GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS DERS İÇERİKLERİ
(TÜRKÇE)
1. YARIYIL
FIZ183 FİZİK I
(3-0-3) 4 AKTS
Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel
hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve
enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışma, katı bir cismin sabit bir eksen etrafında
dönmesi, tork ve açısal momentum.
FIZ191 FİZİK I LABORATUVARI
(0-3-1) 1 AKTS
İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramlar. Uzunluk ve kütle ölçmeyi öğrenmek,
Vektörel metotları kullanarak denge problemlerinin çözümlenmesi, Eğik düzlemde yerçekimi
ivmesini ve sürtünme katsayısını ölçmek, İki cismin çarpışması olayında momentumun
korunumu ve mekanik enerji korunumu ilkelerinin incelenmesi, Basit titreşim (harmonik)
hareketini öğrenmek ve periyot ifadesini deney sonuçlarından bulmak, Kütle merkezinin
tanımını öğrenmek, sarkaç hareketini fiziksel olarak incelemek, yerçekimi ivmesini basit sarkaç
ve Konik sarkac kullanarak bulmak, katı cisimlerin açısal hızlarını ve ivmelerini elde etmek,
Eylemsizlik momenti kavramını öğrenmek.
KİM193 KİMYA
(3-0-3) 4 AKTS
Kimyanın temel kanunları, maddenin kimyasal yapısı, atom, periyodik tablo, kimyasal bağlar,
mol kavramı, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal hesaplamalar, asit-baz reaksiyonları, gaz- katısıvılar, çözeltiler, kimyasal kinetik ve denge, elektrokimya.
KİM191 KİMYA LABORATUVARI
(0-2-1) 1 AKTS
Laboratuvar işlemleri, bir maddenin kimyasal özellikleriyle tanınması, çöktürme ve süzme,
difüzyon, kristallendirme, basit destilasyon, uçucu bir sıvının molekül ağırlığının belirlenmesi,
kütlenin korunumu, kimyasal reaksiyon hızı/sıcaklığın tepkime hızına etkisi, kimyasal reaksiyon
hızı/derişimin tepkime hızına etkisi, tuz çözeltilerinde kimyasal denge, reaksiyon ısısının
hesaplanması, indirgenme-yükseltgenme reaksiyonları, asit-baz titrasyonları.
MAT181 MATEMATİK I
(4-0-4) 6 AKTS
Sayılar, Doğrular, Çemberler ve paraboller, Fonksiyonlar ve grafikleri, Trigonometrik
fonksiyonlar, Limit ve limit alma kuralları, Süreklilik, Türev ve türev alma kuralları, Zincir
kuralı ve parametrik denklemler, Trigonometrik fonksiyonların türevleri, Ters fonksiyonlar ve
türevleri, Logaritma ve Üstel fonksiyonların türevi, Kapalı fonksiyonların türevi, Monoton
fonksiyonlar ve birinci türev testi, Fonksiyonların ekstremum değerleri, Türevlenebilir
fonksiyonlarla ilgili teoremler, Bükeylik, Fonksiyonların grafiklerininin çizimi, Belirsiz şekiller
ve L’Hopital kuralı, Diferensiyeller.
GDM101 GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
(2–0-2) 4 AKTS
Gıda Mühendisliğinin tanımı, Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili bilgiler, Gıda mühendisliğinin
tarihçesi, içeriği, ilgi ve çalışma alanı, genel temel bilgiler, gıda bilimi, gıda teknolojisi, gıda
dayandırma yöntemleri, gıda kalite kontrol, gıda işlemleri ve teknolojileri, Türk Gıda Endüstrisi.
GDM103 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
(2-2-3) 4 AKTS
Bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve gömülü sistemler gibi bilgi saklayan ve işleyen cihazlar, çevre
birimleri, veri saklama ortamları, veri büyüklükleri (bit, bayt, KB, MB, GB, vs.), dosyada ve veri
tabanında veri saklama, işletim sistemleri, Internet, web tarayıcılar, kelime işlemci, işlem
tabloları, sunu hazırlama, resim ve çizim programları, güncel MS Windows ve MS Office
sürümlerinin kullanımı
GDM105 MÜHENDİSLİK ETİĞİ
(2-0-2) 2 AKTS
Giriş, tarihsel gelişim süreci içinde etiğe bakış, temel etik kuramı tipleri, etiğin temel ilkeleri,
tutarlılık, öznel etik modeli, sonuçlar, nesnel etik modeli, önemseme, sorumluluk etiği, insanın
davranış yükümlülükleri, değerler etiği, altın kural, evrensel değerler, etiğin ampirik bilimlerle
ilişkisi, etiğin normatif bilimlerle ilişkisi, eğitim ve etik, etik gerekçelendirme, somut bir gerçek
ve somut bir olguyla ilişkilendirme, etik gerekçelendirme yöntemleri, etiğin küresel ve evrensel
boyutu, iş ve meslek etiği (uygulamalı etik), bir kurum olarak “Meslek”, bilimsel mesleki etik
standartlar, mühendislik etiği ilkeleri, Gıda Mühendisliği ve Etik, TMMOB mesleki davranış
ilkeleri, Dünya Mühendisler Birliği’nin etik kodları, Örnekler.
TÜR181 TÜRK DİLİ I
(2-0-2) 2 AKTS
Türk Dili dersinin içeriği ve amacı, Dil( Dil- Millet İlişkisi/ Dil-Kültür İlişkisi), Yeryüzündeki
Diller, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Kaynakları Bakımından Dil Aileleri, Yapı
Bakımından Dil Grupları, Türk Dilinin Tarihi Devirleri, Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi, Eski
Türkçe- Orta Türkçe- Yeni Türkçe- Modern Türkçe, Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma
Alanları, Türkçenin Güncel Sorunları, Dil Yozlaşması, Kültür ve Medeniyet Kavramları/ Kültür
Çeşitleri, Cümle Bilgisi- Kelime Gruplarının Özellikleri, Kelime Gruplarının Çeşitleri, Cümlenin
Unsurları.
YDL183 YABANCI DİL I
(2-0-2) 2 AKTS
Okuma metinleri, dinleme metinleri, genel konular üzerine konuşmaları için hazırlanmış
cümleler, duygu ve düşüncelerini yazmaları için seçilmiş konular.
2. YARIYIL
FİZ182 FİZİK II
(3-0-3) 4 AKTS
Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel,
Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları,
Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Amper Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu.
FIZ192 FİZİK II LABORATUVARI
(0-3-1) 1 AKTS
İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramlar.Ohm yasasının öğrenilmesi, Kirchhoff
yasalarının öğrenilmesi, elektrik alan ve eş potansiyel çizgileri kavramını pekiştirmek,Bir
elektroliz hücresi kullanarak elektrik akımının iletilmesini öğrenmek, d’Arsonvalmetre'nin akım
ve gerilim ölçümlerinde nasıl kullanılacağını öğrenmek, Wheatstone Köprüsü yöntemi ile direnç
ölçmeyi öğrenmek,Seri bağlı direnç ve kondansatörden oluşan bir devrenin davranışınının
incelenmesi,Alternatif akım ve gerilim ölçmeyi öğrenmek ve seri bağlı RLC devresinin analizi,
manyetik alan çizgilerini gözlemek ve manyetik alanın şiddetini belirlemek
MAT182 MATEMATİK II
(4-0-4) 6 AKTS
Belirli integral, İntegral hesabın temel teoremleri, Belirsiz integral, Temel integral formülleri,
Çeşitli İntegral alma teknikleri, trigonometrik integraller, Genelleştirilmiş İntegraller, Belirli
integralin uygulamaları: alan, hacim, yüzey alanı, yay uzunluğu, ağırlık merkezi,,Diziler ve
seriler, Diziler ve serilerde yakınsaklık, Seriler için yakınsaklık testleri, Kuvvet serileri ve
yakınsaklık yarıçapı. Taylor Formülü, Parametrik eğriler ve Kutupsal koordinatlar, Kutupsal
Koordinatlarda alan ve uzunluk.
GDM102 ANALİTİK KİMYA
(2-0-2) 3 AKTS
Kimyasal analizde hatalar, verilerin istatiksel düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, gravimetrik
yöntemler, volumetrik yöntemler, sulu-çözelti kimyası, iyonik denge, kompleks sistemlerde
denge hesapları, nötralizasyon titrasyonlarının teorisi, kompleks asitler/bazların titrasyon eğrileri,
çöktürme titrasyonları.
GDM104 ORGANİK KİMYA
(2-0-2) 3 AKTS
Alkanlar, alkenler, aromatik hidrokarbonlar, alkoller, eterler, aldehit ve ketonlar, karboksilli
asitler, stereoizomeri, karbonhidratlar, aminoasitler, proteinler.
GDM106 TEKNİK VE MÜHENDİSLİK ÇİZİMLERİ
(2-1-2) 4 AKTS
Tanıtım, teknik çizim kuralları, geometrik çizimler, izdüşümler ve görünüş çıkarma, perspektif
(aksonometrik, eğik) görünüşler, kesit alma ve kesit görünüşler, ölçek ve ölçülendirme.
GDM108 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
(1-2-2) 3 AKTS
Problem çözümlerinin sistematik adımlarla ifade edilmesi, algoritma mantığı ve şemalarının
çeşitli problemler için oluşturulması, çeşitli programlama dillerinin kısa tanıtımı programlamada
yorumlama ve derleme mantığının açıklanması, yüksek seviyeli bir programlama dili kullanarak
matematik ve mühendislik problemlerinin çözümlerini oluşturmak, sabitlerin, değişkenlerin
tanıtımı, ifadeler ve atama deyimlerinin kullanımı, mantıksal operatörlerin kullanımı, arşiv ve
gömülü hazır fonksiyonların ayrı ve program içersinde kullanımı, program kullanarak ve
bağımsız olarak grafiklerle verilerin değerlendirilmesi.
GDM110 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ
(2-0-2) 3 AKTS
Statiğin prensipleri, vektörel işlemler, düzlemde kuvvetler sisteminin bir noktaya indirgenmesi;
düzlem genel kuvvetlerde bileşke, denge, düzlemde paralel kuvvetlerin merkezi; çizgisel ve
düzlemsel şekillerin ağırlık (geometrik) merkezi; Pappus-Guldinus teoremleri; yayılı yükler,
düzlemde bir cismin serbestlik derecesi; düzlemde bir kuvvetin statik değeri; düzlemde bağ
çeşitleri ve bağ kuvvetleri; düzlemde bir cismin bağlanması (eksik bağlı, tam bağlı ve fazla bağlı
cisimler) ve bağ kuvvetlerinin hesabı, kafes sistemlerinin çözüm yöntemleri, oynak sistemler,
virtüel iş ilkesi, potansiyel enerji, korunumlu kuvvetler
TÜR182 TÜRK DİLİ II
(2-0-2) 2 AKTS
Noktalama işaretleri (Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, ünlem ...), Yazım kuralları (Büyük
harflerin yazılışı, sayıların yazılışı, birleşik kelimelerin yazılışı), Yazım kuralları (Deyimlerin,
ikilemelerin, alıntı kelimelerin ve yabancı özel adların yazılışı), Kompozisyon ile ilgili genel
bilgiler, Kompozisyon yazmada yöntemler (paragraf oluşturma, paragrafta düşünceyi geliştirme
yöntemleri), Anlatım bozuklukları, Anlatım türleri (yazılı anlatım: öz geçmiş, dilekçe.), Anlatım
türleri (yazılı anlatım: hikaye, roman, tiyatro, şiir.....), Anlatım türleri (sözlü anlatım), Bilimsel
araştırma teknikleri.
YDL184 YABANCI DİL II
(2-0-2) 2 AKTS
Okuma ve dinleme metinleri, genel konular üzerine konuşmaları için hazırlanmış cümleler,
duygu ve düşüncelerini yazmaları için seçilmiş konular.
3. YARIYIL
GDM201 GIDA KİMYASI VE BİYOKİMYASI
(3-0-3) 5 AKTS
Su-buz, asit-baz kavramları, tampon sistemler, karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler,
nükleik asitler ve yüksek enerjili bileşikler, vitaminler ve mineraller, doğal toksik maddeler ve
kontaminantlar, fenolik bileşikler, doğal renk maddeleri ve lezzet bileşenleri, alkoller,
glikozitler, alkaloidler, hücre ve biyokimyasal organizasyonu.
GDM203 GENEL MİKROBİYOLOJİ
(2-2-3) 3 AKTS
Mikrobiyolojinin tarihi ve gelişimi, mikrobiyolojinin tanımı ve kapsamı, hücre kimyası,
prokaryotik protistalar (monera), bakterilerin morfolojik özellikleri ve anatomik yapısı,
bakterilerde üreme, mikroorganizmaların klasifikasyonu ve isimlendirilmesi, küf mantarlarının
genel özellikleri ve üremeleri, mayalar ve genel özellikleri, algler ve genel özellikleri,
protozoonlar ve genel özellikleri, virusların genel özellikleri ve viruslerda üreme,
mikrorganizmaların beslenmesi, mikrobiyolojik besiyerleri, uygulamalar.
GDM205 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
(2-2-3) 6 AKTS
Birimler ve birim sistemleri, akışkan özellikleri, akışkanların statiği, hidrostatik basınç, düzlem
ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri, akışkanların kinematiği, lagrange ve
euler yöntemleri, bir, iki ve üç boyutlu akımlar, ideal ve gerçek akışkanların bir boyutlu akımının
temel denklemleri, laminer ve türbülanslı akımlar, ideal ve gerçek akışkanların iki boyutlu
akımları, çevrintili ve çevrintisiz akımlar.
GDM207 FİZİKSEL KİMYA
(2-0-2) 3 AKTS
Fizikokimyada temel kavramlar, temel kanunlar, madde ve halleri, kritik noktalar, hal geçişleri
ve eşitlikleri, gaz ve gaz kanunları, kinetik gaz teorisi, barometrik dağılım yasası, gerçek gazlar
ve gerçek gaz denklemleri, sıvı ve özellikler, buhar basıncı ve dış basınçla ilişkisi, sıvıların
yüzey gerilimi ve viskozitesi, katı ve özellikleri, kristal ve amorf katılar, elementel hücre ve
kristal tipleri, sorpsiyon, koligatif etki.
GDM209 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
(3-0-3) 4 AKTS
Diferansiyel denklemlerin tanımı, çeşitleri ve sınıflandırılması, çözüm kavramları ve çeşitleri,
birinci mertebeden diferansiyel denklemler, bazı özel çözüm yöntemleri (çarpanlarına ayırma,
değişken değiştirme, kutupsal koordinatlara dönüştürme, mertebe yükseltme...),
ikinci
mertebeden denklemler, sabit katsayılı denklemler için operatör yöntemi, sabitin değişimi
yöntemi, değişken katsayılı diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem sistemleri.
GDM211 MALZEME BİLİMİ
(2-0-2) 2 AKTS
Yapı malzemelerinin sınıflandırması, fiziksel özellikler: permeabilite, kapilarite, malzemelerin
sınıflandırılması, malzemelerin iç yapısı, atom modelleri, yapıları ve sıraları. atomlar ve
moleküllerarası kuvvetler, kristal yapılar ve kusurlar, amorf yapılar, kohezyon, katıların yapıları,
yapı tipleri, iyonik, kovalan, metal ve zayıf bağlar, katı yapılardaki bağ, kübik yapılar, yüzey
merkezli kübik yapı, hacım merkezli kübik yapı, kafes parametreleri, metaller, mekanik
özellikler, basit çekme, basma, sertlik, elastik ve plastik deformasyonlar, atomik difüzyon,
dislokasyonlar, ısıl işlem, agrega ve beton.
YDL285 YABANCI DİL III
(4-0-4) 2 AKTS
Gıda mühendisliği ile ilgili ingilizce terimler, ingilizce teknik yazılı metinlerin okunması ve
anlaşılması, akademik metinlerin yazım tekniklerinin kavranması.
AİT 281 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
(2-0-2) 2 AKTS
Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler
GDM901 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE ETİK
(2-0-2) 3 AKTS
Gıda-insan ilişkisinde tarihsel süreç, gıda mühendisliği eğitiminde tarihsel süreç, meslek
yasaları/yasa tasarıları, mesleki teşekküller (oda, dernek, vakıf vs.) ve bunlarla ilişkiler, mesleki
sorumluluklar, meslektaşlar arası ilişkiler, mesleki suistimaller, diğer mesleklerle ilişkiler, gıda
mühendisi-işveren ilişkileri, gıda mühendisi-çalışan ilişkileri, bilirkişilik ve bilirkişilik
sorumlulukları, gıda mühendisinin toplumsal sorumluluğu, genel gıda mevzuatı
4. YARIYIL
GDM202 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
(3-0-3) 5 AKTS
Mikroorganizmalar ve gıdalar, gıdaların kontaminasyon kaynakları, mikroorganizmaların
gıdalarda üremesini etkileyen faktörler (iç faktörler, dış faktörler), gıda koruma yöntemleri
(kontaminasyonun önlenmesi, kontaminantların gıdalardan uzaklaştırılması, mikrobiyal
üremenin önlenmesi, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların öldürülmesi), gıda kaynaklı
hastalıklar, gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontrolü.
GDM204 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVARI
(0-3-1) 2 AKTS
Mikroorganizmalarla laboratuvar çalışmaları üzerine temel teknikler, Örnek çalışmalarla
gıdalardan saf koloni elde etme, koloni sayısı belirleme, koloni bulma ve mikroorganizmaların
kontrolü, Mikrobiyolojik analizlerle kalite belirlenmesi.
GMM206 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ
(3-1-3) 5 AKTS
Birimler, temel ve türetilmiş ölçü kavramları,
matematiksel hesaplama yöntemleri,
stokiyometrik ilişkiler, gazlar, sıvılar ve katılar, kütle denkliklerinin kuruluşunda temel
prensipler, enerji denklikleri, termofizik, termokimya, ısı aktarımı ve temel kavramlar,
kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon, ısı değiştirici tasarımı.
GDM208 TERMODİNAMİK
(2-2-3) 5 AKTS
Termodinamiğin temel kavramları: sıcaklık, enerji, iş, ısı, kapalı ve açık sistemler, saf madde ve
karışımların hal değişim denklemleri ve faz grafikleri, denge ve entropinin tanımı, tersinir ve
tersinmez prosesler, ideal ve ideal olmayan faz değişimleri, reaksiyon kinetiği, kimyasal
reaksiyonlar ve kimyasal denge.
GDM210 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ
(2-0-2) 2 AKTS
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz, nakit akışı, para ve fiziksel varlık
üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi, alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer,
gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları, amortisman ve vergi,
enflasyon etkisi.
GDM212 OLASILIK VE İSTATİSTİK
(3-0-3) 4 AKTS
İstatistiğin mühendislikteki önemi, olasılık teorisinin esasları, rastgele değişken ve rastgele olay,
olasılık kavramı, rastgele değişkenlerinin dağılımları, dağılımların parametreleri, statistik
momentler, ortalama, varyans, frekans analizi, parametrelerin tahmini, önemli olasılık dağılım
fonksiyonları, örnekleme dağılımları, istatistik hipotezlerin kontrolü, basit doğrusal regresyon
analizi, korelasyon katsayısı, çok değişkenli doğrusal olmayan regresyon analizi.
YDL286 YABANCI DİL IV
(4-0-4) 2 AKTS
Gıda mühendisliği ile ilgili teknik okuma, yazma, konuşma, anlama ve iş hayatı için ingilizce.
AİT 282 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
(2-0-2) 2 AKTS
Modern Türkiye’ nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.
GDM902 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
(2-0-2) 3 AKTS
Güncel gıda proses teknolojileri, vurgulu elektrik alan, yüksek basınç, manyetik alan, kızılötesi,
radyo dalgaları, ohmik ısıtma, işınlama, morötesi ışık, ultrason, isıl olmayan işlemler, süper
kritik akışkanlarla ekstraksiyon, mikrodalga teknolojisi, belirleyici mikrobiyoloji, elektrolize su,
ozon
5. YARIYIL
GDM301 GIDA TEKNOLOJİLERİ I
(3-0-3) 5 AKTS
Tahıl işleme teknolojisi, meyve ve sebze işleme teknolojisi, bitkisel yağ teknolojisi.
GDM303 GIDA TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI I
(0-3-1) 2 AKTS
Tahıl işleme teknolojisi uygulamaları, meyve ve sebze işleme teknolojisi uygulamaları, bitkisel
yağ teknolojisi uygulamaları
GDM305 ENSTRÜMENTAL ANALİZ
(3-2-4) 4 AKTS
Modern cihazlar kullanılarak yapılan analiz metodları, kromatografiye dayanan analiz metodları
(kağıt, kolon, ince-tabaka, gaz ve sıvı kromatografileri); spektroskopiye dayanan analiz
metodları (uv-görünür spektroskopi, fluoresans, enfrared ve atomik absorpsiyon
spektroskopileri), elektroforez ve potansiyometri konuları
GDM307 ISI TRANSFERİ
(2-2-3) 5 AKTS
Isı transferinin temel ilkeleri, fick yasası, isı iletim katsayıları, yatışkın durumda ısı transferi,
film katsayıları, doğal ve itimli konveksiyonda genel katsayı kavramı, isıl kayıplar ve yalıtım, ısı
değiştiriciler, katıların ısıtılması ve soğutulması, radyasyon, yatışkın olmayan ısı iletimi.
GDM309 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER I
(3-0-3) 5 AKTS
Gıda endüstrisinde kullanılan temizleme, ayırma ve sınıflandırma sistemleri, kümülatif ve
diferansiyel elek analizi problemleri, öğütme işlemlerinde kullanılan ekipmanlar, kırma ve
öğütmede kullanılan temel kanunlar ve teorik güç hesaplama, karıştırma ve yoğurma sistemleri
bunların teorik güç tüketimi hesaplamaları, emülsifiye etme temel prensipleri ve ekipmanları,
filtrasyon işlemlerinde basınç değişimi teori ve problem çözümü
GDM311 PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
(3-0-3) 6 AKTS
Proje kavramları, gıda projeleri ve özellikleri, proje konusunun belirlenmesi ve proje kararı,
projenin gerekçesi ve piyasa etüdü, proje ölçeği ve kuruluş yeri seçimi, projenin teknik yönü,
proje giderleri ve gelirleri, projelerin teknik değerlendirilmesi, projelerin mali açıdan
değerlendirilmesi, projelerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi, AB proje çevrim yönetimi
GDM313 SOĞUTMA TEKNİĞİ
(3-0-3) 6 AKTS
Soğuk eldesi ve kimi tanımlar, soğutucu maddeler ve özellikleri, buhar çevrimleri, soğutma
sistemleri, kompresyonlu soğutma sistemlerinin ana bölümleri, soğuk depoların planlanması ve
yapımında kritik etmenler, besin dondurma yöntemleri ve dondurucular. besinlerin soğuk
koşullarda dondurulmaksızın depolanması, dondurarak depolama, bitkisel besinlerin
dondurularak depolanması, dondurularak depolanan bitkisel besinlerdeki kimyasal değişmeler,
süt ürünlerinin ve yumurtanın dondurularak depolanması, et ve su ürünlerinin dondurularak
depolanması, dondurularak depolanan etteki fiziksel ve kimyasal değişmeler, donmuş besinlerin
çözündürülmesi.
GDM315 LABORATUVAR TEKNİKLERİ
(3-0-3) 6 AKTS
Laboratuvar kuralları ve güvenliği, laboratuvar malzemeleri, temel laboratuvar işlemleri, analize
yönelik örnek hazırlama, çözelti hazırlama ve farklı prensiplere dayalı aletsel analizler
GDM903 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM
(2-0-2) 3 AKTS
Genel tanımlar, gıda işleme operasyonları ve mühendislik prensiplerinin uygulanması, reaktor
dizaynı, evaporasyon, filtrasyon, distilasyon ve karıştırma sistemleri. fabrika organizasyonu,
planlama, fizibilite ve kapasite çalışmaları, proje araştırma-geliştirme faaliyetleri, pazar ve yer
araştırmaları, proses tasarımı, proses akım şemaları, malzeme ve ekipman seçimi, yönetim ve
ekonomik değerlendirilme teknikleri
6. YARIYIL
GDM302 GIDA TEKNOLOJİLERİ II
(3-0-3) 5 AKTS
Süt teknolojisi, süt işletmelerinde işlem aşamaları, starter kullanımı, yoğurt teknolojisi, tereyağı
üretimi, süt tozu üretimi, dondurma teknolojisi, et teknolojisi, etin bileşimi ve yapısı, et
muhafazası, et işleme ilkeleri ve et ürünleri.
GDM304 GIDA TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI II
(0-3-1) 2 AKTS
Süt ve süt ürünleri analizleri, et ve et ürünleri analizleri
GDM306 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER II
(3-0-3) 5 AKTS
Membran ayırma sistemleri ile gıda sanayinde kullanılan santrifügasyon işlemlerinin teori ve
uygulamaları, Isı ve kütle transfer işlemlerinin örnekleri; destilasyon ve uygulamaları, gaz
absorpsiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu ve uygulamaları, buharlaşma ve evaparatörler,
kristalizasyon ve kristalizatörler, rutubetlendirme ve rutubet giderme, kurutma yöntemleri ve
kurutucular.
GDM308 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI
(0-2-1) 1 AKTS
Akışkanların akışı (borularda basınç kaybı ölçümleri), akışkan yatak, plakalı ısı değiştiriciler, çift
borulu ısı değiştiriciler, karıştırmalı kazan, ısıl iletkenlik ölçümü, tırmanan film buharlaştırıcı,
kararsız rejim ısı transferi, gıdaların dondurulması, katı-sıvı ekstraksiyonu, tepsili kurutucu,
çekiçli değirmen ve katıları işleme sistemleri, gazların ve sıvıların difüzyon katsayısı ölçümü.
GDM310 KÜTLE TRANSFERİ
(2-2-3) 4 AKTS
Kütle transferinin esasları, faz dengesi ve ilgili diyagramlar, kararlı ve kararsız halde moleküler
difüzyonun temel prensipleri, kütle transfer katsayıları için kullanılan modeller, konvektif kütle
transfer katsayıları için korelasyonlar, ısı, kütle ve momentum transferi arasındaki anolojiler
GDM312 STAJ
(0-0-0) 4 AKTS
Gıda alanında faaliyet gösteren çeşitli özel veya kamu kurum/kuruluşlarında eğitim-öğretim
süresinde öğrendiği bilgi ve mesleki görgüsünü pekiştirmek amacı ile Gıda Mühendisliği
Bölümü’ nün staj yönergesine uygun olarak gerçekleştirilir.
GDM314 GIDA KATKI MADDELERİ
(3-0-3) 6 AKTS
Katkı maddesi tanımlamaları, gıdalarda katkı maddelerinin kullanım amaçları, hangi gıdalarda
hangi katkı maddelerinin hangi oranlarda kullanılacağı, katkı maddeleriyle ilgili ulusal ve uluslar
arası yasal düzenlemeler
GDM316 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
(3-0-3) 6 AKTS
Gıdaların fiziksel, reolojik ve ısıl özellikleri, gıdaların elektromanyetik özellikleri, su aktivitesi
ve sorpsiyon özellikleri, bu özelliklerin belirlenmesinde kullanılan enstrumental ve teorik
metodlar.
GDM318 GIDALARDA RENK
(3-0-3) 6 AKTS
Gıdalarda rengin önemi, tat ve diğer özellikler üzerine etkisi, renk maddeleri ile ilgili yasal
düzenlemeler, gıdalarda kullanılan yapay renk maddeleri, gıdalarda kullanılan doğal renk
maddeleri, bazı renk maddelerinin analizleri.
SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
(1-2-2) 3 AKTS
Her konuda topluma yararlı olabilmeyi öğrenmek için çeşitli konularda sorumluluk projeleri
üreterek uygulamasını gerçekleştirmek ve sonuçlarını irdelemek.
7. YARIYIL
GDM401 GIDA TEKNOLOJİLERİ III
(3-0-3) 5 AKTS
Şeker ve şekerli ürünler teknolojisi, kakao ve çikolata teknolojisi, çay teknolojisi, kahve
teknolojisi, su ürünleri teknolojisi, meşrubat teknolojisi
GDM403 GIDA TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI III
(0-3-1) 2 AKTS
Şeker ve şekerli ürünler analizleri, kakao ve çikolata analizleri, çay analizleri, kahve analizleri,
su ürünleri analizleri, meşrubat analizleri
GDM405 PROSES TASARIMI VE KONTROLÜ
(1-2-2) 2 AKTS
Proje araştırma-geliştirme faaliyetleri, pazar ve yer araştırmaları, tesis yeri, yakıt ve su
kaynakları, ulaşım olanakları, malzeme ve emek dengelenmesi, ilgili konum ve mevzuatın
saptanması, proses akım şemaları, kodlama ve rapor yöntemleri, projenin ayrıntılı akım
çizelgelerinin çıkarılması, gerekli makina ve malzemenin ön şartnamelerinin hazırlanması, güç
(elektrik, buhar) dağıtım ağları, isı ve madde denkliklerinin çözümü, gerekli tank, tepkime kabı,
kütle aktarım araçları vb. boyut tasarımları, her örnek için (pompalar ve kompresörler,
sentrifügasyon, ısı değiştiriciler, pastörizasyon, damıtma, paketleme, kurutma, buharlaştırma,
kristalizasyon, fermentörler), mühendislik işlemlerinin prensiplerinin teknik spesifikasyonlarla
beraber tasarım raporunda ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, tesis ve konum çizimleri, gider
öngörümleri, maket.
GDM407 KİNETİK VE REAKTÖR TASARIMI
(2-2-3) 3 AKTS
Kimyasal tepkimelerin termodinamiği, homojen tepkimelerin kinetiği, hız teorileri, hız
eşitliklerinin analizi, reaktör tasarımına giriş, kesikli reaktör verilerinin analizi, ideal reaktörler,
heterojen reaktörler, katalizli tepkimeler.
GDM409 GIDA VE BESLENME
(3-0-3) 6 AKTS
Beslenme ve sağlık ilişkisi, besleyici ve sağlıklı bir diyetin bileşenleri; karbonhidratlar, yağlar,
proteinler, vitaminler, mineraller ve beslenmedeki önemi; besin öğesi olmayan diğer yararlı
bileşikler, sindirim ve emilim, enerji metabolizması, değişik yaş, cinsiyet, çalışma ve özel
durumda olan birey ve gruplar için uygun beslenme planlarının yapılması.
GDM411 GIDA REOLOJİSİ
(3-0-3) 6 AKTS
Reolojinin tanımı ve tarihi, kesme ve kuvvet tanımları, reolojik davranış modelleri, akış
parametlerinin hesaplanması, reolojik özellikleri etkileyen parametrelerin ele alınması, çeşitli
gıdaların reolojik karakterizasyonu ve karşılaştırılması.
GDM413 HAZIR YEMEK TEKNOLOJİSİ
(3-0-3) 6 AKTS
Tarihsel gelişim ve sınıflandırılması, toplu beslenme sistemi ve yönetimi, hazır yemek
konserveleri üretiminde ön işlemler, hazır yemek konservelerinde kullanılan hammaddeler,
katkılar, ambalajlama, ısıl işlem tekniği, çeşitli hazır yemek formülasyonları ve işlenmesi,
konserve üretim tekniğinde uygulamalar, kalite kontrol, muhafaza ve nakliye, hazır yemek
endüstrisinde kalite güvence sistemleri.
GDM415 SU TEKNOLOJİSİ
(3-0-3) 6 AKTS
Suyun tabiatta bulunuşu, suyun kimyası ve özellikleri, içme, kullanma ve sanayi sularında
aranan özellikler, gıda endüstrisinde kullanılan suyun özellikleri, suların içerdiği maddeler ve
bunların sebep olduğu olaylar, suların arıtılmasında uygulanan işlemler.
GDM417 GIDALARDA DUYUSAL ANALİZLER
(3-0-3) 6 AKTS
Duyusal analizin ilkeleri, duyu organlarının yapısı ve algılamadaki rolleri, gıdaların duyusal
nitelikleri, gıda maddelerinin duyusal olarak test edilme yöntemlerinin (tanımlayıcı, ayırt edici,
tercih testleri) tanıtılması, duyusal ölçümleri etkileyen faktörler, duyusal analiz için örneklerin ve
test odalarının hazırlanması ve kontrolü, duyusal analiz için kullanılacak panelist seçimi ve
eğitimi, eşik değerinin belirlenmesi, laboratuvarda duyusal test yöntemleri uygulamaları ve
uygulamada dikkat edilecek hususlar.
GDM419 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ
(3-0-3) 6 AKTS
Fermente süt ürünlerinin üretiminde kullanılan starter kültürler, yoğurt, peynir, tereyağı, ayran,
meyveli yoğurt, kımız, kefir üretim teknolojisi. fermente süt ürünlerinin ambalajlanması ve
depolanması, fermente süt ürünlerinde genel kalite kontrolleri.
GDM421 BAHARATLAR
(3-0-3) 6 AKTS
Baharatların tanımlanması ve sınıflandırılması, üretimi, ticari önemi ve tüketimi, etken
bileşikleri, hasat sonrası uygulanan işlemler, kurutulması, temizlenmesi ve sınıflandırılması,
işleme teknolojisi, öğütülmüş baharatlar, ekstraktlar, esanslar, uçucu yağlar, baharatların
ambalajlanması ve depolanması.
GDM423 GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(3-0-3) 6 AKTS
Önemli gıda endüstrisi atıkları, süt işleme atıkları, su ürünleri işleme atıkları, et işleme atıkları,
yağ işleme atıkları, patates işleme atıkları, gazlı içeceklerin işleme atıkları, fırın ürünleri işleme
atıklarının değerlendirilmesi, güncel atık değerlendirme örnekleri, çöplerin geri dönüşümü,
kompost işlemi ve biyogaz üretimi.
GDM425 GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK
(3-0-3) 6 AKTS
Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship)
boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal,
psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmekyapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem
bireysel hem de toplumsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması
ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisnde uluslararası ve Türkiye
örnekleri ile değerlendirilmesi.
8. YARIYIL
GDM400 DİPLOMA ÇALIŞMASI
(0-6-3) 6 AKTS
Diploma çalışması, gıda mühendisliği bölümü son sınıf öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca
almış oldukları derslerden edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları tasarım ağırlıklı olmak
üzere kuramsal, uygulamalı veya deneysel nitelikli bir araştırma, inceleme ya da proje
çalışmasıdır. öğrenciler; ofis programlarını (kelime işlemci, hesap tablosu, sunum vs.) ve gerekli
tasarım yazılımlarını kullanarak, diploma çalışması yazım kılavuzundaki kurallara da uygun bir
şekilde bir diploma çalışması hazırlamakla yükümlüdürler.
GDM402 GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON
(2-0-2) 2 AKTS
Gıda Endüstrisinde hijyen ve sanitasyon kavramları ve önemi, gıdalarda kontaminasyon
kaynakları ve önlenmesi, gıda işletmelerinde temizlik ve sanitasyon uygulamaları, haccp'in
tanıtımı, personel hijyeni ve eğitimi, deterjan ve dezenfektanlar, böcek kontrolü, gıda
endüstrisinde kullanılan suyun özellikleri ve dezenfeksiyon, atık ürün işlemleri.
GDM404 GIDA KALİTE KONTROL
(2-0-2) 2 AKTS
Kalite kavramı ve gıda kalite kriterleri, Türkiye’de gıda kontrolünün tarihçesi, Kalite güvencede
temel kavramlar ve ilgili tanımlar (ISO, GMP, HACCP, GAP), kalite güvence organizasyonu ve
görevleri, kalite kontrol kartları ve yorumu, gıdalarda renk, tekstür ve reolojik özellikler,
gıdaların duyusal özellikleri ve duyusal analiz yöntemleri, gıda kalitesi ile ilgili ulusal ve
uluslararası standartlar, Türk Mevzuatına giriş, Türk Standartları, Gıda Mevzuatı ve hazırlanma
gerekçeleri, Türk Gıda Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Gıdaların Üretimi-Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Yönetmelik, AB’de gıda mevzuatı ve gıda denetimi.
GDM406 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
(2-0-2) 2 AKTS
Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarihsel gelişimi, işyeri güvenliği ve tehdit edici
unsurlar, iş kazalarında yapılacak hukuki işlemler, iş sağlığı ve güvenliği terminolojisi, gıda
sektöründeki iş güvenliğiyle ilgili riskler, iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatı, iş güvenliği ile ilgili kurumlar, gıda sektöründe iş güvenliği uygulamaları,
süreç tehlike analizi, risk analizi ve değerlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri,
çalışanların işyerinde beslenmesine ilişkin var olan uygulamalar ve öneriler.
GDM408 NANOTEKNOLOJİ
(3-0-3) 6 AKTS
Nanoteknoloji genel bilgiler, nanoteknolojinin atomik ve moleküler temelleri, makro, mikro,
nano yapılar, nanotanecik üretim yöntemleri, güvenli nanoteknoloji, nanoteknolojide son keşifler
ve buluşlar, nanosistemler, moleküler arası kuvvetler ve potansiyeller, gıda endüstrisinde
nanoteknoloji uygulamaları, gıdaların nanosistemler olarak değerlendirilmesi, nanotekniklerin
gıda üretiminde sunduğu özel avantajlar, nanoteknolojik yaklaşımlar uygulanarak
gerçekleştirilmiş çeşitli uygulamalardan örnekler.
GDM410 GIDA ENDÜSTRİSİNDE MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ
(3-0-3) 6 AKTS
Mikrodalga ışınlar, mikrodalganın gıda maddesi ile etkileşimi, mikrodalga ile ısıtmanın
prensibi, gıdaların mikrodalga ile ısıtılmasına etki eden faktörler, gıda proseslerinde mikrodalga
uygulamaları, mikrodalga uygulanan gıdaların besin değerindeki değişim, mikrodalga
uygulamalarının sağlık üzerine etkisi ve güvenilirliği, mikrodalga uygulamasının avantajları ve
dezavantajları.
GDM412 PEYNİR TEKNOLOJİSİ
(3-0-3) 6 AKTS
Peynirin besin değeri, peynirlerin sınıflandırılması, peynir hammaddesi süt, peynir yapımında
kullanılan katkı maddeleri ve işlem yardımcısı maddeler sütün peynir üretimine hazırlanması,
pıhtılaştırılması ve telemenin işlenmesi, starter kültürler, peynirin olgunlaştırılması, peynirde
ambalajlama, yerli ve yabancı tip peynirlerin teknolojisi anlatılmakta; peynir kusurları ve
alınabilecek önlemler belirtilmekte; peynir suyunun değerlendirilmesi.
GDM414 GELENEKSEL GIDALAR
(3-0-3) 6 AKTS
Geleneksel gıdaların tanımı, önemi, bölgesel dağılımı ve diğer temel kavramlar, türk beslenme
kültürü, coğrafi işaretleme, geleneksel süt ürünleri, geleneksel tahıl ürünleri, geleneksel et
ürünleri, geleneksel meyve–sebze ürünleri, geleneksel içecekler, geleneksel şekerli ürünler,
geleneksel fermente gıdalar, geleneksel gıdalarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler,
geleneksel gıdaların üretim teknikleri ve endüstriye uygulanabilirliği, geleneksel gıdaların
besleyici değeri, geleneksel gıdaların üretiminde ıso 9001, ıso 22000 ve haccp uygulamaları,
geleneksel gıdalar için engeller teknolojisinin kullanımı.
GDM416 GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA
(3-0-3) 6 AKTS
Gıda bozulmaları ve muhafazası, muhafaza metotları, ambalaj ve ambalajlama, ambalaj
materyalleri ve kaplar, cam esaslı ambalajlar, sert, yarı esnek ve esnek ambalaj materyalleri,
ahşap ambalaj materyalleri, aliminyum ve teneke ambalaj materyalleri, kalay ve laklama
yöntemleri, korozyon, sülfür kararması ve paslanma, laklama, çok katlı ambalaj malzemeleri,
baskılı ambalaj malzemeleri, film ve folyo esaslı ambalajlar ile ambalajlama, gıdaların koruyucu
gazlar ile muhafazası (kontrollü ve modifiye atmosfer), barkod sistemi, akıllı ambalajlama
teknolojisi, ambalajlamada yenilikler, yenilebilir ambalajlar.
GDM418 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
(3-0-3) 6 AKTS
Gıda endüstrisinde üretilebilme potansiyeli olan yeni gıda ürünü geliştirme stratejileri ve tüketici
eğilimleri; yeni ürün fikirlerinin değerlendirilmesi, panel testleri, ürün özellikleri, duyusal
değerlendirme teknikleri, yeni ürün konseptleri çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve
dökümante edilmesi, prototip ürünün belirlenmesi ve tasarımı, ürün spesifikasyonlarının
belirlenmesi, formülasyon, ingredientler ve fonksiyonel özellikleri, reçete optimizasyonu,
mevcut ürünlerin maliyet ve içerik yönünden iyileştirilmesi, tüketici kabul testleri, pazarlama
stratejileri, son ürünün raf ömrünün ve güvenilirliğinin tespiti, ambalaj seçimi ve etiket tasarımı,
piyasaya sunumu ve dağıtımı, mevcut ürünlerin fonksiyonel hale getirebilme olanakları
kapsamında çeşitli şekillerde zenginleştirme çalışmaları.
GDM420 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ
(3-0-3) 6 AKTS
Çay üretim teknolojisi, çayın kalite kriterleri, kahve, kakao, kako tozu ve yağı, kakaolu ürünler
teknolojisi, çikolata ve çikolata üretim aşamaları, şeker üretimi, şekerleme teknolojisi,
şekerlemede kullanılan hammaddeler, sert ve yumuşak şeker üretimi, lokum, pişmaniye, pekmez,
tahin ve tahin helvası üretimi, fermente ürünler, çeşitli geleneksel gıdaların üretimi.
GDM422 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ
(3-0-3) 6 AKTS
Fermantasyon teknolojisinin gıda endüstrisindeki yeri ve önemi, fermantasyonun tanımı,
fermantasyon çeşitleri, alkol fermantasyonu, laktik asit fermantasyonu, asetik asit
fermantasyonu, sitrik asit fermantasyonu ve fermantasyon için gerekli hammaddeler,
fermentasyon mikroorganizmaları, maya ve bakterilerin hücre yapıları, çoğalmaları ve gelişme
koşulları, turşu üretim teknolojisi, zeytin üretim teknolojisi, sirke üretim teknolojisi, şarap üretim
teknolojisi, bira üretim teknolojisi, distile alkollü içkiler teknolojisi, boza üretim teknolojisi.
GDM424 GIDALARIN PAZARLANMASI
(3-0-3) 6 AKTS
Pazarlamanın tanımı, kapsamı, gelişimi ve yeni trendler, temel pazarlama teknikleri ve gıda
pazarlama, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazar çeşitleri, pazar talebinin tahmini, hedef
pazar seçimi, ürün, fiyat ve dağıtım stratejileri, finans, personel ve halkla ilişkiler, gıda
pazarlamasını etkileyen tarımsal faktörler (cobweb ve king kanunları), gıda işletmesi tedarik
sisteminin pazarlamaya etkisi, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi, tüketici pazarları ve
tüketici davranışları, endüstriyel pazarlar ve uluslararası pazarlar, pazar bölümlendirme,
hedefleme, konumlandırma ve satış tahminleri, mamul, fiyat, pazarlama iletişimi, kişisel satış ve
satış geliştirme, reklam ve halkla ilişkiler, reklamların tanımı, çeşitleri ve önemi, satış sürecinin
aşamaları, dağıtım kanalları, fiziksel dağıtım, aracılar ve bayilik sistemi, marka kavramı,
markalaşma süreci, marka ve müşteri sadakati, reklamların tanımı, çeşitleri ve önemi, örnek
olayların irdelenmesi ve genel değerlendirme.
GDM426 SÜT TEKNOLOJİSİ
(3-0-3) 6 AKTS
Sütün önemi, taşınması ve soğukta muhafazası, süte uygulananan teknolojik işlemler, sütün
temizlenmesi (klarifikasyon), süt yağ oranının standardizasyonu ve separatörler, sütün
homojenizasyonu ve homojenizatörler, sütün gazlarının alınması, süte uygulanan ısıl işlemler,
ısıtıcılar, pastörizasyon ve sterilizasyon, içme sütü teknolojisi, süt işletmelerinde sanitasyon,
dondurma üretim teknolojisi, koyulaştırılmış süt ürünleri teknolojisi, süt tozu üretim teknolojisi,
sütün raf ömrünün uzatılmasında ısıl işleme bağlı olmayan yöntemler (mikrofiltrasyon, vurgulu
elektrik alan, yüksek hidrostatik basınç, ultrasound, mikrodalga,uv vb. uygulamalar)
Download

Ders İçerikleri - Gıda Mühendisliği Bölümü