İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri (%100 İngilizce)
ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I - AKTS 2 (2-0)2
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı (XIX Yüyıl). Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet,
Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris
Konferansı, M. Kemal´in Samsun´a çıkışı ve Anadolu´daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler,
Mebusan Meclisi´nin Açılışı, TBMM´nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu.
CHEM 101 KİMYA - AKTS 4 (3-0)3
Madde ve özellikleri, Atomun yapısı ve özellikleri, Periyodik tablo ve özellikleri, Mol kavramı, Kimyasal
bileşiklerin çeşitleri, isimlendirilmeleri ve formülleri, Kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar, Sulu
çözeltilerde kimyasal reaksiyonlar, Çökelme reaksiyonları, asit baz reaksiyonları, indirgenme
yükseltgenme reaksiyonları, Gazların özellikleri, Gaz basınç hesaplamaları, Gaz kanunları, Termokimya,
ısi ve iş.
CIV 101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ - AKTS 3 (2-0)2
Temel tanımlar: Bilim, teknoloji, bilim adamı, teknoloji uzmanı, mühendislik ve mühendis. Mühendisliğin
tarihsel gelişimi, mühendislik bilimi ve mühendislik eğitimi. İnşaat mühendisliğinin alt dalları: Yapı
mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliği, geoteknik mühendisliği,su kaynakları, yapı
işletmesi. Mühendislik etiği ve inşaat mühendisliğinde etik ilkeler.
CIV 103 TEKNİK RESİM - AKTS 4 (2-2)3
Bir İletişim yolu olarak teknik resim. Çizim ekipmanı, çizgi çeşitleri. Geometrik nesnelerin çizimleri.
İzdüşümler ve görünüş çıkarma. Perspektif (aksonometrik, eğik) görünüşler. İsometrik izdüşümler ve
çizimler. Kesit alma ve kesit görünüşler. Ölçek ve ölçülendirme. İnşaat mühendisliğine örnek çizimler.
ENGL 101 İNGİLİZCE I - AKTS 4 (2-0)2
Bu ders orta üstü seviyede metinlerin okunup analiz edilmesini ve çeşitli alanlarda yeni kelimelerin
öğrenilmesini içerir.
MATH 111 MATEMATİK I - AKTS 5 (4-0)4
Sayıların sınıflandırılması, temel fonksiyonlar, Rolle ve ortalama değer teoremleri ve uygulamaları,
dışbükeylik, maksimum ve minimum, belirsiz formlar, limit, süreklilik ve türev, türevin geometrik ve
fiziksel yorumu, türevler üzerine teoremler, türev uygulamaları, fonksiyonların türevleri, L'hopital kuralı,
uç değerler, grafik çizimi, belirli integral ve uygulamaları, belirsiz integral ve transandantal fonksiyonlar,
integral alma teknikleri.
PHY 101 FİZİK I - AKTS 6 (3-2)4
Birimler ve vektörler. Bir boyutta hareket, iki ve üç boyutta hareket. Genel çekim yasası. İş ve enerji,
enerjinin dönüşümü. Momentum ve itme. Dönmenin hareketi. Periyodik hareket.
TDL 101 TÜRK DİLİ I - AKTS 2 (2-0)2
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller
arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin
okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım
biçimleri; resmî yazışmalar.
ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II - AKTS 2 (2-0)2
Siyasi alanda yapılan devrimler. Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri. Hukuk
alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 19231938 döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası.
CIV 102 STATİK - AKTS 3 (3-0)3
Mekanik kavramı ve temel kavramlar. Maddesel noktaların statiği. Rijid cisimler. Eşdeğer kuvvet
sistemleri. Rijit cisimlerin dengesi, düzlem kuvvetler sistemlerinin dengesi. Tekil kuvvet ve yayılı yükler.
Ağırlık merkezleri. Kafes sistemleri (düğüm noktası ve kesme yöntemi). Sürtünme. İç kuvvetler. Kesme
kuvveti ve eğilme momentleri hesap ve çizimleri. Atalet Momentleri.
CIV 104 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - AKTS 4 (1-2)2
AutoCAD çalışma alanı ve ara yüzü, AutoCAD de temel çizim, düzenleme ve görüntüleme araçları, Layer,
stil ve şablon kullanımı, Yazı, tarama ve boyutlandırma.
CIV 106 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA - AKTS 4 (2-2)3
Temel Matlab kavramı. Değişkenleri girme ve alma. Verilerin kaydedilmesi ve yüklenmesi. Matrisler,
işlemler ve temel Matlab fonksiyonları. Şekiller, grafikler ve grafik çizdirme. Tekrarlı ve koşullu yürütme.
Örnek veriye uygun model atanması
ENGL 102 İNGİLİZCE II - AKTS 4 (2-0)2
Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedeir. Orta üstü seviyede metinlerin okunup analiz
edilmesini ve çeşitli alanlarda yeni kelimelerin öğrenilmesini içerir.
MATH 112 MATEMATİK II - AKTS 5 (4-0)4
İntegrallerle alan ve hacim hesaplamaları, seriler ve diziler, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri,
binom serileri, vektörler ve uzay geometrisi, vektör değerli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonlar,
kısmi türevler, iki katlı integraller, üç katlı integraller, eğri ve yüzey integralleri.
PHY 104 ENGINEERING PHYSICS - AKTS 6 (3-0)3
Elektrik alan. Gauss Kanunu. Elektrik potansiyel. Kapasitans ve dielektrik. Akım ve direnç. Doğru akım
devreleri. Manyetik alanlar. Faraday Kanunları.
TDL 102 TÜRK DİLİ II - AKTS 2 (2-0)2
Yazılı anlatım türlerinin örneklerle anlatılması; bilimsel araştırma yöntemleri; sözlü anlatım türlerinin
örneklerle anlatılması, sözlü sunumlar.
CIV 201 MUKAVEMET I - AKTS 6 (3-0)3
Katı cisim mekaniğine giriş. Eşdeğer kuvvet sistemleri: Moment, Moment çifti ve bileşke moment
kavramları. Denge: Serbest cisim diyagramı; denge denklemleri. Kesme ve integrasyon yöntemleriyle
kesme kuvveti ve moment diyagramlarının oluşturulması. Enkesit özellikleri: alan momenti ve ağırlık
merkezi; atalet momenti; asal doğrultular. Burulma.
CIV 203 MALZEME BİLİMİ - AKTS 6 (3-0)3
Malzemelerin atomik yapısı ve atomik yapıya göre malzemelerin sınıflandırılması. Atomlar arası bağlar.
Katı malzmelerin kristal yapısı. Atomsal düzensizlikler. Mühendislik malzemelerinin temel özellikleri
(mekanik özellikler, elastik sabitler, sertlik). Viskozite ve viskoelastisite. Reolojik modeller (Kelvin,
Maxwell, Burger). Sünme ve yorulma. Malzemelerin termal özellikleri.
CIV 205 DİNAMİK - AKTS 5 (3-0)3
Maddesel noktaların kinetik ve kinematiği. Maddesel noktalar üzerinde iş ve enerji prensibi
uygulamaları. Maddesel noktalar üzerinde itme ve momentum uygulamaları. Rijit cismin düzlemsel
kinematiği ve kinetiği. Rijit cisimlerde iş ve enerji prensipleri uygulamaları. Rijit cisimlerde itme ve
momentum uygulamaları.
CIV 207 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ - AKTS 4 (2-0)2
Kayaçlar ve özellikleri. Gerilme ve şekil değiştirme. Madenler ve katmanlar. Zeminlerin mühendislik
özellikleri. Killi malzemeler ve konsolidasyon oturması.
IND 201 EKONOMİYE GİRİŞ - AKTS 4 (3-0)3
Mikroekonomi: arz-talep, tüketici ve firma dengesi, piyasa türleri. Makroekonomi: ulusal gelir, işsizlik,
enflasyon ve para.
MATH 201 LİNEER CEBİR VE DİFERANSİYEL DENKLEMLER - AKTS 5 (4-0)4
Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Sistemler,
Matris İşlemleri, Vektör Uzayları, İkinci Dereceden Denklemler, Homojen ve Homojen Olmayan
Denklemler, Özdeğer ve Özvektörler, Laplace Dönüşüm Metodları, Kuvvet Serileri Yöntemi.
CIV 202 MUKAVEMET II - AKTS 6 (3-0)3
Eğilme momenti ile birlikte normal kuvvet etkisi altında bileşik eğilme durumları. Eksantrik normal
kuvvet etkisi altında çekmeye dayanıklı olmayan malzemeler. Kesme kuvvetiyle moment etkisinin bir
arada olduğu durumda gerilme ve birim şekil değiştirmelerin belirlenmesi. Kesme kuvveti ve moment
etkisi durumlarında tasarım. Asal gerilme doğrultuları. Farklı yöntemlerle elastik eğri çalışmaları.
Hiperstatik sistem analizleri. Burulmasal eğilme. Enerji yöntemleri. Elastik stabilite.
CIV 204 YAPI MALZEMELERİ - AKTS 6 (2-2)3
Bağlayıcı malzemeler: alçı, kireç, puzolanlar. Portland çimentosu: üretim, fiziksel ve mekanik özellikler.
Agregalar: özellikler ve testler. Beton: dayanımı etkileyen faktörler. Taze betonun özellikleri, karışım
hesabı, beton üretimi. Sertleşmiş betonun özellikleri. Özel beton türleri. Metaller ve alaşımlar. Çelik,
demir-karbon faz diyagramları. Sıcak işleme. Dökme demir. Kagir yapılar. Seramikler, camlar. Plastikler.
Ahşaplar.
CIV 208 TOPOĞRAFYA - AKTS 5 (2-2)3
Tarifler. Hatalar. Uzunluk ve açı ölçmeleri. Temel ödevler. Poligonasyon. Alan ölçmeleri. Nivelman.
Takeometri. Tesviye eğrilerinin çizim ve özellikleri. Araziye uygulama.
MATH 210 OLASILIK VE İSTATİSTİK - AKTS 4 (3-0)3
Olasılık ve temel kavramlar, rastgele değişkenler, ortalama, varyans ve kovaryans, marjinal dağılım, şartlı
dağılım, temel olasılık dağılımları, büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi, örnekleme ve tanımsal
istatistik, tahmin teoremine giriş, ençok olabilirlik yöntemi ve momentler, basit doğrusal regresyon ve
korelasyon, varyans analizi, aralık tahminleri, hipotez testleri, iki anakütle problemleri.
MATH 212 SAYISAL ANALİZ - AKTS 5 (4-0)4
Matematiksel modelleme. Basit sabit noktalı iterasyon. Newton-Raphson yöntemi. Sekant yöntemi.
Polinom kökleri. Gauss eleme, Gauss-Seidel. En küçük kareler yöntemi. İnterpolasyon. Eğri uydurma.
Sayısal integrasyon. Sayısal diferansiyelleme. Runge-Kutta yöntemleri. Sınır-değer ve özdeğer
problemleri. Sonlu farklar yöntemi.
CIV 298 YAZ STAJI I - AKTS 4 (0-0)0
Yaz stajında kabul edilebilecek konular: * Ölçme işleri. * Kalite kontrol işleri (kontrollük hizmetleri, beton,
çelik gibi yapı malzemeleri kalite kontrolü). * Hidrolik yapı inşaatları (baraj, kanalizasyon sistemi, sulama
sistemleri vb.). * Her türlü ulaştırma işleri (yol, köprü, havaalanı, tünel, istinat yapısı, sinyalizasyon ve
trafik güvenliği çalışmaları ve inşaatları). * Her türlü konut (apartman, müstakil ev, hastane, okul, cezaevi
vb.) projelendirme ve yapım işleri. * Geoteknik uygulamaları (zemin iyileştirme, kazık, stabilite işleri vb.).
* Hazır beton üretimi (üretim, kalite kontrol vb. agrega işleri). * Her türlü inşaat mühendisliği projesinin
(altyapı işleri dahil) hakediş ve maliyet işlemleri, iş planları hazırlanması ve iş güvenliği uygulamaları. *
Her türlü mühendislik projesinin tasarım veya uygulama çalışmaları.
CIV 301 YAPI STATİĞİ I - AKTS 5 (3-0)3
Giriş, yapı sistemlerinin sınıflandırılması. Yükler, varsayımlar ve basitleştirmeler. Kuvvetler, kuvvet
sistemleri, reaksiyonlar, denge ve iç kuvvet denklemleri. İzostatik düzlem sistemler. İzostatik düzlem
kafes sistemler. Hareketli yük etkisi altındaki izostatik sistemlerin analizi ve tesir çizgisi kavramı
CIV 303 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ - AKTS 5 (3-0)3
Akışkanlar mekaniğinde temel kavramlar. Sıvıların özellikleri. Durgun haldeki akışkanlar. Hareket
halindeki akışkanlar. Boyut analizi kavramı.
CIV 305 BETONARME I - AKTS 6 (4-0)4
Betonarme taşıyıcı formlar, yükler, mukavemet. Betonun çekme dayanımı. Betonarme demiri. Basınç ve
çekme etkisi altındaki dikdörtgen kiriş kesitlerinin betonarme tasarımı. Çeşitli kiriş kesitlerin hesabı.
Kirişte kesmeli eğilme ve kayma donatısı hesabı. Eksenel yük durumunda kayma tasarımı. Kolon, kiriş ve
döşeme sistemlerinin betonarme tasarımı. Türk betonarme tasarımı standartlarına giriş.
CIV 307 ZEMİN MÜHENDİSLİĞİ I - AKTS 6 (3-2)4
Zeminlerin endis özellikleri ve sınıflandırılması ve Yapısı. Hidrolik özellikler, Permeabilite ve ölçümü,
Kılcallık. Zeminlerde gerilmeler. Zeminlerin gerilme şekil değiştirme ilişkileri. Zeminlerde gerilme
dağılımı. Zemin deneyleri.
CIV 311 ÇELİK YAPILAR I - AKTS 6 (3-0)3
Çelik özellikleri. Yapısal yüklerin taşınmasında çelik elemanların tasarım prosedürleri. Yapısal çelik
elamanların davranışı. Emniyet gerilmesi tasarımı. Yük dayanım katsayıları tasarımı. Çekme elemanları,
basınç elemanları, eğilme elemanları. Bileşik yük etkisine maruz bırakılmış elemanlar. Basit ve eksantrik
çelik birleşimleri.
CIV 302 YAPI STATİĞİ II - AKTS 5 (3-0)3
Hiperstatik yapıların klasik analiz metotları. Klasik yapı teorisinin matris formülasyonu ile mühendislik
yapılarının analizinde bilgisayar kodlarının geliştirilmesi, doğrudan rijitlik formülasyonu sayesinde üretim
tipi yapısal analiz programları.
CIV 304 HİDROLİK - AKTS 5 (2-2)3
Akışkanların özellikleri. Kütle korunum prensibi, momentum, enerji ve ilgili denklemleri, potansiyel akış,
momentum uygulamaları ve Bernoulli denklemi. Laminer ve türbülanslı akış, borularda akış, boru
şebekeleri. Sınır tabakası kavramı. Üniform akış, kritik akış ve kanallarda tedrici değişen akış. Özgül enerji
kavramı, hidrolik sıçrama. Daldırılmış cisimlerdeki kuvvetler; kanallarda, tanklarda ve borularda akış
ölçümleri.
CIV 306 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ I - AKTS 5 (3-2)4
Giriş ve temel kavramlar. Yolu kullananların özellikleri. Taşıt hareketleri. Karayolu trafiğinin özellikleri.
Yolların kapasitesi. Yolun geometrik özellikleri ve standartların seçimi. Güzergâh araştırması. Yatay
kurbalar ve dever. Geçiş (birleştirme) eğrileri. Boykesit ve düşey kurba. Kent yollarının planlanması.
Kavşaklar. Karayolunda drenaj.
CIV 310 TEMEL MÜHENDİSLİĞİ - AKTS 3 (3-0)3
Zemin etüdleri. Toprak basıncı teorileri. Dayanma yapıları, istinat duvarları ve palplanslar. Temel
çukurlarının korunması ve destekleme sistemleri. Temel zemini ıslahı. Şevlerin stabilitesi. Yüzeysel ve
derin temeller, kazıklı temeller.
CIV 312 BETONARME II - AKTS 3 (3-0)3
Döşemeler (bir ve iki doğrultuda çalış an kirişli ve dişli döşemeler, kirişsiz döşemeler). Kolonların
konstrüksiyon esaslar ve önboyutlandırılması. Merdivenler. Betonarme yapıların rüzgar ve deprem
etkilerine göre hesabı. Temeller (tekil, bir ve iki doğrultuda sürekli, radye ve kazık temeller). Bir binanın
betonarme projesinin yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak hazırlanması: Taşıyıcı sistem seçimi,
döşeme, kiriş, kolon, merdiven ve temel hesapları, bunlara ilişkin kalıp – donatI planları, kesit detayları
ve aplikasyon planlarının çizimi, metraj.
CIV 398 YAZ STAJI II - AKTS 4 (0-0)0
Yaz stajında kabul edilebilecek konular: * Ölçme işleri. * Kalite kontrol işleri (kontrollük hizmetleri, beton,
çelik gibi yapı malzemeleri kalite kontrolü). * Hidrolik yapı inşaatları (baraj, kanalizasyon sistemi, sulama
sistemleri vb.). * Her türlü ulaştırma işleri (yol, köprü, havaalanı, tünel, istinat yapısı, sinyalizasyon ve
trafik güvenliği çalışmaları ve inşaatları) * Her türlü konut (apartman, müstakil ev, hastane, okul, cezaevi
vb.) projelendirme ve yapım işleri. * Geoteknik uygulamaları (zemin iyileştirme, kazık, stabilite işleri vb.)
* Hazır beton üretimi (üretim, kalite kontrol vb. agrega işleri) * Her türlü inşaat mühendisliği projesinin
(altyapı işleri dahil) hakediş ve maliyet işlemleri, iş planları hazırlanması ve iş güvenliği uygulamaları. *
Her türlü mühendislik projesinin tasarım veya uygulama çalışmaları.
CIV 314 YAPI İŞLETMESİ - AKTS 5 (3-0)3
Yapı işletmesinin temelleri. İhale kanunu. İnşaat sektörünün yapısal analizi, Şirket ve şantiye
organizasyonları. İnşaatta şebeke planlama teknikleri, CPM, PERT ve Monte Carlo Simülasyon teknikleri
ve uygulamaları. Kritik yol, bolluk kavramları ve uygulama anlamları. Least-Cost Planlama. İstihkaklar ve
CPM. Tanımlar, Yapıların Yatırım İçindeki Yeri, Kalite Tabanı, Yapının Maliyetini Etkileyen ve Kalitesini
Oluşturan Öğeler, Yapı İle İlgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Standart ve Şartnameler, Yapı Oluşum Süreci
Evreleri, Girişim Evresindeki, Tasarım Evresindeki, Uygulama Evresindeki Eylemler, Kalite kontrolü,
Geçici, Kesin Kabuller.
CIV 402 BİTİRME PROJESİ - AKTS 8 (0-6)3
İnşaat mühendisliğinin ana uygulama alanlarından birinde profesyonel bir çalışma yapılmasını kapsar.
Bireysel ya da takım çalışması olarak bir öğretim elemanı yönetiminde yapılır. Çalışılacak konu, farklı ana
bilim dallarındaki öğretim elemanları tarafından önerilen proje konuları ile öğrenci tercihlerinin
eşleştirilmesi yoluyla belirlenir. İlgili konuda lisans öğrenimi boyunca elde edilmiş teorik bilgiler
uygulamadaki iş ve yöntemler dâhilinde değerlendirilir. Belirlenmiş hedeflere/çıktılara yönelik yoğun bir
çalışma beklenir. Yapılan çalışma ve elde edilen sonuçların yazılı ve sözlü olarak sunulması gereklidir.
Teknik Seçmeli Dersler
CIV 411 İLERİ BETONARME - AKTS 5 (3-0)3
Betonarme kirişlerde burulma. Narin kolonlar. Yapısal duvarlar. Tek ve çift yönlü döşemeler. Döşeme
sehimi.Temeller. Betonarme yapıların ve elemanların sismik davranışı.
CIV 412 ÇELİK YAPILAR II - AKTS 5 (3-0)3
Kompozit çelik elemanının tasarımı. Çelik yapı tasarımı. Çelik yapıların depreme dayanıklı tasarımı. Sünek
yapı tasarımına giriş.
CIV 413 YAPI DİNAMİĞİNE GİRİŞ - AKTS 5 (3-0)3
Yapıların dinamik dengesi. Tek serbestlik dereceli sistemin dinamik etki altında tepkisi: Serbest titreşim,
harmonik yük, ani yük ve deprem yükü. Tepki spektrumu. Çok serbestlik dereceli sistemin tepkisi.
Yapıların sismik davranışı ve yapı şartnamelerinin oluştuğu temel
CIV 414 YAPI MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - AKTS 5 (3-0)3
Bir sayısal analiz aracı olarak sonlu elemanlar yöntemine genel bakış. Sayısal integrasyon, parametrik
geometri ve integral formulasyonlarının incelenmesi; temel teorik yaklaşımlar. MATLAB´da örnek sonlu
eleman analizi uygulaması. (Öğrenciler, mezuniyet sonrası kullanmaları gerekebilecek ticari sonlu eleman
çözüm yazılımlarına aşinalık kazanacaklardır.)
CIV 415 İLERİ BETON TEKNOLOJİLERİ - AKTS 5 (3-0)3
Betonu oluşturan malzemelerin (çimento, su, agregalar, kimyasal ve mineral katkılar) genel özellikleri.
Taze betonun özellikleri. Dayanım gelişimi ve dayanımla ilgili özellikler. Elastisite, rötre, sünme.
Durabilite kavramı: betonun boşluk yapısı ve taşınım mekanizmaları. Beton karışım hesabı. Sıcak ve
soğuk havada beton dökümü. Hazır beton ve betonda kalite kontrolü. Çimentolu ileri malzemeler.
CIV 416 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ - AKTS 5 (3-0)3
Sismoloji. Kuvvetli yer hareketi. Depremlerde yerel zemin koşullarının etkisi. Tasarım depremleri.
CIV 418 BETONARME YAPILARIN TASARIMI - AKTS 7 (2-2)3
Beton ve betonarme özellikleri. Hizmet amacı ve taşıma limiti analizine dayalı tasarım. Yapı bileşenlerinin
tasarımı ve çizimi. CIV 305 ve CIV 411 derslerinde öğretilen konuların bütünleşik olarak uygulanmasına
yönelik örnek bir betonarme yapı tasarım projesi.
CIV 417 ÇELİK YAPILARIN TASARIMI - AKTS 7 (2-2)3
Genel bakış ve temel kavramlar. Yapı çeliği. Çekme, basınç ve eğilmeye bağlı tasarım. Kesitlerin plastik
davranışı. Şartnameler, yükler ve yanal yük sistemleri. Kiriş-kolonların incelenmesi. Plastik analizin temel
kavramları. Çapraz destekli çerçeve sistemlerinin sünek tasarımı. Moment taşıyan düktil çerçevelerin
sismik tasarımı. Metal bazlı diğer pasif enerji sönümleyici sistemler. Düktil çelik yapılarda impuls yüke
dayanıklı tasarım.
CIV 419 KÖPRÜ TASARIMI - AKTS 7 (2-2)3
Köprü bileşenleri. Köprü türleri. Köprü tasarım öncülleri. Köprü yükleri. Betonarme köprü tabliyesi
tasarımı. Çelik kompozit köprü kirişlerin tasarımı.
CIV 490 YAPI YALITIMI - AKTS 5 (3-0)3
Yalıtımın tanımı, önemi, enerji tasarrufu, ısı yalıtımı, ısı yalıtımı ille ilgili hesaplamalar, ses yalıtımı, ses
yalıtımı ile ilgili bazı temel kavramlar
CIV 491 BETONUN DURABİLİTESİ - AKTS 5 (3-0)3
Durabilitenin Tanımı,Önemi, Betonun bozulma mekanizmaları, Sertleşmiş betonun Durabilitesi, Kimyasal
bozulmanın sebepleri ve alınacak önlemler, Betonarmedeki donatı korozyonu ve alınacak önlemler,
Polimerlerin durabilitesi, Yapıtaşlarının durabilitesi, Ahşabın bozulması ve korunması
CIV 492 YAPI MALZEMELERİNİN KALİTE KONTROLÜ - AKTS 5 (3-0)3
CIV 493 MİMARLIĞA GİRİŞ - AKTS 5 (3-0)3
Mimarlık ile ilgili temel ilke ve kavramları, grafik teknikler ve uygulama sistemleri, mimari ürünlerde
taşıyıcı sistemin evrimi, çağdaş yapı uygulamaları.
CIV 421 HİDROLOJİ - AKTS 5 (3-0)3
Hidrolik döngü içerisinde yeraltı suyunun rolü. Jeolojik yapı ile yeraltı suyu akımı ilişkisi. Kirlenmiş yeraltı
sularının yönetimi. Yeraltı akışı ve ulaşım temelleri. İlgili laboratuvar ve bilgisayar gösterimleri.
CIV 422 SU TEMİNİ VE ATIK SU ARITMA - AKTS 5 (3-0)3
Su temini sistemleri ve dizayn ilkeleri. İçme suyu arıtımı teori ve uygulamaları. Su kalitesi ve
yönetmelikler: dezenfeksiyon, koagülasyon, durultma, filitrasyon, membranlar, havalandırma, soğurma,
yumşatma, korozyon kontrolü ve diğer ileri prosesler içeren fiziksel ve kimyasal arıtma işlemleri. Atık su
arıtımı teori ve uygulamaları. Akımların doğal arınması, filitreleme, çökelme, yüzme, koyulaşma, aerobik
arıtma yöntemleri, havalandırma teorisi, anaerobik dijesyon, vakum filitrelerinden elde edilenler de dahil
olmak üzere çamurların bertaraf edilme metodları. Santrifüj ve kurutma yatakları. Islak oksidasyon.
Fosfat ve nitrojen bileşiklerinin yok edilmesi. Tersiyer arıtma metodları.
CIV 423 SULAMA VE KURUTMA SİSTEMLERİ - AKTS 5 (3-0)3
Sulama mühendisliğine giriş. Türkiye'de sulama. Toprak su karakterisitikleri. Sulama su gereksinimi.
Sulama planlaması. Sulama uygulama metodları. Yüzeysel sulama. Damlama sulama (temel giriş). Basit
sulama sistemi dizaynı. Sulamada tuzlanma problem, tarım alanlarının drenajı, tarımda drenajın önemi.
Toprak drenaj yöntemleri. Drenaj ve yeraltısuyu kontrol sistemlerinin dizaynı. Sulama ve kurutma
sistemlerinin bakımı.
CIV 424 HİDROLOJİ VE HİDROLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - AKTS 5 (3-0)3
Bilgisayar organizasyonu. İşletim sistemleri ve sistem yazılım kavramları. FORTRAN´a giriş. Matlab
programlama. Hidrolojide veritabanları ve karar destek sistemleri. İnternet uygulamaları.
CIV 425 SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ - AKTS 5 (3-0)3
Su kaynaklarının temel prensipleri. Hidrolojinin temelleri. Akarsu yapıları tasarım esasları.
CIV 426 HİDROLİK YAPILARIN TASARIMI - AKTS 7 (2-2)3
Su alma yapılarının tasarımı. Sabit bağlama tasarımı. Hareketli bağlama tasarımı. Düşüm yatağı. Enerji
kırıcı yapılar. Sızma kontrolü. Akarsu geçiş yapılarının hidroliği. Köprü ve menfez hidroliği.
CIV 431 ZEMİN MÜHENDİSLİĞİ II - AKTS 5 (3-0)3
Zeminlerde kayma dayanımı kavramı. Zeminlerde gerilmeler ve ölçüm yöntemleri. Temeller ve
özellikleri. Zeminlerin taşıma gücü ve ölçülmesi. Temel tasarım prensipleri. Yanal zemin basıncı. İstinat
duvarları. İstinat duvarlarının stabilite analizi. Şevler ve kayma çeşitleri. Şev stabilitesi analizi ve
alınabilecek önlemler.
CIV 433 ZEMİN DİNAMİĞİNE GİRİŞ - AKTS 5 (3-0)3
Titreşimlerin sınıflandırılması ve tanımı. Titreşim sistemleri. Zeminde dalga yayılımı. Malzemelerin
dinamik davranışı, dinamik zemin parametresi. Dinamik yapı - zemin etkileşimi. Temel tasarımı.
Geoteknik deprem
CIV 434 ZEMİN MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - AKTS 5 (3-0)3
Zemin mekaniğine genel bakış. Sığ temeller. Derin temeller. Saha stabilizasyonu. İstinat duvarları.
CIV 435 ZEMİN İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ - AKTS 5 (3-0)3
Zayıf zemin koşulları. İyileştirme yöntemleri sınıflandırması. Uygun yöntem(ler)in seçimi. Farklı tekniklere
ait etkenler. Zemin güçlendirme. Uygulama alanları. Derin temeller ve kullanım alanları.
CIV 436 GEOTEKNİK TASARIM - AKTS 7 (2-2)3
Genel tasarım prensipleri. Geoteknik problemlerin analizi ve tasarımı. Geoteknik mühendisliğinde
bilgisayar uygulamlarına giriş. Geoteknik tasarımda teknik çizim. CIV307 ve CIV431 derslerindeki
konularla ilgili proje çalışmaları.
CIV 441 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ II - AKTS 5 (3-0)3
Toprak işleri. Enkesit alanı ve hacim hesapları, hacim-kütle diyagramları. Hacim dağılımı. Esnek üstyapı
tasarımı. Karayolu inşaatı malzemeleri. Yol Malzemeleri deneyleri. Bitümlü karışımların tasarım hesabı.
Bitümlü binderin özellikleri. Rijit üstyapı tasarımı. Rijit üstyapı malzemeleri. Beton yollar ve derzler.
CIV 442 YOL MALZEMELERİ VE KAPLAMA TASARIMI - AKTS 5 (3-0)3
Yol üstyapısının tanımı. Yollarda gerilme dağılışı. Esnek yol üstyapılarının projelendirme esasları.
Malzeme özellikleri. Bitümün kimyasal yapısı ve reolojisi. Bitümlü bağlayıcıların karışım performansına
etkileri. Bitümlü karışımlar. Karışım bileşenlerinin özellikleri. Bitümlü karışımlarda kullanılan agregalar.
Esnek yol kaplamalarının yapısal tasarımı. İlkeler ve standartlar. Analitik tasarım yöntemi. Malzeme
standartları. Yapısal analiz.
CIV 443 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ - AKTS 5 (3-0)3
Trafik genel tanım. Karayolları sınıflandırma esasları. Trafik akımının istatistiksel özellikleri. Trafik
akımının temel bağlantıları. Kavşaklar ve sinyalizasyon.
CIV 444 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ MODELLEMESİ - AKTS 5 (3-0)3
Ulaştırma sistemlerinin tanıtımı. Ulaştırma türleri. Ulaştırma planlamasının amacı. Ulaşımda erişim.
Ulaşım ve arazi kullanımı ilişkisi. Ulaştırma planlaması için gerekli veri toplama teknikleri ve
değerlendirmesi. Dört basamaklı klasik ulaştırma planlaması modeli. Ulaşım yönetimi. Ulaşım ve çevre
ilişkisi.
CIV 445 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - AKTS 5 (3-0)3
Akademik ve pratik amaçlı ulaşım ve trafik yazılımları. Ulaştırma ve trafik problemlerine dair
uygulamalar. Karayolu geometrik tasarım elemanları. üstyapı tasarım kriterleri.
CIV 446 TOPRAK İŞLERİ VE TÜNELLER - AKTS 5 (3-0)3
Tünel ve jeolojik yapı. Zemin ve ortamının kaya mühendislik özelliklerine genel bakış. Tünel projesinin
geometrik ve teknik özellikleri. Tünel açma yöntemleri. Tünellerde işyeri güvenliği ve sağlığı. Tünel proje
maliyetlerinin hesaplanması.
CIV 447 YOL TASARIMI - AKTS 7 (2-2)3
Proje paftalarının dağıtımı. Proje trafiğinin hesaplanması. Proje standartlarının seçimi. Karelajlı paftanın
hazırlanması. Sıfır çizgisi çalışması. Geçki araştırması. Geçici plan ve boykesit. Düşey kurba hesapları.
Üstyapı hesabı ve tip enkesitin çizimi. Ekonomik karşılaştırmaya giriş. Yaklaşık kübaj tablosunun
hazırlanması. Ekonomik karşılaştırma ve uygun geçki seçimi. Kesin eksen hesabı. Klotoid ve dever
detaylarının çizimi. Kesin plan ve kesin boykesitin hazırlanması. Dever diyagramlarının boykesite
işlenmesi. Enkesitlerin çizimi ve alan hesapları. Kübaj tablosunun hazırlanması. Projenin raporlanması.
Civil Engineering Department Undergraduate Course Descriptions (%100 English)
ATA 101 ATATURKS PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REFORMS - ECTS 2 (2-0)2
Historical concepts, descriptions, descriptions of resources and methods, French Revolution and
Industrial Revolution, Collapse of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Firman (order), I. and II.
Constitutional Monarchy, Tripoli and Balkan Wars, I. World War, Mondros Truce, Wilson principles, Paris
Conference, Atatürk, Samsun and Anatolia, Amasya Notice, National Congress, Opening the Mebusan
Assembly, Foundation of Turkish National Assembly (TBMM) , Internal rebellions, 1921 Organic Law.
CHEM 101 CHEMISTRY - ECTS 4 (3-0)3
Matter and its properties, The structure of atom and its properties, Mol concept, Type of chemical
compounds, their naming and formulas, Chemical reactions and calculations, Chemical reactions in
aqueous solutions, Precipitation reactions, Acid base reactions, Oxidation reduction reactions, The
properties of gases, Calculation of gas pressure, Gas laws, Thermochemistry, Heat and work.
CIV 101 INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING - ECTS 3 (2-0)2
Basic definitions: Science, technology, scientist, technologist, engineering and engineer. Historical
development of engineering, engineering sciences and engineering education. Sub-disciplines (divisions)
of civil engineering: Structural engineering, materials science, hydraulic engineering, transportation
engineering, geotechnical engineering, water resources, construction management. Engineering ethics
and code of ethics in civil engineering.
CIV 103 TECHNICAL DRAWING - ECTS 4 (2-2)3
Technical drawing as a way of communication. Drawing instruments, sort of lines. Drawing of
geometrical objects. Fundamental views and perspectives of objects. Isometric projections and
drawings. Sectional views of objects. Dimensioning and scales. Examples to civil engineering drawings.
ENGL 101 ENGLISH I - ECTS 4 (2-0)2
This course involves reading and analyzing upper-intermediate level texts and learning new vocabulary
items in various fields.
MATH 111 CALCULUS I - ECTS 5 (4-0)4
Classification of numbers, basic functions, Rolle's and mean value theorems and their applications,
concavity, maxima and minima, indeterminate forms, limit, continuity and derivatives, geometric and
physical interpretations of derivatives, theorems on derivatives, applications of derivatives, derivatives
of functions, L'hopital rule, extreme values, graph sketching, indefinite integrals and their applications,
indefinite integrals, techniques of integration.
PHY 101 PHYSICS I - ECTS 6 (3-2)4
Units and vectors. Motion in 1D, motion in 2D and 3D. Laws of motion, universal law of gravitation.
Work and kinetic energy, conservation of energy. Momentum and impulse. Dynamics of rotation.
Periodic motion.
TDL 101 TURKISH LANGUAGE I - ECTS 2 (2-0)2
Definition, social role and importance of language; language-thought and language-culture relationships,
Turkish language and its place and relationships amongst the world languages, characteristics of the
Turkish language, current position of Turkish and fault usages in the Turkish; spelling rules and
applications, punctuation marks and applications; effective reading and listening; general rules of
written and oral expressions; paragraph writing, planning of writing; reports, petition, business letters
and CV writing.
ATA 102 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF TURKISH REFORMS II - ECTS 2 (2-0)2
Revolutions in the politics field. Political parties and experiments on transition to multi-party political
life. International relations during and after Ataturk's period.
CIV 102 STATICS - ECTS 3 (3-0)3
Concept of mechanics and basic principles. Equilibrium of a particle. Rigid bodies. Equivalent systems of
forces. Equilibrium of rigid bodies. Analysis of planar rigid body systems. Distributed forces. Centroids.
Moments of inertia. Trusses (method of Joints and sections). Dry friction. Internal Forces. Normal and
shear forces and moment diagrams
CIV 104 COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING - ECTS 4 (1-2)2
AutoCAD workspace and user interface. Basic drawing, editing, and viewing tools in AutoCAD. Layer,
style and template usage. Text, hatching and dimensioning.
CIV 106 COMPUTER PROGRAMING - ECTS 4 (2-2)3
Basic concept of Matlab. Entering and retrieving variables. Saving and loading data. Matrices, operations
and basic MATLAB functions. Figures, graphs and plots. Repeated and conditional execution. Fitting a
model to the sample data.
ENGL 102 ENGLISH II - ECTS 4 (2-0)2
This course is a continuation of English I. It involves reading and analyzing upper-intermediate level texts
and learning new vocabulary items in various fields.
MATH 112 CALCULUS II - ECTS 5 (4-0)4
Calculation of areas and volumes with integral applications, series and sequences, power series, Taylor
and Maclaurin series, binomial series, vectors and the geometry of spaces, vector-valued functions,
multivariable functions, partial derivatives, double integrals, triple integrals, line integral and surface
integral.
PHY 104 ENGINEERING PHYSICS - ECTS 6 (3-0)3
Electric fields. Gauss' Law. Electric potential. Capacitance and dielectrics. Current and resistance. Direct
current circuits. Magnetic fields. Sources of magnetic field. Faraday's Law.
TDL 102 TURKISH LANGUAGE II - ECTS 2 (2-0)2
Styles of written expression, scientific and scholarly writing, reports and essays; scientific research
methods; the properties of literary genres, example of the works of classical and contemporary Turkish
writers; styles of oral expression and practice in public speaking.
CIV 201 MECHANICS OF MATERIALS I - ECTS 6 (3-0)3
Introduction to rigid body mechanics. Equivalent force systems: Concepts of moment, couple, resultant.
Equilibrium: Free-body diagram; equations of equilibrium. Shear force and bending moment diagrams
by method of sections and by method of integration. Properties of surfaces: Area moment and centroid;
moments and product of inertia; principal directions. Torsion.
CIV 203 MATERIAL SCIENCE - ECTS 6 (3-0)3
Atomic structure of materials and material classification based on atomic structure. Interatomic
bonding. The crystal structure of solid materials. Structural imperfections. Basic classification of solid
materials (metals, ceramics and polymers). Fundamental properties of engineering materials
(mechanical properties, elastic constants, hardness). Viscosity and viscoelasticity. Rheological models
(Kelvin, Maxwell, Burger). Creep and fatigue. Thermal properties of materials.
CIV 205 DYNAMICS - ECTS 5 (3-0)3
Kinematics and kinetics of a particle. Application of work and energy principles to a particle. Application
of impulse and momentum to a particle. Planar kinematics and kinetics of a rigid body. Application of
work and energy principles to a rigid body. Application of impulse and momentum to a rigid body.
CIV 207 ENGINEERING GEOLOGY - ECTS 4 (2-0)2
Rocks and their properties. Types of stress and strain. Mining and slides. Engineering properties of soil.
Clayey materials and consolidation settlement.
IND 201 INTRODUCTION TO ECONOMICS - ECTS 4 (3-0)3
Microeconomics: demand-supply, equilibrium of the firm and the household, markets.
Macroeconomics: national income, unemployment, inflation and money.
MATH 201 LINEAR ALGEBRA AND DIFFERENTIAL EQATIONS - ECTS 5 (4-0)4
Linear First Order Differential Equations, Dynamical Systems, Linear and Nonlinear Systems, Matrix
Operations, Vector Spaces, Second Order Differential Equations, Homogenous and Nonhomogenous,
Eigenvalues and Eigenvectors, Laplace Transform Techniques,Power Series Method.
CIV 202 MECHANICS OF MATERIALS II - ECTS 6 (3-0)3
Combined loading states, normal force with bending. Core materials not resistant to tension under the
effect of eccentric normal force. Determination of stresses and strains in the case of bending moments
with shearing force. Design in the case of bending moments and shearing force. Directions of principal
stresses. Study of elastic curve by various methods Analysis of statically indeterminate systems. Bending
with torsion. Energy methods. Elastic stability.
CIV 204 MATERIALS OF CONSTRUCTION - ECTS 6 (2-2)3
Binder materials: gypsum, lime, puzzolanas. Portland cements: manufacturing, physical and mechanical
properties. Aggregates: properties and tests. Concrete: factors effecting strength. Properties of fresh
concrete, mix design, production of concrete. Properties of hardened concrete. Quality control. Types of
concrete. Metals and alloys: Steel, iron-carbon phase diagrams. Hot working. Cast iron. Masonry
buildings. Ceramics, glasses. Plastics. Timber.
CIV 208 SURVEYING - ECTS 5 (2-2)3
Definitions. Kinds Of Errors. Length Measurements. Angles Measurements. Polygons. Measurements of
area. Determination Of heights of points using geometric leveling. Trigonometric leveling. Tacheometry.
Tacheometric map production. Drawing of contour maps. Land applications.
MATH 210 PROBABILITY AND STATICS - ECTS 4 (3-0)3
Basic concepts and rules of probability, random variables, expectation, variance and covariance,
bivariate marginal and conditional distributions. The popular distributions. The law of large numbers and
central limit theorems. Sampling and descriptive statistics. Introduction to estimation theory, methods
of maximum likelihood and moments. Interval estimations. Hypotheses testing, two population
problems. Simple linear regression and correlation, analysis of variance.
MATH 212 NUMERICAL ANALYSIS - ECTS 5 (4-0)4
Mathematical modelling. Simple fixed point iteration. The Newton-Raphson method. The sekant
method. Roots of polynomials. Gauss elimination, Gauss-Seidel. The least squares method.
Interpolation. Curve fitting. Numerical integration. Numerical differentiation. The Runge-Kutta methods.
Boundary value and eigenvalue problems. Finite difference methods.
CIV 298 SUMMER PRACTICE I - ECTS 4 (0-0)0
Subjects those are acceptable for summer practice: * Surveying. * Quality control works. * Hydraulic
structures (Dam, drainage and sewerage systems, etc.). * Transportation works (road, highway, airport,
tunnel, retaining wall systems, signalization and traffic safety works and projects). * Building
constructions (apartment, residental building, hospital, schools, prison, factory projects). * Geotechinal
applications (foundation constructions, pile, soil improvement, soil stabilization etc.). * Ready-mixed
concrete applications (production, quality control and aggregate production). * Construction
management works (progress payment, work planning, job safety, etc.). * Design and construction
applications for all types of civil engineering structures.
CIV 301 STRUCTURAL ANALYSIS I - ECTS 5 (3-0)3
Introduction, classification of structural systems. Loads, assumptions and idealizations. Forces, force
systems, reactions, equations of equilibrium and internal forces. Statically determinate plane systems.
Statically determinate plane trusses. Analysis of statically determinate structures due to moving loads
and introduction to influence lines.
CIV 303 FLUID MECHANICS - ECTS 5 (3-0)3
Basic concepts in fluid mechanics. Fluid characteristic. Hydrostatics. Hydrodynamics. Concept of
dimensional analysis.
CIV 305 REINFORCED CONCRETE I- ECTS 6 (4-0)4
Reinforced concrete structural forms, loads, strength. Tensile strength of concrete. Reinforcing bars.
Beam design for rectangular sections with tension and compression reinforcement. Calculation of beams
with various sections. Bending with shear acting on beams and calculation of shear reinforcement. Shear
design in the case of axial force. Ultimate design of reinforced concrete beams, floor systems and
columns. Introduction to Turkish Standards for Reinforced Concrete Design.
CIV 307 GEOTECHNICAL ENGINEERING I - ECTS 6 (3-2)4
Physical and index properties of soils. Classification. Hydraulic properties, capillarity, permeability, frost
effect. Effective, neutral and total stress. Stress-strain relationships for soils. Stress distribution in soils.
Soil tests.
CIV 311 STEEL STRUCTURES I - ECTS 5 (3-0)3
Properties of steel. Behavior of structural steel elements, and design procedures for these elements to
withstand structural loads. Allowable stress design (ASD) and load and resistance factor design (LRFD).
Tension members, compression members, flexural members. Members subject to combined bending
and axial load. Simple and eccentric steel connections.
CIV 302 STRUCTURAL ANALYSIS II - ECTS 5 (3-0)3
Classical methods of analysis for statically indeterminate structures. Development of computer codes for
the analysis of civil structures from the matrix formulation of the classical structural theory, through the
direct stiffness formulation to production-type structural analysis programs.
CIV 304 HYDRAULICS - ECTS 5 (2-2)3
Properties of fluids. Principle of conservation of mass, momentum, energy and corresponding equations,
potential flow, applications of momentum and Bernoulli's equation. Laminar and turbulent flow, flow in
pipes, pipe networks. Concept of boundary layer. Uniform flow, critical flow and gradually varied flow in
channels. Specific energy concept, hydraulic jump. Forces on submerged bodies; flow measurements in
channels, tanks and pipes.
CIV 306 TRANSPORTATION ENGINEERING I - ECTS 5 (3-2)4
Introduction. Definitions of highway components. Characteristics of road users and vehicles. Vehicle
movements. General characteristics of highway traffic. Highway capacity. Selection of highway
geometric standards. Location survey. Horizontal curves and super-elevation. Transition curves. Road
profile and vertical curves. Planning of urban roads. Intersections. Highways drainage.
CIV 310 FOUNDATION ENGINEERING - ECTS 3 (3-0)3
Subsurface investigations. Earth pressure theories. Retaining structures and sheet piles walls.
Foundation excavations support systems. Improvement of foundation soils. Slope stability. Shallow and
deep foundations, pile foundations.
CIV 312 REINFORCED CONCRETE II - AKTS 3 (3-0)3
Slabs (one or two way beam or girder and ribbed slabs, flat slap floor). Pre-dimensioning of column
members. Stairs. Computation of reinforced concrete members subjected to wind and earthquake
effects. Foundations (individual footing, continuous footing, raft foundations ve pile foundations).
Preparing a design project in accordance with current specifications: Selection of load carring system,
calculations of slab, beam, stairs and foundations and related formwork, reinforcement plans, details of
sections and drawings of application plans, quantitity calculations.
CIV 398 SUMMER PRACTICE II - ECTS 4 (0-0)0
Subjects those are acceptable for summer practice: * Surveying. * Quality control. * Hydraulic structures
(Dam, drainage and sewerage systems, etc.). * Transportation works (road, highway, airport, tunnel,
retaining wall systems, signalization and traffic safety works and projects). * Building constructions
(apartment, residental building, hospital, schools, prison, factory projects). * Geotechinal applications
(foundation constructions, pile, soil improvement, soil stabilization etc.). * Ready-mixed concrete
applications (production, quality control and aggregate production). * Construction management works
(progress payment, work planning, job safety, etc.). * Design and construction applications for all types
of civil engineering structures.
CIV 314 CONSTRUCTION MANAGEMENT - ECTS 5 (3-0)3
Choice of organizational methods: Introduction, project planning, scheduling, controlling, role of
decision in project management, techniques of analysing alternatives, Procedures. Construction
equipments; procedural methods of construction, economic life of construction equipments. Civil
Engineering works and costs, typical civil engineering structures and their comparative construction/cost
study, CPM pert; elements of pert and CPM, event, activity, dummy, network rules, slack, critical path,
CPM process, CPM networks, earliest and latest times. Planning and scheduling techniques; pert/cost
network cost accounting system, network planning and scheduling with limited resources. Development
through personal management, techniques of analysing alternatives, operation research, methods of
planning and programming problems. Construction Safety management.
CIV 402 CIVIL ENGINEERING PROJECT - ECTS 8 (0-6)3
Introduces students to a professional application in one of the major areas of civil engineering practice.
Conducted individually or in a group, under supervision of a faculty member. The topic is determined
based on both student's preference and professor's consent. Theoretical knowledge from relevant
undergraduate courses are utilized in accordance with tasks and methods in practice. An intensive study
toward pre-determined goals/outcomes is expected. Students are to prepare, submit and present civil
engineering deliverables for the topic opted for.
Technical Elective Courses
CIV 411 ADVANCED REINFORCED CONCRETE - ECTS 5 (3-0)3
Torsion of R/C beams. Slender columns. Structural walls. One-way and two-way slabs. Slab deflection.
Foundation. Seismic behavior of R/C members and buildings. moment-resisting frame. Other metallicbased passive energy dissipation systems. Blast-resistant design using ductile steel structures.
CIV 412 STEEL STRUCTURES II - ECTS 5 (3-0)3
Design of composite steel element. Design of steel building. Seismic design of steel structures.
Introduction to the design of ductile structures.
CIV 413 INTRODUCTION TO STRUCTURAL DYNAMICS - ECTS 5 (3-0)3
Dynamic equilibrium of structures. Response of a single degree of freedom system to dynamic
excitation: Free vibration, harmonic loads, pulses and earthquakes. Response spectra. Response of
multi-degree of freedom systems. Seismic behavior of buildings and the basis of seismic building codes.
CIV 414 COMPUTER APPLICATIONS IN STRUCTURAL ENGINEERING - ECTS 5 (3-0)3
General introduction to finite element (FE) analysis as a common numerical analysis tool. Numerical
integration, parametric geometry, and integral formulations; fundamental theoretical approaches.
Implementation of FE analysis using MATLAB scripts. (Students are introduced to a commercial finite
element software similar to one they would be expected to use upon graduation.)
CIV 415 CONCRETE TECHNOLOGY - ECTS 5 (3-0)3
Properties of concrete making materials (cement, water, aggregates, mineral and chemical admixtures).
Fresh concrete properties. Development of strength and other strength properties. Elasticity, shrinkage,
creep and thermal movement. Durability concept: pore structure and transport processes. Concrete mix
design. Hot and cold weather concreting. Ready-mixed concrete and quality control of concrete.
Advanced cementitious composites.
CIV 416 EARTHQUAKE ENGINEERING - ECTS 5 (3-0)3
Seismology. Strong ground motion. Local site effects during earthquakes. Design earthquakes.
CIV 418 DESIGN OF RC STRUCTURES - ECTS 7 (2-2)3
Concrete and reinforcement properties. Service and ultimate limit state analysis and design. Design and
detailing of structural components. An example reinforced concrete design project that addresses each
of the major topic areas in CIV 305 and CIV 411 in an integrated fashion.
CIV 417 DESIGN OF STEEL STRUCTURES - ECTS 7 (2-2)3
Introduction and fundamental concepts. Structural steel. Tension, compression, and flexure design.
Plastic behavior of cross-sections. Codes, loads and lateral force systems. Review of beam-columns.
Basic concepts of plastic analysis. Design of ductile braced framing systems. Seismic design of ductile
CIV 419 BRIDGE DESIGN - ECTS 7 (2-2)3
Bridge components. Bridge types. Preliminary bridge design. Loads on bridges. Design of reinforced
concrete decks. Design of steel composite bridge stringers.
CIV 490 BUILDING INSULATION - AKTS 5 (3-0)3
Definition and importance of insuation, energy saving, heat insulation, calculations related to heat
insulation, sound insulation, general concepts of sound insulation.
CIV 491 DURABILITY OF CONCRETE - AKTS 5 (3-0)3
Definition and importance of durability. Degregation mechanisms of concrete. Durability of hardened
concrete. The reasons of chemical degregation and precautions to be taken. Corrosion of reinforcement
and precautions to be taken. Durability of polimers and building blocks, decomposition and preservation
of timbers.
CIV 492 QUALITY CONTROL OF CIVIL ENGINEERING MATERIALS - AKTS 5 (3-0)3
CIV 493 INTRODUCTION TO ARCHITECTURE - ECTS 5 (3-0)3
Fundamental principles and concepts of architectural design; Graphical techniques, issues related with
the practice of architecture, The evolution of structural systems in architectural history, contemporary
construction examples.
CIV 421 HYDROLOGY - ECTS 5 (3-0)3
The role of groundwater in the hydrologic cycle. The relation of groundwater flow to geologic structure.
Management of contaminated groundwater. Fundamentals of subsurface flow and transport.
Laboratory and computer demonstrations.
CIV 422 WATER SUPPLY AND WASTE WATER TREATMENT - ECTS 5 (3-0)3
Water supply systems and design principles. Theory and practice of drinking water treatment. Water
quality and regulations: physical and chemical unit processes including disinfection, coagulation,
clarification, filtration, membranes, air stripping, adsorption, softening, corrosion control, and other
advanced processes. Theory and practice of wastewater treatment. Natural purification of streams,
screening, sedimentation, flotation, thickening, aerobic treatment methods, theory of aeration,
anaerobic digestion, disposal methods of sludge including vacuum filtration. Centrifugation and drying
beds. Wet oxidation. Removal of phosphate and nitrogen compounds. Tertiary treatment methods.
CIV 423 IRRIGATION AND DRAINAGE SYSTEMS - ECTS 5 (3-0)3
Introduction to irrigation engineering. Brief introduction to irrigation in Turkey. Soil water
characteristics. Irrigation water requirements. Irrigation scheduling. Irrigation water application
methods. Surface irrigation. Sprinkler irrigation. Drip irrigation (brief introduction). Design of simple
irrigation systems. Salinity problems in irrigation. Drainage of agricultural lands: Importance of drainage
in agriculture. Land drainage methods. Design of drainage and groundwater control systems.
Maintenance of irrigation and drainage systems.
CIV 424 COMPUTER APPLICATIONS IN HYDROLOGY AND HYDRAULICS - ECTS 5 (3-0)3
Computer organization. Operating systems and system software concepts. Introduction to FORTRAN.
Programming in Matlab. Databases and decision support systems in hydrology. Internet applications.
CIV 425 WATER RESOURCES ENGINEERING - ECTS 5 (3-0)3
Basic concepts of water resources. The fundamentals of hydrology. Design fundemantals of river
structures.
CIV 426 DESIGN OF HYDRAULIC STRUCTURES - ECTS 7 (2-2)3
Design of side-wise water intake structures. Design of the diversion weir. Design of the gated diversion
weir. Stilling basin. Energy dissipation basins. Seepage controlling. Hydraulics of Cross drainage
structures. Bridge and culvert hydraulics.
CIV 431 GEOTECHNICAL ENGINEERING II - ECTS 5 (3-0)3
Shear strength concept in soils tests for determining shear strength of soils Stresses in soils and their
measurement. Foundations and their properties Bearing capacity in soils and their determination
Foundation designing principles. Lateral earth pressures Retaining walls: Stability analyses Retaining
walls: Designing principles Slopes and failure types Slope stability analyses Measures preventing failure
in slopes
CIV 433 INTRODUCTION TO SOIL DYNAMICS - ECTS 5 (3-0)3
Classification and description of mechanical vibrations. Vibration of systems. Wave propagation in soil free vibration of layered halfspace. Dynamical behavior of materials, dynamical soil parameter.
Dynamical soil-structure-interaction. Design of foundations. Geotechnical earthquake.
CIV 434 COMPUTER APPLICATIONS IN FOUNDATION ENGINEERING - ECTS 5 (3-0)3
Review of soil mechanics. Shallow foundations. Deep foundations. Site stabilization. Retaining walls.
CIV 435 GROUND IMPROVEMENT TECHNIQUES - ECTS 5 (3-0)3
Weak soil conditions. Classification of improvement methods. Selection of proper method. Factors of
various techniques. Soil improvement. Applications. Deep foundations and their uses.
CIV 436 GEOTECHNICAL DESIGN - ECTS 7 (2-2)3
General design principles. Analysis and design of geotechnical problems. Technical drawings of
geotechnical design. Introduction to some software for geotechnical engineering. A geotechnical design
project that addresses each of the major topic areas in CIV 307 and CIV 431 in an integrated fashion.
CIV 441 TRANSPORTATION ENGINEERING II - ECTS 5 (3-0)3
Highway earth works. Cross-section area and volume calculations. Volume and mass diagram, volume
distribution and soil supply. Flexible pavement design. Materials in pavement constructions and
materials testing. Bituminous mixtures. Bitumenous mixture design and test methods. Bituminous
binders and properties. Rigid pavement design. Materials in rigid pavements, joints in concrete
pavements.
CIV 442 HIGHWAY MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN - ECTS 5 (3-0)3
Introduction and definitions of pavements and bases. Stress distribution. Principles of design of flexible
road pavements. Characteristics of . Chemical composition and rheology of bitumen. Effect of binders on
the performance of bituminous mixtures. Bituminous mixtures. Specifications on their components and
admixtures. Aggregates used in bituminous mixtures. Structural design of flexible pavements. Principles
and standards. Analytical design method. Material standards. Structural analysis.
CIV 443 TRAFFIC ENGINEERING - ECTS 5 (3-0)3
Definition and basics of traffic engineering. Clasification of highways. Statistical aspects of traffic flow.
Fundemental models of traffic flow. Intersections and signalization.
CIV 444 TRANSPORTATION SYSTEMS MODELLING - ECTS 5 (3-0)3
Definition of transportation systems. Transportation modes. Goals of transportation planning.
Accessibility. Transportation and land use. Data collection methods and analyzing data. Four-step
transportation planning and modeling. Transportation management. Transportation and environment.
CIV 445 COMPUTER APPLICATIONS IN TRANSPORTATION ENGINEERING - ECTS 5 (3-0)3
Introduction to software available for engineering applications in transportation and/or traffic
engineering. Applications of transportation and/or traffic problems. Geometric design of highways.
Pavement Design methods and criteria.
CIV 446 EARTHWORKS AND TUNNELS - ECTS 5 (3-0)3
Tunnels and geological formation. General examination of rock engineering properties of soil and its
surrounding area. Geometrical and technical features of tunnel projects. Tunnel excavation methods.
Construction site safety and health issues in tunnels. Calculation of tunnel project costs.
CIV 447 HIGHWAY DESIGN - ECTS 7 (2-2)3
Distribution of contour maps. Calculation of project traffic. Selection of highway geometric standards.
Preparing of griddled contour map. Grade line survey. Location survey. Provisional plan and profile.
Calculations of vertical curve. Pavement design and drawing of typical cross-section. Introduction of
economic analysis. Approximately volume sheet design. Economic analysis and selection of the feasible
location. Calculation of final center line. Drawing of transition curve and super-elevation details. Final
plan and road profile. Drawing of super-elevation diagrams on the profile. Drawing of cross-sections and
calculation of their areas. Volume sheet design. Project file submission.
Download

Lisans ders içerikleri - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi