok. No: YÖN/PL/56
T.C.
Ġzmir Ġli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ġlk Yayın Tar.: 06/11/2013
Rev. No/Tar.: 02/01.10.2014
2014 YILI 2. DÖNEM ÖZDEĞERLENDĠRME PLANI
TÜRKĠYE KAMU
HASTANELERĠ KURUMU
KLİNİK/BİRİM
DEĞERLENDİRİCİ 1
DEĞERLENDİRİCİ 2
Sayfa 5 / 9
EŞLİKÇİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU
TARİH
37
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLĠNĠĞĠ(2
Klinik)
MERYEM GÜN TURT NURGÜL KAYA
Doç.Dr.Ġncim BEZĠRCĠOĞLU
Sor.HemĢ.Vesile Aycan KARAKURT
4 Kasım 2014
38
DOĞUMHANE
MERYEM GÜN TURT NURGÜL KAYA
Doç.Dr.Ġncim BEZĠRCĠOĞLU
Sor.HemĢ.Fatma BAKILAN ABALI
14 Kasım 2014
39
KALP DAMAR CERRAHĠ KLĠNĠĞĠ
DOĞU KARAKURT
HÜLYA SAĞDIÇ
Op.Dr.Ġsmail YÜREKLĠ
Y.HemĢ.AyĢe CANKUT
3 Kasım 2014
40
KALP DAMAR CERRAHĠ YOĞUN BAKIM
DĠLEK BĠNGÖL
ELMALI
FATMA BAKILAN
ABALI
Op.Dr.Ġsmail YÜREKLĠ
Y.HemĢ.Nilgün AKALIN ALP
27 Ekim 2014
41
Kalp Damar Cerrahi Amaliyathane
FATMA YAVUZ ġEN
KURTULUġ
AYDOĞAN
Op.Dr.Ġsmail YÜREKLĠ
Y.HemĢ.Gökçen KÖKER
7 Kasım 2014
42
KAN MERKEZĠ
EMĠNE YANIK
TURAN
MEHMET BAYINDIR
Uzm.Dr.Berrin UZUN
Lab.Tek.Özcan ġENGEL
20 Kasım 2014
43
KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ(2 Klinik)
LEYLA ÇETĠN
SOLMAZ
TOPALOĞLU
Doç.Dr.Serdar BAYATA
HemĢ. Ülkü ESMER
4 Kasım 2014
44
Anjiyo Ünitesi
EMĠNE ÇAKAR
MUSTAFA AġKIN
Doç.Dr.Serdar BAYATA
HemĢ. Ülkü ESMER
24 Ekim 2014
45
Anjiyo Kliniği
LEYLA ÇETĠN
SOLMAZ
TOPALOĞLU
Doç.Dr.Serdar BAYATA
HemĢ. Ülkü ESMER
12 Kasım 2014
46
Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
LEYLA ÇETĠN
SOLMAZ
TOPALOĞLU
Uzm.Dr.Serhan ÖZYILDIRIM
HemĢ.Fatma AKÇAY FIRAT
18 Kasım 2014
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
Neşe DEMİR
Kalite Yönetim Birimi
İlknur GÜL
Kalite Yönetim Direktörü
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Hastane Yöneticisi
Dok. No: YÖN/PL/56
T.C.
Ġzmir Ġli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Rev. No/Tar.: 02/01.10.2014
2014 YILI 2. DÖNEM ÖZDEĞERLENDĠRME PLANI
TÜRKĠYE KAMU
HASTANELERĠ KURUMU
KLİNİK/BİRİM
47
Ġlk Yayın Tar.: 06/11/2013
KULAK BURUN BOĞAZ KLĠNĠĞĠ(2 Klinik)
DEĞERLENDİRİCİ 1
DEĞERLENDİRİCİ 2
Sayfa 6 / 9
EŞLİKÇİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU
TARİH
AYġEGÜL SAVAġAN ARZU YÜCEL
Dr.Bekir TATAR
Dr.Aylin KOPAR
HemĢ.Emine ÇAKAR DURUKAN
ÇAMLI SAYIN
Dr.Bekir TATAR
Dr.Aylin KOPAR
HemĢ.Emine ÇAKAR DURUKAN
Canay ÇAMLI SAYIN
21 Kasım 2014
13 Kasım 2014
Canay
13 Kasım 2014
48
Odyoloji laboratuarı
AYġEGÜL SAVAġAN ARZU YÜCEL
49
MAHKUM KOĞUġU
FATMA YAVUZ ġEN
KURTULUġ
AYDOĞAN
Sağ.Mem.Serhat ÖZDEMĠR
50
MERKEZĠ AMELĠYATHANE
BĠNNAZ BÜTÜN
HATĠCE COġANAY
Op.Dr.Kutan ÖZER
HemĢ.Nazan SARAÇ AKINCI
27 Ekim 2014
51
Anestezi ve reanimasyon kliniği
BĠNNAZ BÜTÜN
HATĠCE COġANAY
Uzm.Dr.Lale VAN KOROĞLU
Anes.Tekn.Ġclal SAVACI
7 Kasım 2014
52
Derlenme Odası(post-op/ pre-op)
BĠNNAZ BÜTÜN
HATĠCE COġANAY
Sor.HemĢ.Zuhal ALKAN
12 Kasım 2014
53
MERKEZ POLĠKLĠNĠK
BĠNNAZ BÜTÜN
HATĠCE COġANAY
Sor. HemĢ. Emine Güçlü Yılmaz
19 Kasım 2014
54
MERKEZĠ STERĠLĠZASYON ÜNĠTESĠ
KERĠMAN YILDIZ
VEDAT KILIÇ
Sor. HemĢ. Nilüfer BAYRAK BĠRYOL
55
MERKEZĠ TIBBĠ ARġĠV BĠRĠMĠ
HATĠCE YUMAK
PEHLÜL KAYA
Tıbbi Sek.Alparslan ÖZMEN
25 Kasım 2014
56
MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUARI
NAZAN SARAÇ
AKINCI
AYKAN DÜZOVA
Doç.Dr.Ġlhan AFġAR
Tekn.Azim RECEP
20 Kasım 2014
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
Neşe DEMİR
Kalite Yönetim Birimi
İlknur GÜL
Kalite Yönetim Direktörü
27 Ekim 2014
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Hastane Yöneticisi
Dok. No: YÖN/PL/56
T.C.
Ġzmir Ġli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ġlk Yayın Tar.: 06/11/2013
Rev. No/Tar.: 02/01.10.2014
2014 YILI 2. DÖNEM ÖZDEĞERLENDĠRME PLANI
TÜRKĠYE KAMU
HASTANELERĠ KURUMU
KLİNİK/BİRİM
DEĞERLENDİRİCİ 1
DEĞERLENDİRİCİ 2
Sayfa 7 / 9
EŞLİKÇİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU
Müd.Yrd.Yılmaz KADIZ
Ġmam F.Ahmet HÜKÜM
TARİH
12 Kasım 2014
57
MORG
DOĞU KARAKURT
HÜLYA SAĞDIÇ
58
MUTFAK-YEMEKHANE
NĠHAL BURMA
ALĠKALFA
ÖZGÜR BARUTÇU
ÖZSĠNAN
59
MÜHENDĠSLĠK (Kalibrasyon Lab.,Tıbbi Cihaz
Muayene Kabul,Proje Planlama ve
Kabül,Hastane Mühendisliğine bağlı tüm
Atölyeler)
AYġENUR ATAY
HASĠBE KAMIġ
Sor.Müh.M.Fevzi CANKATAN
Mak.Tek.Vedat KILIÇ
30 Ekim 2014
60
NARLIDERE SEMT POLĠKLĠNĠĞĠ
AYġENUR ATAY
HASĠBE KAMIġ
Uzm.Dr.Ahmet BALKAN
HemĢire Sibel KAROL
5 Kasım 2014
61
NEFROLOJĠ KLĠNĠĞĠ
MERAL DOĞAN
TUĞBA SĠVRĠKAYA
Dr.Rahmi BAYKAN
HemĢ.Fatma DOĞAN
5 Kasım 2014
62
*Hemodiyaliz (AKUT-KRONİK)
MERAL DOĞAN
TUĞBA SĠVRĠKAYA
AKUT:HemĢ.AyĢe Burcu DOLU
KRONĠK: Ġsmail ġAHĠN
11 Kasım 2014
63
*Organ ve Doku Nakli Birimi
MERAL DOĞAN
TUĞBA SĠVRĠKAYA
Dr.Rahmi BAYKAN
11 Kasım 2014
64
NÖROLOJĠ KLĠNĠĞĠ(3 Klinik)(uyku EEG-EMG
dahil)
DĠLEK BĠNGÖL
ELMALI
FATMA BAKILAN
ABALI
Uzm.Dr.Dilek Altın AKYÜZ
HemĢ.Candan SARMUSAKÇI
06.11.2014
20.11.2014
65
NÖROLOJĠ YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠ
NEġE DEMĠR
AYCAN KARAKURT
Uzm.Dr.Dilek Altın AKYÜZ
HemĢ.Candan SARMUSAKÇI
30 Ekim 2014
66
NÜKLEER TIP(PET-CT dahil)
NEġE DEMĠR
AYCAN KARAKURT
Uzm.Dr.Gülhan KAYA ALTUNCI
Rad.Tek.Emine BAKKALLAR
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
Neşe DEMİR
Kalite Yönetim Birimi
İlknur GÜL
Kalite Yönetim Direktörü
Müd.Yrd.Yılmaz KADIZ
Osman YILMAZ
7 Kasım 2014
13 Kasım 2014
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Hastane Yöneticisi
Dok. No: YÖN/PL/56
T.C.
Ġzmir Ġli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ġlk Yayın Tar.: 06/11/2013
Rev. No/Tar.: 02/01.10.2014
2014 YILI 2. DÖNEM ÖZDEĞERLENDĠRME PLANI
TÜRKĠYE KAMU
HASTANELERĠ KURUMU
KLİNİK/BİRİM
DEĞERLENDİRİCİ 1
DEĞERLENDİRİCİ 2
Sayfa 8 / 9
EŞLİKÇİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU
TARİH
67
ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ KLĠNĠĞĠ(2
Klinik) (Ortez-Protez Laboratuvarı dahil)
HATĠCE YUMAK
PEHLÜL KAYA
Op.Dr.Cihan ASLAN
Sor.HmĢ.Dilek BĠNGÖL
Tekn.Hüseyin KOLSUZ
68
PLASTĠK VE REKONSTRÜKTĠF CERRAHĠ
KLĠNĠĞĠ
FATMA YAVUZ ġEN
KURTULUġ
AYDOĞAN
Dr.Önder KARAASLAN
HemĢire Hatice Nilgün TAN
18 Kasım 2014
69
PSĠKĠYATRĠ KLĠNĠĞĠ AÇIK-KAPALI (2 Klinik)
KERĠMAN YILDIZ
VEDAT KILIÇ
Uzm.Dr.Esin EVREN KILIÇARSLAN
Uzm.HemĢ.AyĢegül SAVAġAN
7 Kasım 2014
70
RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
MERAL DOĞAN
TUĞBA SĠVRĠKAYA
Uz.Dr.Aylin KARAHAN AYDIN
Sağlık Fizikçisi Ceylan DĠREN ERĠM
20 Kasım 2014
71
RADYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ
NĠHAL BURMA
ALĠKALFA
TUĞBA SĠVRĠKAYA
Uzm.Dr.Sedat ALTAY
Tekns.Salih ġafak TURAN
11 Kasım 2014
72
*Acil Girişimsel radyoloji
NĠHAL BURMA
ALĠKALFA
TUĞBA SĠVRĠKAYA
Uzm.Dr.Volkan ÇAKIR
HemĢ.Ġlkay DÖNMEZ ARI
20 Kasım 2014
73
SĠVĠL SAVUNMA
KERĠMAN YILDIZ
VEDAT KILIÇ
Sevgi AKTÜL
17 Kasım 2014
74
TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ, HASTA
YÖNLENDĠRME HĠZMETLERĠ, VERĠ GĠRĠġ
HĠZMETLERĠ
DOĞU KARAKURT
HÜLYA SAĞDIÇ
ġ.Nuket TAġ
Müd.Yrd.Ġlknur GÜL
18 Kasım 2014
75
TIBBĠ ONKOLOJĠ KLĠNĠĞĠ
NEġE DEMĠR
AYCAN KARAKURT
Doç.Dr.Yüksel KÜÇÜKZEYBEK
Sor.HemĢ.ġengül VAROL
17 Kasım 2014
76
*Kemoterapi Ünitesi(günübirlik)
NEġE DEMĠR
AYCAN KARAKURT
Hem.ġengül VAROL
17 Kasım 2014
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
Neşe DEMİR
Kalite Yönetim Birimi
İlknur GÜL
Kalite Yönetim Direktörü
23 Ekim 2014
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Hastane Yöneticisi
Dok. No: YÖN/PL/56
T.C.
Ġzmir Ġli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2014 YILI 2. DÖNEM ÖZDEĞERLENDĠRME PLANI
TÜRKĠYE KAMU
HASTANELERĠ KURUMU
KLİNİK/BİRİM
DEĞERLENDİRİCİ 1
DEĞERLENDİRİCİ 2
Ġlk Yayın Tar.: 06/11/2013
Rev. No/Tar.: 02/01.10.2014
Sayfa 9 / 9
EŞLİKÇİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU
TARİH
77
TIBBĠ PATOLOJĠ LABORATUARI
AYġENUR ATAY
HASĠBE KAMIġ
Doç.Dr.Türkan ATASEVER REZANKO
Sağlık Teknikeri Pehlül KAYA
11 Kasım 2014
78
ÜROLOJĠ KLĠNĠĞĠ
DOĞU KARAKURT
HÜLYA SAĞDIÇ
Uzm.Dr.Osman KÖSE
Sor. HemĢ. Zeliha Yasemin SÖYLEMEZ
26 Kasım 2014
79
ÜST YÖNETĠM
MERAL DOĞAN
TUĞBA SĠVRĠKAYA
Ġlknur GÜL
25 Kasım 2014
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
Neşe DEMİR
Kalite Yönetim Birimi
İlknur GÜL
Kalite Yönetim Direktörü
ONAYLAYAN
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Hastane Yöneticisi
Download

2014 yılı 2. dönem öz değerlendirme planı (pdf)