Akademik Gelişim
Birimi
Bilim Etiği
Kişilerarası İletişim Becerileri
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
Bilgisayar Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri
MATLAB Programlamaya Giriş
Bilgi Güvenliği
SPSS ile İstatistiksel Analiz
Temel Fotoğraf
Van Yöresi Halk Oyunları
Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
LISREL ile Veri Analizi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi
“Akademik Gelişim Birimi”
AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ
Değerli Meslektaşlarım,
Üniversitemizin göstermiş olduğu akademik ilerleme ve başarı altında her birinizin tek tek
çok önemli katkıları bulunmaktadır. Sizlerin akademik alanda ihtiyaç duyduğunuz eğitimleri
karşılamak üzere yeni bir adım atıyoruz. Öğretim elemanlarımızın nitelikli bilimsel üretim ve
etkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olacak program ve etkinlikleri düzenlemek için
üniversitemiz bünyesinde kurulan Akademik Gelişim Birimi sizlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda
ücretsiz eğitimler düzenleyerek kişisel ve akademik gelişimimize katkı sunmayı
hedeflemektedir. Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğümüz tarafından genel koordinasyonu
yürütülen Akademik Gelişim Birimince güz ve bahar dönemi olmak üzere eğitimler açacaktır.
Ayrıca istenen akademik gelişim taleplerini değerlendirmek ve hayata geçirmek Akademik
Gelişim Biriminin temel görevleri arasında yer almaktadır.
Akademik Gelişim Birimi olarak tüm öğretim elemanlarımızın ihtiyaç ve istekleri
doğrultusunda yanlarında olacağız.
Saygı ve sevgilerimle.
Prof. Dr. Peyami BATTAL
Rektör
Eğitimlere Kayıt İçin:
E-Posta: [email protected]
Doç. Dr. H. Eray ÇELİK – GSM: 532 660 43 46 – Dahili:3301
Okutman Şehnaz Nigar ÇELİK – Dahili : 3307
Araş. Gör. Seda BAŞAR – Dahili : 3361
Not: Güz dönemi eğitimlerinin her biri 40 kişilik kontenjanla sınırlıdır, birden fazla eğitime kayıt yaptırabilirsiniz.
Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlük Ek Bina, 65080, Kampüs / VAN
444 50 65
[email protected]
http://yuzem.yyu.edu.tr
AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ
Dersin Adı: Bilim Etiği
Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAYLA
Süre: 6 Saat
Dersin İçeriği:
Bilim etiği kişiye araştırma yaparken ve bulgularını yayınlarken uyması gereken ahlaki yolu gösterir ve
bilim insanlarına bunlarla ilgili yükümlülükler getirir. Bilim etiği araştırma etiği ve yayın etiğini
kapsamaktadır. Bunlar, tüm bilim topluluğunda genel kabul gören kurallar ve değer ölçüleridir. Bu
eğitimde bilim etiğinin ne olduğu, araştırma sürecinde bilim insanlarının nelere dikkat edeceği ve etik
sorumlulukları bağlamında bilim etiği kuralları ve değer ölçüleri ele alınacaktır.
Hedef Grup:
Bu eğitim, gerek sosyal bilimler gerekse de fen ve sağlık bilimleri alanlarında bilimsel çalışmalarını
yürütmekte olan üniversitemiz öğretim elemanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Hedef:
Eğitimini tamamlayan akademisyenler;




Araştırmasını yaparken, bulgularını yayınlarken uyması gereken temel etik kodları tanır,
Bilimsel araştırma surecinde etik sorumluluklarının farkına varır,
Bilimsel çalışmalarını niteliksel açıdan üst düzeyde yapamaya özen gösterir ve bu çerçevede
bireysel performansını ve üretkenliğini üst düzeyde tutar,
Paydaşların motive olmasını sağlayarak gerek ulusal gerekse de ulusalar arası düzeyde ortak
değerler üretir.
Konu Başlıkları:
 Temel Kavramlar (Etik, Ahlak, Bilim Etiği)
 Bilim Etiğinde Temel İlkeler
 Bilimsel Araştırmalardaki Etik Sorunlar
 Bilim İnsanının Sorumlulukları
Yetkinlikler:


Etik ilkelere saygılı olma
Etik sorumluluklarını üstlenebilme
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlük Ek Bina, 65080, Kampüs / VAN
444 50 65
[email protected]
http://yuzem.yyu.edu.tr
AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ
Dersin Adı: Kişilerarası İletişim Becerileri
Eğitmen: Yrd. Doç. Fuat TANHAN
Süre: 6 Saat
Dersin Hedefleri:




İletişim sorunlarını fark etme,
İletişim sorunlarının neden olduğu gündelik sorun alanlarına ilişkin farkındalık geliştirme,
İletişim sorunlarından kaynaklanan çatışmaları fark edebilme ve çatışmalarına çözüm
üretebilme,
Etkili bir iletişim becerisi kazanabilme ve bu yolla başarılı bir iletişim kurabilme.
Dersin Gereklilikleri:




Derse devam zorunludur.
Ders kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulama ağırlıklıdır.
Uygulamalara katılımda gönüllülük hedeflere ulaşım düzeyi üzerinde belirleyicidir.
Ders katılımcı sayısı maksimum 40 bireyle sınırlıdır (20 erkek, 20 kadın)
Dersin İçeriği:






Kişilerarası iletişim tanım ve boyutları
Kişilerarası iletişimde önyargı ve iletişime olumsuz yansımaları
Kişilerarası iletişimde önyargılardan kurtulmanın yolları
o Yaşam pozisyonları,
o Kültürel öğrenmeler,
o İrrasyonel inançlar,
o Gerçeklik teorisi,
Kişilerarası iletişim çatışmaları ve çözüm süreci
o Çatışma nedenleri
o Çatışma çözüm süreci
Kişilerarası iletişim becerileri
o Empati
o Dinleme becerileri
o Dilsel beceriler ve etkileri
Kişilerarası İletişim Becerilerinin Sınıf Ortamında Kullanılması ve Öğretim Sürecine Etkileri
o Kişilerarası öğrenme
o Kişilerarası etkileşim
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlük Ek Bina, 65080, Kampüs / VAN
444 50 65
[email protected]
http://yuzem.yyu.edu.tr
AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ
Dersin Adı:
Eğitmen:
Süre:
Bilgisayar Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Prof. Dr. Hayrettin OKUT
15 Saat
Dersin İçeriği:
Bu derste bilgisayar destekli ver analiz metodolojilerine kısa bir bakış yapılacak. Araştırmalarda
değişken kavramı, veri organizasyonu, verilerin bilgisayar uygulamalı analizi ve yorumlaması konuları
ele alınacaktır.
Hedef Grup:
Bu ders için akademik düzeyde araştırma yapan bütün grupları kapsamaktadır.
Hedef:
Eğitimini tamamlayan katılımcıların;
*Araştırmaya başlamadan örnek büyüklüğü konusu ve önemi,
*Değişken tanıma ve değişkenlere göre model oluşturma ve analiz tekniklerini belirleme,
*Verilerin analizlere hazırlanması ve veri organizasyonu,
*Verilerin analiz öncesi grafiksel değerlendirmeye tabi tutulması ve özetlenmesi
*Verilerin karakterine göre analiz yöntem ve modellerin belirlenmesi,
*Verilerin analiz, sonuçların rapor edilmesi ve mesaja dönüştürülmesi konularının bilinmesi
hedeflenmektedir.
Konu Başlıkları:









Değişken kavramı, evren, örnek istatistik ve parametre
Verilerin özetlenmesi, tablolaştırılması ve grafiksel gösterimi
Örnek büyüklüğü
İstatistiksel yorumlama ve karar verme
Hipotez ve hipotez kontrolleri
Bir araştırmaya ilişkin hipotezin formüle edilme aşaması
İlgili hipoteze göre değişik veri analiz teknikleri
Verilere göre model belirlenmesi
Belirlenen modellerin bilgisayar destekli analizi, yorumlanması ve rapor edilmesi
Yetkinlikler:
Bireyin araştırmaya ilişkin temel analizleri kendisi yapabilme ve değerlendirme.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlük Ek Bina, 65080, Kampüs / VAN
444 50 65
[email protected]
http://yuzem.yyu.edu.tr
AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ
Dersin Adı:
Eğitmen:
Süre:
MATLAB Programlamaya Giriş
Öğr. Gör. Murat CANAYAZ
15 Saat
Dersin İçeriği:
Öncelikle Matlab programının kullanımı ile alakalı temel düzeyde bilgiler verilecektir. Daha sonra
Matlab’da Vektör İşlemleri, Matlab’da Polinom Uygulamaları, Matlab’da Programlama, Matlab’da
Grafik Çizdirme ile İlgili Konular, Matlab’da Giriş – Çıkış Yapıları, Matlab Görüntü İşleme gibi ileri
düzey bilgiler anlatılmaya çalışılacaktır.
Hedef Grup:
Bu eğitim, akademik çalışmalarında Matlab programını etkin kullanmak isteyen tüm katılımcılar için
uygundur.
Hedef:




Eğitimini tamamlayan katılımcıların;
Matematiksel fonksiyonların hesaplanmasında Matlab programını etkin olarak kullanmaları
Akademik çalışmalarında elde edilecek verilerin değerlendirilmesinde program sonuçlarını
değerlendirmeleri
Matlab programlama ile makale çalışmalarında karşılaşabilecekleri problemlerin çözümünde
faydalanabilecekleri ortamın tanıtılması, gibi konular hedeflenmektedir.
Konu Başlıkları:



Matlaba Giriş
Matlab Programlama Temelleri
Matlab Görüntü İşleme Araç Kutusunun Tanıtılması
Yetkinlikler:




Programın aktif kullanımı
Matlab veri yapılarının tanımı
Matlab programlama tekniklerinin öğrenilmesi
Görüntü İşleme Uygulamalarının öğrenilmesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlük Ek Bina, 65080, Kampüs / VAN
444 50 65
[email protected]
http://yuzem.yyu.edu.tr
AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ
Dersin Adı: Bilgi Güvenliği
Eğitmen: Öğr. Gör. Recep ÖZDAĞ
Süre: 6 Saat
Dersin İçeriği:
Öncelikle kişisel bilgisayarımızı korumamıza yardımcı olacak olan bilgisayara giriş güvenliği anlatılacak
ve bu aşamada bilgisayarımızı özel kılacak olan parola verme işlemlerinin bilgi güvenliğine olan etkisi
ve önemi incelenerek etkin parola oluşturma aşamaları anlatılacaktır. Yazılım yüklemenin ve mevcut
yazılımlarımızı güncellemenin bilgi güvenliği açısından püf noktalarına değinilecektir. Kişisel
bilgisayarların yerel ağ ortamında kullanıldığı durumlarda bu bilgisayarların paylaşım güvenliğinin
nasıl sağlanacağı anlatılacaktır. En önemli bilgi güvenliği aşamalarından bir diğeri olan yedeklemenin
nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi verilecektir.
Hedef Grup:
Bu eğitim, internet ortamında bilgisayar kullanan tüm katılımcılar için uygundur.
Hedef:
Eğitimini tamamlayan katılımcıların;





Kişisel bilgisayarlarına diğer kullanıcıların yetkisiz olarak erişimlerinin engellenmesi,
Virüs programları ile internet ortamındaki zararlı olan yazılım ve virüslerden bilgisayarlarını
korumaları,
Yazılım güncelleme ile mevcut yazılımlarının güvenlik açıklarının kapatılması,
Ağ ortamındaki kişisel bilgisayarlara dosya erişimi verilerek paylaşım güvenliğinin aktif
edilmesi,
Kişisel bilgisayardaki mevcut dosyaların güvenli olarak yedeklenmesi konularının öğretilmesi
hedeflenmektedir.
Konu Başlıkları:






Bilgisayara giriş güvenliği,
Parola güvenliği,
Virüslere karşı güvenlik,
Yazılım yükleme ve güncelleme,
Dosya erişim ve paylaşım güvenliği,
Yedekleme
Yetkinlikler:





Kişisel bilgisayarlara verilen parolaların diğer kişiler ile paylaşılmaması,
Lisanslı virüs programları ile virüs güvenliğinin sağlanması,
Lisanslı yazılım kullanılarak güncellemenin sağlıklı bir şekilde yapılması,
Dosya paylaşımı verilecek olan kişilerin paylaştığı bilgisayarların güvenliğini tehlikeye
atmaması,
Yedeklemenin belirli zaman aralıkları ile düzenli bir şekilde yapılması
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlük Ek Bina, 65080, Kampüs / VAN
444 50 65
[email protected]
http://yuzem.yyu.edu.tr
AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ
Dersin Adı:
Eğitmen:
SPSS ile İstatistiksel Analiz
Doç. Dr. H. Eray ÇELİK
Süre:
20 Saat
Yrd. Doç. Dr. Sanem ŞEHRİBANOĞLU
Dersin İçeriği:
Bilimsel araştırmalarda kullanılacak olan verilerin analizi ve yorumlanması, araştırma raporunun
hazırlanması anlatılmaktadır.
Hedef Grup:
Bu eğitim, bilimsel araştırma yapacak araştırmacıların çalışmalarına destek olmak amacıyla
hazırlanmıştır.
Hedef:
Eğitimini tamamlayan katılımcıların;





Bilgi toplama aracının (anket, görüşme formu) hazırlanması,
Araştırma planının oluşturulması,
Veri analizi ve yorumlanması,
Araştırma raporunun hazırlanması hedeflenmektedir,
Etkin SPSS kullanımı ve analiz yapabilme.
Konu Başlıkları:















Değişken ve Ölçek Türleri
Hazır Yazılımlarda Değişken Tanımlanması Ve Veri Girişi
Hazır Yazılımların Genel Tanıtımı, Betimsel İstatistik
Normallik Analizi
Tek Örneklem t-testi
Bağımsız Örneklemler için t-testi
Bağımlı Örneklemler için t-testi
Varyans Analizi
Korelasyon Analizi
Regresyon Analizi
Çoklu Regresyon Analizi
Prametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler
Güvenirlilik Analizi
Temel Bileşenler Analizi
Faktör Analizi
Yetkinlikler:



Bilimsel araştırmaya yönelik analizler yapabilme
SPSS
Veri Analizi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlük Ek Bina, 65080, Kampüs / VAN
444 50 65
[email protected]
http://yuzem.yyu.edu.tr
AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ
Dersin Adı: Temel Fotoğraf
Eğitmen: Araş. Gör. Savaş Onur ŞEN
Süre: 10 Saat
Dersin İçeriği:
Görüntünün farklı bir yüzeye aktarılma düşüncesinin çağlar boyunca geçirdiği evrimsel sürecin
ardından XIX. yüzyılda ortaya çıkan fotoğraf, günümüz görsel kültürünü oluşturan en temel
unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu kısa süreli eğitim sürecinde fotoğrafa hem tarihsel hem de
fotoğraf üretim sürecine ilişkin giriş mahiyetinde perspektif sunulacaktır.
Hedef Grup:
Bu eğitim, fotoğrafa ilgi duyan ve başlangıç aşamasında yönlendirmeye gereksinimi olan kitleye hitap
edecektir.
Hedef:
Eğitimini tamamlayan katılımcıların;



Fotoğrafın gelişim sürecine dair bilgi sahibi olması,
Teknik ekipmanları tanıması,
Fotoğraf üretiminde başlangıç aşamasında belirli bir bakış açısı kazanması hedeflenmektedir.
Konu Başlıkları:



Fotoğraf tarihi
Teknik ekipman
Kompozisyon
Yetkinlikler:




Fotoğrafı tarihsel olarak değerlendirmek
Düşünsel alt yapıyı kavrayabilmek
Teknik ekipmanı doğru kullanmak
Teknik açıdan doğru fotoğraf ortaya koymak
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlük Ek Bina, 65080, Kampüs / VAN
444 50 65
[email protected]
http://yuzem.yyu.edu.tr
AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ
Dersin Adı: Van Yöresi Halk Oyunları
Eğitmen: Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇİ
Süre: 3 Ay
Dersin İçeriği:
Köklü ve zengin değerlere sahip olan örf ve adetlerimiz hakkında bilgi vermek, coşku ve heyecan
yaratan halk oyunlarımızı ise istekli olan kitlelere öğretmek, nesilden nesile sağlıklı bir şekilde
aktarılmasını sağlamaktır.
Hedef Grup:
Bu eğitim, çalışma ortamında stres ve yorgunluğu düzenlemeyi, sağlıklı ve huzurlu çalışanlar olmayı
hedefleyen her seviyedeki yönetici ve çalışana yönelik olarak hazırlanmıştır.
Hedef:
Eğitimini tamamlayan katılımcıların;



Yörede oynanan oyunlar hakkında bilgi edinmek,
Yöre kıyafetleri hakkında bilgi edinmek,
Yöresel oyunları oynayabilecek seviyeyi hedeflemektedir.
Konu Başlıkları:





Yörenin folklorik açıdan değerlendirilmesi
Yörede oynanan belli başlı oyunların öykülerinin anlatılması
Yöre oyunlarının el tutuş şekilleri
Yöreden seçilen belli başlı oyunların figürleriyle beraber öğretilmesi
Müzik eşliğinde bağlantılı 6 oyunun ekip olarak sergilenmesi sağlanacaktır.
Yetkinlikler:




İlişki kurma
Halkla bütünleşme/Halkın gelenekleriyle birliktelik kurma ve anlama
Vücut hareketlerinin esneklik kazanması ve stres atma rahatlama
Ekip ruhunun kazanılması, Sorumluluk alma
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlük Ek Bina, 65080, Kampüs / VAN
444 50 65
[email protected]
http://yuzem.yyu.edu.tr
AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ
Dersin Adı: Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Murat BOYSAN
Süre: 6 Saat
Dersin İçeriği:
Stres veren pek çok şey hayatın bir parçasıdır, ayrıca bunların bir bölümü, başarı için gereken
dinamizmin ve gelişmenin kaynağıdır. Bu eğitimde, stresin verdiği zararların nasıl ortadan
kaldırılabileceği ve stresin gelişme yolunda nasıl bir araç olarak kullanılabileceği anlatılmaktadır.
Hedef Grup:
Bu eğitim, çalışma ortamında stres verici koşulları düzenlemeyi, sağlıklı ve huzurlu çalışanlar olmayı
hedefleyen her seviyedeki yönetici ve çalışana yönelik olarak hazırlanmıştır.
Hedef:
Eğitimini tamamlayan katılımcıların;



Stresle başa çıkmada bedensel yöntemlerden; doğru nefes alma tekniklerini, nefes
egzersizlerini ve progressif gevşemeyi,
Stresle başa çıkmada zihinsel yöntemlerden; A-B-C modeliyle gerginlik yaratan düşünceleri
kontrol altına alma ve akılcı yorum geliştirme tekniklerini,
Stresle başa çıkmada davranışsal yöntemlerden; kişiye zarar veren davranışları değiştirme
tekniklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Konu Başlıkları:




Bedensel Teknikler
Zihinsel Teknikler
Davranışçı Teknikler
Eğitim Kapanış
Yetkinlikler:





İlişki kurma
Çalışanlarını/iş arkadaşlarını anlama
Öğrenme ve gelişime açıklık
Esneklik ve değişime açıklık
Sorumluluk alma
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlük Ek Bina, 65080, Kampüs / VAN
444 50 65
[email protected]
http://yuzem.yyu.edu.tr
AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ
Dersin Adı: LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitmen: Doç. Dr. H. Eray ÇELİK
Süre: 12 Saat
Dersin İçeriği:
Yapısal Eşitlik Modellemesi bir yöntem bilim olarak sosyal bilimlerde çok değişkenli istatistiksel
yaklaşım açısından önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Ekonomi, ekonometri, işletme
ve istatistik bölümleri ile psikoloji, sosyoloji ve benzeri bölümlerde okuyan lisans ve lisansüstü
öğrencileri ile araştırmacıların anlayabileceği düzeyde hazırlanan Yapısal Eşitlik Modellemesi eğitimi,
temel düzeyde anlaşılabilecek şekilde yapılandırılmıştır. LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi
eğitiminde teorik bilgilerin yanında, çözülmüş açıklamalı örnek ve yorumlara yer verilecektir.
Hedef Grup:
Bu eğitim, bilimsel araştırma yapacak araştırmacıların çalışmalarına destek olmak amacıyla
hazırlanmıştır.
Hedef:
Eğitimini tamamlayan katılımcıların;



Yapısal Eşitlik Modellemesi,
Doğrulayıcı Faktör Analizi,
LISREL kullanarak analizlerin yapılabilmesi.
Konu Başlıkları:











Yapısal eşitlik modellemesinin tarihçesi
Yapısal eşitlik modellemesinin mantığı
Yapısal eşitlik modellemesinin kullanıldığı durumlar
Path analizi
Yapısal model (Gizil değişken modeli) ve ölçüm modeli
Tahmini Kovaryans Matrisi
Yapısal Eşitlik Modellinin Tanımlanması
Yapısal Eşitlik Modellerinin Tahmini ve Model Uyumunun Değerlendirilmesi
Doğrulayıcı Faktör Modelleri
LISREL İle Başlangıç
LISREL: Ölçüm Modeli ve Yapısal Modelin Oluşturulması
Yetkinlikler:





Doğrulayıcı Faktör Modelleri
Yapısal ve Ölçüm Modeli
Path Modellemesi
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
LISREL
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörlük Ek Bina, 65080, Kampüs / VAN
444 50 65
[email protected]
http://yuzem.yyu.edu.tr
Download

Akademik Gelişim Birimi - Yüzüncü Yıl Üniversitesi