Karar
No
Konu
Karar
Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli,
Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı okundu.
Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın
08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt
durumu hakkındaki yazısı.
Bir sonraki Yönetim Kurulu gündeminde
değerlendirilmesine, O.B.K.V
Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri
konular hakkında Yönetim Kurulu'nu
3546 bilgilendirmesi.
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.
Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla
3547 Yemin Töreni.
gerçekleştirildi.
Denizli Barosu Başkanlığı'nın
14.07.2014 tarih ve 19153 gelen
evrak sayılı, 25-27 Nisan 2014
tarihinde yapılan 3.Genç Avukatlar
Kurultayı'nda alınan kararlar
gereğince Avukatlık Kanunu İzleme
Komisyonu'nun 02.06.2014 tarihli ve
2014/6 nolu öneri niteliğindeki
3548 kararın bildirimine ilişkin yazısı.
Denizli Barosu Başkanlığı'nın 14.07.2014 tarih ve
19153 gelen evrak sayılı, 25-27 Nisan 2014
tarihinde yapılan 3.Genç Avukatlar Kurultayı'nda
alınan kararlar gereğince Avukatlık Kanunu İzleme
Komisyonu'nun 02.06.2014 tarihli ve 2014/6 nolu
öneri niteliğindeki kararın bildirimine ilişkin yazısı
okundu, bilgi alındı.
Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Volkan Öktem'in 14.07.2014
tarih ve 19161 gelen evrak sayılı,
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
herhangi bir siyasi parti çatısı altına
girmeden çalışmak isteyen üye ve
gönüllü diğer vatandaşlara sandık
görevlisi ve gözlemci olma imkanı
sunmak ve bu çerçevede çalışmak
isteyen İzmir Barosu avukatlarına sivil
ve bağımsız demokrasi hareketine
katılma çağrısının iletilmesi talebini
3549 içerir dilekçesi.
Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan
Öktem'in 14.07.2014 tarih ve 19161 gelen evrak
sayılı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herhangi bir
siyasi parti çatısı altına girmeden çalışmak isteyen
üye ve gönüllü diğer vatandaşlara sandık görevlisi
ve gözlemci olma imkanı sunmak ve bu çerçevede
çalışmak isteyen İzmir Barosu avukatlarına sivil ve
bağımsız demokrasi hareketine katılma çağrısının
iletilmesi talebini içerir dilekçesi okundu, bilgi
alındı.
İzmir Valiliği Şehit ve Gazi İşlemleri
Şube Müdürlüğü'nün 14.07.2014
tarih ve 19160 gelen evrak sayılı,
bayrakların yarıya çekilmesi
3550 hakkındaki yazısı.
İzmir Valiliği Şehit ve Gazi İşlemleri Şube
Müdürlüğü'nün 14.07.2014 tarih ve 19160 gelen
evrak sayılı, bayrakların yarıya çekilmesi hakkındaki
yazısı okundu, bilgi alındı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su
ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğünün 14.07.2014 tarih ve
19159 gelen evrak sayılı, İZSU Dış
3551 Paydaş Anketi hakkındaki yazısı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV.Bölge
Müdürlüğü-İzmir Şube
Müdürlüğü'nün 14.07.2014 tarih ve
19157 gelen evrak sayılı, Y. M. adlı
kişinin köpek üretimi yapması
hakkındaki 04.02.2014 tarih ve 1988
giden evrak sayılı yazımıza ilişkin
3552 cevap yazısı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün
14.07.2014 tarih ve 19159 gelen evrak sayılı, İZSU
Dış Paydaş Anketi hakkındaki yazısı okundu, bilgi
alındı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV.Bölge Müdürlüğüİzmir Şube Müdürlüğü'nün 14.07.2014 tarih ve
19157 gelen evrak sayılı, Y. M. adlı kişinin köpek
üretimi yapması hakkındaki 04.02.2014 tarih ve
1988 giden evrak sayılı yazımıza ilişkin cevap yazısı
okundu.
Hayvan Hakları Komisyonuna gönderilmesine,
O.B.K.V
Av. K. Ö.'nun 14.07.2014 tarihli ve 19155 gelen
evrak sayılı, icra araç giderleri hakkındaki dilekçesi
okundu.
Av. K. Ö.'nun 14.07.2014 tarihli ve
19155 gelen evrak sayılı, icra araç
3553 giderleri hakkındaki dilekçesi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
14.07.2014 tarih ve 19071 gelen
evrak sayılı, İ. Ö., N. Ö. ve H. Ö. vekili
Av.N. G. Y.'nun dilekçesinin
3554 gönderimine ilişkin yazısı.
Rapor düzenlemek üzere Av. Hüseyin Pehlivan'ın
görevlendirilmesine, bir sonraki Yönetim Kurulu
gündeminde değerlendirilmesine, O.B.K.V
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 14.07.2014
tarih ve 19071 gelen evrak sayılı, İ. Ö., N. Ö. ve H.
Ö. vekili Av.N. G. Y.'nun dilekçesinin gönderimine
ilişkin yazısı okundu.
Değerlendirilmek üzere; Kadın Hakları Komisyonu
ile Çocuk Komisyonuna gönderilmesine, O.B.K.V
Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi
Başkanlığı'nın 14.07.2014 tarih ve 19069 gelen
evrak sayılı, Av.A. S.'nin mükellefiyetinin
31.12.2010 tarihinden itibaren resen kapatıldığının
bildirimine ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı.
Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi
Dairesi Başkanlığı'nın 14.07.2014
tarih ve 19069 gelen evrak sayılı,
Av.A. S.'in mükellefiyetinin
31.12.2010 tarihinden itibaren resen
3556 kapatıldığının bildirimine ilişkin yazısı.
İlgi yazı eklenmek suretiyle Av. A. S.'nin (baromuz
kayıtlarında mevcut 1879 Sok. N:12/13
Karşıyaka/İzmir adresinden) bilgisine
başvurulmasına, gereği için Yazı İşleri Birimine
tevdiine, O.B.K.V
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosunun
11.07.2014 tarih ve 19074 gelen evrak sayılı,
2014/50431 soruşturma dosyasında müşteki Serap
Şimşek vekili Av. N. T.'nin uzlaşma görüşmeleri
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma sırasında Uzlaştırmacı Bilirkişi Ö. A.'nın düzenlediği
Bürosunun 11.07.2014 tarih ve 19074 uzlaştırma raporunu yırtarak görevini yapmasına
gelen evrak sayılı, 2014/50431
engel olması hakkındaki tutanak ve gereğinin takdir
soruşturma dosyasında müşteki Serap ve ifası istemli yazısı okundu.
Şimşek vekili Av. N. T.'nin uzlaşma
görüşmeleri sırasında Uzlaştırmacı
Bilirkişi Ö. A.'nın düzenlediği
uzlaştırma raporunu yırtarak görevini İlgi dilekçe eklenmek suretiyle Av. N. T.'nin bilgisine
yapmasına engel olması hakkındaki
başvurulmasına, bilgiye ilişkin cevap ulaştığında
tutanak ve gereğinin takdir ve ifası
Yönetim Kurulu gündemine alınmasına, gereği için
3557 istemli yazısı.
Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir
Şubesinin 11.07.2014 tarih ve 18865
gelen evrak sayılı, ikinci hazırlık
toplantısının 15 Temmuz 2014 Salı
günü saat 15:00'da yapılacağının
3559 bildirimine ilişkin yazısı.
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin
11.07.2014 tarih ve 18865 gelen evrak sayılı, ikinci
hazırlık toplantısının 15 Temmuz 2014 Salı günü
saat 15:00'da yapılacağının bildirimine ilişkin yazısı
okundu.
Değerlendirilmek üzere Kent ve Çevre
Komisyonuna gönderilmesine, O.B.K.V
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün
10.07.2014 tarih ve 18734 gelen evrak sayılı, Av. A.
A. hakkında disiplin soruşturması yapılması talebini
içerir yazısı okundu.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğünün 10.07.2014 tarih ve
18734 gelen evrak sayılı, Av. A. A.
hakkında disiplin soruşturması
3560 yapılması talebini içerir yazısı.
Ankara 8.İdare Mahkemesinin
10.07.2014 tarih ve 18746 gelen
evrak sayılı, davacı Av. Hamit
Erdem'in İzmir Barosu Disiplin
Kurulunun 29.05.2009 tarih ve
2007/34 E. 2009/60 K. sayılı kararı ile
bu kararın itirazın reddine ilişkin TBB
kararının iptaline ilişkin davanın
reddine kararının bildirimine ilişkin
3562 yazısı.
Hukuki irtibat bulunması sebebiyle 2014/Ş.270
sayılı soruşturma dosyası ile birleştirilmesine,
Emniyet Genel Müdürlüğünün yazısı ilgi tutularak
bilgi verilmesine, gereği için Yönetim Kurulu Disiplin
İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Ankara 8.İdare Mahkemesinin 10.07.2014 tarih ve
18746 gelen evrak sayılı, davacı Av. Hamit Erdem'in
İzmir Barosu Disiplin Kurulunun 29.05.2009 tarih ve
2007/34 E. 2009/60 K. sayılı kararı ile bu kararın
itirazın reddine ilişkin TBB kararının iptaline ilişkin
davanın reddine kararının bildirimine ilişkin yazısı
okundu.
Hukuk İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
3563
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
ÖNERİLERİ:
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:
1-Av. B. K.'nin müvekkiline karşı
tehdit ve hakaret suçlarını işleyen
karşı tarafın ölümle tehdit ve
hakaretine maruz kalması ve suç
duyurusunda bulunduğunu, ayrıca
İzmir Barosu olarak suç duyurusunda
bulunulmasına, dava açılması
durumunda müdahil olarak
duruşmalara katılması ve hukuki
yardımda bulunmak üzere kendisine
vekil tayin edilmesi hakkındaki yazısı.
1-Av. B. K.'nin müvekkiline karşı tehdit ve hakaret
suçlarını işleyen karşı tarafın ölümle tehdit ve
hakaretine maruz kalması ve suç duyurusunda
bulunduğunu, ayrıca İzmir Barosu olarak suç
duyurusunda bulunulmasına, dava açılması
durumunda müdahil olarak duruşmalara katılması
ve hukuki yardımda bulunmak üzere kendisine vekil
tayin edilmesi hakkındaki yazısı okundu.
Öneri doğrultusunda İzmir Barosu olarak suç
duyurusunda bulunulmlasına, gereğinin AHM
sekreteryasından sorumlu Av. Hümeyra Ertosun
Paldumlar tarafından hazırlanmasına, O.B.K.V
SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Deniz
Ceylan Gümüş ve Ortağı 14.07.2014
tarih ve 1794 nolu masa örtüsü ve
cüppe temizleme bedeli 814,50TL'nin
Baro bütçesine gider yazılması,2-PTT
Genel Müdürlüğünün 11.07.2014
tarih ve AE38568 nolu kargo bedeli
183,30TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,3-Maradit İletişim A.Ş.
03.07.2014 tarih ve 133894 nolu
toplu mesaj bedeli 766,15TL'nin Baro
bütçesine gider yazılması,4-Soygül
Gıda Ltd.Şti.'nin 30.06.2014 tarih ve
177082 nolu çay ve kahve tüketim
bedeli 6.092,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazılması,5-AB Temizlik
Hizmetleri Ltd.Şti 07.07.2014 tarih ve
19482 nolu temizlik bedeli
3.262,70TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,6-Analiz Dijital Baskı
10.07.2014 tarih ve B1747 nolu toner
alım bedeli 448,16TL'nin Baro
bütçesine gider yazılması,7-Analiz
Dijital Baskı 10.07.2014 tarih ve
B1748 nolu temizlik malzemesi alım
bedeli 189,39TL'nin Baro bütçesine
gider yazılması,8-Analiz Dijital Baskı
10.07.2014 tarih B1749nolu kırtasiye
malzemesi alım bedeli
97,27TL'ninBaro bütçesine gider
3564 yazılması
SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Deniz Ceylan Gümüş ve
Ortağı 14.07.2014 tarih ve 1794 nolu masa örtüsü
ve cüppe temizleme bedeli 814,50TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,2-PTT Genel
Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve AE38568 nolu
kargo bedeli 183,30TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,3-Maradit İletişim A.Ş. 03.07.2014 tarih
ve 133894 nolu toplu mesaj bedeli 766,15TL'nin
Baro bütçesine gider yazılmasına,4-Soygül Gıda
Ltd.Şti.'nin 30.06.2014 tarih ve 177082 nolu çay ve
kahve tüketim bedeli 6.092,00TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,5-AB Temizlik
Hizmetleri Ltd.Şti 07.07.2014 tarih ve 19482 nolu
temizlik bedeli 3.262,70TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,6-Analiz Dijital Baskı 10.07.2014 tarih
ve B1747 nolu toner alım bedeli 448,16TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,7-Analiz Dijital Baskı
10.07.2014 tarih ve B1748 nolu temizlik malzemesi
alım bedeli 189,39TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,8-Analiz Dijital Baskı 10.07.2014 tarih
B1749nolu kırtasiye malzemesi alım bedeli
97,27TL'ninBaro bütçesine gider yazılmasına,
O.B.K.V
9-Analiz Dijital Baskı 04.07.2014 tarih
B1689 nolu kırtasiye malzemesi alım
bedeli 55,34TL'nin Baro bütçesine
gider yazılması,10-Analiz Dijital Baskı
04.07.2014 tarih 604505 nolu ikram
malzemesi alım bedeli 2.177,10TL'nin
Baro bütçesine gider yazılması,11-FeKa Turistik İşlemeleri A.Ş. 06.07.2014
tarih 131156 nolu konaklama bedeli
390,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,12-Fe-Ka Turistik İşletmeler
A.Ş.05.07.2014 tarih 131140 nolu
konaklama bedeli 260,00TL'nin Baro
bütçesine gider yazılması,13-Fe-Ka
Turistik İşletmeler A.Ş. 05.07.2014
tarih 131138 nolu konaklama bedeli
130,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,14-Analiz Dijital Baskı cari
hesaba mahsuben 353,90TL'nin Baro
bütçesine gider yazılması,15-Nevin
Yeşilyurt ölüm yardımı 1.600,00TL'nin
Baro bütçesine gider yazılması,16Arzu Yeşilyurt Okur Yeşilyurt ölüm
yardımı 4.800,00TL'nin Baro
bütçesine gider yazılması,17-Arascan
Türk Mutfağı 05.07.2014 tarih A
40965 nolu yemek bedeli
875,34TL'nin Baro bütçesine gider
3565 yazılması,
18-Yurtiçi Kargo 27.06.2014 tarih ve I
946462 nolu kargo bedeli
248,98TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,19-Yurtiçi Kargo 23.06.2014
tarih I945675 nolu kargo bedeli
227,10TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,20-Yurtiçi Kargo 30.06.2014
tarih I 947056 nolu kargo bedeli
137,92TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,21-Av.Ali ÖZTÜRK aidat
iadesi 1.584,01TL'nin Baro bütçesine
3566 gider yazılması,
Baroda çalışan hukukçu personelin
aidat borçlarına ilişkin durumun
3609 değerlendirilmesi.
9-Analiz Dijital Baskı 04.07.2014 tarih B1689 nolu
kırtasiye malzemesi alım bedeli 55,34TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,10-Analiz Dijital Baskı
04.07.2014 tarih 604505 nolu ikram malzemesi
alım bedeli 2.177,10TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,11-Fe-Ka Turistik İşlemeleri A.Ş.
06.07.2014 tarih 131156 nolu konaklama bedeli
390,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,12Fe-Ka Turistik İşletmeler A.Ş.05.07.2014 tarih
131140 nolu konaklama bedeli 260,00TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,13-Fe-Ka Turistik
İşletmeler A.Ş. 05.07.2014 tarih 131138 nolu
konaklama bedeli 130,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazılmasına,14-Analiz Dijital Baskı cari hesaba
mahsuben 353,90TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,15-Nevin Yeşilyurt ölüm yardımı
1.600,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,16-Arzu Yeşilyurt Okur Yeşilyurt ölüm
yardımı 4.800,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,17-Arascan Türk Mutfağı 05.07.2014
tarih A 40965 nolu yemek bedeli 875,34TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına, O.B.K.V
18-Yurtiçi Kargo 27.06.2014 tarih ve I 946462 nolu
kargo bedeli 248,98TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,19-Yurtiçi Kargo 23.06.2014 tarih
I945675 nolu kargo bedeli 227,10TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,20-Yurtiçi Kargo
30.06.2014 tarih I 947056 nolu kargo bedeli
137,92TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,21Av.Ali ÖZTÜRK aidat iadesi 1.584,01TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına, O.B.K.V
Baroda çalışan hukukçu personelin aidat borçlarına
ilişkin durumun değerlendirildi.
Baroda çalışan hukukçu personelin
aidat borçlarına ilişkin durumun
3609 değerlendirilmesi.
2011 Ocak itibari ile ve geleceğe sari olmak üzere
hukuçu personelin baro keseneklerinin kurumca
karşılanmasına, gereği için Muhasebe Servisine
tevdiine, O.B.K.V
Download

15 Temmuz 2014 - İzmir Barosu