Bartın Üniversitesi
Ad Soyad
:
Mühendislik Fakültesi
Numara
:
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Pafta No
:
INS361 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ
PROJE VERİLERİ
KONU :
1/2000 ölçekli tesviye (eşyükselti) eğrili harita üzerinde, belirlenen iki nokta (A ve B noktaları)
arasında aşağıdaki verilere göre bir karayolunun projelendirilmesine yönelik hesap ve çizimlerin
yapılması
VERİLENLER :
 Kent dışı, iki şeritli bölünmemiş karayolu
Öğrenci Numarası son rakamı çift sayı olanlar (0, 2, 4, 6, 8) 2. SINIF
Öğrenci Numarası son rakamı tek sayı olanlar (1, 3, 5, 7, 9) 3. SINIF
 1/2000 ölçekli topoğrafik haritada işaretli A ve B noktaları
 Minimum yol uzunluğu, L= 400 m.
 Tesviye eğrileri arası, h=2,5 m.
PROJE AŞAMALARI :
Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):
 Yukarıdaki verilerine göre “Geometrik Standartların” belirlenmesi (Tablodan)
 Verilen paftalardaki araziye uygun pergel açıklarının belirlenerek işaretlenen AB noktaları
arasında sıfır poligonunun çizilmesi
 Sıfır poligonu çalışması yardımı ile geçki araştırması yapılarak proje standartlarına en uygun
geçkinin (yol ekseninin) belirlenmesi
 Pafta üzerinde yapılan karelaj işlemi yardımıyla geçkinin kesin eksen hesaplarının yapılması,
klotoidli ve klotoidsiz yol boyu hesabı (yatay kurplardan bir tanesine birleştirme eğrisi olarak
eşit parametreli klotoid uygulanacaktır)
 Belirlenen en uygun geçkinin (yol ekseninin) 1/2000 ölçekli planının çizilmesi
 1/1000 – 1/100 (Yatay–Düşey) ölçekli boykesitinin (profil) çizilmesi
 Geçki üzerinde eşit parametreli klotoid kullanılmış olan kurbada birleştirme eğrili dever
uygulaması yapılması
 Birleştirme eğrili yatay kurb detayı ile eksen sabit dever açılımının çizilmesi
 En az birer adet iksa ve istinat uygulamasının yer aldığı 7 adet enkesit çizimi
Teslim dosyasında istenilen temiz çalışmalar sırasıyla:
 Hesaplar (Tüm aşamalar için yapılan hesaplar)
 Sıfır Poligonu çalışması paftası
(Ö: 1/2000)
 Onaylı Geçki (Yol Ekseni)
(Ö: 1/2000)
 Kesin Eksen Hesapları (klotoidsiz ve klotoidli yol boyu hesapları)
 Plan
(Ö: 1/2000)
 Boykesit
(Yatay... Ö: 1/1000, Düşey... Ö: 1/100)
 Klotoid Detayı
(Ö: 1/500)
 Dever Detayı
(Yatay... Ö: 1/500, Düşey... Ö: 1/20)
 Enkesitler
(Ö: 1/100)
GENEL BİLGİLER:
1. Proje Düzeni:
Çalışmalarda A4 (210297) normunda ve ya katları boyutunda kâğıtlar kullanılacaktır. Aşağıda
boyutları verilen antet her paftanın sağ alt köşesine çizilerek, belirtilen bilgiler verilecek ve
dosyalanacaktır. Projenin başına “İçindekiler Listesi” eklenecektir. Ayrıca projede yapılan her bir
çalışmanın özetlendiği kısa bir “Rapor” yazılacaktır.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ & MÜHENDİSLİK FAK.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÖLÜMÜ
ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI
2 cm
PAFTA ADI
1 cm
AD ve SOYAD
NUMARA
SINIF
ÖLÇEK
5 cm
1 cm
1 cm
4 cm
4 cm
8 cm
Şekil 1. Antet
Temiz olarak teslim edilecek paftalarda çizimler ve yazılar mürekkepli kalemle (0,2; 0,3; 0,5 mm
uçlu rapido v.b kalemler) mutlaka çizim gereçleri (cetvel, pergel v.b.) ile yapılacaktır (imkanı
olanlar bilgisayar yardımıylada yapabilirler). Hesaplarda temiz bir şekilde siyah renkte mürekkepli
veya tükemmez kalemle ve ya bilgisayarda yazılabilir.
Çizim yapılacak her pafta 5 mm kalınlıkta bir çerçeveye içerisine alınacaktır. Paftaların
dosyalanabilmesi için (delinip telli dosyaya takılacak) kenar çizgisine olan mesafe 25 mm olmalı ve
aşağıda verilen şekildeki ölçülerde ve antet kısmı üstte kalacak şekilde “A4” formunda
katlanmalıdır.
Kenar çizgisi
5 mm
5 mm
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
297 mm
25 mm
Katlama yerleri
5 mm
Şekil 2. Pafta çerçeve konumu ve katlama ölçüleri
Antetin hemen üstüne geometrik ölçek işareti konulmalıdır (Şekil 3). İşaretin yüksekliği 4 mm
(2mm+2mm) genişlikleri her 20 m için 10 mm olmak üzere toplam 40 mm olmalıdır.
Verilen haritaların üst kısmı kuzey yönünü göstermektedir. Kuzey yönü, kuzey oku işaretiyle
çizilen her paftaya konulacakcaktır. 0,2 mm kalınlıkta çizilecek olan kuzey işaretinde, okun
tabanı 4 mm (siyah 2 mm+ beyaz 2 mm); boyu 10 mm; çizgisel kısım 10 mm uzunluğunda
olacaktır. Kuzey okunun K harfi 0,5 mm kalınlığındadır.
Çerçeve çizildikten sonra paftada karelaj yapılmalıdır. Karelaj, paftaya belirli aralıklarda
koordinat verilmesi işlemidir. Bu proje için, çerçevenin sol alt köşesindeki başlangıç
koordinatdeğerleri (X,Y), öğrenci numarasınının son hanesinin 100 katı alınacaktır. Koordinat
aralıkları 100 m olduğundan; başlangıçtan itibaren, yatay ve düşeyde 100 m de bir karelaj
yapılacaktır. Karelajda işareti 10 mm çapında bir daireye sığacak kadar olmalıdır.
Yolun başlangıç ve bitiş noktalarına (A ve B), 3 mm çapında  işareti konulmalıdır (Şekil 3).
Şekil 3. Karelaj ve pafta işaretleri
2. Geçki Araştırması:
Verilen noktalar arasında yapılacak sıfır çizgisi çalışması ile toprak işini sıfır yapan poligon
belirlenecektir. Çalışma esnasında poligon çizgilerinin tesviye eğrilerini kesmemesine ve eğrilere
teğet olmamasına dikkat edilmelidir.
Şekil 4. Sıfır Çizgisi Çalışması
3. Yol Geçkisi :
Elde edilen sıfır poligonu üzerinde poligona en yakın doğru parçaları (Aliynman) ve doğru
parçaları arasına uygun daire parçaları (Kurp) yerleştirilecektir. Geçki üzerinde bulunan iki
yöndeş kurp arasında en az 30 m., iki ters kurp arasında ise en az 60 m. düz kesim bulunmalıdır.
S
S
1
TO
3
B
1
TF
1
O
1
Lmin
TO
1
3
3
TO
O
2
1
S
O
TF
B
2
3
Lmin
3
2
O
4
TO
B
TF
4
4
4
S
4
2
TF
2
Geçki üzerinde yolun başlangıç ve son noktaları ile yatay kurpların başlangıç ve orta ve bitiş
noktaları gösterilecektir. Bu noktalarda eksene dik ve genişliği kamulaştırma genişliği kadar
olacak şekilde enkesit çizgileri konulacaktır. Yolun gidiş yönüne göre enkesit çizgilerinin soluna
nokta numaraları, sağına ise kilometreler yazılacaktır. Başlangıç noktası olan “A” nın kilometresi
0+000 olarak kabul edilecektir.
Pafta üzerinde geometrik ölçek ve kuzey yönü gösterilecektir.
Şekil 5. Geçki Paftası
4. Plan :
Yol genişliği ile banketler, eksenin her iki yanına çizilecek olan paralel çizgilerle belirlenecektir.
Plan üzerinde, geçki üzerinde gösterilen enkesit çizgilerine ek olarak tesviye eğrilerinin ekseni
kestiği her nokta, düşey kurba başlangıç, bitiş ve orta noktarı ve hektometrelerede enkesit
çizgileri konulacaktır.Tüm bu enkesit çizgileri konulduktan sonra iki enkesit çizgisi arasında 25
m’den fazla mesafe bulunuyorsa araya enkesit yada enkesitler eklenecektir.
Sıfır poligonu çalısması, verilen tesviye eğrili harita veya bunun fotokopisi üzerinde yapılacak ve
teslim edilecektir. Poligon, temize çekilen plan çalısmasının bulunacağı aydinger paftasında
bulunmayacaktır.
Aydingere çizilecek plan paftası üzerinde, yalnızca yolun geçkisi yer alcaktır. Bu geçkinin her
iki tarafında 100’er m’lik mesafeye kadar olan tesviye eğrileri çizilecektir. Kalın tesviye
eğrilerinin kotları yazılacaktır.
Yatay kurplarda sırasıyla, Kurp Yarıçapı (R), Sapma Açısı (  ), Teğet Boyu (T), Kurp Açılım
Boyu –Developman Boyu– (D), ve Bisektris Yüksekliği (B) kurbanın dışbükey yönüne ışınsal
olarak alt alta yazılacaktır.
Enkesit çizgileri eksenin her iki tarafında 1’er cm uzunluğunda olacaktır. Her enkesitin km’leri,
aliymanlarda ara mesafeler cetvel ile ölçülüp ölçekten yararlanılarak, yatay dönemeçlerde ise
hesap ile bulunacaktır. Enkesit çizgilerinin, yolun gidisine göre sol tarafına enkesit noktalarının
isimleri, sağ tarafına km’ler yazılacaktır. Enkesit çizgileri yol eksenine dik olacaktır.
Pafta üzerinde geometrik ölçek ve kuzey yönü gösterilecektir.
Geçki boyunca, platform ve banket genisliklerine göre, kenar çizgileri eksene paralel olarak, her
iki tarafa çizilecektir.
Şekil 3. Plan
5. Boykesit :
Boykesit yolun ekseni boyu alınan kesittir. Plan üzerinde bulunan her enkesit naktasının
eksenindeki arazi kotu okunarak boykesite siyah kot olarak işlenecek ve siyah kotların
birleştirilmesiyle siyah çizgi elde edilecektir.
Yolun başlangıç ve bitiş çizgilerinin birleştirilmesiyle kırmızı çizgi belirlenecektir. Birden
fazla eğimli kırmızı çizgi yerleştirme zorunluluğu bulunduğu hallerde, kırmızı çizgi kollarının
kesiştiği bölgeye düşey kurp konulacaktır. Boykesit üzerinde eğimin değiştiği yerde eğim
değiştirme işareti, Kilometre (Skm), Kot (Skot), Bisektris Yüksekliği (d), Teğet Boyu (T) ve
Yarıçap (R) verilecektir (Şekil 6).
Her nokta için kırmızı kot hesapla bulunacak ve kırmızı kot siyah kot farkı, yarmada kırmızı
çizginin altına, dolguda kırmızı çizgi üstüne yazılacaktır. Boykesitin altında Şekil 5’te gösterilen
bilgiler bulunacaktır.
NOKTA NO
0.5 cm
KIRMIZI KOT
1.0 cm
SİYAH KOT
1.0 cm
ARA MESAFE
0.5 cm
BAŞLANGICA MESAFE
1.0 cm
HEKTOMETRE
0.5 cm
KİLOMETRE
0.5 cm
EĞİM
1.0 cm
ŞEMATİK PLAN
1.5 cm
Şekil 5. Boykesit Bilgileri
Skm
Skot
d
L
= ............
= ............
= ............
= ............
%S2
%S1
550.25
500.00
Şekil 6. Boykesit
6. Yatay Kurp Hesap ve Detayları :
Geçki üzerinde seçilecek olan yalnız bir yatay kurp için dever hesabı yapılacak ve bu kurp
üzerinde birleştirme eğrisi olarak eşit parametreli klotoid yerleştirilecektir.
Klotoid hesapları yapıldıktan sonra bu hesap değerlerine uygun olarak 1/500 ölçekli detay
çizimi yapılacak ve üzerinde ölçüler gösterilecektir. Plan ile bağlantılı olarak klotoid başlangıç
ve son noktaları arasına arasına giren tüm enkesit noktaları bu detay üzerine taşınacaktır.
7. Enkesitler :
Geçki üzerinde başlangıç noktasından itibaren her 25 m’deki enkesitler; T ve Ŧ’ ler ve
birleştirme eğrisi olarak eşit parametreli klotoid kullanılmış olan kurbadaki TS, SC, CS ve ST’
lerdeki enkesitler 1/100 ölçekli olarak çizilecektir. Her enkesit üzerine nokta no, kilometreler,
siyah kot ve kırmızı kot yazılacaktır.
Download

Poreje Verileri - Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi