TC
BALIKESIR ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
MAT1101 Matematik-I (3+1+0)
Sayı. Değişken ve Fonksiyon Tanımları: Fonksiyon Türleri. Limit ve Süreklilik. Türev: Türevin
Tanımı ve Geometrik Anlamı, Kuvvet Fonksiyonlarının, Trigonometrik Fonksiyonların, toplam,
çarpım ve bölümün türevleri, Bileşik fonksiyon, kapalı fonksiyon ve ters fonksiyonların türevleri,
Yüksek mertebeden türevler, Ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritma
fonksiyonu ve bunların türevleri. Türevin Çeşitli Uygulamaları: Limit hesabında belirsiz şekiller, bir
eğrinin doğrultusu, iki eğrinin kesişme açısı, teğet ve normal denklemleri, maksimum ve minimum
problemleri, y=f(x) denklemi ile verilmiş bir eğrinin çizimi.
FĠZ1101 Fizik-I (3+0+0)
Fizik ve Ölçme, Bir Boyutlu Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Düzgün Dairesel Hareket (
Teğetsel ve Radyal ivme), Newton‟un Hareket Yasaları, Newton‟un Yasalarının Bazı Uygulamaları ve
Sürtünme Kuvveti, Newton‟un Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji
ve enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Bir Cismin Sabit bir Eksen
Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Genel Uygulama
FĠZ 1102 Fizik Lab-I (0+0+2)
Laboratuarın tanıtılması, ölçü araçlarının kullanımının gösterilmesi. Hook kanunu ve kuvvetlerin
ölçümü Mermi fırlatıcısı Basit harmonik titreştirici Newton‟un ikinci kanunu Jireskop gösterimi
Moment Ortalama hız Yerçekimi kuvveti ve mekanik enerjinin korunumu Dönme eylemsizlik
deneyleri Açısal momentumun korunumu Deneysel sonuçların ve ödevlerin değerlendirilmesi Bazı
deneylerin tekrarı
KIM1101 Genel Kimya (3+0+0)
Kimyanın amacı, bilimsel yöntem,maddenin özellikleri ve sınıflandırılması, bilimsel ölçümlerde
belirsizlik ve anlamlı rakamlar.Elektronlar, proton ve nötronlar. Elementler atom kütleleri, mol
kavramı, avogadro sayısı, hesaplamalarda mol kavramının kullanılışı. Elektromanyetik ışıma, atom
spektrumları, atom modelleri, kuantum kuramı. Kuantum sayıları ve orbitaller, hidrojen atomunda
orbitallerin gösterimi, çok elektronlu atomlar, elektron dağılımı Elementlerin sınıflandırılması,
periyodik yasa ve çizelge, elementlerin periyodik özellikleri, atom yarıçapı,iyonlaşma enerjisi,
elektron ilgisi, elektronegatiflik Kimyasal bileşik çeşitleri ve formülleri, mol kavramı ve kimyasal
bileşiklerin bileşimi, yükseltgenme basamakları, kimyasal bileşiklerin adlandırılması Kimyasal
tepkimeler ve eşitlikler, stokiyometri, çözeltide kimyasal tepkimeler, sınırlayıcı bileşen belirlemesi,
tepkime sitokiyometrisinde diğer konular Lewis kuramı, kovalent bağlanma, polar kovalent bağlar,
rezonans, formal yük hesaplamaları Gazların özellikleri, basit gaz yasaları, ideal gaz denklemi ve
uygulamaları, gaz karışımları, gazların kinetik ve molekül kuramı, gerçek gazlar Çözeltilerin
özellikleri, Çözünme olgusu, Hidratlanmış iyonlar, çözünme ısısı, çözünürlük üzerine basınç ve
sıcaklığın etkisi, çözeltilerin buhar basınçları, çözeltilerin donma ve kaynama noktaları, çözelti
derişimleri, Eşdeğer ağırlıklar ve normal çözeltiler.
KIM1102 Genel Kimya Laboratuvarı (0+0+2)
Dersle ilgili bilgilerin verilmesi ve çalışma gruplarının oluşturulması. Laboratuvar kuralları ve
güvenliğinin anlatılması Laboratuvar malzemelerinin tanıtılması Bilimsel davranış ve yöntemin
anlatılması (kapalı kutu) Katı ve sıvı maddelerin yoğunluklarının bulunması Kütlenin korunumu
yasası Stokiyometri Çözünürlük Gazların difüzyonu Kimyada saflaştırma yöntemleri Destilasyon
Çeşitli nedenlerle yaptırılamayan deneylerin yapılması Çeşitli nedenlerle yaptırılamayan deneylerin
yapılması
Genel değerlendirme ve öneriler
TRS1101 Teknik Resim (2+2+0)
Ölçekler. Çizgiler. Yazılar; Geometrik çizimler; İzdüşüm tanımı ve çeşitleri. İzdüşüm düzlemleri;
Geometrik şekillerin dik izdüşümleri; Görünüş çıkarma;;Kesit görünüşler; Ölçülendirme;
Perspektifler; İnşaat mühendisliğinde teknik resim uygulamaları; Yapı projelerinin düzenlenmesi,
Uygulamalar.
ITB1108 ĠnĢaat Mühendsiliğine GiriĢ (2+0+0)
İnşaat Mühendisliğine giriş. İnşaat Mühendisliği mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğe
bakışı.
IGE1101 Mühendislik Jeolojisi (2+1+0)
Yerkabuğunun gelişmesi, Yerkürenin iç yapısı, Mineraller ve kayaçlar, Minerallerin fiziksel
özellikleri, Magmatik, tortul ve metamorfik kayaçlar, Kayaçların mühendislik özellikleri, Kıvam
limitleri, Kayaçlar üzerinde yapılan deneyler, Süreksizlikler ve mühendislikteki önemi, Çatlaklar,
Faylar, Baraj jeolojisi, Barajların sınıflandırılması, Deprem, Zemin ile yapı arasındaki bağlantı.
MAT1202 Matematik-II (3+1+0)
Belirsiz İntegral ve özellikleri. Vasıtasız integrasyon. Vasıtalı integrasyon.Basit elemanlara ayırma ile
integrasyon. Değişkenin değiştirilmesi yardımıyla integrasyon Kısmi integrasyon.Trigonometrik
ifadelerin integralleri. Rasyonel haldeki trigonometrik fonksiyonların integrali.Belirli integral. Tanımı
ve özellikleri. Alan hesabı.Dönel yüzeylerin sınırladıkları hacimlerin hesabı. Yay uzunluğunun hesabı.
Dönel yüzeylerin alanlarını hesabı. Bir fonksiyonun ortalama değeri.İmpropr integraller.Eğrilik ve
eğrilik yarıçapı. Alanların ağırlık merkezinin integral yardımıyla hesabı.
Dönel cisimlerin alan veya hacimlerinin ağırlık merkezinden faydalanarak hesabı. Atalet
momentlerinin belirli integral yardımıyla hesabı
FĠZ1201 Fizik-I (3+0+0)
Elektrik Yükü ve Madde Elektrik Yükü ve Madde Elektrik Alan, Gauss Yasası Elektrik Potansiyel
Elektrik Potansiyel Sığaçlar ve Dielektrikler Elektrik Akımı ve Direnç Elektromotor Kuvvet ve
Devreler Manyetik Alan Amper Yasası, Faraday Yasası, İndüksiyon Amper Yasası, Faraday Yasası,
İndüksiyon Maddenin Manyetik Özellikleri Elektromanyetik Titreşimler Elektromanyetik Dalgalar
FĠZ 1202 Fizik Lab-I (0+0+2)
Laboratuarın tanıtılması, ölçü araçlarının kullanımının gösterilmesi. Ohm yasasıKirchhoff yasaları
Elektrik alan ve eşpotansiyel çizgileri Paralel levhalı kondansatör Elektrostatik ve manyetizma
Osiloskop kullanımı Kapalı devrede akımlar Alternatif akım devresinde sığanın belirlenmesi
Bir makaranın özindüksiyon katsayısının saptanması Alternatif akımın frekansının tayini
Deneysel sonuçların ve ödevlerin değerlendirilmesi Bazı deneylerin tekrarı
IMS1201 ĠnĢaat Mühendisliğinde Ġstatistik (2+0+0)
Giriş. İnşaat Mühendisliğinde istatistiğin önemi. Bazı temel kavramların tanımı. Olasılık teorisi.
Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. Örnekleme
dağılımları. İstatistik hipotezlerin kontrolü. Regresyon analizi.
BĠL1202Algoritma ve Progamlamaya GiriĢ (2+1+0)
Bilgisayarların tanımı, tarihçesi ve gelişimi. Bilgisayar üniteleri ve iletişim prensipleri. Bilgisayarın
temel fonksiyonları. Programlama dilleri. DOS işletim sistemine ait temel özellikler ve bazı önemli
komutlar. WINDOWS paket programın tanıtılması ve uygulamaları. Programlamaya giriş, Temel
mantıksal ilişkiler, Akiş diyagramları ve Algoritma kurma.
IME1203 Statik (3+1+0)
Düzlem Trigonometri Bilgileri. Vektörel Hesaba Giriş. Statik. Genel Problemler. Gerber Kirişler.
İzostatik Çerçeveler ve Kemerler. Kafes Sistemler. Ağırlık Merkezleri. Sürtünme. Kablolar. Virtüel İş
Yöntemi. Eylemsizlik Momentleri. Kütlesel Eylemsizlik Momentleri. Mühendislikteki Uygulamalar.
MEI1201 Mühendislik Etiği ve Etkin ĠletiĢim (2+0+0)
İletişim Kavramı,İletişim Türleri,Davranış Biçimleri,Etik Kavramı,Meslek Etiği,Mühendislik Etiği,
Mühendislerin Yaptıkları, İşlere Karşı Sorumlulukları,Mühendislerin Çalışanlara Karşı Sorumlulukları
İş Kazalarında Karşılaşılan Etik Problemler,Mühendislik Uygulamalarında etik Problemler ve Öğrenci
Sunumları
IYA1202 Bilgisayar Destekli Çizim 2+1+0)
AutoCAD‟ in tanımı, Çizim komutları ve uygulaması; Nesne Düzenleme Ve Düzeltme Komutları;
Ölçülendirme; Ölçülendirme Komutları, Yazı Komutları, Yazı düzeltme komutları, Block and Xref
komutları, hatch komutları ; Çizdirme (Plot) Komutları,Üç boyutlu cisimler.
AIT1101 - AIT1201 Atatürk Ġlk. ve Ġnk. Tar. (2+0+0)
“Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” Dersinin Amacı ve İnkılâp Kavramı. Osmanlı
İmparatorluğu‟nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış. Osmanlı
İmparatorluğu‟nun Parçalanması. Mondros Ateşkes Antlaşması:İşgaller Karşısında Memleketin
Durumu ve Mustafa Kemâl‟in Samsun‟a Çıkışı. Millî Mücadele‟de İlk Adım, Kongreler Yolu ile
Teşkilâtlanma. Kuvâ-yi. Millîye ve Misak-ı Millî. Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin Açılması.
Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin İstiklâl Harbi‟nin Yönetimini Ele Alması. Sakarya Zaferi‟ne kadar
Millî Mücadele. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Eğitim ve Kültür Alanında Millî Mücadele. Sosyal
ve İktisadi Alanda Millî Mücadele. Mudanya‟dan Lozan‟a. Atatürk İnkılâbı ve Hedefleri, Siyasal
Alanda İnkılâp Hareketleri, Hukuk Alanında İnkılâp Hareketleri, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılâp
Hareketleri, Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Sağlık Hizmetleri.
Atatürk Dönemi Türk Dış Siyaseti. Türk Ordusu ve Millî Savunma. Atatürk ve Gençlik. Türk
İnkılâbının Dayandığı İlkeler ve Türk İnkılâbının Nitelikleri. Temel İlkeler: Cumhuriyetçilik,
Milliyetçilik, Halkçılık, Lâiklik, Devletçilik, İnkılâpçılık. Bütünleyici İlkeler: Millî Egemenlik, Millî
Bağımsızlık, Millî Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü, Yurtta Sulh Cihanda Sulh, Bilimsellik ve
Akılcılık, Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, İnsan ve İnsanlık Sevgisi. Türk İnkılâbının nitelikleri.
Atatürk‟ün Ölümünün Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Yankıları.
TDI1101- TDI1201 Türk Dili (2+0+0)
Dil nedir? Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Dil-kültür münasebeti;Dilin kültür ve millet varlığı
içindeki yeri. Yeryüzündeki diller ve Türkçe‟nin dünya dilleri içindeki yeri, bugünkü yayılma alanları;
Türk dilinin tarihi gelişmesi, devirleri. Türkçe‟nin ses yapısı ve ses özellikleri. İmla kuralları ve
uygulama çalışmaları. Türkçe‟nin şekil yapısı, kökler ve ekler sistemi. Zarfların ve edatların
kullanılışı. Türkçe‟nin cümle yapısı ve özellikleri, çeşitleri; Doğru ve iyi cümle kurma çalışmaları,
Fikir ve bilgi bakımından, İmla noktalama bakımından, Kelimelerin kullanılışı bakımından, Maksada
uygunluk bakımından doğru cümle. Paragraf kurma ve iyi bir paragrafta bulunması gereken özellikler;
uygulama çalışmaları. İyi bir yazıda bulunması gereken özellikler; Yazma çalışmaları. Anlatım türleri
(makale, deneme, hikaye vs.). Haberleşme yazıları (mektup, dilekçe, resmi yazılar). İlmi yazıları
hazırlamada uyulacak kurallar. Ebedi eserlerin okunup incelenmesi, örnekler.
YDI1101 – YDI1201 Lisan (Ġngilizce) (2+0+0)
Unıt 1: To be verbs, Subject pronouns, possessive adjectives, What, Where, How old in-from-at
prepositions. Unit 2: Singular, Plural nouns this, these, that, those ,Prepositions of place at-in-on. Unit
3: Possessive („s) ,have, has got, Possessive pronouns. Unit 4: Telling the time, ordinal numbers (first,
second etc.) Days of the week, months, Prepositions of time and place behind-between-in front ofnear-next to-under. Unit 5:There is, There are, a-an-some-any- How many. Revision test. Unit 6: Can,
can‟t (ability) Linking words and-but-so-because. Unit 7: Imperatives, Object pronouns Articles a-anthe, Obligations must, mustn‟t. Unit 8: Nouns countable, uncountable, Quantifiers some-any-a lot offew-little-many-much, How many, How much questions. Unit 9: Request questions Can, Would like,
One, ones as a pronoun Which questions. Unit 10: The Present Continuous Tense too, either. Unit 11:
The Simple Present Tense, Frequency adverbs, habits, likes, dislikes. Unit 12: Neither do I, So do I
How often, How long questions. Unit 13: Simple Present or Present Continuous Tense, Nonprogressive verbs. Unit 14: Present Continuous with a future meaning Who questions. Unit 15: Simple
Past Tense To be verbs, There was, There were. Unit 16: Simple Past (regular verbs) ago – in. Unit 17:
Simple Past (irregular verbs), Some phrasal verbs. Unit 18: Composition writing; ordering sentences
with first-then- after that-next-finally. Unit 19: Question forms, When, While sentences in Present
Tenses. Unit 20: Making suggestions Let‟s......, Why don‟t we.... Permission, possibility can, can‟t.
Unit 21: Asking for and explaining reasons Why-Because-so. Unit 22: Have to, must, mustn‟t, don‟t
have to obligations and lack of obligation. Unit 23: Giving directions, prepositions across-alongthrough-up-down-into. Unit 24: Comparative and superlative forms of adjectives. Unit 25: Adverbs
and comparison to adjectives. Unit 26: Indefinite pronouns somewhere-anything-nobody etc.
YDA1101 - YDA1201 Lisan (Almanca) (2+0+0)
Artikeller ve isimler: Artikeln und Substantive. Sıfat-Karşılaştırma Cümleleri. AdjektivVergleichungssötze. Zamir;Pronomen. Fiil-Türleri ;Verb-Verbarten und Konjugationen. Zamanlar;
Die Zeiten. Cümle Türleri;Dir Satzarten. Sayılar,-Tarih ve Saatler;Numerale-Datum und Tageszeiten.
Zarflar ve çekimleri; Adverbs und Konjugationen. Bağlaçlar ve Kullanımları ;Die Konjugationen und
ihre Anwendungen. Edat ve Kulanımları; Die Pröpositonen. Edilgen cümleler; Passivsötze. Açıklamalı
cümleler; Relativsötze
ITB2101 Yüksek Matematik-I (3+1+0)
Diferansiyel denklem nedir? Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Çözüm kavramları ve
çeşitleri. Birinci mertebe adi diferansiyel denklemler. Zarf ve tekil integraller. Lineer diferansiyel
denklemler. Bernoulli diferansiyel denklemi. Tam diferansiyel denklemler. Riccati diferansiyel
denklemi. Clairaut diferansiyel denklemi. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. N inci
mertebeden diferansiyel denklemler. Euler diferansiyel denklemi. Legendre lineer diferansiyel
denklemi. İkinci mertebeden tam diferansiyel denklemler . Diferansiyel denklem sistemleri.
IMS2101 Sayısal Analiz (2+1+0)
Hata analizi. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Matrislerin özdeğerleri ve özvektörleri.
Lineer olmayan denklemler İnterpolasyon ve yaklaşım yöntemleri. Sayısal integrasyon. Fortran IV
programlama diline giriş ve ana kavramlar. Sabitler. Değişkenler. Tip bildiri deyimleri. İfadeler.
Atama deyimleri, giriş-çıkış deyimleri, kontrol (yönetim) deyimleri. Fonksiyonlar ve altprogramlar.
Bazı mühendislik uygulamalarında algoritma kurma ve program geliştirme. Örnek programlar.
IME2101 Mukavemet-I (3+1+0)
Mukavemetin Konusu ve Amacı. İç Kuvvetler. Kesit Etkileri ve Diyagramlar. Gerilme. Şekil
Değiştirme. Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri. Gerilme ve Şekil Değiştirme Bağıntıları. Eksenel
Kuvvet. Kesme Kuvveti. Burulma Momenti. Eğilme Momenti. Boyutlandırma. Boyutlandırma
Problemleri. Uygulamalar.
IMK2101 Dinamik (3+0+0)
Maddesel Noktaların Kinematiği. Maddesel Noktaların Doğrusal Hareketi. Maddesel Noktaların
Eğrisel Hareketi. Kinetik:Kuvvet, Kütle ve İvme. Newton‟un Çekim Kanunu. İş ve Enerji. Potansiyel
Enerji. İmpuls ve Momentum. Açısal Momentum. Katı Cisim Kinematiği. Ötelenme. Dönme.
Mekanik Titreşimler (Sönümsüz). Mekanik Titreşimler (Sönümlü).
IMO2101 Topografya (3+1+0)
Ölçme bilgisinin Tanımı. Hatalar-Ölçü birimleri. Basit ölçü aletleri. Yatay uzunlukların ölçülmesi
(Eğik ölçü yöntemi, Yatay ölçü yöntemi, Hata sınırları). Arazi parçalarının ölçülmesi(Bağlama
yöntemi, Dikkoordinat yöntemi, Kutupsal koordinat yöntemi). Alan Hesapları (Doğal değerlere göre
alan hesapları, Koordinatlara göre alan hesapları, Grafik hesap şekli, Planimetre ile alan hesabı).
Teodolit yatay ve düşey açı ölçümü (Teodolit türleri, Yatay açıların ölçülmesi, Düşey açıların
ölçülmesi). Poligon ölçmeleri ve hesapları (Dört temel ödev, Poligon hesapları: Bağlı poligon hesabı,
Kapalı poligon hesabı, Açık poligon hesabı). Nirengi. Takeometrik Alım.
IYA2103 Malzeme (2+1+0)
Malzemelerin İç Yapısı: Atomlararası bağlar. İç yapı özellikleri. İç yapı türleri (kristal ve amorf
yapılar). Malzemelerin Fiziksel Özellikleri : Birim ağırlık, özgül ağırlık, porozite, kompasite, su
emme, doygunluk, geçirimlilik, kılcal su emme. Malzemelerin Mekanik ve Teknolojik Özellikleri:
Gerilme-deformasyon ilişkisi, emniyet kavramı, sertlik ve türleri, kırılma ve kırılma işi, çarpma
mukavemeti, aşınma, yorulma, sünme,
IMT2101 Yapı Makineleri (2+0+0)) ( Teknik Seçmeli Ders)
İnşaat ve Makina ,Makina Elemanları. Kuvvet Makinaları ; benzin ve dizel motorları .Hava
kompresörleri. Hidrolik Sistemler.Tork Konverter .Transmisyon. Cerler . Frenler ; kampana ve diskli
frenler . Traktörler. Dozerler; angledozer, bulldozer , tiltdozer . Lastik tekerlek , paletli ve yürüyüş
takımı. Grayder; ataçmanları , kazıcıve kazıyıcı .Scraper; traktörlü ve traktörsüz. Ekskavatör ; hidrolik
kepçeleri, tutucu tipleri . Loderler. Damperli kamyon , vagonet. Asfalt hazırlama tesisleri , Mobil
asfalt finişeri , Sıkıştırıcılar. Hazır beton taşıyıcıları ve beton pompaları. Çimento
Karıştırıcıları,Kırıcılar. Bantlı ileticiler ve Besleyiciler. Delecler . Kule Krenleri ve çeşitleri
gevşeme, viskozite. Malzemelerin Termal Özellikleri. Malzemelerin Akustik Özellikleri.
IMT 2102 Ekonomi (2+0+0) ))( Teknik Seçmeli Ders)
İktisat Biliminin Konusu ve İlkeleri, İktisadi Analiz ve Analiz Çeşitleri,Talep Piyasası,Arz
Piyasası,Tam Rekabet Piyasası,Esneklik, Tüketici ve Üretici Rantı,Maliyet Kavramı, Firma Dengesi,
Tam Rekabet Piyasasında Denge Durumları,Tekel, Tekelci Rekabet ve Oligopol Piyasaları.Gelir
dağılımı politikaları,Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller.Mili gelir ile ilgili kavramlar ve
milli gelir hesaplama yöntemleri,Paranın fonksiyonları ve tanımları, para çeşitleri,para
politikaları,Enflasyon çeşitleri ve mücadele politikaları.,İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramlar.,Ülkeler
arasında dış ticaretin nedenleri, Ekonomik Bütünleşme Hareketleri ve dış ödemeler bilançosu
ITB2203 Yüksek Matematik-II (3+1+0)
Varyasyonel hesabına giriş. Doğrudan varyasyonel yöntemleri. Adi diferansiyel denklemlerin serilerle
çözümleri. Laplace dönüşümleri. Dalga denklemi. Isı iletimi denklemi. Dönüşüm yöntemleri. İntegral
denklemler. Fourier serileri ve integralleri. Mekanik, kimyasal, kinetik ve diğer konularda örnekler.
Başlangıç değer problemi. Kısmi türevli diferansiyel denklemler. Sınır değer problemi.
IME2203 Mukavemet-II (3+1+0)
Şekil Değiştirme Enerjisi. Enerji Yöntemleri. Elastik Eğri. Eğik Eğilme. Mohr Daireleri. Normal
Kuvvet + Eğilme Momenti. Kesme Kuvveti + Eğilme Momenti. Eğilme Momenti + Burulma
Momenti. Kırılma Teorileri. Elastik Stabilite. Limit Analiz. Kesit Taşıma Momentleri. Mekanizmalar
ve Göçme Yükü. Kesin Çözüm Yöntemleri.
IMM2201 Yapı Malzemesi (3+1+0)
Bağlayıcı Maddeler: Alçı, kireç, puzolanlar, çimentolar (üretimi, kimyasal yapısı, fiziksel ve mekanik
özellikleri, çeşitleri ve kullanım alanları, çimento deneyleri). Su. Agregalar: Özellikler ve deneyler.
Çelik: Mekanik özellikleri ve çelik çekme deneyi. Beton: Mukavemeti etkileyen faktörler. Taze beton
özellikleri. Karışım hesabı. Beton üretimi. Sertleşmiş betonun özellikleri. Beton türleri.
IHI2202 AkıĢkanlar Mekaniği (3+1+0)
Birimler ve birim sistemleri. Akışkan özellikleri. Akışkanların statiği: Hidrostatik basınç, düzlem ve
eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri. Akışkanların kinematiği: Lagrange ve Euler
yöntemleri. Bir boyutlu akımların genel denklemleri. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları: Bernoulli
denklemi, Bernoulli denkleminin pratik uygulamaları, İmpuls-Momentum denklemi, İmpulsMomentum denkleminin pratik uygulamaları. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları: Laminer ve
türbülanslı akımlar. İdeal akışkanların iki boyutlu akımları: Çevrintili ve çevrintisiz akımlar. Gerçek
akışkanların iki boyutlu akımları: Sınır tabakası ve sınır tabakasının ayrılması.
IMZ2201 Zemin Mekaniği (3+2+0)
Zemin mekaniğine giriş. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri, belirlenmesi ve aralarındaki bağıntılar.
Zeminlerin granülometrisinin belirlenmesi. Kıvam limitleri. Zemin sınıflandırma sistemleri. Zemin
suyu ve zeminlerin geçirimliliği. Zemin gerilmeleri. Kompaksiyon. Zeminlerin kayma direnci.
Oturmalar ve konsalidasyon.
IMT2201 Mühendislik Ölçmeleri (2+0+0) ( Teknik Seçmeli Ders)
Yükseklik Ölçmeleri (Nivelman):Nivo Aletleri, Nivelman Hesapları. Nivelman Hesaplarında
Dengeleme:Bağlı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme, Kapalı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme,
Açık Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Elektronik Takeometre:Elektronik Takeometrenin
Kullanımı, Elektronik Takeometrenin İnşaat Mühendisliği Ölçmelerinde Kullanımı,Uygulama. Arazi
Uygulaması (Gruplar Halinde): Poligon Boykesit ve Enkesit Nivelman Uygulaması, Grupların
Projelerinin Değerlendirilmesi.
IYA3101 Yapı Statiği-I (3+2+0)
Genel Bilgiler, Mesnet Tepkilerinin -Kesit Zorlarının- ve Yerdeğiştirmelerin Hesabı, İzostatik
Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Hesabı, İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı ve tesir
çizgisi çizimi, İzostatik Sistemlerin İncelenmesi (Basit Kirişler, Maksimum Eğilme Momentlerinin
Hesabı, maxMmax Değerinin ve Yerinin Hesabı, Konsol Kirişler, Çıkmalı Kirişler, Gerber Kirişler,
Gerber Kirişlerinde Mafsal Yerlerinin Belirlenmesi).
IYA3103 AhĢap ve Çelik Yapılar-I (3+2+0)
Ahşap ve çelik yapıların tarihçesi. Ahşap ve çelik yapı malzemelerinin özellikleri. Ahşap yapılarda
birleşim araçları (çivi, bulon, kama, tutkal, vida) ve tasarım kurralları. Çelik Yapılarda Birleşim
Araçları (perçin, bulon, kaynak) ve tasarim kuralları. Ahşap ve çelik elemanların (çekme, başınç
elemanları, eğilme (basit ve eğik) elemanları, bileşik eğilme elemanları (basit ve eğik)) tasarımı.
ISB3101 ĠĢ Hukuku (2+0+0)
Hukuk, iş hukuku, işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren ve işyeri kavramları, iş sözleşmesi kavramı,
türleri, yapılma ve sona erdirme koşulları. Ücret kavramı ve çeşitleri, çalışma süreleri, haftalık
çalışma, fazla çalışma, ara dinlenmeler, ücretli tatiller. Kollektif iş hukuku, sendika ve toplu iş
sözleşmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği
IUL3103 Toprak ĠĢleri (3+0+0)
Tanımlar, Alan hesapları, Grafik hesap yöntemleri, Çizim hesap yöntemleri, hacimler, hacim
hesaplama yöntemleri, uygulamalar, Kitleler diyagramı, Brükner diyagramı,Toprak işleri ve
uygulamaları, Uygulamalar, Arazi uygulamaları, Alan-hacim hesapları Uygulaması, Uygulamalar.
IHI3101 Hidrolik (3+1+0)
Boyut analizi, Pi teoremi. Model teorisi: Froude ve Reynolds Modelleri. Borular içerisindeki akım:
Sürekli ve yersel enerji kayıpları, Çok hazneli boru şebekeleri. Açık kanallarda akım: Üniform akım,
Manning-Strickler denklemi, En uygun kesit. Açık kanallarda akım: Üniform olmayan akım: Özgül
enerji, Nehir ve sel rejimleri, Su yüzeyi Profilleri. Açık kanallarda akım: Su yüzeyinde yerel
değişimler, Hidrolik sıçrama, Enkesit değişimleri.
IGE3101 Temel ĠnĢaatı (3+0+0)
Temeller ve yüzeysel temeller.Temelin göçmesi veya temel zeminin kırılması.Taşıma gücü ve taşıma
gücü teorileri. Eksantrik yüklü temeller. Zeminde gerilme dağılışı. Zeminlerde plastik denge
durumları, Rankine toprak basıncı teorisi.Aktif ve pasif toprak basınçları.Zemini tutan yapılar. Kazık
temeller. Şev ve şevlerin stabilitesi.
IYA3202 Yapı Statiği-II (3+2 +0)
Hiperstatik Sistemlerin Analizi, Hiperstatik Sistemlerin Dış Etkiler Altında Hesap Yöntemleri, Kuvvet
Yöntemi, Deplasman Yöntemleri (Açı Yöntemi ve Cross Yöntemi) ile Düğüm Noktaları Sabit ve
Hareketli Sistemlerin Hesabı.
IYA3204 Betonarme-I (3+1+0)
Beton, betonarmenin tanımı, beton ve betonarmenin tarihsel gelişiminin gözden geçirilmesi, yükler,
faydalı yükler, yapı güvenliği ve mukavemeti, Şartname ve tasarım kodları, TS 500‟e göre güvenlik
koşulları, Şartnamelere göre beton ve çelik çubukların özellikleri, Kirişlerin eğilme analizi ve tasarımı,
burulmaya göre analiz ve tasarımı, Eksenel yüke maruz elemanların davranışları, kısa kolonlar, Narin
kolonlar ve bileşik eğilme, Çelik çubuklarda Aderans ve kenetlenme.
IUL3204 Karayolu Mühendisliği (3+0+0)
Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlar, taşıt hareketleri, karayolu trafiğinin genel özellikleri,
yolların kapasitesi, yol geometrik standartlarının seçimi, geçki etüdü ve plan, yatay kurblar ve geçiş
eğrileri, boykesit ve düşey kurblar
IHI3202 Su Yapıları (2+1+0)
Su kaynaklarının geliştirilmesi. Akarsu morfolojisi. Taşkın kontrolü. Bağlamalar, Sabit bağlamalar,
Hareketli bağlamalar. Su alma yapıları. Barajlar, Baraj hazneleri. Akarsularda katı madde hareketi.
IYA4107 Betonarme-II (3+1+0)
Betonarme elemanların kullanılabilirlik limit durumlarına göre tasarımı. Plak Teorisi. Kat döşemesini
oluşturan plak sistemlerinin statik çözümleri ve betonarme hesabı. Döşemeler: bir doğrultuda çalışan
döşemeler, iki doğrultuda çalışan döşemeler, dişli döşemeler, Kirişsiz döşemeler, Döşeme hesabında
eşdeğer çerçeve yöntemi. Moment katsayıları yöntemi. Akma çizgisi teorisi. Temellerin analizi ve
tasarımı: Duvar altı temeli, tekil temel, bir yönde ve iki yönde sürekli temel, elastik zemine oturan
kiriş modeli, Plak (radye) temel, bağ kirişleri. Temellerde konstrüktif kurallar, İstinat duvarları
IYA4111 Yapı Dinamiğine GiriĢ (3+0+0)
Dinamik Sistemlerin Özellikleri. Dinamik Sistemin Modellenmesi ve Serbestlik Derecesi Tayini.
Hareket Denklemleri ve Tek Serbestlik Dereceli (TSD)Sistemler. TSD Sistemlerin Serbest ve
Zorlanmış Titreşimleri. Periyodik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. Genel Dinamik Yüklü Tek
Serbestlik Dereceli Sistemler. Yapı Dinamiğinde Spektrumlar
ISB 4202 Ekonomi (2+0+0)
İktisat Biliminin Konusu ve İlkeleri, İktisadi Analiz ve Analiz Çeşitleri,Talep Piyasası,Arz
Piyasası,Tam Rekabet Piyasası,Esneklik, Tüketici ve Üretici Rantı,Maliyet Kavramı, Firma Dengesi,
Tam Rekabet Piyasasında Denge Durumları,Tekel, Tekelci Rekabet ve Oligopol Piyasaları.Gelir
dağılımı politikaları,Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller.Mili gelir ile ilgili kavramlar ve
milli gelir hesaplama yöntemleri,Paranın fonksiyonları ve tanımları, para çeşitleri,para
politikaları,Enflasyon çeşitleri ve mücadele politikaları.,İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramlar.,Ülkeler
arasında dış ticaretin nedenleri, Ekonomik Bütünleşme Hareketleri ve dış ödemeler bilançosu
IYA4212 Betonarme Bina Tasarımı (2+0+0)
Verilen bir Betonarme yapının Statik ve Betonarme hesaplarının yapılması ve detaylarının çizilmesi:
Döşeme hesapları. Kiriş ve kolonlara ön boyut verilmesi, düşey yüklere göre çerçeve hesapları,
Deprem hesapları, iç kuvvetlerin süperpozisyonu, kiriş kesit hesapları, kolon kesit hesapları, temel
hesapları, merdiven hesabı. Çizimler: kat kalıp planları, temel planı, kolon aplikasyon planı, kiriş
detayları, merdiven detayı.
IYA4208 Yapı ĠĢletmesi ve ġantiye Tekniği (2+1+0)
İnşaat sektörü ile ilgili bilgiler verip, yönetimsel araçların inşaat mühendisliği eğitimi kapsamında
anlatılması.
IYA4210 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (3+0+0)
Deprem Hareketi. Episantr. Hiposantr. Deprem Dalgaları. Zemin Hareketinin Ölçülmesi. Deprem
bölgesi. Şiddet ve Eşşiddet Eğrileri. Büyüklük ve Deprem Enerjisi. Çok Serbestlik Dereceli sistemler.
Kesme Tipi Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. Kesme Tipi
Çerçevelerin Sönümsüz Serbest Titreşimi. Kesme Tipi Sönümsüz Çerçevelerin Zorlanmış Hareketi.
Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümlü Titreşimleri. Elastik Katlı Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli
Sistem Olarak Modellenmesi. Yapıların Depreme Karşı Tasarımı. Tasarım Felsefesi.Yapıların
Depreme Karşı Korunması Hakkında Türk Yönetmeliği. Betonarme Binalar. Binaların Depreme
Dayanıklı Tasarımı İçin Analiz Yöntemi.
ISE3202 AhĢap ve Çelik Yapılar-II (3+0+0)
Çelik ve ahşap yapı elemanlarının birleşimlerinin tasarımı. Kolon-kolon birleşimleri, kolon-temel
birleşimleri, ankrajlar, kolon-kiriş birleşimleri, kiriş-kiriş birleşimleri, Kiriş-Aşık Birleşimleri, Kısa
konsol birleşimleri. Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımının esasları. Çelik yapılarda kapasite tasarım
ilkeleri.
ISE3204 Trafik Tekniği (3+0+0)
Trafik mühendisliğinin dünyada ve ülkemizde tarihi gelişimi. Trafik mühendisliği ile ilgili kuruluşlar
ve çalışma alanları. Ulaşım planlama işlemi. Tahmin ve plan değerlendirmesi. Trafik akım
parametreleri. Hacim, hız ve seyahat süresi çalışmaları. Temel trafik akımı ölçüm teknikleri. Trafik
akım modelleri. Kentdışı yolların, otoyolların ve sinyalize kavşakların kapasiteleri. Yıllık ortalama
günlük trafik, yıllık ortalama haftalık trafik, proje trafiği (30. saatlik trafik). Zirve saat faktörüTrafik
işletme teknikleri. Kavşak düzenlemesi. Trafik kontrol araçları Hacim hız,seyahat süresi, gecikme,
Kentiçi ulaşım envanter sistemleri ve veri tabanları, tahmin ve modelleme, model kalibrasyonları,
planlama, karar verme, gerçekleştirme ve işletim döngüsü.
ISE3208 Temel Mühendisliğine GiriĢ (3+0+0)
Zemin incelemesi ve zemin İnceleme yöntemleri. Kazıklı temeller. Ayak ve keson temeller.
Temellerin oturmaları. Zeminlerin stabilizasyonu. Geotekstiller, donatılı zemin, çöken zemin, şişen
zemin, çevre geotekniği.
ISE3210 Teknik Altyapı Planlaması (3+0+0)
Altyapı tanımı ve kapsımı. Teknik altyapı tesisleri. Teknik altyapı planlamasında temel etkenler.
Altyapının teknik planlama kriterleri. Kent planlama ve teknik altyapı ilişkisi. Yol ve teknik altyapı
tesislerine ait standartlar. Teknik altyapıda kullanılan bilgi sistemleri ve koordinasyon. Teknik altyapı
yatırım maliyetlerinin değerlendirilmesi.
ISE3214 Yapı Bilgisi (3+0+0)
Yapı ile ilgili genel tanımlar,Yapının özellikleri, Yapıların sınıflandırılması,İnşaat Mühendisliği ve
Mimari Proje Çeşitleri,Temel Zemini,Kazı Çeşitleri,İstinat Duvarları,Temeller,Kagir Duvarlar,Kagir
Duvarlar,Merdivenler,Merdiven Hesapları,Çatılar, Çatı Tanzim Çeşitleri, Çatı Malzemeleri veBacalar
Derzler
ISE3216 ĠĢ Güvenliği (3+0+0)
Temel kavramların (İşçi, işveren, işyeri, sigorta vb.) mevzuata göre tanımı,İş güvenliği kavramının
tarihsel gelişimi ve uluslar arası gelişmeler ( İLO),İş güvenliği konusunda hukuksal sorumluluklar ve
yaptırımlar,İş güvenliği mevzuatı,İş güvenliği konusunda devlet denetimi ve ilişkili birimler,
Kazı ve kanalizasyon işleri, vinç ve makinelerin kullanımı,Yangın önleme ve müdahale,
İnşaat sektöründeki iş kazaları, nedenleri, sonuçları, sayısal değerlendirmeler ve karşılaştırmalar,
İş kazalarının analizi ve bulguların değerlendirilmesi,Kaza sıklığı ve kaza ağırlık oranlarının tespiti ve
diğer sektörlerle kıyaslama,İş kazalarına neden olan güvensiz durum ve davranışlar,İş güvenliği
yönetiminin uygulamadaki yeri,İş güvenliği uzmanlığı kavramı,İş güvenliği mühendislerinin çalışma
koşulları, yetki ve sorumlulukları
ISE4203 Sonlu Elemanlar Yöntemine GiriĢ (3+0+0)
Metodun genel tanımı, Sonlu elemanlar metodu ile yapı sistemlerinin çözümündeki sıra,Katı cisimler
mekaniğinde elastisite teorisine dayanan bağıntılar, Varyasyonel metotlar, Sonlu elemanlar metodunun
teorisi, Problemin sonlu elemanlar metodu ile çözümü, Sonlu elemanlar metodunun yapı mekaniğine
uygulanması
ISE4106 UlaĢtırmada Altyapı ve Tesisleri (3+0+0)
Giriş, Altyapının görevleri ve özellikleri, Altyapıyı koruma tesisleri; Genel ulaşım yapıları. Menfez,
köprü, viyadük, tünel türleri, özellikleri. yarma ve dolğularda şev stabilitesi yer altı ve yerüstü drenaj,
kagir malzemesi, kagir istinad duvarı, şütler, kafa hendeği, kavalye ve çimleme, kar ve çığlara karşı
korunma, kar tüneli, paranejler, beklenen yağış debisi, menfezler ve tasarım özellikleri, sifonlar,
ISE4107 Prefabrike Betonarme Yapılar (3+0+0)
Prefabrike Betonarme Yapılar, Prefabrikasyonun Tanımı, Prefabrikasyondaki Yapı Malzemeleri ve
Özellikleri. Güvenlik Kavramı, Limit Durumlar. Birleşim Bölgeleri. Mesnetlenme Durumları.
Temeller. Taşıyıcı Prefabrike Elamanlar, Konstrüktif Esaslar, Montaj Durumu. Taşıyıcı Prefabrike
Sistemler, Yapı Stabilitesinin Sağlanması, Düşey Yüklere Göre Hesap Esasları, Yatay Yüklere Göre
Hesap Esasları, Deprem Yükleri İçin Hesap, Rüzgar Yükleri İçin Hesap. TS 9967 Türk Standardının
İncelenmesi.
ISE 4109 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0+0)
Kıyı ve liman mühendisliğine giriş. Dalgaları kıyı yakınındaki değişimi, dalga enerjisi. Dalgakıranlar:
Yapı tipleri, dizayn esasları. Koruyucu kıyı yapıları, mahmuzlar ve jetler. Limanları tipleri ve genel
düzenleme esasları. Rıhtım ve iskeleler: Tipleri, dizayn ve inşaat esasları.
ISE4111 Yapı Statiği-III (3+0+0)
Yapı Sistemlerinin II. Mertebe Teorisine Göre Açı Yöntemi ile Hesabı (Ardışık Yaklaşım Yöntemi ve
Özel Birim Deplasman ve Yükleme Sabitleri Kullanarak), Yapı Sistemlerinin Burkulma Yüklerinin
Hesabı (Yük Artımı Yöntemi ve Determinant Kriteri Yöntemi ile), Çubuk Sistemlerin Direkt Matris
Deplasman Yöntemi ile Hesabı
ISE4123 Dayanma Yapıları (3+0+0)
Yanal zemin basınçları. Rankine teorisi. Cuolomb kama teorisi. Culmann yöntemi. Mononobe Okabe
yöntemi. Toprak basınç katsayıları ve analitik çözümleri. Dayanma (istinat) duvarları. Dayanma
yapılarına gelen dış yüklerin etkisi. Palplanş perdeleri. Kazı kaplamaları (iksalar). Temel çukurunun
kuru tutulması ve Batardolar
ISE4126 Betonarme Sistem Tasarımı I (3+0+0)
Tasarım problemine giriş.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi.Yapıların matematik modele
dönüştürülmesi (devamı).Olumsuz etkiler veren hareketli yük düzenlemeleri.Yapıların analizinde
genel uygulamalar.Yapıların analizinde genel uygulamalar (devamı).Taşıyıcı sistemlerin
projelendirilmesinde alınacak yükler.Binanın birinci doğal titreşim periyodunun hesap yöntemleri
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi.Deprem yüklerinin çerçeveler ve katlar arasında dağılımı. Yüklerin 3
boyutlu çerçeveli yapı içinde dağılımı. Döşemelerden kirişlere yük aktarılması.Betonarme kesitlerde
donatı oranlarının ve aralıklarının alttan ve üstten sınırlandırılması ve nedenleri.Betonarme temel
tasarımında dikkat edilecek hususlar.Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve
çözüm önerileri.
ISE4127 Beton Yollar (3+0+0)
Üstyapı Seçimi.Üstyapı Seçimi ve karşılaştırma.Yol Yüzey Özellikleri.Beton yol Özellikleri.Beton
Yol Malzemeleri.Kalite Kontrol Deneyleri.Tasarım ve Projelendirme.Tasarım ve Projelendirme.Beton
Yol Elemanları.Beton Yol Yapımı.Ara Sınav.Yeni Yol Yapım Teknolojiler.Bakım ve
Onarım.Kullanılan Araç ve Makineler
ISE4128 Akarsularda Katı Madde Hareketleri (3+0+0)
Giriş. Katı madde özellikleri. Katı madde hareketindeki boyutsuz büyüklükler ve hareketin başlaması.
Taban şekillerini oluşumu. Katı madde ve akım. Katı madde taşınım formülleri. Katı madde miktarının
ölçümü. Oyulma.
ISE4129 Betonarme Yapıların Hasar Analizi (3+0+0)
Giriş; Yapısal hasarın tayini, değerlendirilmesi ve sınıflandırılması, çeşitli depremlerle ilgili bilgi ve
tanımlar, deprem hasar türleri; duvar, döşeme, kiriş, kolon, kiriş-kolon birleşim bölgesi, perde ve
temel hasarı, deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler, genel onarım prensipleri.
ISE4130 Beton Teknolojisi (3+0+0)
Yapı malzemesi olarak beton, betonu oluşturan malzemeler, işlenebilme ve kıvam, segregasyon,
terleme, priz süresi, taze betonun üretimi, taşınması, yerleştirilmesi ve sıkıştırılması, taze beton
deneyleri, betonun bakımı, sıcak hava koşullarında beton yapımı, soğuk hava koşullarında beton
yapımı, sertleşmiş betonun dayanıklılığı; sülfat etkisi, deniz suyunun etkisi, asit etkisi, karbonatlaşma,
alkali-agrega reaksiyonu
ISE4131 Özel Betonlar (3+0+0)
Ülkemizdeki beton teknolojisi.Yeni gelişen beton malzemeleri.Hafif betonlar.Hava katkılı
betonlar.Yüksek dayanımlı betonlar.Püskürtme beton.Kendiliğinden yerleşen beton.Vakum betonu,
lifli betonlar.Ağır betonlar.Polimer içeren betonlar.Su altı betonu dökümü.Yol ve havaalanları
betonları Prepakt beton.
ISE4132 Yapı Elemanlarının DavranıĢı (3+0+0)
Malzeme Davranışı; Beton ve Çelik,Bina Türü Yapıların Modellenmesi ve Temel Kavramlar,Yapı
Analiz Türleri,Eğilme Etkisi Altında Betonarme Kiriş Davranışı,Süneklik ve Sargılı Beton
Davranışı,Süneklik ve Sargılı Beton Davranışı,Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon
Davranışı,Betonarme Elemanlarda Donatılandırma İlkeleri,Betonarme Elemanlarda Donatılandırma
İlkeleri,Birleşim Bölgelerinde Kesme Güvenliği,Kullanılabilirlik Kavramı,Deprem Yönetmeliğinde
Tarif Edilen Düzensizlikler,Deprem Yönetmeliğinde Tarif Edilen Düzensizlikler,Yapı Elemanlarının
Aktif ve Pasif Kontrolü
ISE4133 ĠnĢaat Muhasebesi (3+0+0)
Muhasebe ile ilişkili temel kavramlar,İnşaat işletmelerinin kurulması,Devam eden projeler esnasında
tutulması gereken evraklar (röleve defteri, ataşman defteri, puantaj defteri, sürveyan defteri, yeşil
defter vs.),İnşaat taahhüt işleri ve unsurları,İnşaat taahhüt işletmelerinde muhasebe sisteminin genel
yapısı,
İnşaat taahhüt maliyetlerinin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi,İnşaat taahhüt işletmelerinde gelir
tespit yöntemleri ve vergilendirilmesi,İnşaat taahhüt işletmelerinde avans ve hak edişleri ve bunların
muhasebeleştirilmesi,İnşaat taahhüt işletmelerinde enflasyon muhasebesi,Temel finans matematiği,
Temel finans matematiği,İnşaat ve gayrimenkul ile ilgili temel bilgiler,İnşaat ve gayrimenkul
muhasebesi,Varlık değerlemesi ve sermaye maliyeti
ISE4202 Yapı Statiğinde Özel Konular (3+0+0)
Deprem etkisindeki yapıların analiz ve tasarım esasları, Türk Deprem Yönetmeliği çerçevesinde genel
bakış. Binaların deprem performansı esaslı tasarımı ve değerlendirilmesi. Deprem talebi (deplasman,
dayanım ve süneklik talepleri) kavramı, Doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan performans
değerlendirme yöntemleri. Deprem performansı kavramı, performans hedefleri, deprem tehlike
seviyeleri, kesit ve eleman hasar tanımları, bina performans düzeyleri. Betonarme kesitlerin analizi.
Moment, normal kuvvet ve kesme kuvveti taşıma kapasitelerinin belirlenmesi, Moment-eğrilik
ilişkilerinin elde edilmesi, Moment-Normal kuvvet karşılıklı etki diyagramlarının elde edilmesi.
Betonarme çubuklarda eğrilik diyagramlarının elde edilmesi. Betonarme kesitlerde toplu plastisite
(plastik mafsal) yaklaşımı ve şekildeğiştirme hasar ilişkisi.
ISE4203 Hidroloji (3+0+0)
Hidrolojinin tanımı, önemi ve metotları, Hidrolojik çevrim. Yağışın ölçülmesi, ölçümlerin analizi.
Buharlaşma ve evapotranspirasyon kayıpları. Sızma. Yeraltı suyu, akiferler, yeraltı suyu hidroliği,
Darcy kanunu, Kuyu hidroliği. Akım ölçümleri ve verilerin analizi. Yüzeysel akış. Hidrograf analizi,
Birim hidrograf teorisi, yağıştan akışa geçilmesi
ISE4205 Yol Üst Yapısı (3+0+0)
Karayolu üstyapı malzemelerinin tanıtımı, Kalite kontrol deneyleri, Üstyapı tabakaları ve beton asfalt
kaplamalar hakkında bilgi, Esnek üstyapı tasarım ve projelendirilmesi, Bozulma türleri ve onarım
yöntemleri
ISE4212 Kentiçi UlaĢım Sistemleri (3+0+0)
Kentlerin yapısal ve tarihsel gelişimi. Kentiçi aktiviteler ve Ulaşım gereksinimi. Kentiçi ulaştırmada
yolculuk özellikleri. Kentiçi ulaştırma sistemleri, özellikleri ve performansları. Ulaşım istem analizi ve
denge koşulları. Kentiçi ulaştırmada istem yöntemi.
ISE4214 Betonarme Yüksek Yapılar (3+0+0)
Yüksek Yapı Tanımı,Yüksek yapıların gelişiminin tarihçesi Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına
katkı yapan faktörler,Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler, Yapıların kullanım
tipleri Betonarme Yüksek Yapılarda Rüzgar yükleri etkisi ve hesabı, Betonarme Yüksek yapıların
yatay yüklere göre hesabı (çerçeve sistemler, Perde sistemler,perde çerçeve sistemler), Yapı şeklinin
yanal dayanıma katkısı, Betonarme yüksek yapıların düşey yüklere göre tasarımı Düşey yükler için
hesap metotları, Döşeme sistemlerinin seçimi, Kolonlar, Aktarma kirişleri, Betonarme yüksek
yapılarda sünme, büzülme ve sıcaklık etkisinden oluşan düşey hareketler, Tüp taşıyıcı sistemli
betonarme yapılar
ISE4216 Yapılarda TaĢıyıcı Sistem Belirlenmesi (3+0+0)
Yapı Sistemlerine Genel Bir Bakış, Betonarme Taşıyıcı Sistemler, Yükler (Düşey ve Yatay Yüklerin
İdealleştirilmesi), Yapı Sistemlerinin Düşey Yükler ve Yatay Yükler için İdealleştirilmesi, Tasarım
Aşamaları, Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri, Betonarme Yapılarda Hasar Nedenleri, Betonarme
Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Kavramı
ISE4220 Betonarme Sistem Tasarımı II (3+0+0)
Yapılarda kütle merkezi ve rijitlik merkezinin hesabı. Yapılarda burulma etkisi ve burulma
düzensizliği. PCA Moment Dağıtma Metodu (Kısa Cross - Biro Metodu). Çubuk elamanlar için birim
deplasman sabitlerinin hesabı. Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması halinde birim deplasman sabitleri,
ankastrelik momentleri ve geçiş sayıları.Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması haline ait sayısal
uygulamamalar. Perde, çerçeve ve perde-çerçeve türü yapıların düşey ve yatay yükler altında
davranışı. Yapı sisteminin seçimi. Yapının bütünü ve deprem üzerine. Yapı sisteminin seçimi. Kat
planı üzerine.Yapı üzensizlikleri: Tanımlar ve alınacak önlemler.Betonarme yapılarda sünmenin kesit
tesirlerine etkisi. Ortogonal olmayan kolonların boyutlandırılması. Kolon eksenlerinin seçiminin kesit
tesirlerine etkisi. Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri
ISE4221 Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirme Teknikleri (3+0+0)
Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı, onarım ve güçlendirme malzemeleri, yüzey hazırlığı ve tamir
harçlarının kullanımı, püskürtme beton, epoksi reçinesi, çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik
levhalarla onarım ve güçlendirme, korozyon hasarı ve onarım, genel güçlendirme prensipleri.
Güçlendirme elemanlarının tasarımı, kolon mantolaması, ilave perde yerlerinin belirlenmesi, perde ve
temellerin güçlendirilmesi, taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar, yığma yapılarda
hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi, yığma yapılarda onarım ve güçlendirme, betonarme uygulama
örnekleri, taşıyıcı sistem iyileştirmesi, mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi, bilgisayar
destekli uygulamalar
ISE4222 Beton Katkı Malzemeleri (3+0+0)
Giriş, beton özellikleri ve katkı kullanımı, beton katkılarının faydaları, katkı çeşitleri; hava sürükleyici
katkılar, su azaltıcı katkılar, süper akışkanlaştırıcılar, priz kontrol katkıları; hızlandırıcı ve geciktirici
katkılar, mineral katkılar, pozolanlar; doğal pozolanlar, yapay pozolanlar, uçucu küller, silis
dumanları, tras, yüksek fırın curufları, özel katkılar, katkıların beton özelliklerine etkileri.
ISE4224 Geoteknik Deprem Mühendisliği (3+0+0)
Depremler sırasında oluşan ve geoteknik deprem mühendisliğini ilgilendiren hasar tipleri, deprem
sismolojisi ve depremleri tanımlamak için kullanılan terminoloji, kuvvetli yer hareketi ölçümleri, yer
hareketi karakterisazyonunda kullanılan parametreler, bu parametreleri tahmin yöntemleri,
deterministik ve probabilistik sismik tehlike analizleri, homojen ortamda tek boyutlu cisim
dalgalarının yayılma davranışı, yüzey dalgaları ile çok boyutlu ve tabakalı ortamlardaki yayılma
davranışı, deprem dalgalarının yayılma davranışını kontrol eden zemin özellikleri, bu zemin
özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan arazi ve laboratuar ölçüm teknikleri, zemin davranış
analizleri, yerel zemin şartlarının yer hareketleri ve deprem hasarları üzerindeki etkisi, tasarım yer
hareketi kavramı, sıvılaşma ve sismik şev stabilitesi.
ISE4226 UlaĢım Planlamasına GiriĢ (3+0+0)
Ulaştırma planlaması ve ulaştırma modelleri; Modellemede genel sorunlar- Veri toplama, veri toplama
yöntemleri, örnekleme- Trafik tahmin metodları,Yolculuk yaratımı modelleri- Yolculuk dağıtımı
modelleri,Büyüme faktörleri modelleri- Yolculuk dağıtımı için çekim modelleri- Türel dağılım
modelleri- Atama modelleri:,Ağ dengesi- Karayolu atama modelleri- Trafik sayımlarından başlangıçson yolculuk matrislerinin tahmini
ISP41O1 Çelik Kafes Sistem Tasarımı (2+1+0)
Çatı sistemlerinin tanıtımı ve ana bileşenlerinin tanıtımı. Çatı sisteminin geometrik özelliklerinin
belirlenmesi. Aşıkların analiz ve tasarımı. Kafes sistemin analizi ve elelmanlarının tasarımı. Kafes
Sistem Düğüm Noktalarının Birleşim Hesapları. Kafes Sistem Mesnetlerinin tasarımı. Stabilite
elemanlarının tasarımı, Çatı sisteminin metraj ve maliyetinin belirlenmesi. Proje Çizimlerinin
hazırlanması.
ISP4103 Çelik Bina Tasarımı (2+1+0)
Yapı sisteminin ve yüklerin idealleştirilmesi, Eşdeğer deprem yükünün hesabı ve katlara etkiyen
eşdeğer deprem yüklerinin belirlenmesi, Rüzgar yüklerinin hesabı, Verilen yük birleşimleri
(kombinasyonları) için sistemin statik hesabı, DBYBHY-2007‟ye göre Göreli kat ötelemelerinin ve
İkinci mertebe etkilerinin kontrolü, İkincil döşeme kirişlerinin tasarımı, Ana çerçeve kirişlerinin
tasarımı, Merkezi çelik çaprazların tasarımı, Kolonların tasarımı, Kiriş–Kolon birleşim bölgelerinin
tasarımı, Kolonların ek detayının tasarımı, Kolonların temel bağlantı detayının tasarımı, Uygulama
çizimleri
ISP4105 Karayolu Projesi (2+1+0)
Giriş ve temel kavramlar.Sıfır poligonu çizimi.Yatay kurb ve some noktaları tesbiti.Yatay kurb
hesapları Güzergah planı hazırlanması.Dever tasarımı.Boykesit çizimi.Duşey kurb some tesbiti ve
düşey kurb hesapları.Enkesit çizimleri.Enkesit alan hesapları.Hacimler tablosu.Brückner
diyagramı.Taşın moment hesabı
ISP4107 UlaĢtırma Altyapı Tasarımı (2+1+0)
Alt yapının görevleri ve özellikleri.Zeminlerin toprak işleri bakımından sınıflandırılması.Toprak
gövdenin oluşturulmasında kullanılan mekanik araçlar ve verimleri.Sanat yapılarının
projelendirilmesi.Drenaj projelendirilmesi.Karayolu projesi uygulama adımları, sıfır poligonu
çalışması.Geçki ekseni hazırlanması, güzergah planı.Boykesit çizimi.Düşey kurp hesabı.Enkesit alan
hesapları, Cebrik yöntem uygulaması, Milimetrik kağıt yöntemi.Koordinatların şekil üzerinden
ölçülmesi, Planimetre yöntemi uygulaması.Cross yöntemi uygulaması.Enkesit hacim
hesaplarıuygulamaları.Brückhner diyagramı, Toprak dağıtım tablosu, Toprak dağıtımında taşıma
maliyeti
ISP4109 Geoteknik Tasarım (2+1+0)
Geoteknik bir projede arazi çalışmaları ve laboratuar deney programlarının planlanması aşamasının
tanıtımı, pratikte karşılaşılan sorunları aktaran problemler ve projeler, laboratuvar ve arazi deney
sonuçlarının değerlendirilmesi, zemin profillerinin çıkartılması, geoteknik parametrelerin tayini,
bilgisayar programları ile analiz, temel sistemlerinde taban basıncı dağılımları ve taşıma gücü,
zeminde gerilme yayılışı, oturma analizleri, yüzeysel temellerin analizi, kazık ve kazık gruplarının
analizi, güvenli derin kazı çalışmaları için gerekli stabilite önlemlerini içeren iksa projelendirme
çalışmaları.
ISP 4115 Karayolu Tasarımı (2+1+0)
Karayolu tasarım aşamaları ve dikkat edilecek hususlar, Yol geometrik standartlarının seçimi, uygun
sıfır poligonu araştırması, Eksen ve koordinat hesapları, Yatay kurbların yerleştirilmesi, Güzergah
planı hazırlanması,Geçiş eğrisi uygulaması, dever uygulaması, Boykesit tablosunun
hazırlanması,Boykesitte açık ve kapalı düşey kurbların tasarımı, Enkesitlerin çıkarılması,Enkesitlerin
çıkarılması, İstinat ve İksa duvarı yerleştirilmesi,Enkesit alanlarının hesabı, Hacim hesabı, Brückner
diyagramı çizimi, Taşın cinsleri ve moment hesapları, ortalama taşın uzaklıklarının belirlenmesi
ISP 4117 Su Temini ve Atıksu Sistem Tasarımı (2+1+0)
Proje verileri ve tanıtımı, proje hakkında genel bilgilerin verilmesi, Nüfus tahmin ve su ihtiyacı hesap
yöntemleri, Yüzeysel suların kaptajı, Suların derlenmesi, Kuyular, Suların iletilmesi (isale), İçme suyu
dağıtım şebekesinin teşkili ve hesabı, Atıksu Kanalizasyon Sistemlerinin Tasarımı, Yağmur Suyu
Kanal Sistemlerinin Tasarımı, Yağmur Suyu Kanal Sistemlerinin Tasarımı, Proje çizimleri
Download

Ders İçerikleri - İnşaat Mühendisliği Bölümü