YÖNETİM KURULU
02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ
GÜNDEM MADDELERİ
KARAR
Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri
konular hakkında Yönetim Kurulu'nu
1 bilgilendirmesi.
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.
Sıra
2
Yemin Töreni
Katılımcı olmadığı için yapılamadı.
Önceki ara karar gereğince İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin
06.08.2014 tarih ve 21841 gelen evrak sayılı, 2010/107 E. sayılı
dosyasında E. K. müdafii Av. A. H. D. hakkındaki yazıya ilişkin CMK
Servisinin değerlendirmesine ilişkin raporu okundu.
İlgili Mahkemeye rapor doğrultusunda yazı yazılarak Baromuz CMK
kayıtlarının tekiki sonucu bahse konu olan İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza
Mahkemesinin 2010/107 E. sayılı dosyasında SSÇ E. K. için herhangi
bir avukat talebinde bulunulmadığı, izmir 2.Çocuk Ağır Ceza
Önceki ara karar gereğince İzmir 2.
Mahkemesinin 17.07.2014 tarihli müzekkeresi üzerine duruşmasının
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin
24.09.2014 tarihinde yapılacak olan 2010/107 E. sayılı dosya için
06.08.2014 tarih ve 21841 gelen evrak
01.09.2014 tarihinde 2013714135 atama numarasıyla Av. S. A.'ya
sayılı, 2010/107 E. sayılı dosyasında E. K. görevlendirme yapıldığı, İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin
müdafii Av. A. H. D. hakkındaki yazıya
2010/107 E. sayılı dosyasında SSÇ E. K.'nın müdafii olduğu bildirilen
ilişkin CMK Servisinin değerlendirmesine Av.A. H. D.'nin büro adresinin Urla olduğu, İzmir Barosu CMK
ilişkin raporun sunumu.
Uygulama Yönergesine göre görevlendirme listeleri oluşturulurken
büro adreslerinin baz alındığı, ayrıca davanın yetkisizlik veya başka
herhangi bir nedenle avukatın görevli olduğu bölge dışında bir
bölgeye nakli halinde avkatın görevinin sona ereceği, bu doğrultuda
İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin SSÇ E. K. için avukat
talebinde bulunmaması ayrıca görevli olduğu belirtilen avukatın adresi
gözönüne alındığına ilgili mahkeme dosyasına görevlendirmesinin
yapılmasının Yönetmelik ve Yönerge kapsamında mümkün olmadığı
hususunun bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine,
O.B.K.V
3
Önceki ara karar gereğince Av. İ. K.'nın
Stutgart Avukatlık Barosu'na kayıtlı olması
nedeniyle 05.08.2014 tarihli Yönetim
Kurulu toplantısında dinlenmek üzere
daveti ve Av.İ. K.'nın 13.08.2014 tarih ve
22485 gelen evrak sayılı 490/10536 sayılı
yazımıza yanıt dilekçesinin
değerlendirilmesi.
4
Önceki ara karar gereğince Av. İ. K.'nın Stutgart Avukatlık Barosu'na
kayıtlı olması nedeniyle 05.08.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısında dinlenmek üzere daveti ve Av.İ. K.'nın 13.08.2014 tarih
ve 22485 gelen evrak sayılı 490/10536 sayılı yazımıza yanıt
dilekçesinin değerlendirildi.
Avukatlık Kanunu çercevesinde aykırı bir yön tespit edilemediğinden
yapılacak bir işlem olmadığına, O.B.K.V
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın
28.08.2014 tarih ve 24024 gelen evrak
sayılı, 2014/74 Duyuru Nolu "Adli Yardım,
Avukatın Soru Sorması, Savunma Etiği,
Savunma Stratejisi ve Dilekçe Yazma"
konulu 4 kitapçık hazırlandığı ve bu
kitapçıkların tanıtılması ve bu konularda
avukatlara bilgi aktarılması amacıyla
Ankara Barosunun ev sahipliğinde 23-24
Eylül 2014 tarihlerinde yapılacak
toplantının bildirimine ilişkin yazısı ile
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
01.09.2014 tarih ve 24195 gelen evrak
sayılı, 2014/74 nolu duyuru ile bildirilen
toplantının Kasım ayı içerisinde
düzenlenmek üzere ertelendiğinin ve
tarihinin kesinleşmesini müteakip
duyurularının yapılacağının bildirimine
ilişkin yazısı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 28.08.2014 tarih ve 24024 gelen
evrak sayılı, 2014/74 Duyuru Nolu "Adli Yardım, Avukatın Soru
Sorması, Savunma Etiği, Savunma Stratejisi ve Dilekçe Yazma" konulu
4 kitapçık hazırlandığı ve bu kitapçıkların tanıtılması ve bu konularda
avukatlara bilgi aktarılması amacıyla Ankara Barosunun ev
sahipliğinde 23-24 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacak toplantının
bildirimine ilişkin yazısı ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
01.09.2014 tarih ve 24195 gelen evrak sayılı, 2014/74 nolu duyuru ile
bildirilen toplantının Kasım ayı içerisinde düzenlenmek üzere
ertelendiğinin ve tarihinin kesinleşmesini müteakip duyurularının
yapılacağının bildirimine ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı.
5
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın
27.08.2014 tarih ve 23846 gelen evrak
sayılı, Av. K. B. B. ve Av.İ. C. tarafından
Baromuz Disiplin Kurulunun 2011/81 E.
ve 2011/149 K. sayılı kararının
onanmasına ilişkin TBB Disiplin Kurulunun
vermiş olduğu 23.03.2012 tarih ve
2011/643 E. 2012/140 K. sayılı kararın
iptali istemiyle İzmir Nöbetçi İdare
Mahkemesi Başkanlığına sunulan
dilekçenin yazıldığı antetli kağıtta
kullanılan başlık ve logonun Avukatlık
Kanunu ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinin
ilgili maddeleri kapsamında
değerlendirilmesi talebini içerir yazısı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 27.08.2014 tarih ve 23846 gelen
evrak sayılı, Av. K. B. B. ve Av.İ. C. tarafından Baromuz Disiplin
Kurulunun 2011/81 E. ve 2011/149 K. sayılı kararının onanmasına
ilişkin TBB Disiplin Kurulunun vermiş olduğu 23.03.2012 tarih ve
2011/643 E. 2012/140 K. sayılı kararın iptali istemiyle İzmir Nöbetçi
İdare Mahkemesi Başkanlığına sunulan dilekçenin yazıldığı antetli
kağıtta kullanılan başlık ve logonun Avukatlık Kanunu ve Reklam
Yasağı Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilmesi
talebini içerir yazısı okundu.
Avukat K. B. B. ve Avukat İ. C.'ye Avukatlık Kanunu ve Reklam Yasağı
Yönetmeliğine aykırılık nedeni ile yazı yazılmasına, gereği için Yazı
İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
6
İzmir 2. İdare Mahkemesinin 28.08.2014
tarih ve 23996 gelen evrak sayılı, Av. G.
M. A.'nın hakkında verilen 05.07.2013
tarih ve 2012/6 E. 2013/9 D.İş sayılı
kararı ile TBB Disiplin Kurulunun söz
konusu kararı onamasına ilişkin
11.01.2014 tarih ve 2014/25 E. 2014/28
K. sayılı kararının iptali ve yürütülmesinin
durdurulması talepli 2014/1140 E. sayılı
davanın bildirimine ilişkin kararın
gönderimi.
7
İzmir 2. İdare Mahkemesinin 28.08.2014 tarih ve 23996 gelen evrak
sayılı, Av. G. M. A.'nın hakkında verilen 05.07.2013 tarih ve 2012/6 E.
2013/9 D.İş sayılı kararı ile TBB Disiplin Kurulunun söz konusu kararı
onamasına ilişkin 11.01.2014 tarih ve 2014/25 E. 2014/28 K. sayılı
kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması talepli 2014/1140 E.
sayılı davanın bildirimine ilişkin kararın gönderimi okundu.
Gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Av. A.E. S.'nin 27.08.2014 tarih ve 23914 gelen evrak sayılı,
22.08.2014 tarih ve 0232 216 26 36 numaralı telefondan aranarak
kredi masraflarının bila bedelle geri alınabileceği, kabul etmesi halinde
Av. A.E. S.'nin 27.08.2014 tarih ve 23914
danışman avukatlara aktarılacağına ilişkin Avukatlık Kanununun ve
gelen evrak sayılı, 22.08.2014 tarih ve
ilgili mevzuatın muhtelif hükümlerinin açık ihlali nedeniyle ihbar ve
0232 216 26 36 numaralı telefondan
gerekli işlemlerin yapılması talepli dilekçesi okundu.
aranarak kredi masraflarının bila bedelle
geri alınabileceği, kabul etmesi halinde
1- Önceki şikayetler doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığına
danışman avukatlara aktarılacağına ilişkin
şikayette bulunulmasına, AHM sorumlu Av. Hümeyra Ertosun
Avukatlık Kanununun ve ilgili mevzuatın
Paldumlar tarafından şikayet dilekçesinin hazırlanmasına, O.B.K.V
muhtelif hükümlerinin açık ihlali nedeniyle
ihbar ve gerekli işlemlerin yapılması
2- Av. A.E. S.'ye Baro Başkanlığımıza sunulan dilekçesinin yazıldığı
talepli dilekçesi.
antetli kağıtta kullanılan başlığın Avukatlık Kanunu ve Reklam Yasağı
Yönetmeliğine aykırılığı nedeni ile yazı yazılmasına, gereği için Yazı
İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
8
Önceki ara karar gereğince, Av.C. T. ve
Av.H. E.'nin 11.08.2014 tarih ve 22225
gelen evrak sayılı, Barter sistemi
içerisinde Avukatlık Hizmetinin yapılıp
yapılamayacağı hakkında görüş verilmesi
talebini içerir dilekçeleri.
9
Önceki ara karar gereğince, Av.C. T. ve Av.H. E.nin 11.08.2014 tarih
ve 22225 gelen evrak sayılı, Barter sistemi içerisinde Avukatlık
Hizmetinin yapılıp yapılamayacağı hakkında görüş verilmesi talebini
içerir dilekçeleri okundu.
Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında ele alınmasına, O.B.K.V
Önceki ara karar gereğince, Av. O. K.'nin 15.08.2014 tarih ve 22698
gelen evrak sayılı, İstanbul Barosu Av. S.E. B. hakkındaki dilekçesinin
incelenmesi ve değerlendirilmesi talebini içerir dilekçesi üzerine Av.
Özkan Yücel'in raporu değerlendirildi.
Av. O. K.'ye yazı yazılarak; Avukatlık Kanununun 38/1-b Maddesinde
işin reddi zorunluluğu düzenlenirken “aynı işte menfaati zıt bir tarafa
avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa” şeklinde düzenleme
getirildiği, ancak yakınılan avukatın yakınıcıya mütalaa vermiş
olduğuna ilişkin bir iddia bulunmadığı, birleşme işlemlerine katılmış
olmasının ise daha sonra birleşen şirket adına avukatlık almasını
engellemeyeceği, kaldı ki söz konusu dava şirketlerin birbirlerine karşı
açtıkları bir dava olmadığı, Bu nedenle 38/1-b maddesinde yer alan
yasak kapsamında değerlendirilemeyeceği,
Öte yandan 38. Madde kapsamında değerlendirildiğinde dahi işten
yasaklama kararının yönetim kurulumuzca verilemeyeceği bu
konudaki yetkinin soruşturmayı yürütecek olan İstanbul Barosu
Yönetim Kurulunun talebi üzerine İstanbul Barosu Disiplin Kuruluna
ait olduğu bu nedenle Yönetim Kurulumuzca karar verilmesinin
mümkün olmadığı,
Önceki ara karar gereğince, Av. O. K.'nin Yakınıcı aleyhine aynı zamanda disiplin soruşturması istemiyle
15.08.2014 tarih ve 22698 gelen evrak
baromuz başkanlığına başvuruda bulunulmuş olduğu bu nedenle
sayılı, İstanbul Barosu Av. S. E. B.
devam eden bir soruşturma bulunduğu ve soruşturma sonucunda
10
hakkındaki dilekçesinin incelenmesi ve
karar verecek mercinin yönetim Kurulumuz olması nedeniyle devam
değerlendirilmesi talebini içerir dilekçesi eden hukuk davasına gözlemci atanmasının hukuken mümkün
üzerine Av. Özkan Yücel'in raporunun
olmadığı,
sunumu.
Kaldı ki, yakınıcının devam eden hukuk davası ile ilgili olarak savunma
hakkının engellendiği ya da avukatlık faaliyetine izin verilmediğine
ilişkin bir yakınmasının da bulunmadığı bu nedenlerle gözlemci
atanmasının mümkün olmadığı,
Yakınıcın aynı zamanda söz konusu ihtilafın çözümlenmesi için karşı
yana arabuluculuk teklifinde bulunulmasını talep ettiği Av. K. 95/5.
Maddesinde avukatların birbirleriyle ya da müvekkilleri ile ilgili
ihtilaflarda arabuluculuk yapma görevinin yönetim kuruluna verilmiş
olduğu anlaşılmakla, yakınıcı Av. O. K. ile yakınılan avukat S. E. B. ve
yakınıcının önceki müvekkili olan NUNHEMS tohumculuk Ltd. Şti
arasındaki ihtilafların çözümü için Yönetim Kurulu Üyesi Av.Özkan
YÜCEL'in görevlendirilmesine,
Yakınma dilekçesinin bir suretinin gereği için İstanbul Barosu
Başkanlığına gönderilmesine,
Avukatlık Kanunu 95/5 maddesi uyarınca arabuluculuk için Av.S.E. B.
ve NUNHEMS Tohumculuk Ltd.Şti.'ne yazı yazılmasına gereği için
Yönetim Kurulu Sekreteryasına tevdiine, O.B.K.V
Önceki ara karar gereğince İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eşrefpaşa
Hastanesi Başhekimliğinin 18.08.2014
tarih ve 22766 gelen evrak sayılı,
protokol gereğince İzmir Barosu
mensupları ve bakmakla yükümlü
oldukları yakınlarına hastanede
oluşturulan özcel sekreterlik hizmeti
kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin
daha etkin yürütülmesi, iletişimin daha
kolay sağlanması amacıyla sekreterlik
birimi oluşturulması talebine ilişkin
yazısının değerlendirilmesi.
Önceki ara karar gereğince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliğinin 18.08.2014 tarih ve 22766 gelen
evrak sayılı, protokol gereğince İzmir Barosu mensupları ve bakmakla
yükümlü oldukları yakınlarına hastanede oluşturulan özcel sekreterlik
hizmeti kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin
yürütülmesi, iletişimin daha kolay sağlanması amacıyla sekreterlik
birimi oluşturulması talebine ilişkin yazısı okundu.
Bir sonraki Yönetim Kurulu gündeminde ele alınmasına, O.B.K.V
11
M. A.'nın 02.09.2014 tarih ve 24305
M. A.'nın 02.09.2014 tarih ve 24305 gelen evrak sayılı, Akademik
gelen evrak sayılı, Akademik Bilişim 2015
Bilişim 2015 konferansına davet ve duyurulması talebine ilişkin yazısı
konferansına davet ve duyurulması
okundu, bilgi alındı.
talebine ilişkin yazısı.
12
SEM YÜRÜTME KURULU ÖNERİLERİ:
SEM YÜRÜTME KURULU ÖNERİLERİ:
Stj. Av. A. T.'nin staj süresinin 45 gün uzatılması talebinin görüşüldü.
Stj. Av. A. T.'nin staj süresinin 45 gün
uzatılması talebinin görüşülmesi.
SEM alması gereken derslerin eksik olması sebebi ile SEM önerileri
doğrultusunda Stj. Av. A. T.'nin staj süresinin 05.08.2014 tarihinden
itibaren staj süresinin 45 gün uzatılmasına, gereği için Staj Eğitim
Birimine tevdiine, O.B.K.V
13
G. T.'nin 14.08.2014 tarih ve 22565 gelen evrak sayılı, Av. İ. K.
hakkında TBB Yönetim Kurulunun kararına ilişkin zamanaşımı
G. T.'nin 14.08.2014 tarih ve 22565
süresinin neden kaynaklandığının kendisine yazılı olarak
gelen evrak sayılı, Av. İ. K. hakkında
bildirilmesi talebine ilişkin dilekçesi okundu.
TBB Yönetim Kurulunun kararına
ilişkin zamanaşımı süresinin neden
Bilgi edinme hakkı kapsamında yer almadığı hukuksal içerikteki
kaynaklandığının kendisine yazılı
bu hususta bir avukatın hukuki yardımına başvurabileceği
olarak bildirilmesi talebine ilişkin
anlaşılmakla talebinin yerine getirilemeyeceğinin yakınıcıya
dilekçesi.
bildirilmesine, gereği için Yönetim Kurulu Disiplin İşleri Birimine
tevdiine, O.B.K.V
Baro Müdürü Av. Utku KILINÇ'ın 01.09.2014 tarihli, Baromuz
Levhasına kayıt başvurusu yaparak ruhsatname talebinde bulunan V.
M. hakkındaki yazısı okundu.
HSYK'na yazı yazılarak; Avukatlık Kanununa göre kayıt kabul işleminin
soruşturma sonuna kadar bekletilebileceği ancak Baro Yönetim
Baro Müdürü Av. Utku KILINÇ'ın
Kurulunun soruşturma sonucunu beklemeden de kaydı kabul
01.09.2014 tarihli, Baromuz Levhasına
edebileceği, Yönetim Kurulunun bu konudaki takdir hakkını
kayıt başvurusu yaparak ruhsatname
kullanabilmesi için soruşturma hakkında yeterli bilgiye sahip olması
talebinde bulunan V. M. hakkındaki yazısı. gerektiğinden Avukatlık Kanununun 7 ve 8. maddeleri gereğince karar
verebilmek amacıyla bu bilgiler talep edilmiş olup, konunun Bilgi
Edinme Kanunu 19 ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına
ilişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 12/2 ve 30 maddesi ile
ilgisinin olmadığı ve konunun yeniden değerlendirilerek talep edilen
bilgilerin başkanlığımıza bildirilmesi hususunda yazı yazılmasına,
gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
15
Download

2 eylül 2014 - İzmir Barosu