Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri
İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Sistemleri
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
Stratejik Maliyet Yönetimi Eğitimi
Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi
Temel Muhasebe Eğitimi
Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi
İç Denetim, Sistem Kurulumu ve Raporlama Eğitimi
Değere Dayalı Yönetim Anlayışı ve Şirket Değerinin Hesaplanması
İnşaat ve Enerji Sektöründe Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve
Uluslararası Tahkim Uygulamaları
Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri
Mali Analiz Teknikleri - Finansal Tabloların Okunması
Temel Bütçeleme Eğitimi (Yöneticiler için Bütçe Eğitimi)
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
Eğitimin Amacı :
Bu Eğitim kapsamında; Stratejik Planlama ve Hedeflere göre yönetim İlkelerinin, uygulama adımlarının
oluşturulması, İşletmelerde Bütçe Sistemlerinin kurulması, modern Bütçeleme Tekniklerinin ve Sektörlere
göre Bütçeleme uygulamalarının örneklerle anlatılması, Bölüm ve Yönetici Performanslarının izlenerek
değerlendirilmesi ile Giderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi alanlarında, katılımcılara Bir Bütçe
Sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması ile ilgili olarak, güncel ve uygulanabilir bilgilerin
aktarılması ve öğretilmesi hedeflenmiştir .
Kimler Katılabilir :
Bütçe Bölüm Yöneticileri, Bütçeleme, Planlama ve Raporlama Uzmanları, Departman Müdürleri, Üst ve
Orta Kademe Yöneticiler, İşletme Sahipleri ve İşletme Bütçeleri alanında kendilerini geliştirmek isteyen
şirket çalışanları
EĞİTİMİN İÇERİĞİ :
1. Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Bütçeler
2. Stratejik planlamanın özellikleri ve stratejik planlama Süreci
3. Hedeflere göre yönetim kavramı ve İşletme Bütçeleri
4. Temel kavramlar, Bütçelerin yararları, amaçları ve Fonksiyonları
5. İşletme Bütçelerinde başarısızlığa yol açan nedenler
6. Bütçe Türleri ve Bütçe Sistemleri
6.1 Program Bütçe
6.2 Sorumluluk Bütçesi
6.3 Yatırım Bütçeleri
6.4 Nakit Akış Bütçesi
6.5 Orta vadeli ve çok yıllı Bütçeler
7. Bütçeleme Teknikleri
7.1 Esnek Bütçeleme
7.2 Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
7.3 Kritik Hedefler Bütçesi
7.4 Sıfır Tabanlı Bütçeleme
7.5. Dinamik Bütçeler (Rolling Forecast Budgeting)
7.6 Öncelik sıralı Bütçeleme
7.7 Yürüyen Bütçeler
7.8 Bulanık Bütçeleme
8. Bütçeleme Süreci ,Bütçe Organizasyonu ve Temel Uygulamalar
8.1 Vizyon ve hedeflerin belirlenmesi
8.2 Yatırım hacmi ve faaliyetlerin planlanması
8.3 Bütçe Organizasyonu, Bütçe Komitesi Bütçe Dosyası ve Bütçe Takvimi
8.4 Makroekonomik Göstergeler, temel varsayımlar ve özel hedefler
8.5 Kapasite ve çalışma günü planlaması
8.6 Kritik hedeflerin saptanması, tablolaştırılması, başa baş analizlerinin yapılması
8.7 Bütçeleme ve Katma Değer Analizleri
8.8 Bütçe formlarının hazırlanması, taslakların düzenlenmesi, uyumlaştırma, konsalidasyon ve
onay safhaları
9. Yıllık faaliyet Bütçelerinin hazırlanması, temel uygulamalar ve teknikler
9.1 Faaliyet Hacminin Planlanması
9.2 Satış Miktar Bütçesi
9.3 Satış Tahmin Yöntemleri (Zaman Serileri Analizi/ Pazar Analizi/ Ürün Analizi/ Regresyon Analizi)
9.4 Üretim Miktar Bütçesi
9.5 Direkt İlk madde ve Malzeme Kullanım Miktar Bütçesi
9.6 Direkt ilk Madde ve Malzeme Satınalma Bütçesi
9.7 Direkt madde Maliyet Giderleri Bütçesi
9.8 Direkt İşçilik Zamanı Bütçesi
9.9 Direkt İşçilik Giderleri Bütçesi
9.10 Genel Üretim Giderleri Bütçesi
9.11 Satışların Maliyeti Bütçesi
9.12 Faaliyet Giderleri Bütçesi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
- Yönetim Giderleri Bütçesi
- Satış ve Pazarlama Giderleri Bütçesi
- Ar Ge Giderleri Bütçesi
9.13 Gelir Tablosu Bütçesi
9.14 Nakit Akış Bütçesi
9.15 Bütçelenmiş Bilanço
9.16 Departman Bütçeleri ve Gider türlerinin Bütçelenmesi
9.17 Gelirlerin Planlanması
- Satış Fiyatları Bütçesi
- Satış Gelirleri Bütçesi
- Diğer Gelirler Bütçesi
10. Bütçelenmiş Mali Tablolar
10.1 Gelir Tablosu Bütçesi
10.2 Proforma Bilanço (Bütçelenmiş Bilanço)
- Proforma Bilançonun Yararları
- Proforma Bilanço Düzenleme Yöntemleri
10.3 Nakit Akış Bütçesi
- Kısa dönemli Tahmin Teknikleri
- Uzun Dönemli Tahmin Teknikleri
11. Bütçelemede Özel Raporlamalar
11.1 Başabaş Analizleri
11.2 Katma Değer Analizleri
11.3 İstisna Raporu
11.4 Z Raporu
11.5 Grafiksel ve Görsel Bütçe Raporları
11.6 Üst Yönetim Bütçe Raporları
11.7 Bütçe tahminlerinde yararlanabilecek Mali ve Ekonomik Raporlar ve Göstergeler
12. Bütçelemede Enflasyon Faktörü
13. Bütçe Yazılımları ve Bütçe programları
14. Bütçede Revizyon
15. Sektörlere göre Bütçeler ve Sektörel Bütçe Uygulamaları ve Örnekleri
UYGULAMA ÖRNEĞİ 1 : Ticaret sektöründe Bütçeleme
UYGULAMA ÖRNEĞİ 2 : Üretim İşletmesinde Bütçeleme
UYGULAMA ÖRNEĞİ 3 Hizmet Sektöründe Bütçeleme
UYTGULAMA ÖRNEĞİ 4 : Hizmet Sektöründe Bütçeleme
UYGULAMA ÖRNEĞİ 5 : İnşaat Sektöründe Finansal Planlama ve Bütçeleme
16. Bütçe Denetimi ve Sapma Analizleri
16.1 Satış Gelirleri sapmalarının Analizi
16.2 Üretim Maliyetlerinde sapmalar
a. Direkt madde sapmalarının Analizi
b. Direkt işçilik sapmalarının Analizi
16.3 Sapmaların Yönetim Denetimi açısından Analizi
17. Bütçelerin izlenmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılabilecek Tablo Örnekleri
18. Orta Vadeli ve çok yıllı Bütçeleme. Özellikleri ve Hazırlama Teknikleri
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
Finansal tablolarda yer alan bilgilerin doğru olarak yorumlanması; işletme faaliyetlerinin ve işletme
performansının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.Diğer taraftan mali tablolarda
sunulan finansal bilgiler, hem sürdürülebilir büyüme anlamında yönetim kararlarına ışık tutarken, işletme
kaynaklarının doğru yönlendirilmesi ve yönetilmesi anlamında önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır.
Bu eğitim kapsamında, işletme yöneticilerinin; Muhasebe / Finans bölümü yetkililerinin ve uzmanlarının;
Finansal Tabloları analiz edebilme ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesi, Finansal Analizin öneminin
kavranılması ve Mali Tablo Analiz tekniklerinin öğretilerek, katılımcılara bu alanda sistematik bir bakış
açısı kazandırılması hedeflenmiştir.
TEMEL MALİ TABLOLAR
• BİLANÇO
o Bilançonun tanımı ve özellikleri, Bilanço düzenleme ilkeleri
o Bilançonun biçimsel yapısı ve bölümleri
o Bilançonun düzenlenme aşamasında öne çıkan hususlar
o Veri yasaları ve yeni TTK kapsamında Bilanço
o Türkiye Finansal raporlama Standartları ve Bilanço
• GELİR TABLOSU
o Gelir Tablosunun tanımı ve düzenlenme ilkeleri
o Gelir Tablosunun biçimsel yapısı ve bölümleri, yer alan bilgilerin incelenmesi
o Gelir tablosu ile ilgili özel hükümler ve gelir tablosu Dipnotları
• ENFLASYONUN BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNA OLAN ETKİLERİ
• SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
o Tanımı ve biçimsel yapısı
o Bölümler ve sunulan bilgiler
• NET ÇALIŞMA SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU
o Tanım ve biçimsel yapı
o Bölümler ve tabloda yer alan bilgiler
o Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosunun düzenlenmesi ve yorumlanması
• NAKİT AKIM TABLOSU
o Nakit Akım Tablosunun tanımı ve özelliği, Nakit Akım Tablosunda sunulan bilgiler
o Nakit akım tablosunun düzenlenmesi ve öne çıkan hususlar
• ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
o Öz Kaynak Değişim Tablosunun tanımı, önemi ve biçimsel yapısı
o Öz Kaynak Değişim Tablosunun düzenlenmesi
MALİ TABLOLARIN ANALİZİ
• Finansal Tablo Analizinin tanımı, kapsamı ve Amacı
• Finansal Analiz Teknikler
o Karşılaştırmalı Tablo Analizleri
Karşılaştırmalı Tabloların düzenlenmesi
Uygulama örnekleri ve değişimin analizi
o Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
Yüze İndirgenmiş Mali Tablolar
Yatay ve Dikey Analizler
Uygulama Örnekleri, Analiz ve Yorumlar
o Oran Analizleri
Likidite Oranları
Mali Yapı Analizinde kullanılan Oranlar
Çalışma ve Faaliyet Verimliliğini ölçen oranlar
Büyüme ile ilgili oranlar
Mali Yükümlülükler ve Faizlerin karşılanması ile ilgili Oranlar
Örnek Olaylar, Uygulamalar, Yorumlar
o Katma Değer Analizleri
İşletmede yaratılan Katma Değerin belirlenmesi ve yıllar itibariyle analiz edilmesi
Katma Değer Kullanım Tabloları
Kişi başına katma değer analizi ve şirket performansı
o Kritik Hedefler Tablosu
o Çalışma Sermayesi Yeterlilik Analizleri
TARTIŞMALAR; ÖNERİLER; ÇÖZÜMLER
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Sistemleri
Eğitimin İçeriği :
• Yeni Türk Ticaret kanunu kapsamında TMS / TFRS uygulamaları
o Muhasebe Standardı kavramı
o Muhasebe standartlarının dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimi, ilgili kuruluşlar
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
Avrupa Birliği (AB) uygulamaları
UFRS Türkiye uygulamaları
• Sermaye Piyasası kurulu
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
• Türkiye Muhasebe Standartları kurulu
• Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul
• Türkiye Muhasebe Standartları
o Kavramsal çerçeve
o KOBİ TFRS
o Finansal Tabloların niteliksel özellikleri
o Finansal tabloların unsurları
• TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
o TMS uygulamalarının finansal tablolara etkisi
Kapsam, Ölçme değerleme
Dipnot ve açıklayıcı bilgilerdeki ayrıntılar
Biçimsel yapı ( Sınıflandırma)
Varlık ve borçların ölçümlenmesi
Gerçeğe Uygun Değer
• TMS 7 Nakit Akış Tablolar
• TMS 8 Muhasebe Politikaları , Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar
• TMS 2 Stoklar
• TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
• TMS 33 Maddi Olmayan Varlıklar
• TMS 36 Varlıklarda değer Düşüklüğü
• TFRS 5 Satılmak üzere elde tutulan Duran varlıklar ve Durdurulan faaliyetler
• TMS 40 Yatırım amaçlı Gayrimenkuller
• TMS 37 Karşılıklar , Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
• TMS 19 Çalışanlara Sağlanan faydalar
• TMS 10 Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
• TMS 34 Ara Dönemlerde Finansal Tablolar
• TMS 24 İlişkili Taraflarla ilgili açıklamalar
• TMS 17 Kiralama İşlemleri
• TMS 18 Hasılat
• TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
• TMS 12 Gelir Vergisi
• TMS 23 Borçlanma Maliyetleri
• TMS 27 Konsolide ve Ayrı Finansal Tablolar
• TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar
• TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar
• TMS 33 Hisse Bşına Kar
• TMS 32 Mali Tablolarda Gösterilme ve Açıklamalar
• TMS 39 kayda alma ve değerleme
• RFRS 1 Muhasebe standartlarının ilk uygulanması
• Tam Monografi AYRINTILI Örnek Uygulama 1 ve Örnek Uygulama 2
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
Eğitimin Amacı :
Bu eğitim kapsamında, maliyet muhasebesi, maliyet yönetimi, yönetim muhasebesi ve raporlama
sistemleri konularında, başta temel kavramlar ve yöntemler olmak üzere maliyetlendirme ve maliyet
hesaplama süreçleri; maliyetlerin ayrıştırılması ve muhasebeleştirilmesi, maliyet kontrolü ve verimlilik
analizleri, maliyet muhasebesinde çağdaş yaklaşımlar, Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Genel
Tebliği kapsamında getirilen düzenlemeler, konularında; katılımcılara örnek uygulamalar ile güncel ve
uygulamaya dönük bilgiler sunularak, onlara; bir maliyet muhasebesi sisteminin kurulması, işletilmesi ve
geliştirilmesine dönük bilgiler kazandırılması, maliyet odaklı karar alma becerilerinin güçlendirilmesi ve
güncel bilgilerle mesleki anlamda gelişim olanakları sağlanması . amaçlanmaktadır .
Kimler Katılabilir :
İşletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve idari personel, Maliyet muhasebesi ve üretim
departmanı çalışanları; serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve kariyer
hedefleriyle maliyet yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler katılabilir .
EĞİTİMİN İÇERİĞİ :
• Temel kavramlar
• Maliyet muhasebesinin ilkeleri ve amaçları
• Maliyet ve gider kavramları
• Maliyetlerin çeşitli açılardan sınıflandırılması
• Maliyet muhasebesinin finansal tablolar üzerindeki etkileri
• Üretim süreci, mamul maliyetleri ve unsurları
o İlk madde ve malzeme maliyetleri
o Direkt işçilik maliyetleri
o Genel Üretim Maliyetleri
• Maliyet faaliyet ilişkileri, faaliyet ölçüleri, dağıtım anahtarları
• Üretim işletmelerinde maliyet dağıtım sorunları
• Birim maliyetler, unsurları ve birim maliyetlerin belirlenmesi
o Sipariş maliyeti sistemi
o Safha maliyeti sistemi
o Birleşik imalatta maliyetleme sorunları
•
Birim maliyetlerin hesaplanması ve mamul başına karlılık analizi
•
Maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları
• İşletmelerde etkin maliyet muhasebesi organizasyonu
• Kar planlaması, geçerli maliyetler ve işletme kararları
• Tek Düzen maliyet Muhasebesi uygulamaları
o Maliyetlerin muhasebe sistemi içinde izlenmesi
o 7A ve 7/B seçenekleri ve uygulama örnekleri
o Satışların Maliyeti Tablosu
• Maliyet yönetim sistemlerinde çağdaş yaklaşımlar
• Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
• Maliyet liderliği stratejisi
• Odaklanmış rekabet stratejisi
• Kaizen maliyetleme
• Değer yaratmayan maliyetlerin ortadan kaldırılması
• Lojistik süreçlerin maliyetlenme
• Kalite maliyetlerinin kontrolü ve yönetimi
• Değer yönetimi ve geleceğin maliyetlerinin kontrolünde hedef maliyetleme
• JIT ve tam zamanında üretim ortamlarında maliyetleme
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Stratejik Maliyet Yönetimi Eğitimi
Eğitimin İçeriği :
•
Bilgi politikası, Bilgi Stratejileri, Bilgi Yönetim Teknikleri ve uygulanma Araçları
•
Maliyet Yönetimi Bilgi Sistemi
•
Maliyet Bilgileri perspektifinde temel rekabet Stratejileri
o Odaklanmış rekabet Stratejisi
o Maliyet Liderliği Stratejisi
o Birleşik Rekabet Stratejisi
o Rekabetin Farklılaştırılması Stratejisi
•
Maliyet Yönetiminin Amaçları, İlkeleri ve Yararları
•
Maliyet Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
o Stratejik Maliyet Yönetimi
o Değer yaratmayan maliyetlerin ortadan kaldırılması
o Mamul Yaşam Dönemi boyunca Maliyetleme
o Geleceğin maliyetlerinin kontrolünde Hedef Maliyetleme
o Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Planlama ve Bütçeleme
o Kaizen Maliyetleme
o JİT ve Tam Zamanlı Üretim Ortamında Maliyet Yönetimi
o Değer Yönetimi
o Toplam Kalite Kontrolo ve Kalite Maliyetlerinin Yönetimi
o Lojistik Süreçlerin Maliyetlenmesi
o Dönüşüm Muhasebesi ve Stratejik Yönetim Muhasebesi
•
İşletmelerde kar Planlaması
o İşletmelerde Maliyet – Hacim – Kar ilişkileri ve bunların Analizi
o Maliyetlerin ayrıştırılması, sıfır kar Noktası ve Katkı payı Kavramı
o En Uygun Maliyet ve Satış Karışımı
o Üretim ve Faaliyet kararları
o Müşteri performansı ve müşteri Karlılık Analizleri
•
Fiyatlandırma kararları
o Fiyatlandırma Stratejileri
o Yüksek ve Düşük Enflasyon ortamlarında Fiyatlandırma
o Fiyatlandırma Teknikleri
o Dağıtım Maliyetleri ve Fiyatlandırma
o İhracatta Fiyatlandırma ve teklif hazırlanması
o Üretim Maliyetlerinin yapısına ve niteliklerine göre Fiyatlandırma
o Pazara ve sektöre Yönelik Fiyatlandırma
o Hedef Karlılık ve Fiyatlandırma
•
Yönetim Bilgi Sistemleri ve Raporlama
o Üst Yönetim Raporları, türleri ve özellikleri
o Denetim ve Kontrol raporları
o Stratejik yönetim, planlama ve, bütçe ve kontrol raporları
o Sorumluluk Muhasebesi ve işletme bazında kar ve gider merkezlerinin oluşturulması ve
izlenmesi
o Yönetim Bilgi sistemlerinin Yönetim kararlarına olan etkileri
o Raporlama teknikleri, görsel ve grafik rapor örnekleri
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Yönetim Muhasebesi ve Raporlama Sistemleri Eğitimi
EĞİTİMİN AMACI :
İşletme yönetimine, karar alma sürecinde veri ve bilgi akışının sağlanması, maliyet bilgilerinin analizi,
bölüm ve yönetici performanslarının değerlendirilmesi ve üst yönetim raporlama süreçleri alanlarında
katılımcılara güncel, uygulanabilir ve yararlı bilgilerin aktarılması, bu eğitimin amacını oluşturmaktadır .
KİMLER KATILABİLİR :
Muhasebe ve Finans Yöneticileri, muhasebe uzmanları, Raportörler ve Üst Yönetim Raporlamaları
alanında kendilerini geliştirmek isteyen şirket çalışanları
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
•
Yönetim Muhasebesi kavramı ve işletme yönetimindeki yeri
•
Yönetim karar alma aracı olarak Maliyet bilgileri
•
Finansal planlama ve Yönetim Muhasebesi
•
İşletme Denetimi ve Yönetim Muhasebesi
•
Kar planlaması
•
Maliyet – Hacim – Kar Analizleri
•
İşletme Faaliyet başa başının hesaplanması
•
Sabit ve Değişken Maliyetler ve Maliyet Yönetimi
•
İşletmelerde raporlama ve iç kontrol sistemleri
•
Bütçe raporları ve Finansal denetim
•
Yönetici etkinliğinin ve bölüm performanslarının izlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması
•
Çalışma Sermayesi verimliliği ve Çalışma Sermayesi Yönetimi
•
Üst Yönetim Raporlamalar Menüsü örnekleri
•
Görsel ve grafiksel yönetim raporları
•
İşletmelerde satış ve indirim kampanyalarının izlenmesi, analizi ve yorumlanması
•
Kritik Hedefler Tablosu
•
Sorumluluk merkezleri ve sorumluluk muhasebesi
•
İşletmelerde Katma Değer Analizleri ve Katma Değer Kullanım Tabloları
•
Uygulama Örnekleri
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Temel Muhasebe Eğitimi
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
• Muhasebenin Temel kavramları ve fonksiyonları
• Temel Muhasebe eşitliği ve Hesap Kavramı
o Hesapların genel çalışma şekilleri
o Bilançonun aktif hesapları
o Bilançonun pasif hesapları
o Gider hesapları
o Gelir hesapları
•
Hesapların sınıflandırılması
o Bilanço hesapları / Sonuç hesapları / Nazım hesaplar / Düzenleyici hesapla
• Tek Düzen Hesap Planı
o Hesap grupları ve kodları
o Bilanço hesapları
o Gelir Tablosu hesapları
• Kayıt Düzeni ve Muhasebe belgeleri
o Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen belgeler
o Türk Ticaret Kanununa göre düzenlenen belgeler
o Muhasebe Fişleri
o ,Muhasebe defterleri
o Muhasebe uygulamalarına yön veren hukuksal yapı
•
Bilanço yapısı, unsurları, bölümleri
• Bilanço hesaplarının çalışma şekilleri ve uygulama örnekleri
• Gelir Tablosu, yapısı, unsurları, bölümleri
• Gelir Tablosu hesaplarının çalışma şekilleri ve uygulama örnekleri
• Dönem Karı ve Zararı, K/z hesaplarının işleyişi
• Gelir Tablosundaki K/Z hesabının Bilançoya devri
• Bilanço ve Gelir Tablosu ilişkisi
• Ticari Kar – Mali Kar ayırımı
• Harcama / Maliyet / Gider kavramaları
• Giderin indirim konusu olabilme koşulları ve kanunen kabul edilmeyen giderler
• Amortisman kavramı, uygulamalar ve muhasebeleştirilmesi
• Muhasebede iş akışı
• Muhasebe süreci
• Mizanlar
• Bilanço hesaplarının değerlemesi,
• Envanter çalışmaları
• Dönem sonu işlemleri
• KDV işlemleri
• Hatalı kayıtların düzeltilmesi
• Ücret Bordrosu
• Beyannameler
• Örnek uygulamalar
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Temel Bütçeleme Eğitimi
Kavramlar, Süreçler, Uygulamalar
(Yöneticiler için Bütçe Eğitimi)
Eğitimin Amacı :
İşletmelerin Bütçe ve Finans dışında kalan bölüm yöneticilerine, ve benzer konumlardaki diğer
katılımcılara, temel bütçe kavramları, bütçeleme süreçleri ve bütçelerin organizasyon, uygulama ve
denetim tekniklerinin; uygulamalı bilgiler ve örnekler dahilinde aktarılarak; bir bakış açısı ve perspektif
kazandırılması, bu eğitimin amacını oluşturmaktadır .
Kimler katılabilir :
Bütçe çalışmaları hakkında temel bilgiler edinmek isteyen : İşletme Sahipleri, tüm bölüm yöneticileri, satış
ve pazarlamacılar, Satın almacılar, Üretimde görev yapan mühendisler, İnsan Kaynakları yöneticileri,
Finansçılar, Ar-Ge ciler ve konuya ilgi duyan tüm şirket çalışanları
Eğitimin İçeriği :
• İşletmelerde Bütçeleri, genel tanım ve kavramlar, bütçede sorumluluk Prensibi
• Bütçelerin Amaçları, Yararları ve Fonksiyonları
• Hedeflere göre yönetim kavramı ve İşletme Bütçeleri
• Bütçe türleri ve Bütçe sistemleri
o Program Bütçe
o Yatırım Bütçesi
o Nakit Akış Bütçesi
o Sorumluluk Bütçesi
o Orta vadeli ve çok yıllı bütçeler
• İşletme Bütçelerinde başarısızlığa yol açan nedenler
• Bütçeleme Teknikleri
• Esnek Bütçeleme
o Sıfır Tabanlı Bütçeleme
o Öncelik Sıralı Bütçeleme
o Dinamik Bütçeleme
o Kritik Hedefler Bütçesi
• Bütçeleme Süreci ve Bütçe Organizasyonu
o Bütçe Komitesi, Bütçe Dosyası, Bütçe Takvimi
o Ekonomik Göstergeler, temel varsayımlar ve özel hedefler
o Kapasite ve çalışma günü planlaması
o İşletme ve Fabrika başa başının hesaplanması
o Bütçe formatlarının hazırlanarak dağıtılması, taslakların toplanması, uyumlaştırma ve
Onay safhaları
• Bütçelenmiş Mali Tablolar
• Bütçe Raporları ve Analizleri
• Bütçenin Denetimi ve Bütçe kontrol Teknikleri
• Bütçelemede Enflasyon Faktörü
• Bütçede Revizyon
• Bütçe Yazılımları
• Üretim işletmesinde basit bir Bütçeleme örneği
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Finansal Analiz ve Finansal Yönetim Eğitimi
Eğitimin İçeriği :
•
İşletmelerde Finansal Sistem. Temelleri, Yapısı ve İşleyişi
•
Finansal Yönetim ve Finansal Planlama
•
Finansal Bilgi Veri Tabanı ve Finansal Raporlama Sistemleri
•
Makro Ekonomik Göstergeler ve Finansal Analiz. Ekonomik geleceğin yorumlanması
o Enflasyon, Devalüasyon, Yatırım ve istihdam Göstergeleri
o GSMH ve GSYH ile ilgili değerlendirmeler
o Ödemeler Dengesi, Kamu Bütçesi ve Maliye Politikaları
o Türkiye ve Dünya Ekonomisi ile ilgili son gelişmeler
•
Finansal Kurumlar
o Bankalar Sistemi
o Sigorta Sektörü
o Diğer Finansal Kurum ve kuruluşlar
•
Aracı kurumlar
•
Leasing şirketleri
•
Factoring şirketler
•
Finansal Araçlar
o Hisse Senetleri
o Bono ve Tahviller
o Yatırım Fonları ve Varlığa dayalı Menkul Kıymetler
o Türev Ürünler ve diğer enstrümanlar
•
Temel Mali Tablolar ve Finansal Analiz
o Mali Tabloların yorumlanması ve Analiz teknikleri
o Nakit ve tahakkuk bazlı hareketlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması
o Proforma Mali Tablolar, oluşumu ve kullanımı
o Finansal Planlama Araçları ve Tahmin Yöntemleri
•
İşletme Sermayesi Yönetimi
o Nakit planlaması ve yönetimi
o Stok planlaması ve yönetimi
o Alacak planlaması ve yönetimi
•
Finansal kaynakların analizi ve yönetimi
o Paranın zaman boyutu ve faiz hesaplamaları
o Finans matematiği ve anuite hesapları
o Şimdiki paranın gelecekteki değeri, çapraz ve forward kur uygulamaları
o Yatırım projelerinin değerlendirilmesi
o Satıcı kredileri ve iskonto uygulamaları
•
Kredi, Alacak ve Risk Yönetimi
o Risk çeşitleri
o Kredi ve Alacak portföyü Yönetimi
•
Finansal Analize hazırlık ve ön koşullar
•
Finansal Analiz ve Finansal Planlama ilişkisi
•
Finansal Analizde temel teknikler ve Uygulamalar
•
Finansal Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
•
İşletmenin varlık, Kaynak ve Sermaye yapısının analizi ve yorumu
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
İç Denetim, Sistem Kurulumu ve Raporlama Eğitimi
Eğitimin Amacı :
İç Denetim Sistemleri kapsamında işletme varlıklarının korunması, doğru ve güvenilir bilgi edinilmesi,
mizan, hesap ve mali tabloların denetimi, denetim raporları, denetim teknikleri ve denetim kanıtları
konularında uygulamaya dönük ve profesyonel bilgilerin aktarılması, şirketlerin risk haritalarının
çıkarılarak risk değerlerinin ölçülmesi, denetim talimatlarının hazırlanması, iç denetim ve raporlama
sistemlerinin oluşturularak, denetim kadrolarının eğitilmesi, bu eğitimin temel amaçlarını teşkil etmektedir.
Kimler katılabilir :
Şirketlerin ve kurumların denetim kadroları, muhasebe uzmanları, raportörler, serbest muhasebeci ve
mali müşavirler ya da kendilerini bu alanlarda geliştirmek isteyen şirket çalışanları
EĞİTİMİN İÇERİĞİ :
• Denetimin Tanımı ve Genel Bilgiler
• Denetim Türleri
o Mali tabloların ve hesapların denetimi
o Uygunluk denetimi
o Faaliyet denetimi
• Uluslararası denetim Standartları
• Denetim planlaması
• Denetim de Risk alanları ve önemi
• İşletme ve denetim riskleri
• İşletmelerde risk değerlendirmesi ve risklerin ölçülmesi
• Denetim kanıtları ve denetim teknikleri
• Periyodik iç denetimler
• Analitik inceleme prosedürleri
• İç kontrol sistemlerinin denetimdeki yeri ve önemi
• İç kontrol sistemini oluşturan unsurlar
• Mali tablo ve hesapların denetimi, denetim alanları ve denetim işlemleri
• Denetim mizanı, nakdin, alacakların ve stokların denetimi
• Döngü hesaplarının denetimi
• Vergi hesapları ile ilgili işlem testleri
• Denetim çalışmalarının belgelendirilmesi, çalışma kağıtları, kayıt düzeni ve denetim raporları
• Sık rastlanılan muhasebe hataları
• İşletmelerde uygulanabilecek bir denetim programı ve talimat örnekleri
• Denetim test uygulamaları, problemler ve workshop çalışmaları
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Değere Dayalı Yönetim Anlayışı ve Şirket Değerinin Hesaplanması
1 Gün
Eğitimin İçeriği
•
Değerin tanımı ve Temel Kavramlar
•
Başlıca Değerleme Yaklaşımları
o İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
o Göreceli Değerleme Yöntemi
•
Değerlemenin kullanım alanları
•
Değere Dayalı Yönetim Süreci
o Hedeflerin belirlenmesi
o Değer Stratejilerinin belirlenmesi
o Uygulama Planları
o Performans ölçümü ve değerleme
•
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ile şirket değerinin hesaplanması
o Öz Sermayeye Serbest Nakit Akımları Yöntemi
o Firmaya Serbest Nakit Akımları Yöntemi
o Hisse başına karlılığın hesaplanması
•
Ekonomik Katma Değer
o Ekonomik Katma Değerin tanımı ve kapsamı
o Ekonomik Katma Değer / Pazar Katma Değer / Nakit Katma Değer ilişkisi
o EVA nın uygulama süreci ve sağladığı avantajlar
o EVA ve Entelektüel Sermaye
o EVA nın hesaplanması
•
Entelektüel Sermayenin ölçülmesi
o Entelektüel Sermayenin firma değerine olan etkisi
o Entelektüel sermayenin firma bazında ölçülmesi
•
Maddi olmayan varlıkların ölçümlenmesinde Finansal Yöntemler
•
Katma Değer Analizleri ve Katma Değer Kullanım Tabloları
•
Uygulama Örnekleri
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
İnşaat ve Enerji Sektöründe
Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve Uluslararası Tahkim
Uygulamaları
2 Gün
•
•
•
•
İnşaat Sözleşmeleri
o İnşaat sözleşmesinin unsurları . tarafları ve hukuki çerçeve
o İnşaat sözleşmesinin tabi olduğu şekil
o Sözleşmenin konusu , bedeli , Şartnameler ve özellikleri
o İş miktarında artma veya eksilmeler / Tanımlı iş üzerinde değişiklikler
o Teminatlar
o Süre uzatımları
o Mücbir sebepler
o Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması
o İşlerin askıya alınması , işverenin ve yüklenicinin askıya alma koşulları
o Kusur ve Sorumluluk halleri
o Gecikmeler ve cezai şartlar
o İnşaat Sigortaları
o Sözleşme Dokümanları
o Sözleşmenin feshi ve sonuçları
o Geçici kabul / Kesin Kabul / teminatlar
Sözleşme Türleri
o Uzun Vadeli Taahhüt Sözleşmeleri , özellikleri ve uygulanma alanları
o İhale öncesi sözleşmeler (Pre-bid Agrreements)
o İş Birliği Anlaşmaları (Collaboration / Cooperation Agreements)
o Proje Finansmanı teminine yönelik Anlaşmalar
o Joint Venture (Ortak Girişim) Anlaşmaları
o İş Geliştirme Anlaşmaları
o Tedarik Sözleşmeleri
Uluslar arası Standart Sözleşmeler
o FIDIC . Tüm kitapların açıklanması ve karşılaştırmalı olarak tanıtımı
o NEC Sözleşmeleri
o KİK Sözleşmeleri
o AD HOC İnşaat Sözleşmeleri
o Standart Sözleşmelerde Hazırlık ve Yönetim aşamaları ve dikkat edilmesi gereken
hususlar
Uyuşmazlıklar ve çözüm yolları
o Uyuşmazlık Halleri
o Uyuşmazlıkta yetki sorunu
o Adli Sistem
o Tahkim Hukuku ve Uluslararası tahkim
o Süreler , başvuru şekilleri ve sonuçları , uygulama örnekleri
o Mutabık kalınan koşulların geçersizliği ve hardship klozu
o Hukuksal anlamda riskli ülkelerde çalışılırken dikkat edilmesi geren konular
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Mali Analiz Teknikleri - Finansal Tabloların Okunması
Amaç :
Eğitim sonunda katılımcılar, tek düzen hesap planı doğrultusunda oluşan değerlerin firma bünyesi
üzerindeki yapısal değerlerin yanı sıra, borç veren kurumlar açısından risk analizinde dikkat edilecek
unsurları öğreneceklerdir.
Eğitimin ana teması bilanço ve diğer tabloların ne şekilde düzenleneceği olmakla beraber bu tabloların
ürettiği sonuçların, işletme bünyeleri üzerindeki değerleri, kredi kurumlarındaki değerlenme kriterleri ve
bilançolar üzerinde oluşan erozyonların işletmelerin mali bünyelerindeki etkilerinin belirlenmesi ve
giderilmesi konularında alınabilecek yöntemler üzerine kurgulanmış bir eğitim modeli uygulanacaktır.
İçerik :
• Temel Mali Tabloların Anlaşılması
• Bilanço Yönetiminde Türkiye Gerçekleri
• Genel Ekonomik Durum ve Krizlerde Bilançolar
• Tek Düzen Hesap Planı ve Mizan
• Bilanço
• Gelir Tablosu
• Bilanço ve Gelir Tablosundaki Büyük Değerlerin Şirket Politikalarına Göre Yorumlanması
• Yardımcı Mali Tablolar
• Fon Akım Tablosu
• Nakit Akım Tablosu
• Diğer Tablolara İle İlgili Özet Bilgi
• Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
• Sabit Kıymetler Değişim Tablosu
• Kar Dağıtım Tablosu
• Mali Tabloları İnceleyerek Tahlil Etmek
• Finansal Analiz, Nasıl, Ne Zaman, Kimin İçin?
• Finansal Analizin Sektörel Farklılıklara Etkisi
• Mevsimsel Özellikler
• Karlılık ve Nakit Akımı Arasındaki Tercih
• Nakit Akım Dengesi Nasıl Kurulur
• Nakit Bazlı Büyüklüklerin Mali Tablolara ve Firmaya Etkisi
• Değişim Tablosu (Risk Analizi İçin Ayrıştırma)
• Bilanço Kalemlerindeki Değerlerin Analizi
• Değişim Tablosunun Kurulması
• Büyük Değerlerin Bilançodaki Yer Düzenlemesi
• Düzenlenen Bilanço Kalemlerinin Yeniden Değerlendirilmesi
• Mali Analiz Yöntemleri
• Bilanço ve Gelir Tablolarının Yüzde ve Trend Analizleri
• Likidite, Mali Yapı, Borç Ödeme, Faaliyet ve Karlılık Düzeyini Ölçen Oranlar, Oran Standartları İle
Karşılaştırma Yöntemleri ve Yorumlar
• Basit Tahmin Teknikleriyle Şirketin Mali Performansının Arttırılmasına Yönelik ve Ayrıca Mali
Risklerin Azaltılmasına İlişkin Yapısal Önlemler
• İşletme Sermayesi Yönetimi ve İlkeleri
• İşletme Sermayesi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Olmazsa Ne Olur?
• Nakit Yönetimi İlkeleri ve Teknikleri
• Alacakların ve Borçların Yönetimi
• İyi Kötü Alacakların Ayrıştırılması
• Alacak Yönetiminde Karlılık Analizi
• Stok Yönetim İlkeleri
• Mali Tablolar Analizi Raporu
• Bilanço Analiz Tercihleri
• Analiz Sonuçlarının Okunması
• Analiz Sonuçlarının Borç Veren ve Borç Alan Açısından Değerlemesi
• Değerleme Sonuçlarına Göre Karar Raporu
• İleriye Dönük Analiz Teknikleri ve Rapor Okuma
• Yatırım Kararlarına Rapor Etkisi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri
Eğitimin Konusu ve Amacı
‘’İşletme kararlarının sağlıklı bir şekilde alınabilmesi ve firma kaynaklarının doğru kullanılması,
yöneticilerin finansal bakış açısına sahip olmaları ve finansal verileri etkin kullanabilmeleri ile
mümkündür’’ gerçeği ile hareket edildiğinde, çalışanların yetkinliğine önemli katkı sağlamayı amaçlayan
bir öğreti içerisinde;
Finans bilgisine sahip olmayan veya geliştirmek isteyen firma sahipleri ve yöneticilerin, işletmelerinin
değer artırma hedefine ulaşmasında finansal kaynakları en doğru biçimde kullanma becerisini
kazanmaları amaçlanmaktadır.
Güncel uygulamaları da kapsayan eğitim sürecinde işletme insan kaynaklarının işletmelere yansıyan
veriminde önemli olan finansal bilgi düzeyini sektörler bazında da açıklayan bir öğreti düzeyi
hedeflenmiştir. İşletmelerin karnesi niteliğinde olan bilançonun detaylı anlatımı ile şekillenecek olan
eğitimde, bilançoların işletme verimliliğindeki önemi ve hareketleri de analiz edilecektir.
Kimler Katılmalı
Finansal verimliliği hem bireysel hem kurumsal yönden önemseyen tüm çalışanlar ile orta ve üst kademe
bölüm yöneticileri
Eğitimin İçeriği
• Genel Ekonomik Değerlendirmeler
• Küresel ve Türkiye Yakın Ekonomi Yapısı
• Makroekonomi – Mikroekonomi
• Devlet ve Özel Sektör Piyasaları
• Değerlendirme Kuruluşları İle Piyasa Etkileri
• Finansın Fonksiyonları
• Finansal Müzakere ve Teknikleri
• Finansal Analiz
• Neden ve Nasıl Finansal Performans Ölçümü
• İşletmelerin Karnesi ve Karne Notları
o Mali Tablolar
o Bilanço
o Varlıklar
o Dönen Varlıklar
o Duran Varlıklar
o Borçlar
o Kısa Vadeli Borçlar
o Uzun Vadeli Borçlar
o Özsermaye
o Gelir Tablosu
o Gelirler
o Giderler
o Özkaynaklar Değişim Tablosu
• Nakit akım tablosu
o Mali tabloların birbirleriyle ilişkileri
o Özkaynaklar Değişim Tablosu
• Gelir Tablosu
o Gelir tablosunun bilanço üzerindeki hareketleri
Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz )
Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz)
Eğitim yüzdeleri yöntemi ile analiz (Trend analizi)
o Oran (Rasyo) analizi
o Karlılık
o Likidite
o Varlık kullanımı etkinliği oranları
o Finansal kaldıraç (borçlanma) oranları
o Pazar değeri ve oranları
o Finansal Planlama ve Denetim
• Dizginleri Ele Almak İçin Bütçeleme
• Bütçe ve Bütçe yönetimi, Bütçeleme ve bütçenin denetim etkisi
• Genel Değerlendirme
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi
Eğitimin Amacı
Esas işi finansal faaliyetler olmayıp, finansal analiz, finansal raporlama ve mali tabloları anlayıp yorumlamak isteyen
orta ve üst düzey yöneticiler katılmalıdır.
Eğitime Kimler Katılmalı
Öğrenim ve iş geçmişi olmayan şirket yöneticileri, patronlar, şirket ortakları ile girişimcilere temel finans bilgilerini
sunmak, şirketlerde yönetim amaçlı kullanılan mali tablolar ve finansal rasyolar hakkında temel bilgiler vermek
amacını gütmektedir.
Eğitim İçeriği:
•
Genel ekonomik değerlendirmeler
– Reel – Nominal faiz
– Serbest Piyasa Ekonomisi - Kapitalizm
– Enflasyon- Deflasyon
– Devlet- Banka ilişkisi
– Cari işlemler dengesi-Dış ticaret dengesi
– Devalüasyon
– Sabit kur – değişken kur
– Likidite
– Makroekonomi - mikroekonomi
•
Güncel ekonomik ve finansal terimler
•
Finans kavramı
•
Finansın İşletmelerdeki Yeri ve Önemi
•
Geleneksel ve modern finansal yönetim anlayışı
•
Muhasebenin gelişimi - Muhasebenin bölümleri
•
Mali Tablolar
– Bilanço
•
Varlıklar
•
Dönen - Duran Varlıklar
•
Borçlar
– Kısa - Uzun Vadeli Borçlar
•
Özsermaye...
– Gelir Tablosu
•
Gelirler
•
Giderler
– Özkaynaklar Değişim Tablosu
– Nakit akım tablosu
•
Mali tabloların birbirleriyle ilişkileri
– Gelir Tablosu
– Özkaynaklar Değişim Tablosu
– Bilanço
•
Finansın fonksiyonları
•
Finansal analiz
– Neden ve nasıl finansal performans ölçümü
– Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz )
– Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz)
– Eğitim yüzdeleri yöntemi ile analiz (Trend analizi)
– Oran (Rasyo) analizi
•
Karlılık
•
Likidite
•
Varlık kullanımı etkinliği oranları
•
Finansal kaldıraç (borçlanma) oranları
•
Pazar değeri ve oranları
•
Finansal Planlama ve Denetim
– Finansal planlama yöntemleri
– Finansal planlama aşamaları
•
Bütçe ve Bütçe yönetimi
– Bütçe denetimi
•
Stratejik Yönetim ve Balanced Scorecard (kısaca)
•
Fonların Sağlanması
•
Fonların Yatırımı
•
Enflasyonun finansal kararlara etkisi
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Download

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri