SORUMLU HEKİM SORULARI 1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. Baş ağrısı 2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz sırasında gelişen hipotansiyonu önlemek için alınabilecek tedbir değildir? a. Tuz kısıtlaması b. Anti hipertansif ilaçların diyaliz sonu verilmesi c. Bikarbonat diyaliz yapılması d. Kuru ağırlığın altına inilmemesi e. Diyaliz sırasında gıda alınmaması 3. Aşağıdakilerden hangisi diyalizdeki hastada hipervoleminin belirti ya da bulgusu değildir? a. Hipertansiyon b. Hipotansiyon c. S3 Gallop ritmi d. Ödem e. Kan Albumin düzeyi < 2.5 gram/dL 4. Hemodiyalize giren bir hastada kılavuzlara göre diyaliz sonrası kan basıncı hedefi aşağıdakilerden hangisidir? a. < 140 / 90 mmHg b. < 130 / 80 mmHg c. < 160 / 90 mmHg d. < 150 / 90 mmHg e. > 140 / 90 mmHg 5. Kronik hemodiyaliz programında olan bir hastanın diyalizinin yetersiz olduğunu saptadınız. Aşağıdakilerden hangisi sorumlu nedenlerden birisi değildir? a. Düşük kan akımı ile diyaliz b. Akses resirkülasyonu c. Yetersiz beslenme d. Kısa süreli diyaliz e. Düşük etkinlikli diyalizer kullanımı 6. Kronik hemodiyaliz programında olan F.G nin Ca: 9.5 mg/dL ve fosfor değeri: 10.4 mg/dL olarak saptanıyor. Bu hasta için en uygun tedavi yaklaşımı hangi şıkta verilmiştir? a. Aktif D vit ve Kalsiyum karbonat tedavisi başlarım b. Aktif D vit ve Alüminyum hidroksit tedavisi başlarım c. Alüminyum hidroksit ve Kalsiyum karbonat tedavisi başlarım d. Alüminyum hidroksit tedavisi başlarım e. Kalsiyum karbonat tedavisi başlarım 7. Aşağıdakilerden durumların birisi hariç diğerlerinde üre kliresinde azalır. Üre klirensinde azalma beklenmeyen durum hangisidir? a. Yetersiz kan akımı b. Resirkülasyon varlığı c. Sistemde pıhtılaşma d. Geçici damar yolu varlığı e. Arter‐ven iğnelerinin kötü yerleştirilmesi 8. Bir diyaliz seansında hedeflenen Kt/V değerinin kabul edilebilir sınırı nedir a. 0.3 b. 1.3 c. 2.3 d. 3.3 e. 4.3 9. Aşağıdakilerden hangisi yetersiz diyalize bağlı değildir? a. Asidozis b. Kt/V: 0.6 olması c. Düşük D vitamini aktivasyonu d. Malnutrisyon e. Kontrolsüz hipertansiyon 10. Son dönem böbrek yetmezliği olan bir hastada anemi tedavisi ile ilgili yanlışı işaretleyiniz? a. Anemi tedavisine başlamadan önce demir depoları değerlendirilmelidir b. Transplantasyon şansı düşük olan hastalarda kan transfüzyonları ile eksik kapatılabilir c. Kanamaya eğilim ve yetersiz beslenme sonucu demir eksikliği olaya eklenebilir d. Eritropoietin yapımının azalması en önemli faktördür e. Tedavide ilk yapılacak yaklaşım eritropoietin vermektir 11. Ülkemizde de kabul edilmiş olan Avrupa standartlarına göre saf suyun endotoksin limiti (EU/mL) aşağıdakilerden hangisidir? a. 0.03 b. 0.125 c. 0.25 d. 0.5 e. 1.0 12. Ülkemizde su arıtmanın temel yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Submikronik filtrasyon b. Karbon filtreleri c. Yumuşatma d. Ters ozmos e. Deionizasyon 13. Ülkemizde sağlık otoritesi tarafından hangi sıklıkla su arıtma sistemlerinden kimyasal ve endotoksin analizi için örnek alınması istenmektedir? a. Ayda bir b. 2 ayda bir c. 3 ayda bir d. 6 ayda bir e. Yılda bir 14. Kronik böbrek yetmezliğinde GFH hangi düzeye indiğinde son dönem böbrek yetmezliği olarak isimlendirilir? a. <50 ml/dak b. 30‐50 ml/dak c. <30 ml/dak d. 20‐30 ml/dak e. 15 ml/dak 15. Aşağıdakilerden hangisi diyalizde antikoagülasyon amaçlı kullanılmaz? a. Enoxaparin b. Hirüdin c. Vitamin K d. Fondaparinux e. Warfarin 16. Diayalizde antikoagülasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Yeni cerrahi geçiren hastalarda heparinsiz diyaliz yapılmalıdır b. Standart heparine bağlı trombositopeni gelişen (tip 2) hastalrda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere geçilmelidir c. Verilen 1000 U standart heparini nötralize etmek için 1 ml protamin kullanılır d. Coumadin kullanan hastalarda diyaliz sırasında verile heparin hastanın ihtiyacına göre ayarlanmalıdır e. Kateterle diyalize giren hastalarda 3. saatte idame heparin dozunuun azaltılmasına gerek yoktur 17. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz sırasında pıhtılaşmaya eğilimi artırmaz? a. Düşük kan akımı b. Düşük hematokrit c. Fazla ultrafiltrasyon d. Diyaliz sırasında kan ve kan ürünleri verilmesi e. Diyaliz sırasında lipid verilmesi 18. Hemodiyaliz hastalarındaki kardiyovasküler olaylar ve buna bağlı mortalite ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. PTH yüksekliği ve anormal kalsiyum fosfor dengesi kardiyovasküler mortaliteyi artırır b. Kardiyovasküler mortaliteyi en alt düzeye indirmek için kan basıncı 130/80 mm Hg civarındada tutulmalıdır c. Glomerüler filtrasyon hızı azaldıkça kariyovasküler olay görülme sıklığı da azalır d. Statinler kolesterol yüksekliğinde kılavuzlarca ilk önerilen ilaçlardır e. Malnutrisyon ve inflamasyonu olan hastalarda aterosklerozda hızlanma vardır 19. Hemodiyalizde damara ulaşım yolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Enfeksiyon riski en yüksek damara ulaşım yolu AV greftlerdir b. AV fistüller oluşturuldukları anda kullanılabilirler c. AV greftlerin tromboze olma olasılığı AV fistüllerden fazladır d. Hemodiyaliz katereleri için birinci tercih bölgesi subklavian vendir e. Primer başarısızlık olasılığı AV fistüle göre AV greftlerde daha fazladır 20. Hemodiyaliz hastalarındaki kan basıncı yüksekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Diyaliz hastalarında kan basıncı yüksekliğinin %90 ı volüm fazlalığı nedeniyledir b. Diyaliz sırasındaki paradoksik hipertansiyon volüm fazlalığının bir göstergesidir c. Kardiyak rezervi kötü hastalarda volüm yüklenmesi olmasına rağmen hipotansif olabilirler d. Hemodinamik stabilite açısından hemodiyaliz periton diyalizine göre daha üstün bir tedavidir e. Hemodiyalizle birlikte günlük idrar miktarının azalması hastanın hipervolemiden normovolemiye gelmesiyle ilişkili olabilir 21. Diyalizin temel ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Konveksiyonda moleküller konsantrasyon gradiyenti sonucu hareket ederler b. Difüzyonda molekül ağırlığı arttıkça moleküllerin temizlenme miktarı artar c. Diyaliz işlemi sırasında kan ve diyaliz sıvısındaki moleküllerin konsantrasyonları eşitlenmesin diye kan ve diyaliz sıvısı birbirlerine ters yönde hareket ettirilirler d. Difüzyonla konveksiyona göre daha büyük moleküler ağırlığa sahip moleküller temizlenebilir e. Yalnızca konveksiyonla solüt uzaklaştırılacaksa diyalizat akım hızı kan akım hızına eşit olmalıdır 22. K/DOQI kılavuzuna göre diyaliz hastalarında fosfor ve parathormon düzeyleri için hedef aralığı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a. Fosfor: 1‐2 mg/dL; PTH: 50‐100 pg/ml b. Fosfor: 2‐3 mg/dL; PTH: 100‐150 pg/ml c. Fosfor: 3.5‐5.5 mg/dL; PTH: 150‐300 pg/ml d. Fosfor: 3.5‐5.5 mg/dL; PTH: 300‐500 pg/ml e. Fosfor: 4.5‐6 mg/dL; PTH: 300‐500 pg/ml 23. Hemodiyalize giren hastada düzeltilmiş Ca> 11.5 mg/dL ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Fosfor bağlayıcı olarak kalsiyum içermeyen ilaçların kullanılması. b. Kalsiyumdan zengin beslenme konusunda uyarılması c. Diyalizat kalsiyumunu 1.25 mmol/L ye düşürülmesi d. D vitamin dozunun artırılması e. Eş zamanlı PTH > 1000 ise paratiroid görüntülemesi için hastanın değerlendirilmesi 24. Klinikte aşağıdakilerden hangisi eritropoietine yanıtsızlığa yol açmaz? a. Yetersiz diyaliz b. Kronik enflamasyon c. Eritropoietin antikorlarının oluşması d. Demir eksikliği e. Sürekli yüksek kalsiyumlu diyalizat kullanılması 25. Böbrekler aracılığı ile atılaması gereken solut miktarı en az ne kadardır? a. 60 mosm/gün b. 600 mosm/gün c. 750 mosm/gün d. 900 mosm/gün e. 1200 mosm/gün Cevap Anahtarı 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
B A E A C D D B C E C D D E C B B C C D C D D E B 
Download

SORUMLU HEKİM SORULARI 1. Hemadiyaliz sırasında en sık