DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL
İNŞ101 Bilgisayar Destekli Çizim (2–2–3)
Teknik çizimin genel tanımı ve mühendislikteki önemi. Bilgisayar destekli çizimin tanıtılması. Teknik
çizimin klasik araç ve gereçleri. Çizgiler. Teknik yazı. Bazı geometrik şekillerin çizim teknikleri.
Ölçülendirme kuralları. Ölçekler. İzdüşüm tekniğinin mantığı. Cisimlerin düzlemsel görünüşleri. Uzaysal
görünüşler (Perspektifler). Perspektif türleri. Cisimlerin kesitleri, kesit türleri ve kesit görünüşler.
Bilgisayar destekli çizimde komutlar, çizim uygulamaları. İnşaat Mühendisliği projelerinden örnekler.
İNŞ103 Malzeme Bilgisi (2-0-2)
Cisimlerin atomsal yapısı. Atomsal bağlar. Bağ kuvvetleri ve enerji çukuru kavramı. Atomsal diziliş ve
kristal yapı. Kristal geometrisi. Polimorfizm. Kristal kusurları. Katı cisimlerde atomsal yayınım.
Cisimlerin fiziksel özellikleri. Cisimlerin ısıl özellikleri. Cisimlerin mekanik özellikleri ve yük altında
davranışı. Elastik ve plastik deformasyon. Viskoelastisite. Yumuşak çelik için gerilme-şekil değiştirme
diyagramı. Seramik malzemeler için gerilme-şekil değiştirme diyagramı. Sertlik deneyi. Darbe deneyi.
Yorulma deneyi. Cisimlerin zamana bağlı şekil değiştirmesi. Sünme ve gevşeme kavramları. Cisimlerin
reolojisi.
İNŞ105 Matematik I (4-0-4)
Kümeler, sayılar, mutlak değer ve aralıklar. Eşitsizlikler ve denklem çözümleri. Fonksiyon tanımı ve bazı
fonksiyonlar. Trigonometrik fonksiyonlar, bazı fonksiyonların grafikleri. Limit, fonksiyonların limiti,
limit özellikleri. Süreklilik, sürekli fonksiyonların özellikleri. Türev, yüksek sıradan türev, diferansiyel.
Türev kuralları. Bazı fonksiyonların türevleri. Türevin uygulamaları. İntegral.
İNŞ107 FizikI (3-0-3)
Vektörler, kinematik, parçaçık dinamiği, iş ve enerji, enerjinin korunumu, parçaçık sistemleri,
çarpışmalar, dönme hareketi, salınımlar.
İNŞ109 Kimya (2-1-3)
Atomik teorilere giriş, kimyasal formüller, kimyasal eşitlikler, atomların elektronik yapısı, atomun
özellikleri ve iyonik bağ, moleküler geometri, gazlar, sıvılar ve katılar, çözeltiler, asit ve baz teorileri,
kimyasal kinetic ve denge.
İNŞ111 Temel Bilgisayar Bilgileri I (1-1-0)
Genel Bilgiler. Bilgisayarın Donanım Yapısı. İşletim Sistemi (Windows XP). Verilerin Güvenliği,
Virüsler ve Ek Konular. İnternet Kullanımı
İNŞ185* Yabancı Dil I* (2-0-0)
Dilbilgisi: Olmak Fiili, Zamirler (Şahıs, Nesne,İyelik), Emir Kipi, (...) Var/Yok, Sahip Olmak Fiili, Geniş
Zaman, Şimdiki Zaman, Gelecek Zaman İşlev: Selamlaşma, Kendini Tanıtma, Zaman Sorma ve Söyleme,
Sayıları Kullanma, Sözcük Bilgisi: Renkler, Meslekler, Sayılar, Yaygın Sıfatlar
AİT191* Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I* (2-0-0)
Temel Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk İnkılâbı’nın
Hazırlık Dönemi, Türk İstiklâl Savaşı.
A GURUBU SEÇMELİ DERSLER
İNŞ131 Genel İnşaat Bilgisi (3-0-3)
Yapı mühendisliğinin ana bilim dalları ve konuları: Yapı, mekanik, geoteknik, hidrolik, ulaştırma ana
bilim dallarının kapsamında çözülen konuların açıklanması. Yapı mühendisliğindeki yapıların
sınıflandırılması ve kullanılan malzemeler. Yapı formunun ve malzemenin seçimi. Yapı mühendisliğinde
izlenen yol. Yapı mühendisliğinin ekonomik problemleri.
İNŞ133 Yapı ve Mimarlık Bilgisi (3-0-3)
Mekân, bina, yapı, strüktür, gibi genel kavramların tanımı. Kullanılan malzeme yapısına gore (beton,
ahşap, çelik, taş, tuğla, vs.) ve strüktür cinsine göre (yığma, karkas, karma) yapıların sınıflandırılması ve
yapım şekilleri. Zemin kontrol ve yöntemleri, zemin türleri, temel çeşitleri, malzemelerine göre duvar
türleri, istinad duvarları, döşeme türleri ve döşemelerde ısı, ses, su ve rutubet yalıtımı. Çatı tipleri,
çatılarda eğim çözümü.
II. YARIYIL
İNŞ102 Statik (4–0–4)
Temel tanımlamalar, kavramlar ve prensipler. Levhaların bağlanması ve bağ kuvveti hesabı. Gerber
kirişleri. Üç mafsallı sistemler. Kafes sistemler. Kablolar. Uzay kuvvetler sistemi. Merkezsel eksen.
Uzayda paralel kuvvetler. Uzayda bağlar ve taşıyıcı sistemler. Ağırlık merkezi. Sürtünme. Virtüel iş ilkesi.
İNŞ104 Yapı Malzemesi (3-0-3)
Bağlayıcı maddeler, kireç, çimento, puzzonların fiziksel ve mekanik özellikleri. Beton Agregaları. Beton
karışımının hesabı. Beton üretimi. Betonun taze ve sertleşmiş haldeki özellikleri. Isıl işlemler. Yapı çeliği
ve özellikleri yapılarda kullanılan diğer alaşımlar. Doğal taşlar, seramikler, camlar, polimerler, ahşap.
İNŞ106 Liner Cebir (3-0-3)
Fourier serileri ve genel Fourier serilerinde yakınsaklık. Fourier sinüs ve kosinüs serileri, diferansiyel
denklemlerin Fourier seri çözümleri. Birinci ve ikinci mertebeden kısmi türevli diferansiyel denklemlere
giriş. Isı ve dalga denklemlerinin değişkenlerine ayırma yöntemi ve Laplace dönüşümü yardımı ile
çözümü. Sturm-Liouville problemleri ve öz fonksiyon açılımları. Kompleks sayılara giriş ve özellikleri.
Kompleks fonksiyon kavramı. Kompleks fonksiyonların geometrik gösterimleri. Kompleks
fonksiyonlarda limit, Süreklilik, Türev. Analitik ve harmonik fonksiyon kavramı. Kompleks
fonksiyonların integrali. Cauchy integral teoremleri ve uygulamaları. Cauchy türev teoremleri ve
uygulamaları. Taylor ve Laurent serileri.Rezidü Teoremi ve reel integrallerin hesabına uygulanması.
İNŞ108 Matematik II (4-0-4)
Parametrik denklemler. Doğrusal ve karesel denklemler, parametrik denklemler. Kutupsal koordinat
denklemleri. Eğrilik. Uzay analitik geometri. Düzlemler, karesel yüzeyler ve yüzeylerin çizimi. Belirsiz
integral, belirli integral. Belirli integral ile alan hesabı. Dönel cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri. İkiüç katlı integraller, eğrisel integraller.
İNG110 Temel Bilgisayar Bilgileri II (1-1-0)
Kelime İşlemci Programı (WORD). Hesaplama Tablosu Programı (EXCEL). Sunu Hazırlama Programı
(POWERPOINT) Veri Tabanı Oluşturma Programı (ACCESS).
İNG186* Yabancı Dil II (2-0-0)
Dilbilgisi: Geçmiş Zaman, Zamanların Karılaştırılması, Karılaştırma ve Üstünlük Sıfatları İşlev: Gemiş
Hikaye ve Anıları Anlatma, Karşılaştırma, Gereklilikler ve Edebilirliklerden Söz Etme, Öneride Bulunma,
İstek. Sözcük Bilgisi: Düzenli ve Düzensiz Fiiller.
AİT192*Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II* (2-0-0)
Atatürk Dönemi İnkılâpları. Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti. Atatürk
İlkeleri
B GURUBU SEÇMELİ DERSLER
İNŞ132 Bilgisayar Programlama(2–1–3)
Sayısal sistemler, algoritma, akış şemaları, C# programlama dili, kontrol komutları ve döngüler, dizinler
ve değişkenler, giriş ve çıktı formatları, Nesne tabanlı ve Görsel Programlamaya giriş. İnşaat
Mühendisliğine uygulamaları.
İNŞ 134 Katı Modelleme (2-1-3)
Dersin konusunu bilgisayar desteği ile mimari proje tasarım ve üretimi teşkil etmektedir. Temel
bilgisayaröğrenimi almış olan öğrencilerle, mimarlık dünyasında geçerli olan CAD programlarından birisi
(AutoCAD veya Sketchup) öğretilmektedir; Eskiz yapma (sketching) , tasarım (designing) , çizim
(drawing) ve sunum (rendering) süreçlerinin bilgisayar ortamına/ortamından aktarımı işlenmektedir.
III. YARIYIL
İNŞ201 Mukavemet I (4-0-4)
Giriş, Temel ilkeler ve sınıflandırma, Mukavemetin dayandığı temeller. İç kuvvetler, Gerilme şekil
değiştirme. Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları.( Hooke kanunları), Şekil değiştirme enerjisi. Katı
cisimlerin mekanik özellikleri, Periyodik yükleme ve yorulma, Kırılma teorileri, Emniyet katsayısı ve
emniyet gerilmesi. Kesit tesiri diyagramları. Atalet momenti. Basit mukavemet halleri (eksenel normal
kuvvet, kesme kuvveti, burulma momenti, düz ve eğik eğilme).
İNŞ203 Diferansiyel Denklemler (3-0-3)
Diferansiyel denklem çeşitleri, birinci mertebe, ikinci mertebe diferansiyel denklemler, diferansiyel
denklemlerin uygulamaları, sabit katsayılı diferansiyel denklemler, değişken katsayılı diferansiyel
denklemler, diferansiyel denklemlerin kuvvet serisi çözümleri. Laplas dönüşümü.
İNŞ205 Dinamik (3-0-3)
Maddesel noktaların kinematiği, düzlemsel göreceli hareket, maddesel nokta sistemleri, maddesel
noktaların kinetiği, iş ve enerji, impuls ve momentum, rijit cisimlerin kinematiği, rijit cisimlerin düzlemsel
hareketi, enerji ve momentum yöntemleri, titreşimler.
İNŞ207 Mühendisler İçin İstatistik (2-0-2)
İstatistiğin inşaat mühendisliği için önemi. Histogram. Olasılık kavramı, Bayes teoremi, rastsal
değişkenler. Olasılık dağılımları, ortak ve koşullu olasılık dağılımları. Tahmin teorisi, dağılım modeli.
Hipotezlerinin sınanması. Regresyon ve korelasyon analizi. Risk ve yinelenme dönemi kavramı, yapısal
güvenirlik analizi.
İNŞ211 Mühendislik Jeolojisi (2-1-2)
Yerkabuğu ve yeriçi.Yerkabuğundaki mineraller ve kayaçlar. Mağmatik, metamorfik ve sedimanter
kayaçlar. Yapı malzemesi jeolojisi. Jeolojik yapılar. Deprem jeolojisi. Yeraltı suları jeolojisi. Ayrışma.
Heyelan jeolojisi. Temel jeolojisi. Tünel jeolojisi. Baraj jeolojisi. Arazi araştırmaları. Jeoloji ve planlama.
TDİ195* Türk Dili I* (2-0-0)
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk
Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması.
Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması,
noktalama işaretleri ve uygulaması.
C GURUBU SEÇMELİ DERSLER
İNŞ231 Yapı Teknolojileri (3-0-3)
Döşemeler, Hatıl, Lento, Kiriş, Merdivenler, Merdivenler, Kemerler, Kubbe ve Tonozlar, Uzay Kafes
Sistemleri, Perde Duvar, İstinat Duvarları, Kalıplar, İskeleler, Ahşap Doğramlara ve detayları Alüminyum
Doğramlara ve detayları, Cephe Kaplamaları.
İNŞ233 Teknolojik Malzemeler (3-0-3)
İzolasyon ve tecrit malzemeleri. Yüksek dayanımlı çelik. Çatı ve yan yüzey kaplama malzemeleri. Tamir
harçları ve kullanım yerleri. Ankraj ve ankraj uygulamaları. Epoksi. Yüksek dayanımlı malzemeler
(Karbon fiber ve cam fiber).
İNŞ237 Mesleki İngilizce I (3-0-3)
İnşaat Mühendisliği meslek derslerine temel oluşturan Aritmetik, Geometri ve Fizik bilimlerine ait terim
ve deyimlerin kazandırılması amaçlanmış ayrıca iş ve referans mektuplarına ait örnekler eklenmiştir.
Numbers and Functions Grafik ve eğriler, difransiyel denklemler, yakınsak seriler, iş, enerji, güç, lineer ve
açısal momentum, teknik rapor.
IV. YARIYIL
İNŞ202 Mukavemet II (4-0-4)
Birleşik gerilme durumları. Kayma merkezi ve burulma. Deformasyon hesaplamaları; matematik
yöntem, moment-alan yöntemi, Mohr yöntemi. Yapı mekaniğinde enerji yöntemleri,
deformasyon hesaplamaları. Stabiliteye giriş. Burkulma.
İNŞ204 Akışkanlar Mekaniği (3-0-3)
Boyut, akışkanların fiziksel özellikleri. Bir noktadaki basınç, hidrostatik ortamda basınç dağılımı. Hareket
halinde ve dönen akışkanlarda basınç. Basınç ölçümü, Yüzeylere etkiyen hidrostatik kuvvet. Kaldırma
kuvveti. Kinematik. Lagrange ve Euler yöntemleri. Hız ve ivme. Akım çizgisi. Enerji. Bernoulli
denklemleri. Süreklilik kanunu. Sistem ve kontrol hacmi kavramları. Reynolds taşıma ilkesi. Diferansiyel
hareket denklemleri
İNŞ206 Sayısal Analiz (3-0-3)
Hata analizi. Kök bulma yöntemleri. Gauss yok etme yöntemi. Matris tersinin bulunması. Gauss-Seidel
yaklaştırma yöntemi. Alt ve üst matrisleri bulma yöntemleri. En küçük karelerin regresyonu. Sayısal türev
ve integral hesabı. Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü (başlangıç değeri problemleri, sınır
değeri problemleri), Özdeğer problemleri. Eliptik ve parabolik kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu
farklarla çözümü. Denklemlerin numeric çözümleri (Nonlineer denklemler ve lineer denklemler
sistemleri). Matematiksel özdeğer problemleri. Enterpolasyon. En küçük kareler metodu.
İNŞ208 Mühendislik Ekonomisi (2–0–2)
Genel ekonomi ve temel kavramlar. Mühendislik ekonomisi kararları. Faiz ve para-zaman ilişkileri. Nakitakış analizi. Yıpranma ve amortisman hesapları. İç kârlılık, dış kârlılık ve rantabilite oranı. Alternatifler ve
yerine koyma arasındaki bağıntılar. Belirsizlik ve risk-karar analizi.
İNŞ210 Ölçme Bilgisi (2-1-3)
Genel tanıtım, Ölçüm hataları, Açı ve uzunluk ölçmeleri, Konum belirleme yöntemleri, Nivelman, Boyuna
kesit, Alan Hesapları, Yatay kontrol noktaları, düşey kontrol noktaları, takimetri, hacim hesapları. Bu ders
İnşaat Mühendisliği öğrencileri için Yaz Stajı’nı da içermektedir.
İNŞ212 Toprak İşleri (2-0-2)
Giriş, zeminlerin fiziksel özellikleri, enkesit alanlarının hesaplanması, enkesitler arasındaki hacimlerin
hesaplanması, hacimler tablosu, kütleler diyagramı, zeminlerin kazılması, yüklenmesi ve taşınması.
TDİ196* Türk Dili II* (2-0-0)
Türk dilinin tarihi gelişimi(dönemler ve eserler), cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, edebiyat
ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi, Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması,
anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, İlmi yazıların hazırlanması(rapor, makale, tebliğ
vb), Türk ve dünya edebiyatından, düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin
doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve güzel konuşma uygulamaları.
D GURUBU SEÇMELİ DERSLER
İNŞ232 Mühendislikte Diferansiyel Denklem Uygulamaları (3-0-3)
Diferansiyel denklemlere giriş, diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, keyfi sabitlerin elimine
edilmesi, birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları, mekanik problemleri, hız
problemleri,elektrik devre problemleri.
İNŞ234 Bilgisayar Destekli Matematik (3-0-3)
Limit, seri, türev, integral ve diferansiyel işlemlerinin farklı matematik programlarında nasıl yapılacağını
öğretmektir. Diferansiyel denklemlere giriş, diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, keyfi sabitlerin
elimine edilmesi, birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları, mekanik problemleri, hız
problemleri,elektrik devre problemleri.
İNŞ236 Mesleki İngilizce II (3-0-3)
Ders kapsamında öğrencilerin inşaat mühendisliği ile ilgili konuları okuyup idrak etmeleri ve konu ile
ilgili fikirlerini yazılı olarak aktarmaları sağlanacaktır. İnşaat mühendisliği ile ilgili konular analiz
edilecek, tartışılacak ve elde edilen ana fikir özetlenecektir.
V. YARIYIL
İNŞ301 Yapı Statiği I (3-0-3)
İzostatik yapıların analizi. İzostatik yapılar. Mesnet türleri. Basit kirişler, kesme kuvveti ile eğilme
momenti arasındaki bağıntılar; konsol, çıkmlaı ve çok açıklıklı gerber kirişlerinin sabit yük altında
çözümü; hareketli yük altında izostatik sistemlerin çözümü; çeşitli kirişler, gerber kirişleri, tesir çizgileri.
Düzlem kafes sistemlerin hareketli yük altında çözümü. Üç mafsallı çerçeveler ve kemerler. Kafes çerçeve
ve kemerlerin analizi. Kablolu sistemler.
İNŞ303 Karayolu Mühendisliği (3-0-3)
Genel hususlar, karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlamalar, yolu kullananların karakteristikleri, taşıt
hareketleri ve karayolu trafiğinin genel özellikleri, yolların kapasitesi, yol geometrik standartlarının
seçimi, geçki ve plan, yatay kurbalar ve geçiş eğrileri, boykesit ve düşey kurbalar, kent yollarının
planlanması, eşdüzey
kavşakların planlanması, alt yapının teşkili, yolların
drenajı,
karayolu projesi.
İNŞ305 Zemin Mekaniği I (3-1-4)
Zeminlerin oluşumu. İnşaat mühendisliğinde zemin problemleri. Zeminlerin endeks özellikleri.
Zeminlerin sınıflandırılması. Zemin suyu; zemin suyu türleri, zeminlerin su geçirimliliği, zeminlerde su
basınçları ve akım ağları.
İNŞ307 Hidroloji (3-0-3)
Hidrolojik çevrim, yağış ölçümleri, kayıtların analizi. Hiyetograf, ortalama yağış yüksekliği. Derinlik alan
süre eğrileri. Şiddet süre yineleme eğrileri. Buharlaşma, buharlaşma hesap yöntemleri. Evapotranspirasyon hesap yöntemleri. Sızma, sızma indisi. Akım, seviye, hız, debi ölçümleri ve
değerlendirilmesi. Anahtar, debi süreklilik, debi gidiş eğrileri. Hidrograf analizi, Sentetik birim hidroğraf
metodları, Taşkın debilerinin tayini, veri analizi, istatistiki parametreler. Yer altı suyu hidroliği, Kuyu
Hidroliği, istatistik dağılımları (normal-lognormal, pearson) Korelasyon ve regresyon analizi.
İNŞ309 Hidrolik I (3–0–3)
Boru hidroliği, Yersel ve sürekli enerji kayıpları, paralel ve seri bağlı boru düzenekleri, çoklu hazne
düzenekleri, pompalı boru düzenekleri. Açık kanal hidroliği, kanal akımı ve çeşitleri, üniform ve üniform
olmayan akımlar, özgül enerji kavramı, Froude sayısı, kanal kesit değişimleri, Geçiş akımları hidroliğine
giriş. Boru ve açık kanal ölçümleri (savaklar, hız ve debi ölçüm düzenekleri). Boyut analizi, fiziksel model
ve modellemenin temel ilkeleri, akım içindeki cisimlere uygulanan sürükleme kuvveti.
İNŞ311 Yapı İşletmesi (3-0-3)
İnşaat Mühendisliği projelerinin okunması. Kazı Metrajı. Kalıp Metrajı. Demir Metrajı Beton Metrajı.
Hakediş Hazırlanması. İş Programları. Bilgisayar Programlarının kullanılması.
İNŞ313 Yaz Stajı I (0-2-0)
Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında
öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında
çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan
iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi
tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili
akademik personele teslim edilir.
E GURUBU SEÇMELİ DERSLER
İNŞ331 İş Hukuku (3-0-3)
İş hukukunun gelişimi, özellikleri, kaynakları. İşçi, işveren, işveren vekili, stajyer, çırak kavramları. İşyeri,
işolaylar)]Tletme, işyerinin açılması, kapatılması, bildirilmesi. İş sözleşmesi, iş sözleşmesinin türleri, iş
sözleşmesinin sona ermesi. Kıdem tazminatı. İşin düzenlenmesi, çalışma süreleri, fazla çalışmalar ve ara
dinlenmeleri. Ücret, ücretli tatiller, yıllık ücretli izinler. Kollektif iş hukuku, sendika ve toplu iş
sözleşmesi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği.
İNŞ333 İş Güvenliği ve Hukuki Sorumluluklar (3-0-3)
Genel kavramlar. İş kazalarının sosyal ve ekonomik açıdan önemi. İş kazası nedenleri, kazalara yol açan
tutum ve davranışlar, İş kazalarının karşılaştırma ve değerlendirmesi. İş güvenliğiyle ilgili yasa, tüzük ve
yönetmelikler. Türkiye'de iş güvenliği denetimi. İşveren ve teknik elemanların sorumlulukları.
Şantiyelerde iş güvenliğinin sağlanması ve güvenlik önlemleri.
İNŞ335 Toplam Kalite Yönetimi (3-0-3)
Bu derste; Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi kavramları; Toplam Kalite Yönetimi Teknikleri ve
İstatistiksel Süreç Yönetimi Araçlarının Tanıtılması; Kalite Güvence Sistemi ve ISO Standartlarının
Tanıtılması amaçlanmaktadır.
VI. YARIYIL
İNŞ302 Yapı Statiği II (3-0-3)
İzostatik sistemlerde yerdeğiştirmeler ve şekil değiştirmeler; virtüel iş ve enerji prensipleri. İzostatik
sistemlerin analiz yöntemleri, kuvvet yöntemi. Hiperstatik sistemlerde yerdeğiştirmeler ve şekil
değiştirmeler; virtüel iş ve enerji prensipleri. Hiperstatik sistemlerin analiz yöntemleri, kuvvet yöntemi.
Şekil değiştirme integrallerinin bulunması, virtüel iş denklemlerinin çözümüyle deplasmanların
bulunması. Yapı analizinde iterasyon yöntemleri. Moment dağıtma yöntemi (Cross Yöntemi). Yaklaşık
analiz metodu; iki devirli Cross (Biro yöntemi).
İNŞ 304 Demiryolu Mühendisliği (3-0-3)
Raylı sistemler, çekim mekaniği, güzergah standart elemanlarının tanıtımı geometrik özellikleri ve etüdü,
eğimler, kurbalar birleştirme eğrileri, güzergah etüdü, üstyapı raylar, traversler, balast, üstyapının
döşenmesi.
İNŞ306 Zemin Mekaniği II (3–0–3)
Zeminlerin konsolidasyonu. Zeminlerin kayma mukavemeti. Zeminlerde yanal gerilmeler. Zeminlerin
iyileştirilmesi (Kompaksiyon teorisi).
İNŞ308 Betonarme I (3–0–3)
Giriş. Beton malzeme davranışı ve özellikleri. Betonarme davranışı ve temel ilkeler. Betonarme
elemanların donatılması: denge üstü, dengeli ve denge altı donatı oranları. Betonarme yapıların sınır
durumlarına göre hesap esasları: Taşıma gücü ve kullanılabilirlik sınır durumları; hesap esasları. Basit
eğilme etkisindeki elemanlar. Eksenel kuvvet altındaki elemanlar. Bileşik eğilme etkisindeki elemanlar.
Eğik kesit dayanım kontrolü.
İNŞ310 Çelik Yapılar I (3–0–3)
Çeliğin tarihsel gelişimi. Malzeme olarak çelik ve genel bilgiler. Birleşimler ve birleşim araçları. Perçin,
bulon, kaynak. Çekme çubukları, basınç çubukları. Tek parçalı, çok parçalı ve eğilmeli basınç çubukları.
Kafes sistemler ve eğilme çubukları.
İNŞ312 Su Kaynakları (3–0–3)
Akarsu morfolojisi (akarsuların sınıflandırılması, akarsu ve havzanın özellikleri, akarsu yatağının konumu,
boy ve enkesit irdelemesi). Akarsularda katı madde (sedimentin karakteristikleri, taban şekli oluşumu,
hareketin başlaması, askı, sürüntü ve toplam katı madde miktarlarıı hesaplama yaklaşımları, ölçüm
teknikleri). Akarsu düzenleme yapıları (yapı malzeme ve elemanları, koruma, daraltma ve diğer
düzenleme yapıları). Taşkın analizi, Taşkın debisi belirlenmesi, Taşkın ötelenmesi. Bağlamalar (yandan,
karşıdan, tabandan su alma yapıları, çakıl geçidi ve düşü havuzu ile birlikte dolu gövdeli ve kapaklı
bağlamaların hidroliği). Sulama ve kurutma (sulama suyu ihtiyacı, açık kanallı, kanaletli, borulu
şebekeler, rotasyon, talep, şartlı talep, birim saha birim su sistemleri).
F GURUBU SEÇMELİ DERSLER
İNŞ425 Hidrolik II (3–0–3)
Açık kanallar ve özellikleri hakkında genel bilgiler. Enerji ve momentum prensipleri. Akım rejimleri.
Üniform ve uniform olmayan akım. Kanalların projelendirilmesi. Sınır tabakası, yüzey pürüzlülüğü ve hız
dağılım kavramları. Yavaş değişen akımlar, ani değişen akımlar. Açık kanal akımında türbülans difüzyonu
ve dispersiyon. Hidrolik modeler.
İNŞ334 Yapı Dinamiği (3–0–3)
Tek ve çok serbestlik dereceli sistemler. Serbest ve zorlanmış titreşimler. Rayleigh yöntemi yayılı
parametreli sistemler. Dalga yayılma analizi. Depreme karşı yapıların davranışı.
İNŞ336 Taşkın Kontrolü ve Hidrolojisi (3-0-3)
Taşkından korunma tedbirleri, taşkın koruma yapıları, taşkın hidrolojisi ve hesap metotları.
İNŞ338 Yığma Yapılar (3-0-3)
Yığma yapı sistemleri, yönetmelik ve standartlar. Statik ve Dinamik yükler altında yığma yapıların
davranışları. Yığma yapıların modelleme teknikleri. Yığma yapıların doğrusal ötesi davranışları.
VII. YARIYIL
İNŞ401 Mühendislik Uygulamaları I (2-1-3)
Öğrenci inşaat mühendisliği veya yakın bilim dallarından almış olduğu bir konuyu danışman öğretim
elemanının nezaretinde derinliğine inceler, gerektiğinde boyutlandırma, çizim, deney işlemlerini
gerçekleştirerek mühendislik açıdan uygulanabilirliği inceler. Tüm elde ettiği verileri bölümün öngördüğü
formatta, basılı bir kitap halinde en az üç adet çoğaltarak danışman öğretim elemanına sunar ve bölümün
öngördüğü esaslar çerçevesinde sözlü olarak çalışmasını anlatır. Öğrenci danışman öğretim elemanı ile
birebir çalışma yürütür.
İNŞ405 Su Temini ve Çevre Sağlığı (3-0-3)
İçme suyu projesinin hazırlanmasında genel esaslar. Su ihtiyacının tespiti, nüfus hesap yöntemleri, su
kaynakları, suların özellikleri, suların derlenmesi, yeraltı sularının suni olarak beslenmesi. Su
kaynaklarının kirlenmesi. Suların iletilmesi. İçme suyu hazneleri. Haznelerin sınıflandırılması. Hazne
hacmi. Hazne donanımı. İçme suyu şebekeleri. Su şebekesi teşkili. Sebeke tipleri ve şebeke donanımı.
Çevre sağlığı tesisleri.
İNŞ407 Temeller (3-0-3)
Zemin incelemesi yöntemleri. Amaca yönelik ayrıntılı zemin incelemesi. Sondaj ve numune alma
yöntemleri. Arazi deneyleri. Temel çukuru ve kenarlarının güvenliğini sağlama yöntemleri. İksalar.
Palplanşlar. İstinat duvarları. Terzaghi’nin taşıma gücü teorisi. Yüzeysel temel tipleri. Yüzeysel temellerin
taşıma gücü. Derin temel tipleri. Derin temellerin uç ve çevre taşıma kapasitesinin tayini.
İNŞ409 Betonarme II (3-0-3)
Yapı Sistemlerindeki betonarme elemanların analiz prensipleri, Kolonların stabilitesi ve analizi.
Kolonlar için minimum şartlar ve TS 500. Döşemeler, tek yönlü ve çift yönlü döşemeler. Hesap
ve tasarım esasları. Temeller, hesap ve tasarım esasları.
İNŞ411 Yaz Stajı II (0-2-0)
Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında
öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında
çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan
iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi
tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili
akademik personele teslim edilir.
İNŞ413 Girişmcilik (2-0-2)
Ders boyunca, yeni bir işletme kurmanın nasıl olduğunun ve işletme bir kere kurulduktan sonra verilecek
kritik kararların ve yönetimsel gereklerin kavratılması hedeflenmektedir.
G GURUBU SEÇMELİ DERSLER
İNŞ421 Deniz Deşarjı (3-0-3)
Seyreltici içsel akımı hidroliği, Pompaj ve hidrolik değişimler, Seyrelticiye dalga etkileri, Başlangıç
seyreltmesi, Yuvarlak çıkış ağızlarının seyreltilmesi, İkincil dispersiyon, Dalga ve akıntılara göre deşarj
sisteminin projelendirilmesi.
İNŞ423 Yapı Statiği III (3-0-3)
Hiperstatik sistemlerin açı metodu ile hesaplanması. Düğüm noktaları sabit ve hareketli sistemler. Kani
yöntemi. Özel durumlar. Elastik mesnetli sistemler. Yapı statiğinde matris yöntemleri.
İNŞ425Yol Üstyapısı Ve Trafik (3–0–3)
Üstyapı türleri, tekerlek yükü ve dizayn faktörleri, esnek üst yapılarda gerilme dağılışı, rijit üst yapılarda
gerilme dağılışı, taşıt ve trafik durumu, esnek üst yapıların projendirilmesi, rijit üst yapıların
projelendirilmesi.
İNŞ427 Beton Teknolojisi (3–0–3)
Beton çeşitleri. Beton özellikleri. Beton üretiminde kullanılan yöntemler. Özel betonların üretiminde
kullanılan malzemeler ve katkı maddeleri. Asite dayanıklı betonlar. Yüksek sıcaklık etkilere dayanımlı
betonlar. Korezyona dayanımlı betonlar. Yüksek dayanımlı betonlar.
İNŞ429 Temiz Enerji Kaynakları (3-0-3)
Temiz Enerji kavramının tanıtımı, dünyada ve Türkiye’de fosil enerji ve temiz enerjinin değerlendirilmesi.
Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Dalga enerjisi ve Hidroenerjinin hesap ve verim açısından karşılaştırılması.
İNŞ433 Çelik Yapılar II (3-0-3)
Sanayi binalarında kullanılan çelik yapı elemanlarının hesap ve tasarımı. Eksenel ve merkez dışı basınçlı
kolonların hesap ve tasarımı. Kiriş kolon birleşmesi. Kafes makas sistemlerinin hesap ve tasarımı.
Rezervuarlarının hesap ve tasarımı.
İNŞ435 Sulama ve Kurutma (3–0–3)
Giriş. Arazi ve su özellikleri. Bitki, su, toprak münasebetleri. Bitkilerin su ihtiyaçları. Sulama sistemleri:
Derleme yapıları, iletim yapıları, kanal, kanalet, boru ve yağmurlama şebekeleri. Su dağıtım metodları ve
sistem tasarımı. Sulama metodları. Zararlı ıslaklık sebepleri. Kurutmanın teorik esasları. Hendeklerle
kurutma, hendek şebekelerinin tasarım ve inşaat esasları. Drenlerle kurutma, dren şebekelerinin tasarım ve
inşaat esasları.
İNŞ437 Betonarme Yüksek Yapılar (3–0–3)
Taşıyıcı sistemler. Projelendirmede gözönünde bulundurulması gereken hususlar. Düşey yüklerin
taşınması, yatay yüklerin taşınması. Yükler. Düşey, yatay yükler. İkinci mertebe etkileri.
Önboyutlandırma. Düzlemsel taşıyıcıların yaklaşık hesabı, uzaysal taşıyıcıların yaklaşık hesabı. Taşıyıcı
sistemlerin özel periyotlarının hesabı. Modal analiz. Süneklik. Temeller. Temel-üst yapı karşılıklı etkileri.
Taşıyıcı sistemin boyutlandırılması. Konstrüktif esaslar.
İNŞ439 İleri Hidroloji (3–0–3)
Yüzey-akış ilişkileri SCS eğri metodu, buharlaşma ve terleme hesapları, yer altı suyu analiz metotları,
taşkın frekans analizi, hidrolojik dizayn ve analiz için çeşitli istatistik metotlar.
İNŞ441 İnşaat Mühendisliğinde Deney Tekniği (3-0-3)
Yüzey sertliği ve Penetrasyon direnci yöntemleri, Sıyrılma testi - Mekanizma ve İstatistiki parametreler,
Resonans frekansı yöntemlerinin uygulanması ve standart metot, Resonans frekansı yöntemlerinin
uygulanması ve standart metot.
İNŞ443 Akarsu Hidroliği (3-0-3)
Giriş. Akarsu hidroliği problemleri. Katı madde özellikleri. Tabanda hareketin başlaması. Akım rejimleri
ve kum dalgaları. Taban malzemesi, askı malzemesi ve toplam katı madde debisinin belirlenmesi. Stabil
kanalların projelendirilmesi. Yığılma ve oyulma problemleri. Nehir düzenlenmesi ve kıyı
korunması.Navigasyon.
İNŞ445 Yeraltı Suyu Hidrolojisi (3-0-3)
Temel Kavramların Tanımı, Yeraltı Suyunun Statiği, Dinamiği, Temel Denklemleri Yeraltı Suyu
Problemlerinin Çözüm Yöntemleri: Analitik Yöntemler, Nümerik Yöntemler, Grafik Yöntemler, Deneysel
Yöntemler, Kuyu Hidroliği.
İNŞ449 Hidrolojik Modeller (3-0-3)
Hidrolojik olayların sistem yaklaşımı ile ele alınması, yorumlanması ve mühendislikte uygulamaları.
İNŞ451 Yapı Mühendisliği Bil. Uygulama I (3-0-3)
Giriş. Yapısal sistemin seçimi ve kalıp planları. Yönetmelik ve standartlar. Bilgisayar programları
kullanarak yapı tasarımı (İDESTATİK ve STA4CAD) . Autocad çizim programı. Öğrencilerin tasarım
projeleri ve çözümleri
VIII. YARIYIL
İNŞ402 Mühendislik Uygulamaları II (2-1-3)
Öğrenci inşaat mühendisliği veya yakın bilim dallarından almış olduğu bir konuyu danışman öğretim
elemanının nezaretinde derinliğine inceler, gerektiğinde boyutlandırma, çizim, deney işlemlerini
gerçekleştirerek mühendislik açıdan uygulanabilirliği inceler. Tüm elde ettiği verileri bölümün öngördüğü
formatta, basılı bir kitap halinde en az üç adet çoğaltarak danışman öğretim elemanına sunar ve bölümün
öngördüğü esaslar çerçevesinde sözlü olarak çalışmasını anlatır. Öğrenci danışman öğretim elemanı ile
birebir çalışma yürütür.
İNŞ404 Betonarme Projesi(0-2-1)
4–5 katlı bir binanın döşeme, kiriş, kolon ve temellerine düşey yükler ve deprem yüklerinden gelen statik
büyüklükleri hesaplamak ve gerekli betonarme hesaplarını yapmak.
H GURUBU SEÇMELİ DERSLER
İNŞ420 Açık Kanal Akımları (3-0-3)
Açık kanal akımlarının tanımı ve sınıflandırılması. Üniform akım ve yavaş değişen akım için Chezy ve
Manning denklemleri. Kinetik enerji düzeltme katsayısı. Özgül enerji-akım derinliği ilişkisi. Yavaş
değişen akımı idare eden diferansiyel denklemin geniş dikdörtgen kanallar için çıkarılması ve bunun
analitik çözümü. Yavaş değişen akım türleri su yüzü profillerinin sınıflandırılması. Prizmatik kanallarda
ve doğal akarsularda su yüzü profili hesabı. Hidrolik sıçrama. Savak-şüt kanalları enerji kırıcı üçlüsünün
tasarımı. Kurblarda ikincil akım. Köprügeçitlerinde daralmış akım ve memba kabarması hesapları.
İNŞ 422 Prefabrik Yapılar Projesi (3–0–3)
Prefabrik betonarme yapı elemanların hesap, tasarım, üretim esasları. Öngerilmeli ve öngerilmesi olmayan
çatı kafes sistemleri. Dolu gövdeli ve boşluklu çatı kirişleri. Kemerler. Krenaltı kirişler.Kolonlar. Yapı
elemanlarının birleşme düğümleri.
İNŞ424 Deprem Mühendisliğine Giriş (3–0–3)
Episantr. Hiposantr. Deprem dalgaları. Zemin hareketinin ölçülmesi. Deprem bölgesi. Şiddet ve eşşiddet
eğrileri. Büyüklük ve deprem enerjisi. Tek serbestlik dereceli sistemler. Hareket denklemi. Sönümsüz ve
sönümlü titreşimler. Sönümsüz ve sönümlü zorlanmış titreşimler. Titreşim yalıtımı. Titreşim ölçen aletler.
Geçici kuvvet etkisindeki sistemler. Genel çözüm. Deprem zorlaması. İki serbestlik dereceli sistemler.
Sönümsüz titreşimler. Titreşim azaltıcılar. Deprem hareketi ve mukabele. Kuvvetli yer hareketleri.
Spektrum için sayısal işlemler. Elastik spektrum. Zemin hız ve yer değiştirmesi. Yapıların depreme karşı
tasarımı. Tasarım felsefesi. Yapıların depreme karşı korunması hakkında Türk yönetmeliği. Betonarme
binalar. Binaların depreme dayanıklı tasarımı için analiz yöntemi. Su kuleleri. Baca tipi yapılar. İstinat
duvarları.
İNŞ426 Tünel ve Altyapı (3-0-3)
Alt yapı tesislerinin tanımı. Alt yapı gövdesinin stabilitesi. Kaymalara karşı alınacak önlemler. Koruma
tesisleri. İnşaat şekilleri. İstinad duvarlar. Taşkın sularının akarsuları geçmesi için gerekli altyapı tesisleri.
Menfez, Sifon. Tüneller ve galeriler. Tünel etüdü. Tünele gelen itkiler. Tünel kaplama şekilleri. Galeri ve
kuyular. Tünel inşaat yöntemleri. Değişik tipte tünel açma yöntemleri
İNŞ428 Öngerilmeli Beton (3-0-3)
Öngerilmeli betonarmenin mahiyeti. Öngerilmenin elde etme yöntemleri. Öngerilmenin tayini.
Öngerilmenin kayıpları. Betonda sıklaştırmadan oluşan gerilmeler. Öngerilmeli elemanlarda gerilme
aşamalarının oluşması: Eğilen elemanlar, Eksenel çekme elemanları. Gerilemeyen donatıdaki gerilmeler.
Öngerilmeli betonarme elemanların hesap esasları.
İNŞ432 Su Yapıları (3-0-3)
Su Kaynakları Projelerinin Karakteristikleri, Türkiye’de Su Kaynaklarının gelişimi, Rezervuarların
Karakteristikleri, Rezervuar Kapasite Tayini,Barajlar, Barajların Sınıflandırılması, Ağırlık barajları, Kaya
Dolgu,Toprak Dolgu Barajlar, Kemer Barajların Projelendirilmesi, Dolu Savaklar, Dolu Savakların
Projelendirilmesi, Sediman Taşınımı, Bağlamalar, Kanal Dizaynı, Sulama ve Drenaj Prensipleri.
İNŞ434 Akarsu Düzenlemesi (3-0-3)
Akarsu Mühendisliğinin Esasları ve Akarsu Morfolojisi, Akarsularda Düzenleme Esasları ve taşkın
koruma önlemleri, Akarsu Yatağı Kesitinin Stabilizasyonu, Akarsu Hidroliği, İki Fazlı Akımın Mekanik
Özellikleri ve Tabandaki Katı Madde Hareketinin İncelenmesi, Seddeler ve Taşkın Kontrol Çalışmaları,
Akarsularda Çevirme ve Batardolar.
İNŞ436 Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları II (3-0-3)
Yapı sistemlerinin analizinde matris metodlar. Sonlu eleman yöntemine giriş. Yapıların 2 ve 3 Boyutlu
Matematik Boyutlandırması. SAP2000, ETABS, SAFE, ANSYS gibi genel amaçlı yapı analiz
programlarının tanıtılması. Paket programlar kullanılarak yapıların statik ve dinamik analizi ile
boyutlandırması.
İNŞ438 Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (3-0-3)
Genel şev hareketi. Şev kayma tipleri. Şev stabilitesi analiz yöntemleri. Stable bilgisayar paket programı
kullanılarak şevlerin stabilite analizi. Stable bilgisayar paket programı kullanılarak örnek şev
geometrisinin tanımlanması, Stable bilgisayar paket programı kullanılarak zemin özelliklerinin
tanımlanması, Stable bilgisayar paket programı kullanılarak yeraltı suyu durumunun geometriye
eklenmesi ve analiz yönteminin seçilmesi ve şev güvenlik sayısının belirlenmesi.
İNŞ440 Hidrolik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (3-0-3)
Hidrolik ve Hidroloji proje uygulamalarında çeşitli paket programlarının uygulaması. Paket programlar ve
uygulamaları aşağıda verilmiştir; Hecras akarsu uygulamalarında; StormCad kanalizasyon
uygulamalarında; WaterCad İçme suyu şebeke uygulamalarında; CulvertMaster; menfez
boyutlandırmasında; GMS yeraltı suyu uygulamalarında.
İNŞ442 Ulaşım Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (3-0-3)
Simülasyona ve trafik akım teorisine giriş; model geliştirme metodu; verilerinin istatistik analizi, kapasite
analizi simülasyon modelleri, sinyal zamanlaması modelleri, ulaşım planlaması modelleri. HCS, SIDRA
ve Synchro programları, Transyt 7-F, PASSER ve SimTraffic programları, ulaşım planlaması modelleri
TransCAD, TP+ ve QRS II programları.
İNŞ444 Beton Yollar (3-0-3)
Beton yolların üstünlükleri, beton yol üstyapı tipleri, beton yollarda kullanılan malzemeler, yol betonu
bileşimi ve fiziksel özellikleri, beton yollarda tabaka kalınlığı hesabı, beton yolun yapımı, beton yolların
yüzey özellikleri, uygulanan kalite kontrol deneyleri, beton yollarda bozulmalar ve sebepleri, bakım ve
onarım, beton yol yapım tekniğinde yeni gelişmeler.
İNŞ446 Betonarme III (3-0-3)
Betonarme sistemlerin sabit ve deprem yük etkilerine göre hesaplanması. Biro ve Muto yöntemleri.
Yapıya etkiyen deprem yüklerinin hesaplanması. Depreme dayanıklı betonarme yapı sistemlerinin tasarım
esasları. Betonarme yapı elemanların hesaplanması: döşemeler, kirişler, temeller, ön gerilmeli çatı
makasları ve çatı kirişleri.
İNŞ448 Restorasyon Teknikleri (3-0-3)
Restorasyon öncesi yapılan çalışmalar, Restorasyon projesinin hazırlanma aşamalar, Kentsel Koruma ve
uygulamaları.
İNŞ450 Sismik Temel Yalıtım Sistemleri (3-0-3)
Sismik izolasyonun dünyadaki gelişimi ve uygulama örnekleri. Sismik izolasyonun teorisi. Düşük
sönümlü kauçuk mesnetler.Kurşun çekirdekli kauçuk mesnetler.Yüksek sönümlü kauçuk mesnetler.EERC
birleşik sistemi,TASS sistemi.Sürtünmeli sarkaç sistem.İzolatörlerin mekanik özellikleri.İzolatörlerin
üretim ve testleri için kurallar.Doğrusal olmayan izolatör sistemlerinin modellenmesi.Sismik izolasyonlu
binaların zaman tanım alanında deprem analizleri.Yakın-kaynak depremlerinin etkileri.Bilgisayar
uygulamaları ve tasarım örnekleri.
İNŞ452 Kanalizasyon (3-0-3)
Evsel atık su için nüfus hesabı, yağmur suyu miktarının hesaplanması, kanalizasyon sisteminin hidrolik
hesapları, sistem seçimi, kanalizasyon sisteminin yerleştirilmesi.
İNŞ454 Kıyı Mühendisliği (3–0–3)
Kıyı ve liman mühendisliğine giriş. Deniz dalgaları. Dalga tahmin yöntemleri. Dalgaların kıyı
bölgesindeki değişimi. Dalga enerjisi ve dalga kuvveti. Kıyı akımları. Kıyılarda katı madde
hareketi. Deniz suyunun yapı malzemesine etkisi. Koruyucu kıyı yapıları. Limanların özellikleri
ve genel düzenleme esasları. Limancılıkta ünitize sistemleri. Dalgakıranlar : yapı tipleri, proje ve
hesap esasları. Rıhtım ve iskeleler: tipleri, proje, hesap ve inşaat esasları.
İNŞ456 Değişken Akımların Hidroliği (3–0–3)
Tedrici değişken hareketler, Denge bacalarındaki kütle halinde salınım hareketleri, Basınçlı borularda
permanant olmayan hareketler-su darbeleri, Serbest yüzeylerde meydana gelen permanant olmayan
hareketler.
SEÇMELİ PROJE
İNŞ464 İstinat Yapıları Projesi (0–2–1)
İstinat yapılarının, tipleri, bileşenleri, yapımı, boyutlandırılması, taşıma gücü ve çizimi.
İNŞ466 Karayolu Projesi (0–2–1)
1500 metrelik Birinci Sınıf Devlet Karayolunun Projelendirilmesi.(Yol geometrik standartlarının seçimi,
Geçki ve plan, Yatay kurbalar ve geçiş eğrileri, Boykesit ve düşey kurbalar, Hacimler tablosu, Bruckner
dengelemesi ve taşıma hesapları).
İNŞ468 Su Yapıları Projesi (0–2–1)
Pompalı boru hattı şebeke analizi ve dizaynı. Türbin seçimi ve kurulması. Hidroelektrik tesislerde denge
bacası ve yüksek basınçlı boruların tasarımı. Nehir iyileştirme yöntemleri Kanal dizaynı, su alma yapıları.
Kıyı koruma ve dalga kıran tasarımı.
İNŞ470 Kanalizasyon Projesi (0–2–1)
Kanalizasyon projesi düzenleme esasları Belde nüfusunun tespiti ve atık su debisinin hesabı Yağmur suyu
miktarının tesbiti Bileşik ve ayrık sistem hesapları Şebeke hattı projelerinin hesabı ve çizimleri Uygulama
projesinin hazırlanması.
İNŞ472 Sulama ve Kurutma Projesi (0–2–1)
Giriş. Arazi ve su özellikleri. Bitki, su, toprak münasebetleri. Bitkilerin su ihtiyaçları. Sulama sistemleri:
Derleme yapıları, iletim yapıları, kanal, kanalet, boru ve yağmurlama şebekeleri. Su dağıtım metodları ve
sistem tasarımı Sulama metodları. Zararlı ıslaklık sebepleri Kurutmanın teorik esasları. Hendeklerle
kurutma. Hendek şebekelerinin tasarım ve inşaat esasları. Drenlerle kurutma. Dren şebekelerinin tasarım
ve inşaat esasları.
İNŞ474 Çelik Yapılar Projesi (0–2–1)
Bir proje kapsamında aşağıdaki konular uygulamaya geçirilir: Çelik yapıların boyutlandırılmasında
kullanılan taşıyıcı sistemler. Optimum sistem seçiminin esasları, sistem stabilitesinin temini. Bir çelik
endüstri yapısı için; boyutlandırma yükleri ve ilgili standartlar, taşıyıcı sistem seçimi, ana projelendirme
adımları, Çelik imalat resimlerinin çizim ve esasları ve ilgili standartlar.
Download

ders içerikleri ı. yarıyıl