İÇİNDEKİLER/CONTENTS
İSMAİL YILDIRIM'IN ÖZGEÇMİŞİ
Mehmet KÖÇER
I-VIII
İNGİLİZ YÖNETİMİNİN İLK DÖNEMİNDE BÜROKRATİK GRUP OLARAK
KIBRISLI MÜSLÜMAN LİDERLİĞİN OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE
OLAN İLİŞKİLERİ ( 1878- 1914 )
RELATIONS OF CYPRIOT MUSLIM LEADERSHIP AS A BUREAUCRATIC
GROUP WITH THE OTTOMAN EMPIRE IN THE FIRST PERIOD OF BRITISH
RULE (1878-1914)
Sibel AKGÜN
1-13
ERCİYES GAZETESİNE GÖRE KAYSERİ’DEKİ 1912 MECLİS-İ
MEBUSAN SEÇİMLERİ
ACCORDING THE ERCİYES NEWSPAPER, THE ELECTIONS OF THE
OTTOMAN PARLIMENT IN KAYSERİ, 1912.
Bülent AKKAYA
15-23
18. YÜZYILDA SİBİRYA’DA İSLAMA KARŞI SALDIRI VE TATARLARIN
ZORLA HRİSTİYANLAŞTIRILMASI
THE ATTACK AGAINST ISLAM IN SIBERIA IN 18TH CENTURY AND
FORCEFULL EVANGELISATION OF TATARS
Fevziye BEYREMOVA
Ercan ALKAYA
25-30
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
ATATÜRK DÖNEMİNDE ROMANYA’DAN TÜRK GÖÇLERİ VE
GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'DE İSKANLARI
MIGRATION OF TURKS FROM ROMANIA AND THE SETTLEMENT OF
IMMIGRANTS IN ATATURK ERA
Aslı ARSLAN
31-50
GAZİ HÜSREV BEY VAKFIʼNIN HİCRÎ 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/
MİLÂDÎ 1624/25, 1625/26, 1626/27, 1627/28, 1628/29 YILLARINA
AİT MUHASEBE BİLANÇOLARI
ACCOUNTING BALANCE SHEETS OF GAZI HUSREV BEY
FOUNDATION IN HIJRI: 1034, 1035, 1036, 1037, 1038 / GREGORIAN:
1624/25, 1625/26, 1626/27, 1627/28, 1628/29
Kadir ARSLANBOĞA
51-75
ATATÜRK’ÜN AMASYA GEZİLERİ
ATATURK’S JOUNEYS TO AMASYA
Mehmet Korkud AYDIN
77-96
CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİVİ BELGELERİ IŞIĞINDA MÜDAFAA-İ
HUKUK GRUBU’NUN KURULUŞU VE ÜLKE GENELİNDE GRUBA AİT
HEYET-İ MERKEZİYE LİSTELERİNİN OLUŞTURULMASI
THE FOUNDING OF THE MUDAFAA-I HUKUK (DEFENDERS OF LAW)
PARTY AND THE MAKING OF THE COUNTRYWIDE HEYET-I MERKEZIYE
(CENTRAL COMMISSION) LISTS IN THE LIGHT OF THE PRESIDENCY
ARCHIEVES
Mesut AYDIN
97-137
TİMUR, RODOS ŞÖVALYELERİ VE BATI ANADOLU SEFERİ
TIMUR, KNIGHTS OF RHODES AND WESTERN ANATOLIA EXPEDITION
Yahya BAŞKAN
139-148
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
OSMANLI TOPLUMUNDA EVLATLIKLAR VE HUKUKÎ DURUMLARI
FOSTER CHILDREN IN THE OTTOMAN EMPIRE AND THEIR LEGAL
STATUS
Abdullah BAY
149-163
SELÇUKLU TÜRKMENLERİNİN KAFKASYA VE KAFKAS ELLERİYLE
MÜNASEBETLERİ
RELATION OF SELJUK TURKMENS WITH CAUCASIA AND CAUCASIAN
REALM
Yaşar BEDİRHAN
165-185
XVI. YÜZYILDA ÇILDIR EYALETİ AHISKA SANCAĞI’NIN UDE NAHİYESİ
THE UDE REGION OF AHISKA SANCAK OF CHILDIR PROVINCE IN THE
XVI CENTURY
Shota BEKADZE
187-205
FRANSIZ MİSYONERLER TARAFINDAN İSTANBUL VE LEVANT
MİSYONUNUN OLUŞTURULMASI
(PAPAZ J. BAPTİST PİOLET’NİN MEKTUBU)
CREATION THE MISSION ISTANBUL AND LEVANT BY FRENCH
MISSIONARIES
(LETTRE FROM PASTOR J. BAPTIST PIOLET)
Haktan BİRSEL
207-223
İNSAN ATATÜRK
ATATURK AS A HUMAN
Salim CÖHCE
225-234
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
BULGARİSTAN’DAN SEYHAN’A TÜRK GÖÇÜ (1950-1951)
TURKISH MIGRATION FROM BULGARIA TO SEYHAN (1950–1951)
Erdem ÇANAK
235-253
XIX. YÜZYIL OSMANLI SAĞLIK TEŞKİLATLANMASI’NA DAİR
BİBLİYOGRAFİK BİR DENEME
A BIBLIOGRAPHIC ESSAY ON XIX. CENTURY OTTOMAN HEALTH
ORGANIZATION
Necati ÇAVDAR
Erol KARCI
255-286
EĞİTİM ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLARIN SOSYAL VE KÜLTÜREL
DEĞİŞİME ETKİSİ
THE EFFECTS OF EDUCATIONAL REFORMS TO SOCIAL AND CULTURAL CHANGES
Ahmet ÇELİK
287-301
PARTİ DEVLETİ ANLAYIŞLI YÖNETİM ÖRNEĞİ; RECEP PEKER VE CHP
GENEL SEKRETERLİĞİ
AN INSTANCE OF PARTY STATE REGIME; RECEP PEKER AND THE
OFFICE OF SECRETARY GENERAL OF REPUBLICAN PEOPLE'S PARTY
Mehmet ÇEVİK
303-313
İZMİR’İN KURTULUŞUNUN ANADOLU BASININDAKİ YANSIMALARI
THE REPERCUSSIONS OF THE LIBERATION OF IZMIR IN THE
ANATOLIAN PRESS
Rahmi ÇİÇEK
315-328
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA BAŞ MİMARLIĞA KADAR YÜKSELEN
TEBRİZLİ MİMAR ALİ'NİN HAYATI VE ESERLERİ
LIFE AND WORKS OF TEBRİZLİ ALİ HONORED AS THE CHIEF
ARCHITECT AT OTTOMAN EMPIRE
Bilal DEDEYEV
Tofiq NAJAFLİ
Ramazan USLU
329-340
MARY CAROLİNE HOLMES’UN “URFA’DA ERMENİ YETİMHANESİ”
ADLI ESERİNDE URFA’DAKİ İŞGAL YILLARI VE ERMENİ YETİM
ÇOCUKLARI
INVASION YEARS IN URFA AND ARMENIAN ORPHANS IN THE BOOK OF
MARY CAROLINE HOLMES’S NAMELY “ARMENIAN ORPHANAGE IN
URFA”
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
341-370
MİLLİ MÜCADELE VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRKAMERİKAN İLİŞKİLERİ (1918-1927)
TÜRK AND AMERICAN RELATIONS AT THE FIRST YEARS OF NATIONAL
STRUGGLE AND REPUBLIC (1918-1927)
Rahmi DOĞANAY
371-388
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE- HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ
TURKEY-INDIA RELATIONS IN ATATURK ERA
Selçuk DUMAN
389-399
MOĞOLLARIN İTİL VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ
MONGOLS’ ACTIVITIES ITIL AND AROUND
Neslihan DURAK
401-411
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
MEMLUKLAR ZAMANINDA HALEP NAİPLİĞİ’NE BAĞLI BİR ŞEHİR:
“BİRECİK”
A CITY CONNECTED TO REGENCY OF ALEPPO DURING MAMELUKES
PERIOD: “BİRECİK”
Efe DURMUŞ
413-427
ÇANAKKALE CEPHESİ’NDEN MİLLİ MÜCADELE’YE BİR ZABİT (HASAN
REMZİ FERTAN VE HATIRÂTI)
AN OFFICER FROM THE BATTLE OF GALLIPOLI TO THE TURKISH WAR
OF INDEPENDENCE
(HASAN REMZİ FERTAN AND HIS MEMOIRS)
Lokman ERDEMİR
429-444
TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ VE TATBİKATI
ORDERS OF NATIONAL TASK AND THEIR PRACTISE
Feyzullah EZER
445-456
MAÂRİF SALNÂMELERİ’NE GÖRE CEBEL-İ BEREKET SANCAĞI’NDA
EĞİTİM-ÖĞRETİM (H.1316-1321/M. 1898-1903)
EDUCATION AND INSTRUCTION IN CEBEL-I BEREKET SANJAK
ACCORDING TO EDUCATION YEARBOOK (H.1316-1321/M.1898-1903)
Ebru GÜHER
457-467
MODERNLEŞME SÜRECİNDE AFRİKA’NIN İKİ BÜYÜK KRİZİ: RUANDA
VE DARFUR MESELELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
TWO MAJOR CRISIS IN AFRICA IN THE PROCESS OF MODERNIZATION:
A STUDY ON RWANDA AND DARFUR ISSUES
Hasan GÜRKAN
469-491
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
ELAZIĞ DERGİ YAYINCILIĞINA BİR ÖRNEK: YENİ FIRAT DERGİSİ
AN EXAMPLE TO ELAZIĞ MAGAZINE PUBLISHING: NEW FIRAT
MAGAZINE
Handan HAYKIR
Mehmet ÇEVİK
493-527
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ DOLAYISIYLA ELAZIĞ'DA YAPILAN MATEM
TÖRENİ
THE MOURNING CEREMONY THAT WAS CARRIED OUT FOR ATATÜRK
IN ELAZIG
Yavuz HAYKIR
529-562
1950-1960 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN GENEL SEÇİMLERİN
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVELUTATION OF GENERAL ELECTIONS BETWEEN YEARS 19501960 BY THE PERSPECTIVE OF EAST AND NORTH EAST PART OF
TURKEY
Ahmet İLYAS
563-575
ŞARK MESELESİNİN SULTAN ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE GAYR-İ
MÜSLİM OSMANLI TEBAASI ÜZERİNDEKİ İDARİ AÇIDAN SONUÇLARI
THE ADMINISTRATIVE RESULTS OF EASTERN QUESTION ON NONMUSLIM CITIZENS AT THE AGE OF SULTAN ABDULHAMID
Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU
Önder DENİZ
577-595
AYANDON KAZASININ 1841 YILI NÜFUS YAPISI
THE POPULATION STRUCTURE OF AYANDON TOWN IN 1841
Mucize ÜNLÜ
Pelin İSKENDER KILIÇ
597-617
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
RUS KOLONİZAYONUNA KARŞI KAZAK MUKAVEMETİ
KAZAK RESISTANCE TO RUSSIAN COLONIZATION
Füsun KARA
Yavuz HAYKIR
619-629
URARTU DEVLETİ’NİN EKONOMİK YAPISINA GENEL BAKIŞ
A GENERAL WIEW TO ECONOMIC STRUCTURE OF URARTIAN STATE
Murat KATAR
631-643
HATIRATLARA GÖRE HALK ADAMI ATATÜRK
ACCORDING TO THE MEMOIRS THE PUBLIC MAN ATATÜRK
Yusuf KAYA
645-657
19. YÜZYILA KADAR SULTANÖNÜ (ESKİŞEHİR) SANCAĞI’NIN
YÖNETİCİLERİ
THE ADMINISTRATORS OF SULTANONU (ESKISEHIR) SANJAK UNTIL
19th CENTURY
Orhan KILIÇ
659-673
TUNA VİLÂYETİ’NDE NÜFUS VE DEMOGRAFİ (1864-1877)
POPULATION AND DEMOGRAPHICS IN THE DANUBE PROVINCE (18641877)
Aşkın KOYUNCU
675-737
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
AFGANİSTAN BAŞBAKANI SERDAR MUHAMMED DAVUD HAN’IN
TÜRKİYE ZİYARETİNDE BAŞBAKAN ADNAN MENDERES İLE
GÖRÜŞMESİ (18-21 NİSAN 1957)
AFGHAN PRIME MINISTER SERDAR MOHAMMED DAVUD HAN’S
MEETING WITH TURKISH PRIME MINISTER ADNAN MENDERES DURING
TURKEY VISIT
Mehmet KÖÇER
739-747
ÂŞIK VEYSEL’DE VAHDET-İ VÜCUT ANLAYIŞI
ÂŞIK VEYSEL’S UNDERSTANDING OF UNITY OF EXISTENCE
Şahin KÖKTÜRK
749-758
OSMANLI DEVLETİ’NDE ŞEHZADELİK KURUMUNA YENİ BİR BAKIŞ:
ŞEHZADELERİN DOĞUMU, YETİŞTİRİLMESİ VE TAHTA ÇIKIŞ
SÜREÇLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
A NEW APPROACH TO THE PRINCESHIP INSTITUTION IN OTTOMAN
STATE: AN EVALUATION ABOUT BIRTH, EDUCATION AND ASCENDING
PROCESS OF SULTAN'S SONS
Uğur KURTARAN
759-778
YEREL VE YABANCI BASINDA ERMENİ MESELESİ VE GENERAL
HARBOURD’UN GÖZÜYLE ANADOLU’NUN SOSYO-EKONOMİK
GÖRÜNÜMÜ
THE ARMENIAN QUESTION IN BOTH LOCAL AND FOREIGN PRESS AND
GENARAL HARBOURD’S IMPRESSIONS OF ANATOLIA
Meral KUZGUN
779-796
ARŞİV BELGELERİNE GÖRE 31 MART BAKÜ SOYKIRIMI
31 MARCH GENOCIDE IN BAKU ACCORDING TO ARCHIVE
DOCUMENTATION
Beşir MUSTAFAYEV
797-815
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
KIRAAT KİTAPLARINDA CUMHURİYET VATANDAŞI VE YENİ TÜRKİYE
(1923-1938)
REPUBLIC CITIZEN AND NEW TURKEY IN THE READING BOOKS (19231938)
Mustafa MÜJDECİ
Cem KARAKILIÇ
817-838
UYGARLIKLARIN GRAMERİNE KARŞILAŞTIRMALI İKTİSADİ
PERSPEKTİFTEN BAKIŞ
OVERLOOK TO “GRAMMAIRE DES CIVILISATIONS ”THROUGHT THE
COMPARATIVE ECONOMIC ANALYSIS
Aslıhan NAKİBOĞLU
839-875
BOLU HALKEVİ VE FAALİYETLERİ
BOLU PEOPLE HOUSE AND ITS ACTIVITIES
Fatih ÖZÇELİK
Sabit DOKUYAN
877-900
FÂRÂBÎ VE İBN SÎNÂ’DA FELSEFE TARİHİ KURGUSU VE İSLÂM’DA
FELSEFENİN KONUMU
THE CONCEPTION OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY IN AL-FÂRÂBÎ
AND AVICENNA AND THE POSITION OF THE PHILOSOPHY IN ISLAM
Muhammet ÖZDEMİR
901-926
MODERNLEŞME SÜRECİNDE MISIR’DA KARMA MAHKEMELER
KURULMASI MESELESİ
IN THE PROCESS OF MODERNIZATION IS A MATTER OF ESTABLISHING
MIXED COURTS OF EGYPT
Sevda ÖZKAYA
927-942
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
ASYA HUN DEVLETİ’NDE ATIN YERİ VE ÖNEMİ
STATUS AND IMPORTANCE OF HORSE IN ASIA HUN (HSIUNG-NU)
STATE
Murat ÖZTÜRK
943-950
1861-1865 DÖNEMİ HALEP VAKIFLARININ MUHASEBESİ
ACCOUNTACY OF ALEPPO FOUNDATIONS IN 1861-1865 PERIOD
Mustafa ÖZTÜRK
951-966
BİR YÜZELLİLİĞİN HALEP GEZİ NOTLARINDAN GÜNCELER: TARIK
MÜMTAZ YAZGANALP (GÖZTEPE)
THE TRIP NOT UPDATED HALEP OF LIST YÜZELLİK: TARIK MÜMTAZ
YAZGANALP
Volkan PAYASLI
Olcay ÖZKAYA DUMAN
967-983
BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE HORASAN’DA TARIM VE
HAYVANCILIK
IN PERIOD OF GREAT SALJUQIDS AGRICULTURE AND LIVESTOCK IN
KHURASAN
İsmail PIRLANTA
985-1004
SAVAŞ ESİRLERİNİN DİN DEĞİŞTİRMESİ (NEMÇELİ ESİRLER
ÖRNEĞİ)
APOSTASY OF PRISONERS OF WAR [EXAMPLE OF AUSTRIAN (NEMÇE)
CAPTIVES]
Hava SELÇUK
1005-1013
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
1927 GENEL NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE BİTLİS’İN NÜFUS
FONKSİYONLARI
1927 GENERAL POPULATION CENSUS RESULTS BY BITLIS
Savaş SERTEL
1015-1034
ULUSLARARASI KURULUŞLARIN DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNA
BAKIŞ AÇILARI VE ETKİLERİ
LOOK AND INFLUENCES TO NAGORNY KARABAKH PROBLEM OF THE
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Sevinç SEYİDOVA
1035-1048
XIX. YÜZYILDA BUHARA MEDRESELERİ
IN THE 19TH CENTURY BUKHARA MADRASSAH
İnci Yelda ŞAFAKCI
1049-1059
1824-1828 (H.1240-1244) TARİHLİ TARSUS ŞER’İYYE SİCİLİNİN
TANITIMI VE FİHRİSTİ
1824 - 1828 (H. 1240-1244) DATED TARSUS SHARI'AH REGISTER’S
DESCRIPTION AND INDEX
Arzu ŞAHİN
1061-1084
DAĞISTAN-DERBENT ŞEHRİ VE TEREKEME KÖYLERİNİN TARİHİ VE
SOSYAL YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT ON HISTORY AND SOCIAL STRUCTURE OF DERBENT
CITY IN DAGESTAN AND TEREKEME’S VILLAGES’ HISTORY
Gülreyhan ŞUTANRIKULU
1085-1094
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
TARİH-İ OSMANÎ ENCÜMENİ BURSA ŞUBESİ
HISTORIC OTTOMAN COMMITTEE BURSA BRANCH
Seyit TAŞER
1095-1105
SAMSUN’A TÜRK YERLEŞİMİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ
HISTORICAL PERIOD OF TURKISH SETTLEMENT IN SAMSUN
İbrahim TELLİOĞLU
1107-1117
KAYSERİ HACI KILIÇ CAMİİ’İNE TAHSİS EDİLEN HÜSEYİN BEY
VAKFI’NIN H. 1080-1090 (M. 1670-1680) YILLARINA AİT MUHASEBESİ
ACCOUNTING OF HÜSEYİN BEY FOUNDATION THAT HAS BEEN
ALLOCATED TO KAYSERİ HACI KILIÇ MOSQUE FOR THE HEGIRA
YEARS 1080-1090 (AD 1670-1680)
Özen TOK
1119-1132
OSMANLI’DA HANEDAN İÇİ KATL
THE KILLING INTO THE DYNASTY IN OTTOMAN
Muhammet Nuri TUNÇ
1133-1167
15-16. YÜZYILLARDA TUNA HAVZASINDA TUZLALAR VE TUZ
HUKUKU
SALTS AND SALT LAW IN THE DANUBE BASIN WITH IN THE PERIOD OF
15-16TH CENTURIES
Filiz YILDIRIM
1169-1183
ERKEN ORTAÇAĞLARDA ÜBÜLLE LİMAN KENTİNİN İRAN KÖRFEZİ
AÇISINDAN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF UBULLA PORT CITY IN TERMS OF THE PERSIAN
GULFIN EARLY MEDIEVAL AGES
Taner YILDIRIM
Ahmet ALTUNGÖK
1185-1197
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
İNÖNÜ DÖNEMİ’NİN “RESMİ OLMAYAN” TARİHİ MUHAFAZAKÂRLARIN
DÜN ALGISI
“NON OFFICIAL” HISTORY OF THE İNÖNÜ ERA INTELLECTUALS’
PERCEPTION OF THE PAST
Erinç Erdal YILDIRIM
1199-1216
98/3 NUMARALI ŞER’İYE SİCİLİNE GÖRE GAZİANTEP’İN SOSYAL,
HUKUKÎ DURUMU VE BU DÖNEM GAZİANTEP’TEKİ YER ADLARI
ACCORDING TO 98/3 NUMBERED GAZİANTEP SER'IYE SICILI,
GAZİANTEP'S SOCIAL AND LEGAL SITUATION AND THE PLACE NAMES
IN GAZİANTEP AT THIS PERIOD
Zemzem YÜCETÜRK
1217-1239
KIBRIS MESELESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ULUSLARARASI HALE
GELME SEBEPLERİ
HISTORICAL DEVELOPMENT OF CYPRUS PROBLEM ON BECOMING AN
INTERNATIONAL ISSUE
Erdal AÇIKSES
Ayhan CANKUT
1241-1259
HAFIZ MUSTAFA PAŞA VAKFİYESİ
WAQFIYA OF HAFIZ MUSTAFA PASHA
Kürşat ÇELİK
1261-1272
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
TANITMA / ELEŞTİRİ
YILDIRIM, İsmail; Milli Mücadele’nin Başlangıcında Eskişehir (22 Ocak
1919-20 Mart 1920), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yayını, Uğur
Ofset AŞ., Eskişehir, 1998, VIII+94 Sayfa, ISBN:975-94323-0-7
Handan HAYKIR
1273-1275
YILDIRIM, İsmail; Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923-1950),
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2001, XII+220 Sayfa,
ISBN:975-16-1477-5
Yavuz HAYKIR
1277-1278
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 9/4 Spring 2014
Download

İÇİNDEKİLER/CONTENTS