Karar
No
Konu
Karar
Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli,
Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı okundu.
Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın
08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt
3510 durumu hakkındaki yazısı.
Av.F. B.'nın sicil dosyasının incelenerek bir sonraki
Yönetim Kurulu gündeminde değerlendirilmesine,
O.B.K.V
Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri
konular hakkında Yönetim Kurulu'nu
3458 bilgilendirmesi.
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.
Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla
3459 Yemin Töreni.
gerçekleştirildi.
Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494
gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres
kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı
bildirir dilekçesi üzerine Av. M. B. ile
yapılan görüşme sonrası 04.07.2014
tarih ve 18029 gelen evrak sayılı
3460 dilekçesi ile yeni adresinin bildirimi.
Sığınmacılar ve Göçmenlerle
Dayanışma Derneği'nin 04.07.2014
tarih ve 18024 gelen evrak sayılı,
Türkiye'ye yeni gelen sığınmacılar
"Yerel otorite ve STK'lar için eğitim"
3461 projesi İzmir toplantısı konulu yazısı.
A. A., M. A., F. U., Ö. E. ve S. İ.'nin
07.07.2014 tarih ve 18141 gelen
evrak sayılı, görüşülen Torba Yasa
Tasarısına "Doğum öncesi sigortalı
olmayan kadınların doğum
borçlanması yapabilmesi" ve "Tarım
sigorta primi ödeyen kadınların
doğum borçlanması yapabilmesi"
hususlarının eklenmesi talebine ilişkin
3463 yazıları.
Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak
sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı
sıkıntıyı bildirir dilekçesi üzerine Av. M. B. ile
yapılan görüşme sonrası 04.07.2014 tarih ve 18029
gelen evrak sayılı dilekçesi ile yeni adresinin
bildirimi okundu.
Av.M. B. tarafından adres bildirildiği anlaşılmakla
yapılacak bir işlem olmadığına, bildirilen adresin
baro kayıtlarına işlenmesine, gereği için Yazı İşleri
Birimine tevdiine, O.B.K.V
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma
Derneği'nin 04.07.2014 tarih ve 18024 gelen evrak
sayılı, Türkiye'ye yeni gelen sığınmacılar "Yerel
otorite ve STK'lar için eğitim" projesi İzmir
toplantısı konulu yazısı okundu.
Değerlendirilmek üzere Göç ve İltica Komisyonuna
gönderilmesine, O.B.K.V
A. A., M. A., F. U., Ö. E. ve S. İ.'in 07.07.2014 tarih
ve 18141 gelen evrak sayılı, görüşülen Torba Yasa
Tasarısına "Doğum öncesi sigortalı olmayan
kadınların doğum borçlanması yapabilmesi" ve
"Tarım sigorta primi ödeyen kadınların doğum
borçlanması yapabilmesi" hususlarının eklenmesi
talebine ilişkin yazıları okundu.
07.07.2014 tarih ve 18141 gelen
evrak sayılı, görüşülen Torba Yasa
Tasarısına "Doğum öncesi sigortalı
olmayan kadınların doğum
borçlanması yapabilmesi" ve "Tarım
sigorta primi ödeyen kadınların
doğum borçlanması yapabilmesi"
Değerlendirilmek üzere Kadın Hakları Komisyonu ile
hususlarının eklenmesi talebine ilişkin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Komisyonuna
3463 yazıları.
gönderilmesine, O.B.K.V
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 07.07.2014
tarih ve 18167 gelen evrak sayılı, "İcra işlemlerinin
şikayet yoluyla incelenmesi için İcra Hukuk
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
Mahkemelerine yapılan başvurularda
07.07.2014 tarih ve 18167 gelen
evrak sayılı, "İcra işlemlerinin şikayet hükmedilecek vekalet ücreti ve yargılama gideri"
hakkındaki 2014/60 duyuru nolu yazısı okundu,
yoluyla incelenmesi için İcra Hukuk
Mahkemelerine yapılan başvurularda bilgi alındı.
hükmedilecek vekalet ücreti ve
yargılama gideri" hakkındaki 2014/60 Web sitesinde yayınlanmasına, gereği için Bilgi
3464 duyuru nolu yazısı.
İşlem Birimine tevdiine, O.B.K.V
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
07.07.2014 tarih ve 18171 gelen
evrak sayılı, "Usulüne uygun olarak
avukatlık stajını tamamlayan ilgilinin
baro levhasına yazılarak avukatlık
ruhsatnamesi almasının memuriyetle
birlikte avukatlık mesleğini yürüteceği
anlamına gelmediği" hakkındaki
3465 2014/63 duyuru nolu yazısı.
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
ÖNERİLERİ:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 07.07.2014
tarih ve 18171 gelen evrak sayılı, "Usulüne uygun
olarak avukatlık stajını tamamlayan ilgilinin baro
levhasına yazılarak avukatlık ruhsatnamesi
almasının memuriyetle birlikte avukatlık mesleğini
yürüteceği anlamına gelmediği" hakkındaki
2014/63 duyuru nolu yazısı okundu, bilgi alındı.
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
ÖNERİLERİ:
1-Av.G. D.'nun yargılandığı İzmir
10.Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/75 1-Av.G. D.'nun yargılandığı İzmir 10.Ağır Ceza
E. sayılı dosyasına avukat
Mahkemesinin 2014/75 E. sayılı dosyasına avukat
görevlendirilmesi talebi.
görevlendirilmesi talebi,
2-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Genel Sekreterliğinin 23.06.2014 tarih
ve 2012/21203 sayılı Tire Hakimi S. S.
hakkındaki şikayete cevap yazısı.
2-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel
Sekreterliğinin 23.06.2014 tarih ve 2012/21203
sayılı Tire Hakimi S. S. hakkındaki şikayete cevap
yazısı,
3-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Genel Sekreterliğinin 23.06.2014 tarih
ve 2012/21208 sayılı İzmir eski halen
emekli Hakim U. A. hakkındaki
şikayete cevap yazısı.
3-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel
Sekreterliğinin 23.06.2014 tarih ve 2012/21208
sayılı İzmir eski halen emekli Hakim U. A.
hakkındaki şikayete cevap yazısı,
görülşüldü;
1-Görevini icra ederken yaşadığı olay nedeni ile
Av.G. D.'nu savunmak üzere Avukat Dayanışma
Grubundan Av.Taner KÜÇÜK'ün
görevlendirilmesine,
2-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel
Sekreterliğinin 23.06.2014 tarih ve 2012/21203
sayılı Tire Hakimi S. S. hakkındaki şikayete cevap
yazısı okundu. Gereği için Hukuk İşleri Birimine
tevdiine,
3466
3-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel
Sekreterliğinin 23.06.2014 tarih ve 2012/21208
sayılı İzmir eski halen emekli Hakim U. A.
hakkındaki şikayete cevap yazıs okundu. Gereği için
Hukuk İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Hakimler ve Savcılar Yüksel Kurulu Genel
Sekreterliğinin 23.06.2014 tarih ve
2013/543/21197 sayılı, İzmir Cumhuriyet Savcısı E.
Hakimler ve Savcılar Yüksel Kurulu
Genel Sekreterliğinin 23.06.2014 tarih K. hakkındaki şikayete ilişikin cevap yazısı okundu.
ve 2013/543/21197 sayılı, İzmir
Cumhuriyet Savcısı E. K. hakkındaki
3467 şikayete ilişikin cevap yazısı.
Gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
A. Ö. vekili Av.Ö. Ö.'nün 04.07.2014 tarih ve 17985
gelen evrak sayılı, Av.A. A. hakkında düzenlenen
aciz vesikasının gereğinin yapılması istemli dilekçesi
okundu, bilgi alındı.
A. Ö. vekili Av.Ö. Ö.'ün 04.07.2014
tarih ve 17985 gelen evrak sayılı,
Av.A. A. hakkında düzenlenen aciz
vesikasının gereğinin yapılması istemli
3468 dilekçesi.
Av.H. K.'nun 04.07.2014 tarih ve
17982 gelen evrak sayılı, CMK görev
durumu ve puanları ile ilgili ve OCAS
sistemine kendi puanı ile tekrar
3469 katılma talebini içerir dilekçesi.
İstanbul Anadolu 9. İcra Dairesine yazı yazılarak
2013/11318 E. sayılı dosyada Av.A. A. hakkında
düzenlenen aciz vesikasının bir örneğinin
gönderilmesinin istenmesine, gereği için Yazı İşleri
Birimine tevdiine, O.B.K.V
Av.H. K.'nun 04.07.2014 tarih ve 17982 gelen evrak
sayılı, CMK görev durumu ve puanları ile ilgili ve
OCAS sistemine kendi puanı ile tekrar katılma
talebini içerir dilekçesi okundu.
Değerlendirilmek üzere CMK Yürütme Kuruluna
gönderilmesine, O.B.K.V
Av.N. T.'nin 04.07.2014 tarih ve
18035 sayılı, Av.O. G. ve Av.K. K.
tarafından kendisini hakkında İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan
şikayetlere ilişkin şikayet
dilekçelerinden birer örneğin
şikayetçilerden istenerek kendisine
3470 verilmesi talebine ilişkin yazısı.
Av.N. T.'nin 04.07.2014 tarih ve 18035 sayılı, Av.O.
G. ve Av.K. K. tarafından kendisini hakkında İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetlere ilişkin
şikayet dilekçelerinden birer örneğin
şikayetçilerden istenerek kendisine verilmesi
talebine ilişkin yazısı okundu.
Başvurucunun kendisinin ilgili makamlardan ilgili
dilekçelerin temini mümkün olduğundan talebin
reddine, O.B.K.V
Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 07.07.2014 tarihli,
kayıt kabul talebinde bulunan Bakırköy Cumhuriyet
Savcısı iken emekliye ayrıldığını bildiren V. M.'nin
durumunun değerlendirilmesi talebini içerir yazısı
okundu.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel
Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın
Sekreterliğine yazı yazılarak V. M. hakıknda
07.07.2014 tarihli, kayıt kabul
yürütülen 101-01-35-8841-2012,2013/5252 ve
talebinde bulunan Bakırköy
2013/8609 sayılı soruşturma dosya içerik ve
Cumhuriyet Savcısı iken emekliye
örneklerinin istenmesine, gelen yazı cevabı
ayrıldığını bildiren V. M.'nin
sonrasında kayıt talebinin değerlendirilmesine,
durumunun değerlendirilmesi talebini gereği için Avukat Sicil ve Ruhsat İşleri Birimine
3471 içerir yazısı.
tevdiine, O.B.K.V
Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli,
Av.N. D.'nin kayıt durumuna ilişkin yazısı okundu.
Av.N. D. hakkında Yargıtay 7. Ceza Dairesi
tarafından adres kayıtlarının istendiği, tebligat
yapılamaması üzerine yapılan tespitler neticesinde
İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 08.01.2013 tarih
ve 11/3 sayılı kararı ile Avukatlık Kanununun 43 ve
72.mad.gereğince Av.N. D.'nin kaydının silinmesine
karar verildiği anlaşılmıştır.
Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın
08.07.2014 tarihli, Av.N. D.'nin kayıt
3472 durumuna ilişkin yazısı.
Av.N. D. tarafından verilen 01.07.2014 tarih ve
17733 sayılı dilekçe ile yeni adres bildirildiği
anlaşılmakla Baro Levhasına kaydı ile dilekçe
içeriğinde belirtilen adresin baro kayıtlarına
işlenmesi ile ilgili bildirimlerin yapılmasına, Avukat
Sicil ve Ruhsat İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Önceki ara karar gereğince Çeşme Cumhuriyet
Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun 26.06.2014 tarih ve
17361 gelen evrak sayılı, Av.S. A. ve Av.A. T.
hakkındaki gereğinin takdir ve ifası istemli yazısıya
ilişkin Av. Özkan YÜCEL tarafından hazırlanan yazı
cevabının görüşüldü.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun
26.06.2014 tarih ve 17361 gelen evrak sayılı, Av.S.
A. ve Av.A. T. hakkındaki gereğinin takdir ve ifası
istemli yazısı okundu.
uygulamasına verilmesi gerektiği ve tutuklama
kararlarının Anayasa 141/3 ve CMK 34. Maddeleri
uyarınca gerekçeli olarak yazılması gerektiğine
ilişkin açıklamalarda bulunulduğu, mahkemenin
tutuk halinin devamına ilişkin ara kararının
objektiflikten uzak, soyut ve cezanın infazına ilişkin
bir uygulama olduğu, henüz soruşturma evresinde
olan dosya ile ilgili olarak olayların organize edicisi
ve baş sorumlusu olan kişinin tutuksuz olmasına
rağmen, müvekkilinin tutuklanmış olmasının adalet
ilkesini derinden zedelemiş olduğunu belirttikleri ve
Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik olarak ta
“Cumhuriyet Başsavcılığının dosyadaki bu
tutumunu anlamak mümkün değildir, dosyayı nezir
yönünden tefrik edip, iddianameyi hazırlamak asli
görevi iken, hakimin yerine geçerek uzun tutukluluk
ile cezanın infazını amaçlayarak görev ihlali yaptığı
yargısına varmaktayız” ve sonuç bölümünde de
“Deniz Akkurt’un telefonunda kayıtlı bir isim
nedeniyle dosyanın sürüncemede bırakılması, uzun
tutukluluk yaratılması ve iddianamenin
hazırlanmaması hakim kararına müdahale anlamına
gelmektedir” ifadelerine yer verildiği ve Çeşme
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu ifadeler
nedeniyle “savunma ile alakası bulunmayan ve
kişisel düşünceleri ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza
hakaret içeren ifadeler bulunduğu” gerekçe
gösterilerek gereğinin takdir ve ifasının istendiği
anlaşılmıştır.
Dilekçe içeriğinin bütün halinde incelenmesinde;
tutukluluğun devamına kararının hukuka aykırılığı
ileri sürüldüğü ve buna ilişkin görüşlerinin yer
aldığı, dosyanın henüz soruşturma aşamasında
olması ve bir kısım şüphelilerin ifadesine
başvurmak için talimat bekleniyor olması nedeniyle
davanın henüz açılmamış olduğu, bu durumun
tutuklu müvekkillerinin aleyhine sonuçlar
doğurduğu, savcılığın söz konusu şüpheli ile ilgili
evrakı tefrik etmesi ve bu şekli ile kamu davasını
açması mümkün bulunduğunu ve savcılık
tarafından bu işlemlerin yerine getirilmemesinin,
uzun tutukluluk ve cezanın infazına ilişkin sonuçlar
doğuracağından savcılığın görevini ihmal ettiğine
dair görüşlerden ibaret olduğu, bu durumunda
hakim kararına müdahale sonucunu doğurabileceği
şeklideki değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu
talepleri kabul edip etmemek taleplerle ilgili olumlu
ya da olumsuz karar vermek yetkili mercilerin
uhdesindedir.
Tutukluluğun haklı olup olmadığı veya tutukluluk
sürenin uzunluğuna ilişkin eleştirilerde bulunmak
ve müvekkillin biran önce özgürlüğüne kavuşması
için gerekli girişimlerde bulunmak avukatların asli
görevlerindendir. Bu yönde yapılmış taleplerinde
zaman zaman soruşturma ve kovuşturma
mercilerini eleştiren ifadelere yer verilmesi hakaret
edildiği şeklinde algılanamaz. Nitekim dilekçenin
bütününe bakıldığında tümü ile hukuksal
değerlendirmeler içerdiği, tahliyeyi amaçladığı ve
aşağılayıcı bir ifade içermediği açıkça
anlaşılmaktadır.
Önceki ara karar gereğince Çeşme
Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık
Bürosunun 26.06.2014 tarih ve 17361
gelen evrak sayılı, Av.S. A. ve Av.A. T.
hakkındaki gereğinin takdir ve ifası
istemli yazısıya ilişkin Av. Özkan
YÜCEL tarafından hazırlanan yazı
3494 cevabının görüşülmesi.
Açıklanan nedenlerle; avukatlık görevini yerine
getiren ve karar ve işlemlere karşı eleştiri haklarını
kullanan yakınılan avukatlar hakkında işlem
Önceki ara karar gereğince Çeşme
yapılmasına yer olmadığına, ilgi yazı ve kararın bir
Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık
Bürosunun 26.06.2014 tarih ve 17361 örneğinin yakınılan avukatlara ve kararın bir
gelen evrak sayılı, Av.S. A. ve Av.A. T. örneğinin Çeşme Cumhuriyet Savcılığına tebliğine,
gereği için Yönetim Kurulu Disiplin İşleri Birimine
hakkındaki gereğinin takdir ve ifası
tevdiine, O.B.K.V
istemli yazısıya ilişkin Av. Özkan
YÜCEL tarafından hazırlanan yazı
3494 cevabının görüşülmesi.
Karşıyaka 1.Ağır Ceza Mahkemesi 2014/197 E. sayılı
dosyasına müdahale talebi değerlendirildi.
Karşıyaka 1.Ağır Ceza Mahkemesi
Müdahale talebinin kabulüne, Yönetim Kurulu
2014/197 E. sayılı dosyasına
üyelerimizden Av. Özkan YÜCEL ve Av. Ayşegül
3542 müdahale talebinin değerlendirilmesi. ALTINBAŞ'ın görevlendirilmesine, O.B.K.V
H. Y.'nin 03.06.2014 tarihli 15439 sayılı, 8 yaşındaki
kızı mağdur M. Y.'nin dosyasının takibi hususu
görüşüldü.
H. Y.'nın 03.06.2014 tarihli 15439
sayılı, 8 yaşındaki kızı mağdur M.
Y.'nin dosyasının takibi hususunun
3612 görüşülmesi.
Mağdur Çocuk hakkında koruma tedbirleri
açısından avukat görevlendirmek üzere Adli Yardım
Yürütme Kuruluna gönderilmesine, O.B.K.V
Karşıyaka 1.Ağır Ceza Mahkemesi 2014/205 E. sayılı
dosyasına gözlemci görevlendirilmesi hususu
değerlendirildi.
Karşıyaka 1.Ağır Ceza Mahkemesi
2014/205 E. sayılı dosyasına gözlemci
Gözlemci talebinin kabulüne, O.B.K.V
görevlendirilmesi hususunun
3613 değerlendirilmesi.
Download

08 temmuz 2014