DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
BİRİNCİ YARIYIL
FİZ 1011 FİZİK I (3+2)
Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel
hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerji
korunumu, çizgisel momentum çarpışma, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi,
yuvarlanma hareketi açısal momentum ve tork, statik denge ve esneklik, titreşim hareketi,
evrensel çekim kanunu, akışkanlar mekaniği.
KİM 1013 KİMYA (3+2)
Madde ve ölçme, atom, molekül ve iyonlar. Stokiyometri: kimyasal formül ve eşitliklerde
sulu ortamda tepkimeler ve çözelti, termokimya, atomların elektronik yapıları, elementlerin
periyodik özellikleri, kimyasal bağlar temel kavramları, molekül geometrisi ve bağ teorileri,
gazlar, moleküller arası kuvvetler, sıvılar ve katılar, çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik,
kimyasal denge, asit- baz dengeleri.
MAK 1001 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2+0)
Makine mühendisliğinin kapsadığı temel konular hakkında bilgi verilir. Çalışma grupları
oluşturulur ve seçilmiş konular için bu gruplar tarafından sunumlar hazırlanır.
MEE 1003 TECHNICAL ENGLISH I (3+0)
Bu konular İngilizce olarak işlenmektedir. Mühendislik mesleği. Makinalar ve iş. Basit
makinalar. Makina bileşenleri. Sürtünme. Buhar motorları. İçten yanmalı motorlar. Gaz
türbinleri ve diğer motor tipleri. Endüstri mühendisliği ve otomasyon.
MAK 1005 TEKNİK RESİM I (4+0)
Temel kavramlar, normlar, çizim araçları, temel geometrik çizimler, izdüşüm çeşitleri, kesit
ve perspektif çizimleri, resim okuma, görünüş tamamlama, perspektif modellerden görünüş
çizme ve uygulamaları.
MAT 1009 MATEMATİK I (4+0)
Fonksiyonlar, fonksiyonların türleri, fonksiyonel işlemler, ters fonksiyonlar, limit, belirsiz
formlar, süreklilik, türev, türevin geometrik ve fiziksel yorumu, türevler üzerine teoremler,
fonksiyonların türevleri, diferansiyel, Rolle ve ortalama değer teoremleri, L’Hpspital kuralı,
dışbükeylik, maksimum ve minimum, Taylor ve Maclaurin serileri, fonksiyon çizimi, belirsiz
integral, integral yöntemleri, belirli integral, belirli integralin uygulamaları, matrisler,
determinantlar, vektörler, vektör uzayları ve alt uzaylar, doğrusal bağımsızlık, dört temel
uzay, özdeğerler ve özvektörler, matris fonksiyonları, doğrusal denklem sistemleri, doğrusal
eşitsizlikler, dışbükey kümeler, doğrusal programlama problemi.
.
TBT 1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (1+1)
Bilgisayarlar. Yazılım. Kelime işlemci programı. Hesap tablosu programı. Sunu hazırlama
programı. MATLAB matematiksel işlem programı.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri-2014
ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2+0)
Modernleşme ve Avrupa, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu’nda batılılaşma çabaları,
Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti’nin çöküşü, Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi,
ulusal hareketin başlaması ve örgütlenmesi, ulusal mücadele ve savaşlar, Lozan Barış
Antlaşması.
TDL 1001 TÜRK DİLİ I (2+0)
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil-kültür
münasebeti. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi
devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçede sesler ve
sınıflandırılması.Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçede ses
olayları. Hece bilgisi.
MAK1021 ATÖLYE EĞİTİMİ (4 HAFTA) (3+3)
Atelye eğitiminin amacı öğrencilerin temel imalat yöntemleri hakkındaki bilgi ve
becerilerinin arttırılmasıdır. Atelye eğitiminin süresi beş haftadır. Boyutsal ölçme, modelcilik
ve döküm, kaynak ve talaşlı imalatın temelleri teorik ve uygulamalı olarak verilir.
İKİNCİ YARIYIL
BİL 1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2+2)
Visual Basic programlamaya giriş. Değişkenler. Programa veri girme, programdan çıktı alma
işlemleri. Döngü. Kontrol. Yönlendirme. Diziler. Fonksiyonlar. Alt programlar. Ekran
düzenleme. Grafik çizimleri, animasyonlar.
FİZ 1012 FİZİK II (3+2)
Elektrik yüklerinin özellikleri ve elektrik alanlar, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve
dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanın
kaynakları, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar, ışık
ve optik.
MEE 1004 TECHNICAL ENGLISH II (3+0)
Bu konular İngilizce olarak işlenmektedir: Elektrik motoru. Merkezi ısıtma. İşyerinde
güvenlik. Çamaşır makinası. Yarış bisikleti. Lazerler. Teknisyen. Buzdolabı. Tartılar.
Taşınabilir jeneratör. Delgi matkabı. Disk frenler. Yazılım mühendisi. Çim biçme makinası.
Korozyon. Maglev treni. Bilgisayar destekli tasarım. Süper araba. Grafikler. Atık geri
dönüşümü. Robotlar. Meslekler. Bir işe başvurmak.
MAK 1016 TEKNİK RESİM II (4+0)
Bilgisayar destekli çizim sistemleri ve araçlarının tanıtımı. Üç boyutlu katı model oluşturma
teknikleri. Üç boyutlu makina parçalarının iki boyutlu ortama aktarılması. Montaj modelleme
teknikleri, standart makina elemanları ve çizimde kullanılmaları.
MEE 1018 STATICS (4+0)
Temel kavramlar ve Newton yasaları. Skaler ve vektör. İki ve üç boyutlu kuvvet sistemleri.
Parçacığın dengesi. Moment, kuvvet çifti ve bileşkeler. Serbest cisim diyagramları. İki ve üç
boyutta rijit cisimlerin dengesi. Düzlemsel kafesler: Düğüm yöntemi, kesim yöntemi.
Çerçeveler ve makinalar. Ağırlık merkezi. Alan atalet momenti.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri-2014
MAT 1010 MATEMATİK II (4+0)
Koordinat sistemleri; dik, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlar; düzlem analitik
geometri; doğrular, konikler, ikinci dereceden eğriler; elips, hiperbol, parabol ve çember;
koordinat eksenlerinin ötelenmesi, döndürülmesi ve bunların uygulamaları; uzay analitik
geometri; doğrular, düzlemler; karesel denklemler; ikinci dereceden yüzeyler; elipsoid,
hiperboloid ve paraboloid; silindir, küre ve koni; iki ya da daha fazla değişkenli fonksiyonlar;
limit; süreklilik; kısmi türev, diferansiyellenebilirlik, doğrusallaştırma ve diferansiyel; yüksek
basamaktan türevler, kapalı ve bileşik fonksiyonlarin türevleri, zincir kuralı, kapalı
diferansiyel, teğet düzlem, normal doğru, yönlü türev, vektör fonksiyonları; gradient,
diverjans ve rotasyonel; Taylor serisi; maksimum ve minimum; koşullu ekstramum, Lagrange
çarpanları; iki katlı integraller, üç katlı integraller ve eğrisel integraller; İki ve üç katlı
integrallerin uygulamaları.
ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II (2+0)
Atatürk devrimleri, (Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, halifeliğin kaldırılması, şapka
devrimi, takvim değişikliği, kaldırılması, medeni kanun, yeni Türk Alfabesi, Türk Dil ve
Tarih devrimleri, Sosyal yaşamdaki devrimler), Atatürk ilkeleri (Cumhuriyetçilik, ulusçuluk,
halkçılık, laiklik, devletçilik, devrimcilik) Atatürk’ün dış politikası, Atatürk’ün ölümünden
bugüne kadar Türkiye’nin iç ve dış politikası).
TDL 1002 TÜRK DİLİ II (2+0)
Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması. İmla kuralları ve uygulaması. Noktalama
işaretleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyonda anlatım
şekilleri ve uygulaması. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. Edebiyat ve
düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi.
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
EEE 2015 ELECTRICS (3+0)
Elektriğin Temel Kavramları, Alternatif akım ve faz kavramı, Alternatif Akım devrelerinin
Analizi, Alternatif Akım devrelerinde güç ve kompanzasyon, Elektromanyetizma, Manyetik
Devreler, Doğru Akım Motorları ve Jeneratörler, Alternatif Akım Motorları ve Jeneratörler,
Alternatif Akım Motorlarının Kontrolü, Photovoltaik Sistemler, Yakıt Pilleri ve Bataryalar,
Yenilenebilir enerji Kaynakları: Rüzgar ve su Türbinleri, Elektrikli Araçlar
MAK 2015 MUKAVEMET I (3+0)
İç kuvvetler ve gerilmeler. Bir eğik düzlem üzerindeki gerilme. Eksenel yüklemede gerilme
ve şekil değiştirme.. Hooke kanunu. Isıl gerilmeler. Genel Hooke kanunu. Kayma şekil
değiştirmesi. Eksenel yüklemede plastik deformasyonlar, artık gerilmeler. Millerde burulma
ve kayma gerilmeleri. Transmisyon millerinin dizaynı. Dairesel millerin burulmasında plastik
deformasyonlar, elastoplastik gerilmeler ve artik gerilmeler. Dairesel olmayan çubukların
burulması. Kesme kuvveti ve eğilme moment diyagramları. Kirişlerin eğilmesi ve normal
gerilmeler. Farklı malzemelerden imal edilmiş kirişlerin eğilmesi. Eğilme momentine maruz
kirişlerde plastik deformasyonlar, elastoplastik ve artik gerilmeler. Bir simetri düzleminde
eksantrik eksenel yükleme.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri-2014
MAK 2021/MEE2021 DYNAMICS (4+0)
Parçacığın kinematiği: Doğrusal ve eğrisel hareket. Düzlemde eğrisel hareket: Kartezyen,
doğal ve kutupsal koordinatlar. Uzayda eğrisel hareket: Kartezyen, doğal, silindirik ve küresel
koordinatlar. Parçacığın kinetiği: Newton’un ikinci yasası, İş-Enerji ve İmpuls-Momentum
İlkeleri. Rijit cisimlerin düzlemsel kinematiği: Dönme, ötelenen ve dönen eksenlere göre bağıl
hareket, Coriolis ivmesi. Rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği.
MAT 2011 MATEMATİK III (4+0)
Diferansiyel denklemler ve çözümleri, birinci basamaktan diferansiyel denklemler ve
çözümleri, yüksek basamaktan diferansiyel denklemler ve çözümleri, sabit katsayılı doğrusal
diferansiyel denklemler, doğrusal diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, doğrusal
diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri ve doğrusal diferansiyel denklemlerin
Laplace dönüşümleri ile çözümleri.
MMZ 2027 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ (4+0)
Dersin amacı malzemelerin içyapı ve özellikleri arasındaki önemli ilişkileri vererek
malzemelerin davranışları hakkında genel bir bilgi sunmak. Atom yapısı, katılarda atomik
bağlar, kristal yapı, kusurlar, difüzyon, mekanik özelliklerinin incelenmesi.
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
EEE 2018 ELECTRONİCS (3+0)
Elektroniğin temel kavramları, alternatif akımdan doğru akıma çevrim, doğru akım devre
analizi, transistörler ve uygulamaları, OpAmplar ve uygulama devreleri, sensörler ve ölçme,
dijital elektronikte temel kavramlar, PLC’ler, mikrodenetleyiciler, veri toplama ve
değerlendirme kartları, analog / dijital, dijital / analog çeviriciler
MAK 2022 MUKAVEMET II (3+0)
Simetrik olmayan eğilme. Eksantrik eksenel yüklemelerde genel durum. Eğri eksenli
çubukların eğilmesi. Kirişlerde kayma akımı ve kayma gerilmeleri. Gerilme dönüşümü. Asal
gerilmeler ve maksimum kayma gerilmesi. Mohr çemberi. Akma ve kırılma kriterleri. İçten
basınca maruz ince cidarlı kaplarda gerilmeler. Düzlem şekil değiştirmelerin dönüşümü, Mohr
çemberi, düzlem şekil değiştirmelerin ölçülmesi. Farklı yükler altında gerilmeler.
Transmisyon millerinin dizaynı. İntegrasyon metoduyla kirişlerde çökme hesabı. Momentalan metodu ile kirişlerde çökme hesabi. Kolonlar; Yapıların stabilitesi, Euler formülü,
eksantrik yükleme altında kolonların dizaynı. Enerji metotları. Darbeli yükleme. Castigliano
teoremi, Castigliano teoremi ile kirişlerdeki çökmenin bulunması.
MAK 2024/ MEE 2024 TERMODYNAMICS I
Termodinamik kavramlar ve tanımlar. Saf maddelerin termodinamik özellikleri. İdeal gaz
yasası ve sıkıştırılabilirlik grafiği. Isı ve iş. Termodinamiğin birinci yasasının kapalı ve açık
sistemlere uygulanışı. Carnot çevrimi, ısı makinası, soğutma ve ısı pompası çevrimleri.
Ekserji ve entropi, ekserjetik verim.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri-2014
MAK 2026/MEE2026 FLUID MECHANICS (4+0)
Temel kavramlar ve akışkanların özellikleri. Kapalı sistemler için korunum yasaları, basınç ve
basınç kuvvetleri. Korunum yasalarının açık sistemlere uygulanması, kütlenin ve doğrusal
momentumun korunumu. Korunum yasalarının diferansiyel şekli, Navier-Stokes denklemleri.
Boyut analizi ve benzerlik. Analitik ve deneysel çözümler. Boru içi akış problemleri. Sınır
tabaka yaklaşımı. Akışkanlar mekaniğinde kullanılan ölçüm yöntemleri ve deneysel
ölçümlerde hata analizi.
MAK 2028/MEE2028 ENGINEERING MATHEMATICS (3+0)
Newton-Raphson metoduyla doğrusal olmayan cebirsel denklemlerin çözümü. Lagrange
interpolasyonu. Sayısal integral. Doğrusal denklem takımlarının çözümü. En küçük kareler
yöntemi. Doğrusal diferansiyel denklemlerin ve denklem takımlarının çözümü; Laplace
transformlarıyla analitik çözümler için MatLAB uygulamaları; sayısal çözüm yöntemleri:
Runge-Kutta metodu. Visual BASIC programları ile çözümler.
BEŞİNCİ YARIYIL
MEE 3017 SYSTEM MODELING VE ANALYSIS (3+0)
Mekanik sistemlerin modellenmesindeki temel kavramlar, Mekanik sistemlerin hareket
denkemleri, Mekanik sistemlerinin özdeğerlerinin bilgisayarla bulunması, Mekanik
sistemlerin bilgisayarla modellenmesi, Elektrik sistemleri, Akış ve ısıl sistemlerin
modellenmesi, sistemler arasındaki benzerlikler, Elektromekanik sistemlerin modellenmesi,
Doğrusal sistemler ve transfer fonksiyonu kavramı, Laplace dönüşümü ile diferansiyel
denklem çözümü, Doğrusal sistemlerin farklı girdilere cevabının bulunması, Çok serbestlik
dereceli sistemlerin durum değişkenleri ile analizi, sayısal çözüm yöntemleri, Doğrusal
olmayan sistemlerin hareket denklemleri ve doğrusallaştırma.
MAK 3019 İMAL USULLERİ I (3+0)
Dökümün tarifi ve avantajları, dökümde katılaşma, metal eriyiklerin katılaşmasındaki özel
olaylar. Döküm yöntemleri, kum dökümü, kum dökümünde kalıplama yöntemleri. Kum
dökümünde ergitme ve döküm, kokil döküm, savurma döküm, hassas döküm, sürekli döküm
vb. Döküm bitirme işlemleri, döküm hataları ve kontrolü, dökümde parça tasarımı. Plastik
şekil değişiminin esasları. Plastik şekillendirme yöntemlerine giriş. Haddeleme, dövme,
ekstrüzyon, çubuk ve tel çekme. Plastik sac işleme yöntemleri.
MAK 3025/MEE 3025 MECHANISM (3+0)
Kinematik diyagramlar. Kinematik eleman çiftleri ve serbestlik dereceleri, kinematik
zincirler, eşdeğer mekanizmalar, mekanizmaların serbestlik dereceleri. Ani dönme merkezleri.
Mekanizmaların konum, hız ve ivme analizi. Dişliler ve dişli düzeneklerinin kinematik
analizi. Kamlar ve kam tasarımları.
MAK 3027 MAKİNA TASARIMI I (4+0)
Genel tanımlar. Malzemelerin mekanik özellikleri. Toleranslar ve yüzey düzgünsüzlükleri.
Statik ve yorulma tasarım kriterleri. Ana ve bileşik gerilmeler. Sökülebilir ve sökülemez
bağlantı tasarımı: Kaynak, Perçin, Civata bağlantıları. Vida. Transmisyon civataları. Pim ve
perno bağlantıları. Mil ve göbek bağlantıları. Yaylar.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri-2014
MAK 3031 / MEE 3031 THERMODYNAMICS II ( 3+0)
Entropi üretimi, isentropik işlemler. İsentropik verim. Gaz ve buhar çevrimli ısı makinaları:
Otto ve Diesel çevrimleri, Brayton çevrimi, Rankine çevrimi, ara ısıtma ve ara buhar alma
sistemleri. Soğutma çevrimi. Gaz karışımları ve nemli hava.
MAK 3033 ISI TRANSFERİ (3+0)
Isı transferine giriş. Genel ısı yayılım denklemleri. Sınır ve başlangıç koşullar. Bir ve iki
boyutlu kararlı ısı iletimi. Radyal sistemler. Kanatlı yüzeylerde ısı transferi. Nümerik analiz
(sonlu fark denklemleri). Tümden analiz. Isı taşınımı. Hidrodinamik ve ısıl sınır tabaka.
Laminer ve türbülanslı akım. Dış akım. Boru demeti üzerinde çapraz akım. İç akım.
ALTINCI YARIYIL
MAK 3008 MAKİNA TASARIMI II (4+0)
Destekleme elemanları: Akslar, miller, yataklar. Kritik hız. Hareket ve güç iletim elemanları:
kayış, kasnak mekanizmaları, zincir mekanizmaları, dişli çarklar ve dişli çark sistemleri.
İrtibat elemanları: kavramalar, frenler ve kaplinler.
MAK 3012 ISITMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ (3+0)
Fizyolojik esaslar. Isıl konforun temel prensipleri. Isı kaybı hesabı. Isıtma sistemleri ve
uygulama esasları. Isı tesislerinin tasarım prensipleri. Isıtma sistemlerinde kullanılan
ekipmanlar ve tesisat elemanları. Boru hatlarının hesaplanması. Isıtma tesisatlarının
projelendirme esasları.
MAK 3018 / MEE 3018 DYNAMICS OF MACHINERY
Statik, Newton yasaları, D’Alembert ilkesi; kinetostatik analiz, yatak tepkilerinin hesabı;
sanal işler ilkesi, ani güç girdi-çıktı bağıntısı; pistonlu makina dinamiği, kam dinamiği, dişli
kuvvetleri; dengeleme ilkeleri, dönen kütlelerin dengelenmesi; gidip gelen kütlelerin
dengelenmesi; kol mekanizmalarının dengelenmesi, endüstride dengeleme; sönümlü serbest
titreşim ve süreksiz zorlamalı titreşim analizi; harmonik zorlamalı titreşim analizi, rezonans;
millerin burulma ve eğilme titreşimleri; titreşim yalıtımı ve endüsrideki uygulamaları;
endüstride kullanılan makina dinamiği yazılımları ve uygulamaları.
MAK 3026/ MEE 3026 CONTROL SYSTEMS (3+0)
Kontrol sistemlerine giriş ve otomatik kontrol kavramı, Mühendislik sistemlerinde otomatik
kontrol kavramı, Kontrol devrelerinin sınıflandırılması, Kontrol devrelerinin temel elemanları,
Kontrol elemanlarının tipleri, Kontrolcü tasarım yöntemleri ve kontrol sistemlerinin zaman
davranışları, Kontrol sistemlerinin kararlılık analizi, Kontrol sistemlerinin kararlılık analizi,
Kök yer eğrileri, Kök yer eğrileri ile kontrol sistemi tasarımı, BODE diyagramları ve göreli
kararlılık analizi, Durum değişkenleri ile kontrol
MAK 3028 İMAL USULLERİ II (3+0)
Kaynak işleminin tanımı. Kaynak yöntemlerinin sınıflandırılması ve elektrik ark kaynağı. Ark
fiziği. Kaynak makinaları ve ekipmanları. Kaynak makinalarının ayar ve kumandası.
Elektrodlar, elektrod seçimi. Kaynakta iç yapı, kaynak hataları. Gazaltı kaynağı yöntemleri.
Tozaltı kaynağı yöntemleri. Gaz kaynağı ve basınç kaynağı yöntemleri. Talaşlı imalat.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri-2014
MAK 3030 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALI İSTATİSTİK (3+0)
İstatistiğe giriş, olasılık dağılım fonksiyonları, dağılma ölçüleri, olasılık kavramları, rastgele
değişkenler, teorik dağılımlar, kesikli dağılımlar, sürekli dağılımlar, varsayım, sınama ve
güven aralıkları, korelasyon ve regresyon analizleri, mühendislikte ölçme ve değerlendirme,
ölçme hataları, hata kaynakları, kalibrasyon hataları, veri toplama hataları, bunların
istatistiksel değerlendirmeleri.
YEDİNCİ YARIYIL
MAK 4097 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE ÖLÇÜM VE ANALİZ LAB. (0+2)
Mekanik ve ısıl deneyler, deney tasarım projeleri.
MAK 4099 ARAŞTIRMA PROJESİ (0+4)
Öğrencilerin bilimsel metodu, mekanik veya termal sistemler veya sistem bileşenlerine ilişkin
mühendislik problemlerinin araştırılmasında uygulama becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin
teknik rapor yazma ve sunum yapma becerilerini geliştirmek. Çoğunlukla deneysel olan proje
konuları, proje yöneticisinin danışmanlığında seçilecektir.
SEKİZİNCİ YARIYIL
MAK 4004 MESLEĞE GEÇİŞ (2+0)
Davetli konuşmacılar tarafından makine mühendisliği çalışma alanları hakkında sunum
yapılır.
MAK 4098 BİTİRME PROJESİ (0+6)
Öğrencilerin makine mühendisliğindeki bütünleşik problemleri tanımlama, formüle etme ve
çözme becerilerini geliştirmek ve onlara makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan
teknikleri, hünerleri ve modern araçları kullanma olanağı sağlamak. Projeler, Bölüm öğretim
üyeleri ile görüşülerek seçilir.
SEÇMELİ DERSLER
END 2013 İSTATİSTİK I (3+0)
Temel olasılık ve rastgele değişkenler, özel dağılımlar ve uygulamaları, dağılımlar arasındaki
ilişkiler, rastgele değişkenlerin fonksiyonları, moment üreten fonksiyonlar, rastgele
örnekleme, veri tanımı ve başlıca örneklem dağılımları
END 3022 KALİTE KONTROL (3+0)
Kalitenin temelleri, İstatistiksel kalite kontrol, Değişkenlere göre kontrol kartları, Belirtilere
göre kontrol kartları, Özel durumlar için kontrol kartları, Değişkenlere ve belirtilere göre
kabul örneklemesi planları, Deney tasarımı.
END 3023 ERGONOMİ (3+0)
Ergonominin Tanımı, amacı ve kapsamı / İnsan Vücudunun ergonomik açıdan etüdü /
Mühendislik antropometrisi / İnsan - makina Sistemleri / Çalışma Ortamı faktörleri .
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri-2014
END 4051 ÜRETİM PLANLAMA (3+0)
Kapasite planlama, envanter kontrolu, sıralama ve çizelgeleme yöntemleri
END 4046 YÖNETİM (3+0)
Sendikalar, kamu görevlileri sendikaları, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt.
MAK 4025 OPTİMİZASYON (3+0)
Optimizasyonun tarihsel gelişimi ve mühendislikteki uygulama alanları. Optimizasyon
problemlerinin sınıflandırılması, formülasyonu ve genel matematiksel modelleri. Grafik
yöntem. Klasik optimizasyon teknikleri. Lineer programlama, nonlineer programlama,
geometrik programlama.
MAK 4026 SES VE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ (3+0)
Ses ve gürültünün tanımı. Sese ilişkin temel kavramlar. Ses alanları. Gürültünün
sınıflandırılması. Gürültü ölçümü. Gürültü kontrolunun temel ilkeleri. Endüstriyel gürültü.
Çevresel gürültü. Gürültü kontroluna ilişkin standartlar.
MAK 4028 OTOMASYON VE ROBOTİK (3+0)
Sensörler ve aktuatörler. Servo motorlar ve sürücüleri. DC motorlar ve sürücüleri. Pnömatik
ve hidrolik sistemler. PLC ve PC tabanlı kontrol. Robotların tasarımı, analizi ve kontrolü.
MAK 4029 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (3+0)
Doğrusal programlamaya giriş. Grafiksel çözüm ve optimizasyon. Simplex metodu. Doğrusal
programlamada dualite ve duyarlılık analizi. Ulaştırma modeli ve çeşitli ulaştırma modelleri. Şebeke
modelleri. Stok kontrol modelleri. İleri doğrusal programlama.
MAK 4031 TAKIM TEZGÂHLARI (3+0)
Talaş kaldırma işleminin esasları: Talaş tipleri ve oluşum mekanizmaları. Kesme kuvvetleri
ve güç. Takım ömrü. Talaşlı işlenebilirlik. Takım malzemeleri ve kesme sıvıları. İşleme
zamanları ve bunların hesaplanma prensipleri. Tornalama işlemi, makinaları ve işlem
parametreleri. Frezeleme işlemi, makinaları ve işlem parametreleri. Broşlama, broşlama
makinaları ve takımları. Borlama ve borlama makinaları. Matkaplar ve delme makinaları.
Raybalama. Vida açma. Testere ile kesme. Taşlama, taşlama işlemleri ve makinaları. Bitirme
işlemleri. Talaşlı işlemde tasarım prensipleri. Nümerik ve bilgisayar kontrollü takım
tezgahlarının çalışma prensipleri.
MAK 4032 TAHRİBATSIZ MUAYENE (3+0)
Malzeme test yöntemlerinin sınıflandırılması. Penetrant sıvı yöntemi. Manyetik parçacıklarla
muayene. Kızıl-ötesi ışınlarla muayene. Girdap akımları metodu. Ultrasonik muayene. X ve
gama ışınları ile muayene. Konu ile ilgili bazı kalite kontrol standartları.
MAK 4033 İKLİMLENDİRME (3+0)
İç hava kalitesi. Isıl konfor. İç ve dış ortam tasarım koşulları. Soğutma yükü analizi. Nemli
havanın termodinamik işlemleri (psikrometri). İklimlendirme işlemleri.Yaz ve kış
iklimlendirmesi. Isı geri kazanım sistemleri. Kanal tasarımı ve otomatik kontrol.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri-2014
MAK 4038 BUHAR KAZANLARI (3+0)
Buhar ve güç sistemleri. Buhar kazanı türleri. Buhar kazanı elemanları. Buhar kazanlarında
yakıtlar ve yanma analizi. Buhar kazanlarının ısıl hesapları ve termodinamiği. Buhar
kazanlarında ısıl verim. Baca kaybı.
MAK 4039 YAKITLAR YANMA (3+0)
Yanma reaksiyonları, yanma işleminin birinci ve ikinci yasa çözümlemeleri, kimyasal denge
sabiti ve kimyasal denge, alevler, azot-oksitler ve diğer yanma sonu emisyonlarının oluşumu
ve önlenmesi, sıvı ve gaz yakıcıların tasarım ilkeleri.
MAK 4041 MEKANİK TİTREŞİMLER (3+0)
Titreşimin etkileri. Titreşim kaynakları. Mekanik sistemlerin matematiksel modellenmesi. Tek
serbestlik dereceli sistemler. Harmonik ve periyodik zorlama. Frekans cevap fonksiyonu.
Geçici zorlama. Konvolüsyon integrali. Şok spektrumu. Çok serbestlik dereceli sistemler.
Modal analiz. Titreşim kontrolu. Titreşimlerin ölçülmesi. Titreşim testleri. Arıza teşhisi ve
kestirimci bakım.
MAK 4042 SOĞUTMA MAKİNALARI (3+0)
Soğutkanların tanımı ve özellikleri. Halokarbon ve amonyak soğutuculu sistemler. Salamuralı
ve kademeli soğutma sistemleri. Soğutma yükü hesabı. Soğutma sistemi elemanları:
kondenserler, evaparatörler, soğutma kuleleri.
MAK 4044 GÜNEŞ ENERJİSİ (3+0)
Gök geometrisi ve güneş radyasyonu. Malzemelerin güneş radyasyonuna bağlı radyatif
özellikleri. Düzlemsel güneş kollektörleri teorisi. Performans tayini. Enerji depolama. Güneş
ile sıcak su hazırlama sistemleri. Güneşli ısıtma ve sistem tasarımı.
MAK 4046 KOROZYON (3+0)
Oksitlenme; oksitlenmenin temodinamiği, oksitlenmenin kinetiği, oksitlerin incelenmesi.
Elektrokimyasal korozyon; anot ve katodun tanımı, galvanik piller, anodik çözünme
polarizasyon çeşitleri, korozyon deneylerinde kullanılan düzenekler. Pasiflik. Mekanik
faktörlerden etkilenen korozyon tipleri; gerilmeli korozyon, hidrojen kırılganlığı, yorulmalı
korozyon, diğer korozyon şekilleri. Korozyondan korunma; koruyucuların sınıflandırılması,
katodik koruma, anodik koruma, yüzey hazırlama ve koruyucu kaplamalar, korozyondan
korunmak için tasarım anında dikkat edilmesi gereken hususlar, buhar kazanlarında korozyon
ve temizleme teknikleri, ısı değiştirgeçlerinde korozyon.
MAK 4047 TERMİK TÜRBO MAKİNALARI (3+0)
Lülelerde buhar ve gaz akışı. Doğrusal momentum teoremi. Euler denklemi ve açısal
momentum teoremi. Döner kanatlarda hız üçgenleri. Döner ve sabit kanatlarda akışkanın
durum değişimi. Radyal akışlı kompresörler. Aksiyal akışlı türbinler.
MAK 4048 HİDROLİK MAKİNALAR (3+0)
Hidrolik makinaların sınıflandırılması. Francis, Kaplan, Uskur ve Pelton türbinleri. Aksiyon
ve reaksiyon türbinlerinin karşılaştırılması. Pompalar: Tipleri, Karakteristikleri, Çalışma
eğrileri. Pompaların seri ve paralel bağlanması. Kavitasyon. Özel pompa tipleri.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri-2014
MAK 4049 ÖLÇME VE SİNYAL ANALİZİ (3+0)
Kontrol sistemleri için enstrumantasyon. Sensörler. Op-amplı devreler. Devrelerin ve
mekanik sistemlerin transfer fonksiyonları. Özdegerler. Spektrum. FFT. Laplace transformu
ile impulse ve adım cevapları. Strain ölçümü. Elektrik devreleri ve titresim sistemleri üzerine
lab projeleri.
MAK4051 KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ (3+0)/MEE 4051 INTRODUCTION TO
FRACTURE MECHANICS
Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları. İki ve üç boyutlu gerilme hali. Düzlem gerilme –
düzlem şekil değiştirme halleri. Denge denklemleri. Griffith enerji dengesi. Enerji açığa
çıkma hızı. Irwin ve Orowan’ın Griffith enerji dengesi düzeltmeleri. Lineer elastik ve elastik
plastik kırılma mekaniği tanımları. Gerilme şiddet faktörü. Yükleme modları. Kırılma
tokluğu. Numune tipleri. Çeşitli yükleme modları için alan denklemleri. Çatlak ucu açılma yer
değiştirmesi. J integrali. Yorulma çatlak ilerlemesi.
MAK 4052 DİŞLİ ÇARKLAR (3+0)
Genel dişli kanunu, dişli profilleri. Düz dişli çarklar, helisel dişli çarklar. Dişli çarkların
ölçülmesi, kalite kontrol. Ötelemenin dişli çarklara paylaştırılması. Dişli çarkların üretim
yöntemleri. Alın dişli çarkların mukavemet hesabı. Sonsuz vida mekanizmaları. Konik dişli
mekanizmaları. Dişli çark sistemleri. Dişli sistemlerinde yağlama.
MAK 4055 ENERJİ YÖNETİMİ ESASLARI (3+0)
Temel enerji kavramlar, Enerji talebi ve insanın enerjiye bağımlılığı, Enerji yönetim
sisteminin esasları, Enerji etüdü, Binalarda ısı yalıtımı, Isı geri kazanım sistemleri , Bileşik ısı
güç üretim sistemleri
MAK 4056 JEOTERMAL ISITMA SİSTEMLERİ (3+0)
Jeotermal enerjiye giriş. Jeotermal enerjinin doğrudan ve doğrudan olmayan kullanımı.
Jeotermal bölgesel ısıtma sistemleri, kuyu içi ısı değiştiricileri, sera tasarımı, ısı pompaları.
MAK 4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (3+0)
Tasarım kriterleri, sonlu elemanlar yöntemi, statik analiz, modal analiz, burkulma analizi,
yorulma analizi, doğrusal olmayan analiz, düşme analizi, montaj.
MAK 4064 SAYISAL KONTROLLÜ TEZGAHLAR (3+0)
CNC tezgahlar hakkında genel bilgiler, Kontrol panoları, CNC yatay ve düşey işlem
merkezlerinde programlama prensipleri, Yatay ve Düşey Torna tezgahlarının programlama
prensipleri.
MAK 4065 ASANSÖR TEKNOLOJİLERİ (3+0)
Asansör sistemleri, EN 81-1/2 standartları, asansör uygulama projesi, asansör elektriği,
yürüyen merdivenler.
MAK 4066 KOL MEKANİZMALARININ SENTEZİ (3+0)
Mekanizma sentezine giriş. Dört kol mekanizmaların 2, 3 ve 4 pozisyon analizlerinin grafik
ve analitik yöntemlerle incelenmesi. Transmisyon açı problemi.
MAK 4070 DENEYSEL MEKANİK (3+0)
İzotropik malzemelerde mekanik özellikleri. Strengeçler. Kompozit malzemelerde mekanik
özellikler. Darbe deneyleri. Sertlik deneyleri.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri-2014
MAK 4072 PLASTİK TEKNOLOJİLERİ (3+0)
Plastik hammaddeler hakkında genel bilgilendirme (termoplastik, terrmoset ve elastomerler),
plastiklere katılan katkı maddelerinin tanımı, hammadde hazırlama, plastikler ile ilgili test
yöntemlerinin tanımlanması. Plastik şekil verme prosesleri (enjeksiyon, ekstrüzyon, ısıl
şekillendirme) ve bu prosesler ile ilgili hataların tanımı ve oluşum nedenleri. Plastik parça
tasarım kriterleri, enjeksiyon kalıp tasarım ve üretim aşamalarının (kalıp çekirdeği, yolluk
seçimi, soğutma ve itici sistemleri) irdelenmesi. Plastik parçaların kaynak ile birleştirilmesi
(ultrasonik, sıcak plaka ve gaz kaynağı) ve bunlar ile ilgili temel proses - tasarım ilkeleri.
MAK 4073 SONLU FARKLARA GİRİŞ (3+0)
Isı transfer mekanizmalarının sayısal çözümleri, sonlu fark ve sonlu hacim metotlarının
anlatılması. Kararlı ve geçici rejimde ısı transferi problemlerinin Matlab ve bilgisayar destekli
çözümü. İleri sayısal metotlar. Sonlu hacim metodunu kullanan bir paket program ile ısı
transferi problemlerinin sayısal analizi. Akış problemlerinin sayısal analizi. Bir ısıl sistemin
tasarımı.
MAK 4074 MEKATRONIK (3+0)
Ölçme Tekniği , Temel Elektriksel Ölçümler, Doğru ve Alternatif Akımın Temel Kavramları,
Kinematik Analiz, Osiloskop Kullanımı Temel Elektronik Elemanlar, Kontrol Birimleri / PLC
/ PIC/ HMI, Sensörler, Alternatif Akım Motorlarının Temelleri, Tipleri ve Alternatörler,
Motor Seçimi, Doğru Akım Motorları (Fırçalı / Fırçasız), Servo Motorlar, Hidrolik Pnömatik
Pompalar / Valfler, Hidrolik Pnömatik Pistonlar / Motorlar, Mikrodenetleyici Programlama,
Mobil Robotlar ve Telemetri Sistemleri, Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları
MAK 4075 ELEKTRIKSEL OTOMASYON TEKNIĞI (3+0)
Kapalı Devre Kontrol, Analog - Dijital, Ölçme Aletleri, AC / DC Kavramları, Aktüvatörler,
Sensörler, Kontrol Üniteleri, Temel Elektrik Bilgisi / Panolar ve Kompanzasyon, Mantık
Devreleri, PIC Programlama, PLC ve HMI Programlama, OpAmplar, Bilgisayar Destekli
Devre Tasarımı ve Basma Teknikleri, Hidrolik ve Pnömatik, Elektrik Motorları ve Sürücüleri
Modern Kontrol Teknikleri, Fotovoltaikler ve Rüzgâr Türbinleri, Kablosuz İletişim ve
Telemetri.
MAK 4076 PNÖMATİK VE HİDROLİK SİSTEMLER (3+0)
Hidrolik ve pnömatik devre elemanları. Basınç kayıplarının hesaplanması. Devrelerin
bilgisayarla analizi. Laboratuar çalışmaları. PLC lerle otomasyon. Servo sistemler.
MAK 4077 KESTİRİMCİ BAKIM ESASLARI VE TEK. (3+0)
Makinelerin durumlarının izlenmesine giriş. Dönen makinalarda meydana gelen arızaların
tespiti için kullanılan titreşime dayalı yöntemlerin uygulamaları. Ayrıca, bir mekanik hata
simülatorü deney düzeneğinde toplanan titreşim datasının öğrenciye hata tanıtımını sağlayan
bir laboratuar kısmı olacaktır.
MAK 4078 KALDIRMA MAKİNALARI (3+0)
Krenlerin hesap yöntemleri. Dolu gövdeli, kafes kirişli sistemlerin hesapları. Krenlerin
tasarım detayları. Ayaklı krenler. Konsol ve duvar krenleri. Sütunlu döner krenler. Derrik
krenler. Sabit sütunlu döner krenler. Döner diskli kren.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri-2014
MAK 4079 İLERİ MAKİNA KONSTRÜKSİYONU (3+0)
Makina tasarımının kuralları. Döküm, kaynak, dövme ve saç parçaların tasarım prensipleri.
İmalat yöntemleri. Montaj ve transport yönünden tasarım. Yataklama yönünden
şekillendirme. Sızdırmazlık. Konstrüktif örneklerin incelenmesi.
MAK 4080 ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARLA BİLG. DES. MÜH. (3+0)
Bilgisayar Destekli Mühendisliğe Giriş ve Önemi, Bilgisayar Destekli Mühendislik
Çalışmaları için Yol Haritası, Elastik Gerilme Analizleri, Elasto-plastik Gerilme analizleri,
Sıcaklık Faktörü, Kararlı Rejim Isıl Analizleri, Zamana Bağlı Isıl Analizleri, Titreşim
Analizleri, Yorulma Analizleri
MAK 4081 TRANSPORT TEKNİĞİ (3+0)
Kaldırma ve iletme makinalarının elemanları: Halatlar, kancalar, zincirler, makaralar,
tanburlar, frenler, elektrik motorları. Lastik, tel ve çelik uzuvlu bantlı ileticiler. Elevatörler.
Kazıyıcı ileticiler. Helezon ileticiler. Zincirli tekne ileticileri. Dolaşan ileticiler. Makaralı ve
tekerlekli ileticiler. Titreşimli ileticiler. Pnömatik ileticiler.
MAK 4082 KOMPOZİT ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ (3+0)
Kompozit malzemelere giriş. Kompozit malzeme teorisi. Matris ve takviye malzemeleri.
Üretim için tasarım parametreleri ve üretim yönteminin tayini, üretim yöntemlerine giriş.
Elle/otomatik laminasyon yöntemi, elle/otomatik spreyleme yöntemi, vakumlu paketleme,
vakum destekli reçine infüzyonu yöntemleri, otoklav yöntemi, iplik sarma yöntemi, çekme
(pultrüzyon) yöntemi, reçine transferiyle kalıplama (RTM), sandviç kompozit yapıların
üretimi, ısıl şekillendirme yöntemi, presli kalıplama, ekstrüzyon ve diğer yöntemler.
MAK 4083 KAYNAK TEKNİĞİ (3+0)
İnce taneli yüksek mukavemetli çeliklerin kaynağı, dökme demirlerin kaynağı, tamir bakım
kaynağı, paslanmaz çeliklerin kaynağı, soğuğa dayanıklı çeliklerin kaynağı, sıcağa dayanıklı
malzemelerin kaynağı, kaynakçı testi, yöntem testi, uyum testi, TTT diyagramları, CT
diyagramları, lehimleri.
MAK 4084 MOTORLU TAŞITLARIN YAPI ELEMANLARI (3+0)
Tekerlekler. Tahrik elemanları. Tekerlek askı sistemleri: Tekerlek askıları, yaylanma,
sönümleme. Fren sistemleri, fren kuvveti dağılımı, blokaj engelleyiciler. Direksiyon sistemi:
direksiyon geometrisi-dişli kutuları-kuvvetlendiriciler. Karoseri.
MAK 4085 SONLU ELEMANLARA GİRİŞ (3+0)
Sonlu elemanlar metodu karmaşık problemlerin daha basit alt problemlere ayrılarak her
birinin kendi içinde çözülmesiyle tam çözümün bulunduğu nümerik bir metottur. Çözüm
yöntemindeki adımlar şunlardır: Cismin sonlu elemanlara bölünmesi, şekil (interpolasyon)
fonksiyonlarının seçimi, eleman ve sistem direngenlik matrislerinin hesaplanması, sisteme
etki eden kuvvetlerin hesaplanması, sınır şartlarının belirlenmesi ve sistem denklemlerinin
çözümü.
MAK 4086 MOTORLAR (3+0)
Motorların sınıflandırılması. Motor çevrimleri, karakteristikleri ve verimleri. Yakıtlar,
vuruntu olayı, yağlar, karışımın oluşumu, karbüratörler. Benzin püskürtmeli motorlar. Otto
motorlarda ateşleme, yanma teorisi. Dolgu değişimi. Dizel motorlar. Doldurmalı motorlar ve
davranışları. Egzos gazı problemleri (emisyonlar). Gürültü, koku. Motor parçaları, görevleri
ve konstrüksiyonları.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri-2014
MAK 4087 KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİ (3+0)
Kompozit malzemelere giriş; matris ve takviye malzemeleri, uygulama alanları. Kompozit
malzemelerin sınıflandırılması ve üretim yöntemleri. Kompozit bir tabakanın makro
mekaniği: gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, hasar sebepleri (çevresel etkiler, yorulma,
darbeli yükler), hasar kriterleri ve örnek problemler. Kompozit bir tabakanın mikro mekaniği.
Tabakalı kompozit malzemelerin makro mekaniği: rijitlik matrislerinin hesabı (A,B,D),
gerilme hesaplamaları ve örnek problemler. Kompozit malzemelerin karakterizasyonu;
numune hazırlama, ölçüm cihaz ve aparatları, çekme ve basma testleri, kayma testleri, eğilme
testleri. Tasarım kriterleri, basit bir kompozit yapının tasarımı ve laminasyon planının
oluşturulması. Sonlu eleman programları ile örnek bir kompozit yapının tasarım.
MAK 4088 ISI TRANSFERİ II (3+0)
Taşınıma giriş. Dış akım, iç akım. Doğal taşınım. Kaynama ve yoğuşma. Işınım: işlemler ve
özellikler. İki yüzey arasında ışınımla olan ısı transferi.
MAK 4089 MOTORLU TAŞITLARIN TEMEL ESASLARI (3+0)
Araca etkiyen kuvvetler: güç dağılımı, tekerlek kuvvetleri, hava direnci, yokuş ve ivme
direnci, kuvvet iletiminin sınırları, fren kuvvetleri, viraj hareketi ve devrilme. Tahrik
makinaları: Otto ve Dizel motorları, özel tasarımlar, pistonlu makinalar, gaz türbinleri,
elektrikli tahrik, hibrid tahrik sistemleri. Hız ve moment konvertörleri: kavramalar, mekanik
ve hidrolik vites kutuları. Hareket gücü diyagramları. Fren sistemleri.
MAK 4091 TRAFİK KAZALARININ ANALİZİ (3+0)
Trafik kazalarının tespiti ve tespit tutanağı. Kaza izleri ve yorumlanması. Kaza verilerinin
toplanması. Çarpışan araçların hızlarının hesaplanması. Çarpışma yerinin tespiti. Kazadan
kaçınabilirlik gözlemleri. Zaman-yol diagramı.
MAK 4093 ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİ (3+0)
Isı değiştirgeçlerinin sınıflandırılması. Toplam ısı transferi katsayısı. Toplam ısı transferi
katsayısında kanat parametrelerinin etkisi. Logaritmik ortalama sıcaklık farkı. Düzeltme
faktörleri. Etkinlik. Delaware metodu. Akışkanlardan birinin faz değiştirmesi durumunda ısı
değiştirgeci tasarımı. Kondenser ve evaparatör tasarım ilkeleri.
MAK 4095 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II (3+0)
Sınır tabaka kavramı. Türbülanslı akışta sınır tabaka ve hız dağılımı. Hareketli bir akışkan
içerisindeki cisimlerde sürüklenme, Stokes kanunu, akışkanın sıkıştırılabilirliğinin
sürüklenmeye etkisi. Navier-Stokes denklemleri. Potansiyel akımlar. Boyut analizi.
Sıkıştırılabilir akımlar.
MMZ 3002 PLASTİK ŞEKİLLENDİRME (3+0)
Plastik deformasyonda gerilme şekil değiştirme ilişkileri, plastik deformasyonun temel
ilkeleri, plastik deformasyonu etkileyen faktörler, plastik şekil verme işlemlerinde kullanılan
tav fırınları, dövme, haddeleme, ekstrüzyon, tel çekme, boru üretimi, metalik sacları
şekillendirme yöntemleri.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri-2014
Download

TR - Makina Mühendisliği - Dokuz Eylül Üniversitesi