[Tarihi seçin]
[2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU]
T.C.
ŞİŞLİ BELEDİYESİ
2015 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
Şişli Belediye Başkanlığı, www.sislibelediyesi.com
Sayfa 1
[Tarihi seçin]
[2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU]
İçindekiler
1- OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...................................................... 3
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ .......................................................................................................................... 3
1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ .................................................................................................................. 4
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ............................................................. 4
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ................................................................................................ 4
1.1.4 FAİZ GİDERLERİ ............................................................................................................................ 5
1.1.5 CARİ TRANSFERLER...................................................................................................................... 5
1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ ................................................................................................................... 5
1.1.7 SERMAYE TRANSFERLERİ............................................................................................................. 5
1.2 BÜTÇE GELİRLERİ ........................................................................................................................... 6
1.3 FİNANSMAN................................................................................................................................... 7
2- TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ......................................... 8
2.1 BÜTÇE GİDERLERİ .......................................................................................................................... 8
2.2 BÜTÇE GELİRLERİ ............................................................................................................................ 9
Şişli Belediye Başkanlığı, www.sislibelediyesi.com
Sayfa 2
[Tarihi seçin]
[2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU]
1- OCAK – HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ
2015 Mali yılı bütçe büyüklüğümüz meclisimizden onaylanarak toplam
440.000.000,00-TL olarak ödenek ayrılma işlemi gerçekleştirilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin
yüzdesel dağılımları aşağıda gösterilmiştir.
1
2
3
4
5
6
7
9
BÜTÇE GİDERLERİ (GENEL TOPLAM)
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
YEDEK ÖDENEKLER
Şişli Belediye Başkanlığı, www.sislibelediyesi.com
440.000.000,00
55.506.000,00
8.266.500,00
274.988.500,00
16.000.000,00
5.274.000,00
54.570.000,00
1.635.000,00
23.760.000,00
Sayfa 3
[Tarihi seçin]
[2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU]
2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri başlıklı
Tablo da (Ek:1) bütçe giderlerinin Ocak- Haziran dönemine ait gerçekleşmeleri 2014 ve 2015
yılları arasında karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu tabloda 2014 Mali Yılı Ocak–Haziran
dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 219.800.007,42 TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılsonu gerçekleşmelerinin % 51,08’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.
2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise
162.923.591,51 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,03
olmuştur. 2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları
karşılaştırıldığında, giderlerde % 25,88 oranında azalış olduğu görülmektedir.
1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ
Personel giderleri için 2015 yılı başında 55.506.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2014 yılının ilk altı ayında 25.018.936,97-TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı
ayında % 26,87 oranında artışla 31.580.741,88 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 51,08 iken,
2015 yılının ilk altı ayında ise % 37,03 olmuştur.
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı başında 8.266.500,00 TL
ödenek ayrılmıştır.
2014 yılının ilk altı ayında 3.988.219,13 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı
ayında % 9,50 oranında artışla 4.367.261,27 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 50,06 iken,
2015 yılının ilk altı ayında ise % 52,83 olmuştur.
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı başında 274.988.500,00 TL ödenek
ayrılmıştır.
2014 yılının ilk altı ayında 115.683.899,46 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı
ayında % 17,27 oranında azalış ile 95.705.393,73 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 45,76 iken,
2015 yılının ilk altı ayında ise % 34,80 olmuştur.
Şişli Belediye Başkanlığı, www.sislibelediyesi.com
Sayfa 4
[Tarihi seçin]
[2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU]
1.1.4 FAİZ GİDERLERİ
Faiz Giderleri için 2015 yılı başında 16.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2014 yılının ilk altı ayında 13.903.650,34 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı
ayında % 17,27 oranında azalış ile 8.651.344,93 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 61,02 iken,
2015 yılının ilk altı ayında ise % 54,07 olmuştur.
1.1.5 CARİ TRANSFERLER
Cari Transferler için 2015 yılı başında 5.274.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2014 yılının ilk altı ayında 2.312.266,58 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı
ayında % 47,92 oranında azalış ile 1.204.300,59 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 44,43 iken,
2015 yılının ilk altı ayında ise % 22,83 olmuştur.
1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ
Sermaye Giderleri için 2015 yılı başında 54.570.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2014 yılının ilk altı ayında 43.893.034,92TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı
ayında % 51,21 oranında azalış ile 21.414.549,11 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 58,24 iken,
2015 yılının ilk altı ayında ise % 39,24 olmuştur.
1.1.7 SERMAYE TRANSFERLERİ
Sermaye Transferleri için 2015 yılı başında 1.635.000,00 TL ödenek ayrılmıştır ancak
kullanılmamıştır.
Şişli Belediye Başkanlığı, www.sislibelediyesi.com
Sayfa 5
[Tarihi seçin]
[2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU]
1.2 BÜTÇE GELİRLERİ
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
Red ve İadeler (-)
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ
288.705.000,00
54.400.000,00
855.000,00
76.145.000,00
20.200.000,00
-305.000,00
440.000.000,00
2014 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2014 yılında
toplam 226.147.802,91 TL bütçe geliri elde edilmiştir. Elde edilen vergi gelirlerinin % 61,43’ü
Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 83,51’lik kısmı
Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %
48,25’lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 50,91’i, sermaye
gelirlerinin ise %60,76’sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2014 yılında red ve iade
olarak tahminlerin %60,24 olarak gerçekleşmiştir.
2015 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %
42,14’dür. Toplam altı aylık dönemde tahsil edilen tutar ise bir önceki yıla göre %18 azalma
göstererek 185.436.844,84 TL olmuştur. Azalma sebebi Maslak, Huzur ve Ayazağa
Mahallelerinin 2015 yılında Sarıyer İlçesine bağlanmasıdır.
2015 Yılında öngörülen vergi gelirlerinin % 49,82’si, teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %
12,76’sı, diğer gelirlerin % 43,27’si, sermaye gelirlerinin ise % 2,21’i olarak toplam içinde
gerçekleşerek bir önceki yıl toplam altı aylık gelirlerin % 10,06’sı gerçekleşmiştir.
Şişli Belediye Başkanlığı, www.sislibelediyesi.com
Sayfa 6
[Tarihi seçin]
[2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU]
1.3 FİNANSMAN
Yılın ilk altı ayında, gelir oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda
borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Devreden yükümlülüklerimizde önemli azalışlar
sağlanmıştır.
.
Şişli Belediye Başkanlığı, www.sislibelediyesi.com
Sayfa 7
[Tarihi seçin]
[2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU]
2- TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
2.1 BÜTÇE GİDERLERİ
Ocak–Haziran 2015 döneminde 162.923.591,51 TL olan toplam Bütçe Giderinin
Temmuz– Aralık 2015 döneminde yaklaşık 198.696.408,49 TL ilave beklenti ile
198.696.408,49 TL’yi bulması beklenmektedir. Toplam Bütçe Giderinin yılsonu
gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82,2’i bulacağı tahmin
edilmektedir.
EKONOMİK KODLAR
PERSONEL GİDERLERİ
2015 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
HAZİRAN 2015
GERÇEKLEŞEN
55.506.000,00
31.580.741,88
8.266.500,00
4.367.261,27
274.988.500,00
95.705.393,73
16.000.000,00
8.651.344,93
CARİ TRANSFERLER
5.274.000,00
1.204.300,59
SERMAYE GİDERLERİ
54.570.000,00
21.414.549,11
1.635.000,00
0,00
YEDEK ÖDENEKLER
23.760.000,00
0,00
BÜTÇE GİDERLERİ
440.000.000,00
162.923.591,51
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
Şişli Belediye Başkanlığı, www.sislibelediyesi.com
Sayfa 8
[Tarihi seçin]
[2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU]
01.07.2015-31.12.2015 döneminde bütçelenmiş olan Personel Giderleri, Sosyal
Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri, Faiz Giderleri, Cari
Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ve Yedek Ödenek kalemlerindeki
giderler tasarruf ilkelerinden hareket edilerek gerçekleştirilecektir.
2.2 BÜTÇE GELİRLERİ
2015 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran döneminde
gerçekleşen 185.436.844,84 TL’lik gelir toplamına karşılık Temmuz-Aralık döneminde Tahsilat
işlemlerinde artış sağlanarak Tahsilat oranının %90 oranını aşması hedeflenmektedir.
EKONOMİK KOD
Vergi Gelirleri
2015 TAHMİN
OCAK -HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
288.705.000,00
143.833.654,39
54.400.000,00
6.939.269,70
855.000,00
0,00
Diğer Gelirler
76.145.000,00
32.947.198,10
Sermaye Gelirleri
20.200.000,00
2.031.211,38
Red ve İadeler (-)
305.000,00
314.488,73
440.000.000,00
185.436.844,84
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yard. ile Özel G.
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
Şişli Belediye Başkanlığı, www.sislibelediyesi.com
Sayfa 9
[Tarihi seçin]
[2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU]
Şişli Belediye Başkanlığı, www.sislibelediyesi.com
Sayfa 10
Download

2015 YILI KURUMSAL Mali Durum VE Beklenti